Skip to main content

Full text of "Farae Johannis Francisci sassarensis De chorographia Sardiniae : libri duo De rebus sardois : libri quatuor ex recensione Victorii Angius ex S.P. R.T.S.A.S.A.L. : tomus primus : L. II. Chorog. continens, additio lexico ejusdem et oratione de laudibus auctoris"

See other formats


■^=^p- 


' l(Ml 


I I 


y 


Kfwv^S^ 

• 

«] L I B RAR Y Of   jl 

THE  UNIVERSITY 
D OF  ILLIKOI5   M 

^^E^l^^^^^dl 

B^Bpwk^' '^>^riy.~;M'W& 

FROM TLE  LIBRARY 01 

<§N5 A\T°NI0 CAVAGNA 
5ANGMMWD1 GYALDANA 

L^LADA DI 3 c REGVARDO 

PUf* CMA -SED 1921 

w^—^Kut^^Ka^^&^^S&^!!^r-   m 

3^7.9 

Fe^d 

is^e 

\AB 

FARI -  ' 

J 0 II A N N I S  F R A N C I S C I 

SJSSJRENSIS 

DE  CHOROGRAPHIA  SARDINIjE j 

LIBRI  DUO 

DE REBUS SARDOIS 

LIBRI  QUATUOR 
EX   RECENSIONE 

VICTORII ANGIUS EX  S.  P. 

R. T. S. A. S. A. L. 

Tomus   Primus 

L. II. CHOROG. CONTINENS. ADDITO LEXICO EJUSDEM 
ET  ORATIONE  DE  LAUDIEUS  AUCTORIS 


CARALI  1858. 

EX   TYPIS   MONTEVERDE 

Facta pctestate. 


\ 


>R%*    ■* 


931.9 


MEMOMAF. . IMMORTALI 

SIOSEPHI   .   VINCENTH 
EX   .   IMPKRATORlA   .   GENTE   .   LASCARIDVM 
COMIT. ALBlNTIMILll . EQUIT. ETC. ETC. 
IVRIS . PVBLICI  . ET . MVLTARVM . LITERARVM . PERITISSIMI 
LITERATORVM . ET . ARTIFICVM . MOECENATIS 

CAROLO . EMM.  SARDINIAE . REGI 

PRIMVM .  IN  . TRIBVS . LEGATIONIBVS 

TVM . IN . NEGOTIIS . EXTERN. SVB  . SVO . NVMINE . GERENDIS 

MINISTRI  . PRVDENTISSIMI 

MOX . A . VICTORIO .  AMED. CAR. EMM. F. 

IN . SPLENDIDISSIMVM . MAGNATIVM . ORDINEM 

PRO . MAXIMIS  . MERITIS  . ADLECTI 

DEMVM . REGIAE . POTEST. ET . MAIEST. PLENITVDINE 

PRO  . SE . APVD  . SARDOS  . CVMVLATI 

ATQVE . HIC . PRVDENTIA . IVSTITIA . STVDIO . RERVM . MELlORVM 

LARGISSIMA . LIBERALITATE . AD . ANNONAM . LEVANDAM 

ET . REGI  . ET . POPVLIS  . ADEO  . PROBATI 

VT . PROPTEREA . MARCHIONALI  . DIGNITATE  . A . REGE  .  AVGERETVR 

ET . PATER . ET . SERVATOR . A . POPVLIS . CONSALVTATVS 

ABIENS . LACRIMIS . ABSENS . DESIDERIO 

POST . FATA 

MEMORIA . ET . AMORE . NON . INTERITVRIS . HONORARETVR 

LIBROS   .   IOH.   FRANC.   FARAE   .   SASSARENSIS 

DE . SARDINIAE . CHOROGR. ET ANNALIBUS 

QVORVM . LECTIONE .  VIR. ILLE  . EGR. EX  . MSS. SOLINlAN. DELECTABATVR 

NVPER . AVGVSTINI . F. S. COM. MARCH. EQVIT. ETC. 

VIRI . IN . PRIMIS . LITERATI 

ET . OMNIGENA . VIRTVTVM . LAVDE . SPECTATISSIMI 

AERE . NON . MODICO . OPERA . CL. EQVIT.  ALOYSII  . CIBRARII . EDITIS 

NVNC . DILIGENTISSIME . RECENSITOS 

DEDICAT 

VICTORIVS . ANGIVS 

IN . ANIMI . GRATI . mONVMENTVM 

SVI  . TOTIVSQUE  . GENTIS  . SARDOAE 

IN . PATREM  . ET  . FILIVM . PATRE . DIGNVM 


549261 


Digitized by the Internet Archive 

in 2012 with funding from 

University of lllinois Urbana-Champaign 


http://archive.org/details/faraejohannisfra13fara 


LECTOIU 

VICTOIUUS  ANCIUS 


En tibi chorographiam , ct Annales J. F. Farae , qui iiiter rerum 

Sardoarum scriptorcs opcris magnitudine ct praestantia maximo flo- 
ruit lionorc ab extrcmo scculo Xf^I. ad vir. egreg. Joscphum 
Mannwn. Homo ingeniosissimus a natura ;, studio doctissimus , post- 
quam satis in rcrum divinarwn scientia, legwn doctrinis , ct litcrarum 
disciplina vcrsatus esset, ad res patriae illustrandas animum appli- 
cuit , ct , quae mirabili undique diligenlia potuit colligere.t pro- 
babili ordine disposita sex libris complexus est. Ex quibus unum 
tantummodo , qui primus erat historiarum , cvulgabat , reliquis de eo- 
dem argumento y et duobus de insulae sardoae regionibus , populis, 
ct ceteris quac ad eam referuntury intus positis , quippe qui assidua 
lucubratione nondum essent omni numero absoliiti. lnfeliciter tem- 
pora defuerey quo minus manum summam iisdem imponeret , primum 
ab Archipresbjteratu Turritano ad Episcopatum Bosanenscm, mox 
ad melioris vitae aevum translatus ; atque infelicius deesse postea 
visus cst, qui rem imperfectam perficeret , aut chirographum , nullis 
etiam additis aut immutatis, curaret excudendum. Tibi incredibile 
videbitur , sed verum existimandum, satis fuisse paucissimis nostrae 
gentis hominibuSy qui rerum ad patriam pertinentium polius videri 
amabant, quam esse studiosi , si mercede tenui sibi amanuensium 
opera libellos ineditos parasscnt. Inde conjicies facile quae conditio 
fuerit eorum exemplaribus. Quum enim archctjpum , ut quisque 
intelliget, plurimis obscurarctur lituris, necessario ex transcribcntium 
oscitantia et inscitia eveniebat , ut plurima irrcpcrent menda ; haec 
in  successivis  exscriptionibus  non  modo pcrmanerent ,  sed  novis 


VI 

continiLO aucta opus acleo foedarent ; ut si revixisset , ipse se au- 
ctor violatus nou dignovissct. Tantac corruplioni , quae admira- 
bilem faciat librariorum stupiditatem , et literatorum lippitudinem 
pejus accedebat malum in frequentissimo partium defectu. Equidem 
intellexi quasdatn in ipsis libris autographis vacuitates intercessis- 
se , ubi ex non certa cognitione ponere scriptor differcbat , quae 
ponenda essent, qucmadmodum contigisse videmus in chorographia 
(quae tamen, si unum excipias articulum De censu populorum 
Sardiniae, omnino intermissum , paucissima verba desiderabant ) ; 
verum sunt lacunae majusculae non paucis omissis , quae qui exscri- 
bebant neglexere , quum dormitantes ab uno in alium paragraphwn 
dclaberentur. Hinc mihi in plurimis MSS. , quae perquisilio dili- 
gentissima obtulit consulenda , duo tantummodo invenisse datum , 
quae paucioribus mcndis essent vitiata , nec nimium frequentibus 
interstitiis corrupta; unum quod Aragonczius Canonicus Turritanus 
( aniio 1830. ) Legendum exhibnerat ; alterum quod manu propria 
Com. Arnaud Regiam Cancellariam Regentis exscriptum continetur 
in Sardoa bibliotheca clarissimi Equitis Lndovici Baille. Atque 
horum si primum vetustate, alterum in reliquis praestat : quod tamen 
ob aliquot minus recta, quae nullo pacto in Farae scriptis exlilisse 
putem , a chirographo mihi constat non fuisse desumptum. Hujus- 
modi maculis deturpata , et frequenti continuationis interruptione 
discissa quwn praeclari auctoris scripta vidissem , dolui , et id mihi 
laboris suscipiendum decrcvi , ut ex /IfSS. collatione , ex auclorum 
lectionc , undc ille materiem hauserat , et cx cognitione , quam re- 
rwn hujusmodi adeptus eram , exemplum pararem , quod ab intc- 
gritate, et i^ectitudine autographi , fuerit quaccumque , iri paucioribus 
et minoribus d".ficeret. Improbum quidem laborem aggressus sum ; 
sed non incassum operam , studiumque posui ; quandoquidem 
nisi omiia , plurima emcndare , et quae vacabant , pleraque licuit 
complere. Is cgo a natura non sum , ut quod bonwn per mea studia 
naticiscar , unus hahere perfruiquc vclim : hinc intelligens rne non 
mjclo auctorii gloriac , scd et lecLorum lUilitati, consulturum , si cho- 


VII 

rographiam ct rcs sardoas cmcndalas profcrrctn in vulgus , facile 
amicorum voluntati obtt mpcravi , atque. pasyus sum , ut mco hoc 
comilio in omniuni cognitioncm prolato pcr cl. v. Slanislaum Cabo- 
nium in suo libcllo Uilralti Poetici clc. , strictius ad f/dcm, quam 
arnicis dcderam , praestandam obligarcr. Ex eo lcmporc rursum in o- 
pus animum adjeci , ut ct alias abstcrgcrcm maculas, si liccrct, et 
ipsam auctoris dictionem perpolirem. Drevi ejctrcmum hunc laborcm 
dcfunctus jam cum tjpographo de mearum lucubrationum evulga- 
tione agebarn, quum mihi per literas constitit omnia opera Farae , 
ex MS. Soliniano Augustae Taurinorum excudi aere non modico 
praeclarissimi Marchionis Augustiwi LascAris , et opera cl. cquitis 
Aloysii Cibrarii. Quo nuncio quum simul didicissem MS. illud rel 
ab ipso autographo exscriptum , vel a J. F. Simonio, qui sub extrcma 
tcmpora proximi seculi icl susceperat evulgandum, in omnibus dili- 
gentissime emendatum : propterea dolens me fruslra tempus in fa- 
stidiosissimo labore collocasse , extemplo ad gratiora animum 
converti. Venit tandem in manus editio Taurinensis : novi exiguum 
numerum exemplorum : stupui legens , et statim intellexi nec ab 
archetjpo exscripsisse Solinam, nec , quod mihi maxime fuit admi- 
randum , ipsi et Simonio tantam fuisse in rebus patriac eruditionem , 
quanta plurimorum laudibus praedicabatur. Ilerum ergo visae sunt 
reviviscere rationes , quibus fueram permotus , ut meas de Fara re- 
ccnsiones in vulgus ederem ; et amicorum , qui , quae ego , intellc- 
xerant , geminatis hortationibus denuo impellcbar , ut et expecta- 
tionem diuturni desiderii iis explerem , qui cgregii auctoris opus 
exoptabant , et sublatis foeditatibus , repletisque vacuitatibus, inte' 
grum , et quantum meis sludiis assequi potuisscm , cmendalum ' 
praeberem. Quibus morern gerens , quae abjeceram resumpsi, dedique 
tjpographo _,- et, ut non bene nummatis faverem, hoc volui, ut ejus- 
modi esset editio , quam sibi quisque posset parare. 

lam tupoteris, lcctor , ex comparatione Faraey quod Solinianum 
el Simonianum appellabo , cum hoc meo certo recognoscere pcrpcram 
illi adtribulam archctjpi aucCoritatcm ; et dolebis qucd illud docto- 


VTIT 

rum pary qui, dum v&erent 9 maxima erudltionis patriae laude 
florebant , quamvis multum studuissc visi sint 7 nihilominus Farae 
chirographum in praclaudati cl. eq. Cihrarii manus transmiscrint 
adeo foedatum , ut magnum cgrcgio viro fuerit opus in im~ 
mani mendorum numero tollendo; quae si videres , non posscs quin 
duobus praenominatis , nisi ob imperiliam , certe ob incuriam , suc- 
censeres. Praeterea disces quantus in hac recensione meus labor, 
qui minor quidcm fuisset , si ipse majoris molis opus debuissem 
conficere ; disces meum studium in emendatione , complendisque , 
quae vacabant. Chorographiam , quae maxime erat deturpata, leges 
meliorem ; historiam habebis pleniorem , et ab auctoribus , quos Fara 
consuluit, quotquot invenire licuit, rcstauratam. Intelliges demum 
me elocutionem etiam auctoris attigisse, sed in iis tantum, quae 
auctor non probasset , si quod incoepcrat opus potuisset perjicere. 

Mihi ipse gratulabor de opere studioque diuturno , si inde Farae 
crescat gloria, et juventuti utilitas ; quae res me praesertim impu- 
lit7 ut ex historia clariss. Eq. Manno, et ex cognitione mea, a 
•mcdio seculo XVI. , ubi constitit Fara , annales proferam in hunc 
usque diem^ et aliquot animadversiones in Chorographiam et hi- 
storias addam ad calcem operis. Valeas optime lector, 

Carali idib. Sept. anm M.D.CGCXXXVI. 


**8§Kt8*>- 


L E X I C 0 N 

CIIOROGRAPH. SARMNIAE 

— asax^xes* ' 

Quae nomina literis majusculis cfferuntur ad vetcrem Chordgr. 
pertinent — quae minnsculis reclis (carat. tondo) ad me- 
dium et reccntius acvum — quae iisdem inclinatis (carat. 
corsivo ) oppida notant eversa et deserta. 


Aagnana opp. 

Pag. 111 

Alura opp.         Pag. 106 

Acenis opp. 

98 

Anela cur. etopp. 

87 

Achensq. opp. 

105 

Anglona curat. 

83 

Acraganis opp. 

111 

Antesa opp. 

105 

Adilus-major opp. 

96 

Antesumada opp. 

105 

Adois opp. 

105 

Aqua-sancta opp. 

96 

Aequilesii pop. 

91 

Aquae Lesitanae 

108 

Aenaria ins. 

20 

Aquae Neapolvtanae 

97 

Agium opp. 

111 

Arbatassum prom. 

32 

Agoragnum opp. 

111 

Arborca Judic. 

91 

Agugaris opp. 

111 

Arbus opp. et curat. 

97 

Agugheda opp. 

111 

Arcti prom. 

29 

Agugliastra ins. 

23 

Archiepiscopi opp. 

97 

Agugliastrum Judicat 

107 

Arcuassilis opp. 

106 

Alaha opp. 

87 

Arda opp. 

105 

Alangium opp. 

111 

Ardara opp. 

82. 88 

Albagnanum opp. 

111 

Ardaulis opp. 

94 

Albargium opp. . 

111 

Ardum opp. 

80 

Ales opp. 

98 

Arena opp. 

105 

Alga fluv. 

37 

Argenis opp. 

105 

Algaria urbs 

84 

Ariaganum opp. 

111 

Aliana rupes 

108 

Aristanis (Gall.) opp. 

111 

Allais opp. 

94 

Artfzum opp. 

i 

95 

(Ar*l*L4    P4 + 

^  L 

L^JU^  ft^^U. 

&MJj9 1 * 

• A***- *y/f 


'hvnouf 


*uAa~ 


t>S 


2 
Arixis opp. 
Armungia opp. 
Arsaghena opp. 
Arzana opp. 
Asenaria ins. 
Asseminis opp. 
Assolum opp. 


Pag. 106 
106 
111 
108 

20 
103 

95 


Astia opp. 
Asunis opp. 
Austa stagnum 
Austis car. et opp, 
Atzara opp. 
Azimi opp. 


1 


Pag. 105 

S,  111 

28 

94.95 

95 

111 


B 


Bacchis opp. 106 

Badarena fluv. 61 

Baddiunis fluv. 59 

Badilita fluv. 64 

Baicannas opp. 105 

Baicucurum opp. 105 

Balagais rupes 27 

Balaniana curat. 111 

Balarides ins. 23 

Ballaum opp. 106 

Balneum opp. 103 

Bannaris ( Meil.) opp. 82 

(Usellis)  opp. 98 

Bangium (Trec.) op. 106 

( Coros) opp. 81 

(Aogl. ) opp. 83 

Bantina opp. 87 

Baptana opp. 83 

Baracis opp. 80 

Baradilis (Jann.) op. 111 

Baradilis ( Usel. ) opp. 98 

Baralla (Doliae) op. 106 

(Nuram.) op. 103 

Baratilis opp. 95 

Barca opp. 105 

Barbaria regio 96 

Belvini reg. 95 

Bithis reg. 109 


Barbaria Mandr. reg. 

Ollolais reg. 

Seuli reg. 

Barbaracini popoli 
Barega opp. 
Baressa opp. 
Barexis opp. 
Bargargia opp. 
Barinum opp. 
Barisonis stagnum 
Baruminis opp. 
Bator opp. 
Bauneis opp. 
Beda opp. 
Belvinum opp. 
Benetuttis opp. 
Berchilla opp. 
Bessudes opp. 
Bidoninum opp. 
Biducara opp. 
Bidufenum opp. 
Biguegna opp. 
Binissa opp. 
Bioris opp. 
Biroris opp. 
Bisarchium opp. 
Bitiris opp. 
Bithis  opp. 


95 

96 

107 

96 

105 

98 

106 

104 

108 

29 

95 

111 

108 

81 

95 

87 

88 

83 

94 

87 

88 

81 

109 

80 

86 

88 

82 

109 


*3 


hoclcs Opp. 
Bolothana opp. 
Bona  Dolia ,   Bona- 

Voglia opp. 
Bonarcadum opp. 
Bonorcilis opp. 
Bonorva opp. 
Boonum opp. 
Boraculis opp. 
Borores opp. 
Borrum opp. 
Borticalis opp. 
Bortigiata opp. 
Bortiocoris opp. 
Bosa vetus et nova 
Bosae insula 


Cadossenes 
Cajola opp. 
Calago opp. 
Calanianum(Gem.) op, 
Calanianum (Fun.) op, 
Campitanum Caralis 

Milis 

Majus 

Simagis 

Canales curat. 
Canian. cur. et opp. 
Cannetum opp. 
Canxellas opp. 
Capita Sardiniae 
Capikere opp. 
Capra opp. 
Caput-aquar. cur. 
Caput Carbonariae 

• Cerasi 


Pag.  96 

Bottidda opp. 

3 
Pag.  86 

86 

Briais opp. 

81 

Bualis opp. 

79 

406 

Buccina ins. 

22 

93 

Budduso opp. 

87 

97 

Budellum opp. 

105 

82 

Buidicaras opp. 

405 

87 

Bulcis opp. 

83 

406 

Bulterina opp. 

87 

86 

Bulteis opp. 

87 

403 

Bunnannarum opp. 

82 

86 

Burslrum opp. 

105 

411 

Buruta opp. 

82 

86 

Busachis opp. 

94 

89 

Butidcs opp. 

88 

25 

Bythia urbs 

24.36 

C 

17 

Caput Cominum 

51 

82 

- — — Figheris 

30 

404 

Marrargium 

40 

411 

Montis Sancti 

52 

111 

NEAPOLIS 

58 

103 

Pulae 

55 

93 

S. Eliae 

34 

93 

Spartiventi 

56 

94 

Tegulare 

36 

96 

Tcrrae opp. 

102 

111 

Venationis 

41 

81 

Ursi 

29 

403 

Carabio  opp. 

402 

70 

Caralis urbs 

99 

111 

Carbonaria opp. 

104 

93 

Caressum opp. 

111 

82 

Cargieghes opp. 

81 

35 

Carsiana opp. 

411 

31 

Castagnanwn opp. 

106 

V 


Castellum Castri arx   Pag- 99 

Castilis opp. 82 

Castra civ. 87 

Castvum   opp. 111 

Castrum Agugliastri 108 

Aquaefrigid. 105 

i Aragonense 85 

Ardarae 82. 88 

Auriae 84 

Baratuli 105 

Bonaeris 105 

— — Bonvicini 90 

Bulcis 85 

Capulae 82 

. Chirrae 107 

Cucati 88 

Curchense 80 

Essolae 80 

Fabae 109 

Galtellini 109 

Gociani 86 

Herculenti 97 

JoyosaeGuar. 102 

Longonis 111 

Macumelis 86 

■ Margunulis 98 

Maris pontis 95 

Montis-acuti 88 

Montis-ferri 91 

Montis Javae 85 

Montis Leonis 90 

Montis-regalis 97 

Montis-sancti 82 

Olofae 88 

Orgogliosum 106 

. Orgueris 88 

Oristani 92 

Osuli 79 


Castrum Palmae     Pag 

105 

Petresi 

111 

Pisanum 

80 

Platearum 

98 

Pulae 

102 

Salvaterrae 

105 

S. Igiae 

105 

S. Michaelis 

105 

Santisconatae 

102 

— : — Sarrabi 

104 

Sassaris 

77 

Serravallis 

89 

Sorrense 

82 

Sorris 

105 

Sulcitanum 

104 

Testi 

111 

— — Uras 

97 

Urisae 

109 

Cedrinus fluv.        219 

. 108 

Cellarium opp. 

105 

Celleianam  opp. 

95 

Cepera opp. 

98 

Cerfallinum opp. 

94 

Cericum opp. 

84 

Chersonesus 

56 

Chia opp. 

102 

Chirra Judic. 

107 

Cipula opp. 

104 

Cisa opp. 

105 

Cisterna  opp. 

106 

Civitas 

109 

Claramons opp. 

85 

Chaterra opp. 

105 

Cocina regio et opp. 

84 

Codrongianum opp. 

81 

Collodes ins. 

25 

Colostrais Judic. 

97 

Conarium opp. 

£11 

Congianus portus    Pa± 
Congiiun 0|>[>. 
Connesa opp. 

Connosum opp. 
CoRACENSll  pop. 
CORACODES  portUS 
CoRNENSII  pop. 

Corni  urbs 
Corojigium (Caralis) 
Corongium (Sigcrri) 
Coros cur. et opp. 

CoRPICENSES   pop. 


&•  5® 

Coivaris  opp. 

94 

Coivera Opp. 

105 

Cortiniia  opp. 

10G 

Cossayucs Opp. 

80 

Cossujji opp. 

59 

Costavallis  curat. 

91 

Cranun  opp. 

59.91 

Crasmisada  opp. 

104 

Curalis opp. 

105 

Cm^ca opp. 

80.81 

Curcuris  opp. 

107 

Cusua opp. 

Pag. 


5 

111 

109 

104 

81 

106 

81 

106 

111 

91 

80 

98 

104 


D 


Danwn opp. 
Debotes fluv. 
Decimum curat. 
Decimummagnum op. 
Decimum-putei  opp. 
Desulum  opp. 
Desum opp. 
Devianum opp. 
Diabate ins. 
Distraum opp. 
Dolia urbs 
Domusnova (Canal.) 
Donius nova (Flum.) 


111 

Donnigala (Arb.) op. 

95 

56.62 

Donnigala(Seurg.) op. 

106 

102 

Donoris opp. 

106 

102 

Doris curat. 

86 

105 

Dosa fluv. 

60 

95 

Dovisellum opp. 

105 

105 

Dualchis opp. 

86 

111 

Duascoderes opp. 

109 

21 

Duhiosa opp. 

81 

105 

Dulosorres opp. 

109 

106 

Duonuragis opp. 

80 

96 

Durgalis opp. 

109 

80 

1V<>' 

Ecis opp. 

85 

Eristola opp. 

80 

Elinis opp. 

108 

Ergatum opp. 

106 

Emporia urbs 

85 

Errebantilm  prom. 

28 

Enecladum opp. 

105 

Esquilis opp. 

80 

Enosis ins. 

24.57 

<f 


Falconis prom. 
Fanadiga opp. 
Fanaris sup. etinf. op. 
Felisquentinus opp. 
, Femur muliebre ins. 
Femighedu opp. 
Feronia urbs 
Ficaria ins. 
Ficus opp. 
Figulina cur. et opp. 
Florina opp. 
Flumentepidum opp. 
Fluminale opp. 
Fluminaria cur. 


Gado opp. 
Gairum opp. 
Galbasturba opp. 
Galilla curat. 
Gallicum max. 
Gallura Judic. 
Gallursa opp. 
Galtellina civ. 
Garanata opp. 
Gardosum opp. 
Gavois opp. 
Gemini curat. 
Genneseis opp. 
Gennon opp. 
Geno opp. 
Genuris opp. 
Gergeis opp, 
Geritus opp. 
Germea opp. 


Pag. 42 

Foixilis opp. 

Pag. 102 

97 

Fonnis opp. 

96 

105 

Forada ins. 

25 

79 

Forrum opp. 

98 

25 

FORUM-TRAIANI  Urbs 

94 

95 

Fossa ins. 

22 

51. 109 

Francorum insula 

24 

25 

Frisanwn opp. 

84 

98 

Frium opp. 

82 

81 

Frongia opp. 

105 

Sl 

Fundimontis cur. 

111 

105 

Furmentedum opp. 

105 

104 

Furteis opp. 

105 

80 

G 

95 

Gerreis curat. 

106 

108 

Gesicum opp. 

106 

105 

Gesturis opp. 

95 

106 

Gibas opp. 

105 

108 

Gilitis opp. 

80 

108 

Gimussum opp* 

97 

105 

Girasolis opp. 

108 

108 

Girsemi opp. 

104 

105 

Gociani curat. et sub. 

86 

111 

Gois opp. 

106 

96 

Goi-esila opp. 

106 

110 

Goi-major opp. 

106 

107 

Golio opp. 

109 

79 

Gonifais opp. 

109 

95 

Gonnaris mons 

86 

98 

Gonnis opp. 

106 

106 

Gonnos opp. 

97 

79 

Gonnos-cotina opp. 

97 

104 

Gonnos tramatia opp. 

97 

fo 


Gorditanum prom. Pag.16. 42 
Gorofais opp. 
Gucrrenolenner . op. 
Guidandalum opp. 
Guidanum opp. 
Guidila opp. 
Guidisaffa opp. 


109 
109 
105 
109 
106 
106 


7 

Guilartia  opp. Pag, 96 

Guilcieris opp. 96 

Guinum opp. 106 

Gurgosum opp. 103 

Gurulis-vetus urbs 81 

Guspinis  opp. 97 

Gutois opp. 79 


II 


Heraeum civ. 111 

Heraslutra ins. 23 

Hebculis ins. 20 

Herla opp. 80 

Hermaea ins. 22 

Hermaeum prom. 90 

Hertis opp. 80 

Hiadis urbs 94. 95 


Hieraconnesos 24 

Hippis inf. et sup. opp. 103 

Hortus Iacobi opp. 102 
Hortus muratus (Po- 

satae) 109 

(Montagne) 111 

Hurulis opp. 109 


I 


Janna cur. 111 

Janua opp. 106 

Java opp. 85 

Ibilis opp. 83 
Ideispa  de  sturpo- 

ne  opp. 403 

Jersum opp. 108 

Igualis opp. 104 

llbonum opp. 108 

Insaris opp. 83 

Jarae mons 98 

Ichnos et Ichnusa 17 

Illois opp. 109 


Illorais opp. 86 

Ilva ins. 21 

Insani montes 67 

Irgolis opp. 109 

Isarlis opp. 109 

Isilis opp. 95 

Ispidum opp. 103 

Issum (Nurrae) opp. 80 

Issum (Hippis) opp. 103 

Itiris (Coros) opp. 81 

Itiris (M. Acuti) opp. 88 

Juliola urbs 28. 84 

Juncum opp. 81 


Kelemules opp. 
4* 


83 


Laconis opp. P«g- 95 

Lacosia opp. 111 

Labirrum opp. 83 

Lanusei opp. 108 

Lapaliga opp. 111 

Lapia opp. 111 

Lapola urbis regio 100 

Laquesos opp. 82 

Latrinum opp. 106 

Lauras opp. 111 

Lenis opp. 103 

Lentis opp. 80 

Lentiscum opp. 107 

Lequilum opp. 80 

Lesa urbs 107 

Leseis opp. 106 

Leys opp. 86 

Licheris opp. 96 


Licssis opp. P«g. 81 

Limbara mons 111 

Locieris opp. 108 

Locbes opp. 108 

Loculis opp. 109 

Locus Sanctus opp. 111 

Loclais opp. 81 

Loclebes opp. 109 

Loclina opp. 96 

Logudorus 75 

Loiloves opp. 87. 108 

Longo opp. 28 

Longum opp. 80 

Lotzorais opp. ' 108 

Luguidonesii pop. 88. 109 

Lulla opp. 109 

Lunafras opp. 85 

Lunamadrona opp. 98 


M 


Macium opp. 
Macopsisa urbs 
Macumelis reg. et opp 
Maenomeni montes 
Magdalenae ins. 
Magomadas opp. 
Magor opp. 
Majus Deponte opp. 
Malassum opp. 
Malaterra opp. 
Malfatanum port. 
Malventris ins. 
Mamoiata opp. 
Mandara opp. 
Manissa opp. 


105 
90 
85 
43.91 
25 
91 

104 
97 

111 

111 
36 
25 
96 

106 
97 


Manstoles opp. 

Mara-Arbareae 

Caralis 

M. Leon, 

Marba opp. 

Marganais opp. 

Marianum opp. 

Marmilla - Arbareae 
Usellis 

Marrargium prom. 

Martis opp. 

Masona opp. 

Massada opp. 

Massama opp. 

Masulla opp. 


81 

98 

105 

90 

105 

105 

105 

95 

98 

40.90 

83 

105 

90 

95 

97 


f/ 


Matlcnwim opp.   Pag. 
Meana opp. 
Mcilocus regio 
Melaxinum opp. 
Metalla urbs 
Milis opp. 

Minerva opp. et mons 
Minutades opp. 
Mocitanus opp. 
Modulus (Planar.) opp. 

(Doiiae) 

Mogorella opp. 
Mogoris (Cap. Aq. ) op. 
Mogoris (Decim.) opp. 
Mogorus opp. 
Molara ins. 
Molaria opp. 
Molybodes ins. 
Monasterium opp. 
Mons opp. 
Mons acutus-Infer. 

Part. Ogiani 


104 
95 
82 

111 

37 
93 
90 
90 
90 
91 

106 
95 
83 

102 

97 

22 

86 

24.36 

106 
87 
88 
88 
87 


t. 


105 

88 

105 

106 

97 


Nalarcatum opp. 
Narvara opp. 
Natalbis opp. 

Naulum opp. iw 
Neapolis et Neapolitae    97 

-Neonelisopp. 94.96 

Nepos opp. 105 

Niellus opp. 82 

Ninnoxis opp. 106 

Noagra opp. 81 

Noalis opp. 81 

Nonnois opp. 80 


Mons Curtcus opp. Pag.  90 

Mons Jurcatus opp. 83 

Mons Ferri  reg. 95 

Mons Leonis cur. 90 

Mons Leonis opp. 90 

Mons Rasus 87 

s. Johan. Sigerr. 105 

Montagna reg. 111 

Montinargium opp.. 109 

Morcatus opp. 106 

Mores opp. 82 

Mortorii ins. 22 

Mumpupusum opp. 103 

Muravera opp. 104 

Murca opp. 103 

Murtctum opp. 83 

Murus (Figulinae) opp. 81 

Murus (Galtelli) opp. 109 

Murussa opp. 80 

Murtaurcis opp. 104 

Museis opp. 105 

Musellanum opp. 81 

Mussum opp. 106 


N 


Nora cur. civit. 101  102 

Noracium aedificia 112 

Noraria opp. 104 

Norax (Arbor.) 95 

iVbrar( Nuram.)opp. 105 

Norax Longus opp. 81 

Norax Niger opp. 95 

Nordaum opp. 96 

Norenses pop. 102 

96 
111 

88 


Norguitlam 


Nuches opp. 
Nucetum (M.acu.).op. 


10 
Nucetum (Baric.)op. 
Nugorum reg. opp. 
Nula opp. 
Nulgis opp. 
Nulvis opp. 
Nuracapra opp. 
Nuracucumis opp. 
Nuraghes opp. 
Nuragis opp. 
Nuragus opp. 
Nuralla opp. 


Pag 


94 

87 

87 

404 

85 

93 

86 

111 

106 

95 

95 


Nuraminis curat, 

duo opp. 

Nurapecis opp. 
Nurchis opp. 
Nure civit. 
Nurecis opp. 
Nurighes opp. 
Nurra curat. 
Nurris opp. 
Njmphaea ins. 


Pag. 105 

103 

105 

80 

80 

95 

83 

80 

106 

21 


Occoa opp. 
Odaletis opp. 
Octava opp. 
Octum opp. 
Offudehes opp. 
Olbia urbs 
Olbianus portus 
Oleastrum opp, 
Oliana opp. 
Ollolais opp. 
Oltazoris opp. 
Olzais opp. 
Onaninum opp. 
Dradulum opp. 
Oranis magnus opp. 
Orcada opp. 
Orena opp. 
Orfilis cur. et opp. 
Orgosulum opp. 
Oristanum 
Orrma opp. 


80 
85 

80 
88 

109 
50. 110 

110 
94 

108 
96 
81 
96 

109 

105 
86 
96 
96 

109 

108 
92.94 

104 


Orotellis opp. 86 

Orria magna etparva 85 

Orrolis opp. 106 

Orsum opp. 106 

Ortacesum opp. 106 

Onixedrum opp. 102 

Ortueris opp. 95 

Orveis opp. 88 

Orunes opp. 87 

Osaea urbs 58. 97 

Osilla opp. 87 

Osinis opp. 108 

Oskeris opp. 88 

Ossis opp. 81 

Ossium opp. 109 

Ostia de montibus 83 

Osulum reg. et opp. 79 

Otgianum opp. 111 

Othieris opp. 88 

Ottana opp. 85. 86 

Ot/f^io, , *f. 


II 


Paciiia prom. 

Pag. 57 

Partcs maximac Sard 

Pag. 75 

Paderios opp. 

105 

Patria opp. 

90 

Palma-CaraAvs 

104 

Pattada opp. 

87 

Prt/mrt-Hippis 

103 

Pavilio opp. 

97 

Palma-Simagis 

94 

Paurissum opp. 

105 

i Sulci 

105 

Pavum-Usellis 

98 

Panana opp. 

109 

Pavum- Hippis sup. 

Palus-Arboreae 

98 

et inf. 

105 

Caralis 

105 

Pelaus mons 

82 

P«/«^-Coros 

81 

Pensa opp. 

105 

Palus-De Latino 

96 

Pertiga opp. 
Peruccium opp. 

85 

Palus De Nuris 

102 

105 

Palus Gerreis 

106 

Pesum opp. 

105 

Palus  M. Leonis 

90 

Petrafocus opp. 

104. 107 

Parasulis opp. 

106 

Petrargium opp. 

105 

Padum opp. 

105 

Petra-salis opp. 

102 

Parmianum opp. 

105 

Petra-sterrita opp. 

102 

Pars-Baricati 

94.96 

Petretum opp. 

104 

Cieris-regalis 

95 

Phausania urbs 

50. 110 

Cieris-super. 

96 

Phintonus ins. 

22 

Hippis 

102 

Picinuris opp. 

91 

Montium 

Valentiae 

— — Usellis 

97 
95 
98 

Pirris opp. 
Piscina opp. 
Pituxis opp. 
)r*.nu>nUj tn%*p • 
}  J hMaaj  T^li^    

105 
105 
104 

( 

10$ 

—  V 

Quartuccium opp. 

105 | 

Querquis opp. 

80 

Quartum opp. 

105 

Quitero opp. 

80 

R 


Rastraclis opp. 

104 

Revum opp. 

105 

Rebeccum opp. 

82 

Riola opp. 

95 

Requiso opp. 

109 

Romana opp. 

90 

12 
Romandia reg. 
Rubra insula duplex 


Pag. 
24. 


79 
25 


Ruina opp. 
Rutargium prom. 


Pag.  95 
50 


Saccargia opp. 81 

Sacer fluv. 62. 97 

&uZa#5 (Seurgi) 106 

Barbariae 107 

Sagama opp. 91 

Salio opp. 102 

Salis opp. 82 

Salluris opp. 105 

Salsalis opp. 104 

Saltus opp. 106 

Salvennorum opp. 81 

Salzais ins. 32 

Samassais opp. 106 

Samassis opp. 105 

S. Avendracis sub. 105 

S. Basilii opp. 106 

S. Cumiani opp. 111 

S. Gavini opp. 97 

S. Hieri(Simag.) op. 94 

S. Hieri(Milis)opp. 95 

S. Juliani opp. 104 

S. Justae urbs 95 

S. Leonardi opp. 91 

S. Luxurii opp. 91 

S. MariaedeClaro 104 

S. M.deParadiso 104 

S. Mariae Magdal. 102 

S. Marci opp. 85 

S. Pantaleonis opp. 106 

S. Pctri opp. 107 

S. Stephani opp. 111 

iS.  Victoriae opp. 90 

*S.  Vidriani opp. 104 

S. Viti opp. 104 


Sanctum opp. 80 

Sanmugheum opp. 95 

Sapollum opp. 104^ 

Saragnum opp. ltl 

Sardara opp. 97 

Sardopatoris-fanum 58 
Sarrabum cur. opp. - *    104 

Sarroca opp. 102 

Sarules opp. 86 

Sassais opp. 106 

Sassalis opp. 79 

Sassaris urbs 76 

Scala opp. 79 

Scalaplana opp. 106 

Scannum opp. 104 

Scanum opp. 91 

Scarum opp. 103 

Scolcha opp. 106 

Scopetum opp. 109 

Scovcdum opp. 98 

Sebalzum opp. 105 

Sebocus opp.    'i 106 

Sebode opp. 81 

Sebogus opp. 106 

Sedaunum opp. 104 

Sedinis opp. 85 

Sedulum opp. 96 

Segarinum opp. 106 

Segogus opp. 106 

Segolais opp. 106 

Seicum opp. 105 

Selega opp. 106 

Semesthenes opp. 82 

Seneghes (Milis) 93 


ft 


Sencghes (Trcccn.) 

Pag. 106 

Senis opp. 

95 

Sennoris opp. 

79 

Sennenosis opp. 

104 

Seimerinum opp. 

104 

Scnorbinum opp. 

106 

Sentis opp. 

103 

Scpara mons 

102 

Separa (Caralis) 

104 

Separa ( Trecen. ) 

106 

Separassum opp. 

104 

Septem-palmi opp. 

80 

Septimum opp. 

105 

Serassum opp. 

106 

Sercella opp. 

97 

Sercolais opp. 

106 

Serdiana opp. 

106 

Serpentaria ins. 

25 

Serramannae opp. 

105 

Serratilis opp. 

94.96 

Serraum opp. 

105 

Serrentis opp. 

105 

Serris opp. 

106 

Serrum opp. 

97 

Setzum opp. 

98 

Seuis opp. 

107 

Seulum opp. 

107 

Seunis opp. 

106 

Seurgus cur. opp. 

106 

Sexlum opp. 

105 

Sia-maior . . . minor 

94 

Sibolessum opp. 

105 

Siccis opp. 

106 

Siculesii pop. 

107 

Siddis opp. 

98 

Sidrianus opp. 

106 

Sifilio opp. 

109 

Sigerrura cur. opp. 

105 

Sigulis opp. Pa± 

Siligum opp. 
Silinum opp. 
Siliqua opp. 
Silium opp. 
Simagis cur. ct opp. 
Simala opp. 
Simbilis opp. 
Sindia opp. 
Sinesum opp. 
Sinis opp. 
Siniscola opp. 
Sinnais opp. 
Sinnariolum opp. 
Sinnuris opp. 
Sipiola opp. 
Sipolis inf. et sup. 
Sipontis opp. 
Sirchis opp. 
Siricum opp. 
Siris opp. 
Sirium opp. 
Sirvis opp. 
Sisinis opp. 
Sitzamum Opp. 
Siuris opp. 
Soccomerrum opp. 
Soeprus fluv. 
Sogus opp. 
Sojana opp. 
Solana Caralis 
Solana-Arboreae 
Soleminis opp. 
Solorussa opp. 
Sorgonum opp. 
Sorra urbs 
Sorruvum opp. 
Spasullenum opp» 


13 
105 

8^ 

94 
102 
106 

94 

97 
104 

91 
106 

98 
109 
105 

91 
104 
106 
103 
102 

80 
105 

97 
104 
102 
106 

98 
104 
105 
104 
103 

80 
104 

93 
104 

93 

95 

82 
104 

95 


71 


Q**h**- 


14 

Specianum opp. 

Pag.  106 

Suellis opp.        Pag 

. 107 

Spelunca opp. 

83 

Suergium opp. 

105 

Sporlatum opp. 

86 

Sulci cur. urbs 

104 

Stampax 

100 

Sumieris opp. 

106 

Stellaris opp. 

109 

Sunis opp. 

91 

Slertilis opp. 

106 

Surlegis opp. 

106 

Sterzilis opp. 

107 

Sursa opp. 

79 

Strana opp. 

106 

Susaleus vicus       32 

.107 

Strisailis opp. 

108 

Sustana opp. 

83 

Sucum opp. 

96   Suta ins. 

T 

23 

Tabularia ins. 

J 

22 

Tilium urbs 

80 

Tacatum opp. 

104 

Tinades opp. 

95 

Tadasunes opp. 

96 

Tinnura opp. 

91 

Talana opp. 

108 

Tissis opp. 

81 

Tammarispa opp. 

109 

Todoraquis opp. 

82 

Taniga opp. 

79 

Tonara opp. 

95 

Taphros 

108 

2onsa opp. 

79 

Taresinum opp. 

111 

Toralba opp. 

82 

Taverra opp. 

8.0 

Torbengentilis Opp. 

106 

Tauri ins. 

24 

Torella ins. 

23 

Tegula civ. et opp 

105 

Toresinum opp. 

111 

Telargium opp. 

111 

Toresium minus opp. 

111 

Templum opp. 

111 

Torpehes (Gallelli) 

109 

Terchiddum opp. 

82 

( Posatae ) 

109 

Terralba opp. 

96 

Tortolinum opp. 

108 

Terranova urbs 

30. 110 

Tracasum opp. 

105 

Tertenia opp. 

108 

Tramatia opp. 

93 

Tharra urbs 

38. 91. 93 

Trecenta cur. 

106 

Themus fluv. 

64. 89. 90 

Tres-noraces opp. 

91 

Thermus fluv. 

58 

Trieis opp. 

108 

Thetis opp. 

95 

Trogodoris opp. 

406 

Thiana opp. 

95 

Tula opp. 

88 

Thiesis opp. 

83 

Tuluis opp. 

105 

Thiza opp. 

104 

Turralbae 

102 

Thyrsus fluv. 

63 

Turriguis opp. 

81 

Tibula urbs 

79 

Turris (Marmill.) opp. 

98 

ti 


15 


Turris (Doliac) op. Pag. 

106 1 

Turris Libyson.   Pag. 27. 75 

Turris (Trecent.) op. 

106 1  Turtana opp. 
n 

81 

Vacca ins. 

24 

Vinea major opp. 

111 

Vadum-latum opp. 

93 

Vineola urbs        28 

.111 

Valekia urbs 

102 

Ulassais opp. 

108 

Valentini pop. 

95 

Ulla opp. 

94 

Verrum opp. 

111 

Ullum opp. 

107 

Vessum opp. 

85 

Ulmetum opp. 

81 

Vestaris opp. 

402 

Ulmus opp. 

104 

Vialossum opp. 

80 

Unalis curat. 

111 

Villalba Opp. 

84 

Univeris opp. 

86 

Villafranca Ericis 

80 

Urannus opp. 

111 

Villagraeca 

103 

Uras (P. Cier. sup.) opp. 

96 

Villalonga opp. 

93 

Uras ( P. Mont.) subur. 

97 

Villanova (Caralis) 

101 

Uratelis opp. 

105 

Franca 

95 

Uris opp. 

81 

Villanova Meiloci 

82 

Uriseis cur. 

108 

Villanova M. Leonis 

90 

.opp. 

109 

Villanova Norae 

102 

Ursa opp. 

105 

< S. Basilii 

104 

Ursuleis opp. 

108 

Sigerri 

105 

Uruspa opp. 

79 

Villanova Sitzami 

98 

Usellis urbs 

98 

Truschelli 

94 

Usinis opp. 

81 

Tuli 

106 

Ussana opp. 

106 

Villa-Putei          104 

.107 

Ussara magna opp. 

98 

Sorris 

103 

Ussarella opp. 

98 

Speciosa 

102 

Ussassais (Seurgi) 

106 

Villa Struba 

105 

■ (Barbar.) 

107 

Trona 

104 

Ussum opp. 

80 

Villa Urbana 

94 

Ustedum opp. 

96 

Xirdi 

103 

Usulifenum opp. 

88 

Villecclesiae urbs 

105 

Uta duplex opp.     102 

103 

Vindighinoris opp. 

81 | 
2 

• 

Utalis opp. 

r 

79 

Zuuris opp 

l 

96 

Cl 


16 

INDEX 

CHOROGRAPHI^ 


LIBER  I, 

De Sardiniae nominibus *.:, Pag.   17 

De situ Sardiniae •     .     .     ,; »18 

Distantia Sardiniae a tcrris circumjacentibus »19 

Insulae Sardiniae adjacentes   •     ••••..... »20 

In Aquilonari latere »  jbjd1. 

In Orienlali »22 

In Meridionali »23 

In Occidentali »25 

De insulae Sardiniae magnitudine , et circuilu »26 

De longitudine et lalitudine Sardiniae    ........ »42 

De natura , et bonitate soli »43 

De fertilitate insulae sardoae , et miraLili frugum feracitate    .... »44 

De ArLoriLus »45 

De HerLis »47 

De Sardoa LerLa , et risus Sardonici adagio »48 

De AnimaliLus »50 

De metallis, et aliis fossiliLus , lapidiLus , gemmis etc.  .     .     .          . »53 

De Aquis et AnimaliLus aquaticis »54 

De FontiLus »55 

De Fluviis »5(5 

De Stagnis et Salinis     ....• »68 

De acris intemperie ............ »67 

De incolarum trequentia .....••..., »69 

De natura et mcriLus sardorum     ......... »  ibid. 

De dignitatiLus et Magistralibus sardorum     •••.... »72 

LIBER  II. 

De Turritana UrLe et Dioecesi     ......... »75 

De UrLe Sassaris »76 

De Sassaris Dioecesi     ............ »79 

De Civitate , et Dioecesi Plovacae »81 

De Civitate , et Dioecesi Sorrae »82 

De Emporiae , ct Castri Aragonensis UrLe , et Dioecesi   ..... »83 

De Algariae , et Ottanae Civilate , et Dioecesi »84 

De Caslrae Civitate et Dioecesi »87 

De Bisarcbii Civitate , et Dioecesi   ......... »88 

De Bosa UrLe , ejusque Dioecesi »89 

De ArLorea , Oristanique Urbe , et Dioecesi »91 

De S. Justae Civitale , et Dioecesi »95 

De Terralbae Civitate , et Dioecesi ......... »96 

De Usellis Urbe , et Dioecesi »98 

De Caralitana Urbe , et Dioecesi »  ibid. 

Sulci et Villecclesiarum Urbs , et Dioecesis »   104 

Doliae Civitas , et Dioecesis »   106 

Suellis Urbs , et Dioecesis , »    IQ7 

De Gallura, et de Galtellina Civitate , et Dioecesi  ...... »   108 

De Galtellina Civitate , et Dioecesi . »  ibid. 

De Chitate , el sua Dioecesi   .......... »   109 


JOHANNIS   FRANCISCI   FARvE 

S ASSARENSIS 
J. U. D. ET  ARCHIPRESBYTERI  TURRITANI 

1 N 

CHOROGRAPHIAM  SARDINl^ 

EX RECENSIONE V. ANGIUS 

LIBER  I. 
I. De Sardiniae nominibus. 

\ ar.aprotemporum varietate Sardinia sortita est nomina. 
Vj" a Graecia /c&to,, mox a Timaeo Sandaliotis, a Myrsilo 
£r 'pet aBeroso Cadosseue fuit appellata, ut Plinius , 
bo.nus, Bergomensis, et Annius Viterbiensis tradidere. Fuit 
autem ,,s nominibus donata ob forraam, quam habet, humani 
vestign ; ut post Sallustiun, Nonnins, Isidorns, et A. Gellius 
ser.psere. Unde Claudianus (De Bello Gildonico) cecinit 
Uuxnanae speciem plcmtae sinuosa figurat Insula .... et 
Sthus Itahcus (L De Bello Punidf... terras Enormes 
colubet nudae sub imagine plantae ; Inde Ichnusa prius 
^rais memorata colonis. His demum nominibus obliteratis 
Zardmiae nomen, quod hucusque retinet, a Sabdo Herculis 
Wio consecuta est, ut referunt Pausanias, et Leonicus et 
cec.mt  idem  Sihus  Italicus (ibidem)  Mox Lybici  Samcs 


18 
generoso sanguine fidens Herculis ex sese mutavit nomina 
terrae.  Et  Claudianus  ( ibidem )  Jnsula  Sardiniam  veteres 
dixere coloni. 

II. De situ Sardiniae. 

Insignis haec maris Mediterrahei insula est in Climate IV. 
inler IX. et XI. ParaleSlum sita. Suae longitudinis, principium 
in Gradu XXX. iinis in XXXIII.; suae Latitudinis, principium in 
Gr. XXXVI., finis in XL., ut Ptolomaeus ( L. III. c. 3. Geogr.) 
et alii plures, qui coelo terras metati sunt , tradidere. 

Circumluitur ab oriente Tyrrheno mari, eaque parte habet 
Italiam contra ab urbe Roma ad promonlorium Caenis , ejus- 
que insulas adjacentes Asturam scilicet, Palmariam , Pontiam, 
et Isciam , Pandatariam, Parthenopen, Prochytam , Pytecusam 
seu Aenariam , Megarin , Capreas , Leucotheam , Leucosiam , 
et  insulas Ithacesias vocitatas ab specula Ulyssis. 

Obversam ab eo etiam latere habet Siciiiam a Pelori pro- 
monlorio ad Lyliboeum usque , ejusque insulas adjacentes Li- 
param, Hierum, Strongylen , Didymen, Eryphusam, seu Ericu- 
sani, Phoenicusam, et Evonymon, Hieronneson, Aethusam sive 
Aegusam , et Bucinnam, quae sunt Aegates Livii , Aegimori- 
aras, scopulos verius, quam insulas inler Sardiniam et Sici- 
liam, de quibus Virgilius « Saxa vocant Italii mediis quae 
in Jiuclibus aras». Ubi Servius , « quae saxa ob hoc Itali vocant 
aras, quod ibi Afri et Romani foedits inierunt ». Sunt etiam 
insulae Meiita, Gauios seu Gaudos, Ccsira, Lopadusa et Galata 
inter Siciliam et Africam jacentes, celeraeque insulae et regio- 
nes longius orientem versus positae, quas non bene huic lateri 
respondentes consulto praetereo. 

lnde a latere meridionali abluitur mari Africo , et habet A- 
fricam , Libycam , et Numidiam contra ab Hermaeo promon- 
torio usque ad Ampsagae fluvii ostium; et insulas interjacentes 
Aidriam scilicet, Aegrium, Drachontium ( la Galita) parutfl 
distans. - 

Ab occasu vero abluitur mari Sardco omnium profundissimo. 
Totum enim , quantumcumque esi, inter Oceani fauces et Sar- 
diniam, totum appellatur  Mare  Sardoum  ex Eratosthene, ut 


13 
Plinius (L. II. c. 5.) refert; excipitur pelago Sieulo , et 
per Lyliboeum Sieiliae promontorium dividilur. Sardinia pro- 
spicit ab ea parte Mauritaniam, omnemque Hispaniam a Calpc 
monte ad Pyrenacum usque , insulas Baleares Majoricam et 
Minorioam dictas, ct Pityusas, EJjusum scilicct ct 0| hiusam , 
Juliamquc Caesaream. 

Tandem a Iatere septentrionali mare habet, quod ipsam et 
Corsicam interluit, ab Antonino Pio Gallicum, a Plinio ( L. 
U. c. 6.) Taphron appellatum; et respicit Narbonensem Gal- 
liam, Liguriam et Thusciam , earumqiie insuias adjacentes A- 
gatam , Oglasam , Aetaliam sive llvam, Caprariam, Urgoncm, 
Pianariam, Aegiiium, Oranum, Planariam, et Corsicam omnium 
vicinissimam. 

III. Distantia  Sardiniae 
a terris  circiimjacentibus. 

Distat SarJinia, a Corsica M. P. IX.; ab Italia^ ubi minus 
M. P. CXX. ut ex Plinio (L. II. c, 6.), ubi magis M. P. 
CLXXX., ut ex Ptolomaei tabulis; a Sicilia M. P. CXX. ut 
idem Plinius est aulhor, licet Thomas Facellus Ptolomaei ta- 
bulas secutus asserat M. P. CCXXX. abesso; ab Africa ex re- 
centiorum geographorum sentenlia M. P. CXXX., quamvis 
Antoninus Pius CL. , Ptolomaeus CLX., Plinius CC, et Strabo 
CCC. distare non rccte scripserint; a Mauritania , ubi minus 
M. P. CCC. ; a Gadibus, ex reeeniiorum sententia P. M. MCL., 
licet Ptolomaeus MCCC, et Plinius MCCCC abesse asserant ; 
ab Hispania , ubi minus, M. P. CCCL.; totidem a Majorica; 
a Gallia M. P. CCC Tandem a Liguria M. P. CCXL. Unde 
constat Sardiniam veluti in umbilico maris Mediterranei divina 
providentia positam , tamquam portum omnium navium, quae 
ultro citroque in Orientem et Occidentem, in Auslrum et Bo- 
ream velificant, earumque perfngium ac solaiium a longa 
navigatione et lempeslate: quare Claudianus (De Bello Gildo- 
nico) ... Poenos ltalosve petenti Opportuna situ. 

Hac ejus opportunitate plurimi homines circumstantium na- 
tionum in eam commigrarunt: ex Italia Vetulonienses , Siculesii, 


20 
Romani, Pisani, Genuenses; ex Graecia Athenienses, Locren- 
ses, et alii plures; ex Thracia Scythae, nunc Thraces dicti; 
ex Asia Trojani, Lydii , Phryges , Milesii,Cares, et Phocaeen- 
ses: ex ejus insulis Lesbii, Rhodii, et Cyprii: ex Syria Phoe- 
nices: ex Africa Aegiptii, Cartaginenses, et Libyes: ex Hispa- 
nia Andalusii , Navarrenses, Valentini, Aragonenses, et Catha- 
lani ; ex Narbonensi provincia Galli: ex Corsica Cyrnaei. Nec 
non et opportunissima est bellis; hinc fuit veluti arx eorum , 
qui Mediterraneum mare hucusque obtinuere , ad defendendum , 
oppugnandumve propinquas regiones ; atque semper eam po- 
tentissimi quique sibi vindicare omnibus viribus atque opi- 
bus studuerunt, Tyrrheni in primis et Graeci, Carlhaginenses 
et Romani; mox Vandali, Gothi,Longobardi, Saraceni; tandem 
Pisani, Genuenses et Aragonenses, qui , ut de aliis sileam, 
innumeras pugnas ingentesque clades pro ea edidere , ut in li- 
bris historiarum scripsimus. 

Est haec insula natiwalis, ut scribit Baldus ( in rubr. 1F. 
de rerum dwis.),et nulli adjacet, ut contra Bartholum in tra- 
ctatu de Insulis alias demonstravi ( L. II. Varior. c. 6.), 
habetque multas adjacentes insulas, de quibus nunc dicendum. 

IV. Insulae Sardiniae adjacentes. 

Insulae Sardiniam circumjacentes , quae, veluti ejus partes, 
majorem insignioremque reddunt, sunt plures; nam 

In Aquilonari  latere hoc ordine 
adjacent  sequentes 

Herculis insula, a Ptolomaeo, Plinio, et Martiano Capella, 
memorata, nomen sumpsit ab antiquiore Hercule Thebano,qui 
inSardiniam, ut alias scripsi, venit. Illud deinde, adveniente in 
insulam Aenea , ut refert Pausanias, amisit, nomenque novum 
Aenaria ab eo accepit, unde litera S interposita corrupta 
Asenariae appellatio, qua hodie dignoscitur. Jacet contra pro- 
montorium Gorditanum, nunc dictum del Falcone ad M. P. 
IV. longa magis, quam lata, atque ad Aquilonem procurrens. 


21 
Patct in circuitu M. P. XXX. habetquc solum montuosum ct 
sylvcslre, cui Campus-Pctrus , et aliae junguntur planities 
culturao satis idoneae. Est aliquot irrigua fontibus, et vena- 
tionc, aucupio, et piscatione valde nobilis. Sylvae abundant 
apris cervis et muphlonibus, plurimis avium generibus , et 
maxime perdicibus, ct generosis falconibus, quos Petrus Ara- 
goniae Rcx maximo habebat in pretio. Mare circumfiuum 
habet pisccs omnis generis, testudines mirae magnitudinis, et 
coraliorum copiam uberrimam. Indc Sassarenses, sub quorum 
ditione, ex ejusdem Pelri Regis conccssione , exislit, multa 
coria , carnes , pisces , ac coraiia in urbem quotannis conge- 
runt, quando tuti a piratis illuc accedere possunt. Damis et 
leporibus, quibus tellus sardoa abundat, haec caret; vulpes, 
et Iupos non gignit, nec ullum maleficum animal. Plura olim 
in ea fuere oppida et castella ; quae postea , ingruentibus bel- 
lis, tantum cepere detrimenti , ut antiquae habitationis nihil 
hodie supersit, nisi sacellum S. Andreae dicatum , turris et 
moenia Castellatii semiruta , et satis exiguae reliquiae Villac- 
regalis et nonnullorum oppidorum. Populo deserta a piratis 
solum frequentatur, quum plures habeat ad orienlem statio- 
nes , seu portus, quos appellant, Spalmatoris, S. Mariae Ter- 
cenalis, Scombri, Trabuccati , et Olivae. 

Alia, quae insula Herculis a Plinio et a Martiano eadem ratio- 
ne nuncupatur, fuit a Ptolomaeo Diabatcs appellata a duobus, 
iisdemque angustis fretis, quibus a Sardinia et Aenaria diri- 
milur; quae tamen Plana nunc dicitur ab ejus planitio 
vepribus et dumetis vestita. Distat a Gorditano promontorio 
M. P. pelago tam exiguae profunditatis interfuso, ut ex multorum 
sententia coeno et lapidum mole Sardiniae possit conjungi. 
Ad Aenariam angustius quidem, secl profundius est mare. Habet 
portum Paleam, et turrim a Sassarensibus summa iiupensa, ct 
multis  inifis  praeliis  cum  Saracenis ,  anno  1528.  conditam. 

Platamonis scopulus subaquaneus Sursae oppido obiicitur. 

Canis-mali  scopulus jacet contra speculam Aquilonis. 

Njmphaea insula parva, a Pto!omaeo memorata, contra Fri- 
sani  sinum posita, parvum efficit portum. 

llva, insula parva,ex eodem Ptolomaeo, juxta Castrum-Ge- 
nuense eminet. 


22 

Fossae insula, ex Plinio (L. III. c. 7.),et Martiano (L. VI. 
de Sardinia) , hodie iasula-rubra dicta, non procul a Capite 
Musmonariae sedet rupibus rubro colore perfusis. 

Phintonus , ut a Ptolomaeo , vel Phintonis , ut a Plinio , 
vel Pintojius , ut a Mai tiano appellatur , insula est in freto 
Galiico Sardiniac adjacens contra promontorium Errebantium , 
Testcm ex figura vu!go dictum. 

Cuniculariae septem parvae insulae, ex Plinio et Marliano , 
Sardiniae adjacent ; quarum duae Porrita et Capizzola vulgo 
dictae contra Portum-Pullum ; tres , quae Spargia , Assiria, et 
major reliquis a S. Maria Magdalena appellantur, contra Pun- 
tam-Sardam; reliquae, quibus nomen Porcaria, et a S. Slephano, 
tOutra Schifi peninsulam jacent ; quae cum multis scopulis 
portum efficiunt  tutissimum , et cujusvis  classis  capacem. 

Iti  Orientali latere Sardiniae 
adjacent  infrascriptae  insulae. 

Mortorii insulae nobiles victoria Genuensium et clade Saracc- 
norum , quorum ossa grandi cjuiuIo congesta in ea cernuntur, 
jacet contra Marinellam cum insulis Tartargia et Altara, mul- 
tisque scopulis. 

Flgheris insula, parva et fastigiosa contra portum Figheris 
ad promontorium  Rotargii sita. 

Hertnaea insula a Ptoiomaeo, Buccina a Damaso, hodie vulgo 
Tabularia dicta , S. Pontiani Pontificis exilio et morte clara , 
referente eodem Damaso, non procul a portu Terrae-novae 
eminet immani dorso , et oblonga jacet , patens in circuitu M. 
P. XII., aspera , elatisque montibus adeo fasligiosa , ut adna- 
viganlibus ex Italia prima omnium sit conspicua. ln qua sunt 
aliquot commodae stationes. 

Salzdis, seu Moldra insula forma quasi rotunda sita est 
prope Tabulariam, hac minor quidem, sed amoenior , septem 
habens valleculas , arbores malorum-aureorum , sacella , alias- 
_X{ue antiquae habitationis reliquias. Quam circumstant multi 
«eopuii , quos enumerare brevitatis causa supersedeo. 


23 

Posdtae insula , in qua oppitlum Gurgurais Gaileliinensis 
Episcopatus  interiit. 

Aquilanac insulae tres , seu verius petrae dicendac, contra 
caput Cominum et Noracem Aquilae jacent. 

Agugliastrae insula parva contra templum S. Mariae Na- 
varrensi  dicatum adnavigantibus praebet slationem. 

Chirrae insula parva non procul a Capite-ferrato posita 
contra Castrum Chirrae. 

In Meridionali Sardiniae latere 
sunt  infrascriptae insulae. 

Heras-lutra, ex Plinio et Martiano Capella, quae lutris abun- 
dare dicitur, nunc Serpentaria appeilata, contra promonlorium 
Columbarium cum tribus parvis scopulis jacet circumscripta M. 
P. IV. Cui sunt vicinae aliae tres insulae Serpentariap etiam 
dictae, scilicet insula S. Stephani, cujus ora percurritur M. P. 
insula Piscatelli D. , insula Petrae-ligalae CCC. 

Collbdae insula, Delli-cavoli vulgo dicta, contra Caput-Car- 
bonariae cum duabus parvis insulis, Coltellatiis dictis , adjacet 
contenta intra M. P. V., in qua plures stabulantur cuniculi , 
et valida sedet arx. 

Galata insula parva , ex Martiano, adjacet Caralitano pro- 
montorio, et Petra-ligata vulgo dicitur. 

Ficaria insula a Plinio , Ptolomaeo, et Martiano , in stagno 
piscoso Caralitauo M. P. ab ostio jacet, vinetis , viridariis , et 
agro frumenli culturae idoneo , insignis ; in qua cuniculorum 
maxima copia.  Eam circumcurrit linea V. M.  P. 

Suta scopulus coutra ostium fluminis Pulae. 

Balarides parvae insulae, ex Plinio et Martiano* contra Caput 
Pulae et Coltellatium jacentes, Coltellatiae nunc appellantur , in 
quarum majore, dimetienda, M. P. , est templum D. Michaeli 
s.acrum. 

Judaei scopulus non procul a salinis Chiae , in cujus circuitu 
sunt P. CCC. 

Torella insula parva contra Malfatanum , sylvosa et scopu- 
losa. Comprehenditur P. D. 


24 

Ruhra insula, circumeunda M. P. IV., distans a Sardiniae 
M. coulra lingulam Franciris agri , tres habet stationes cum 
puteo aquae dulcis, et portum cum Sardinia facit Bythiam 
a Ptolomaeo appellatum. Memoratur haec insula ab Hieronymo 
Zurita. 

Tegularis insula parva contra Chersonesum , vulgo Caput 
Tegulare  dictum. 

Tauri et Faccae insulae parvae, contra portum Sulcitanum 
cum aiio parvo scopulo sitae. 

Plumhea seu Moljhbdes a Ptolomaeo , Enbsis a Plinio , 
vulgo nunc insula S. Antiochi dicta, habet in circuitu M. P. 
XXX., adeo proxima litlori, et agro provinciae Salcitanae, cui 
per pontem lapideum jungilur , ut pede sicco trajici possit. 
Solum habet pabulis cuitui ae et venationibus idoneum , ve- 
nisque plumbi et argenti juolihdenis dictis insigne , et puteos 
aquae dulcis. Stagnum , et mare , quo circumlavatur , piscibus 
abundat, et hoc thynnorum captura est nobile. Denique cernuntur 
habitationis monumenta praeclarissima , nec non priscae stru- 
cturae templum S. Antiocho ibi sepulto sacrum, antiquae ar- 
cis turres , et moenia semidiruta , ponsque ingentibus saxis 
extructus , et parvae casae. Silet nunc haec insula deserta , 
piratis, qui illam frequenter adeunt, praebens slationes Milis , 
Salis , Fulminis, Mercurii , et sinum Caudae-equi omnium ca- 
pacissimum. Est in ea montis Sarbi specula , quae esset turri 
munienda. 

Francorum insula parva illi adjacens, insulam S. Petri pro- 
spicit, tota fere plana , in qua turris speculatoria constructa 
prodesset. 

Hieraconnesus , hoc est accipitrum insula, ex Ptolomaeo, nunc 
S. Petri appellata ab ejus templo in ea constructo , habet in 
ambitu M. P. XXII. et cum propinqua insula S. Petri et Sar- 
diniae latere portum efficit , qao classis innumerabilis posset 
contineri. Solum habet montuosum et asperum , pinis sylve- 
stribus abundans, mare pisculentum , in quo etiam thynnorum 
piscatio est copiosa : fuitque olitn habitata , ut sacellum in ea 
conditum , et alia antiqua monumenta docent ; sed nunc tan- 
lum capris , porcis sylvestribus , atque cuniculis mirae magni- 
tudinis afflait ;  ejusque portus ingens  Spaltnatoris  dictus  est 


25 

•atis  in  tempestatibus tutus , ct a piratis frequentatus.  Prope 
hanc insulam sunt  Sardiniam versus 

Planaria insula  circuitus M.  P. 

Marium insula ,  quac potius dicatur scopulus. 

Ad latus Occidentale 
sunt  infrascriptae  insulae. 

In primis novem sequentes brevissimi circumgressus; 

Duae insulae parvae contra portum Canelle*. 

Tres insulae parvae contra Conesam. 

Alia contra Caput-Dadi. 

Alia contra Caput-Neapolis ; 

Duae ad Coput-Fraschae. 

Feniur-muliebre , insula, quam circummetiaris M. P. IVT., a^ 
spera et deserta, contra Corrigam turrem in litore Arborensi, 
stationem piratis praebet. 

Malum-ventris insula circuitus M. P. VIII. contra Caput* 
magnum amoenior, et commodam praebens piratis stationem. 

Porrus, scopulo 9 quam insulae propior , juxta CapiU-albura 
contra salinas Orislagni. 

Columbariae quatuor parvae insulae contra Fiscellam. 

Bosae insula circuilus D. P. ad ostium Themi fluvii, turrem 
habet  salis  munitam ,  et  tulam  praebet navibus stationem. 

Insula-Marrargii , seu scopulus potius , juxta Hermaeum 
promonlorinm, vulgo Marrargium dictum. 

Insula-Rubra, seu potius scopulus, contra speculam Montem- 
Mandronem diciam. 

Insula parva , seu potius scopulus , contra PoIIerim. 

JWagdalenae-insula , cujus circuilio paucioribus , quam M. 
P. perficiatur, nomen habuit a fano S. Mariae Magdalenae di- 
cato. Abest ab urbe Algario P. M. D. 

Forada,vu\§o Foraddda a foramine, quod habet maximum 
contra stationem Serelli et Malae-quietis, dicta, non procul a S. 
Therami-promontorio aspera surgit. 

Planaria , dicta etiam Cala-longa, circuitus M. P. II., quae 
videatur Sardiniae cohaerere, et optimam habet stationem, 

Porri scopulus contra Monfem-Porrum. 

4 


26 

Fcmoris-muliebris scopulus contra Navls statione. 

Insulae parvulae, seu scopuli, juxta Caput-album non procul 
a Gorditano promontorio , unde auspicati sumus. 

De insulis adjacentibus dictum satis, nunc de totius insulae 
magnitudine dicamus. 

V. De insulae Sardiniae magnitudine , 
et circuitu. 

Est haec insula magnitudine praeclara , ut Pausanias et 
Leonicus; quin eam inter omnes maximam testantur Victor 
Uticensis , et antiquus Bias philosophus Prienensis , ut refert 
Herodolus. Equidem major est Crela, Euhoea, Cypro, Cyrno , 
et Lesbo , aliisque multis , et par magnitudine Siciliae , tesle 
Diodoro Siculo ( L. VI. ). Atque , ut refert Strabo , litoralis 
Sardiniae ora continet in circuitu M. Stadiorum IV. hoc est 
DM. P. , vel ut scribit Plinius DLXVM. P. Nempe. 

Ab Oriente patet . . . M. P. CLXXXVIII. 

Ab Occidcnte    .... CLXXV. 

A Meridie LXXVIL 

A Septentrione   .... CXXV. 

Vel ut tradit Ptolomaeus patet in cir- 

cuitu     .     .     .    DCXXXVH. M. P. nempe 


Ab Oriente . 

... 

CCXXXVIL 

Ab Occidente 

•     .     . 

CLXXXIIL 

A Meridie   . 

■.     . 

CXX . . . 

A Septentrione 

_ . 

C 

Ouorum milliaria  non congruunt cum 

nostris: nam mihi certum est totam 

illius   litoralem 

oram  in  circuitu 

continere . 

.     • 

M. 

P. DCLXIII 

Septentrionalis  lateris  descriptio  et 

mensura  litoris     ... M. P. CXXXIV. 

A promontorio  Gorditano, ubi est specula 

Montis-Falconis valida turri munienda , 
ad Casaracii  stagnum piscosum Passus   6000. M. P. VI. 

ad turrim Salinarum Sassaris » 500.     P. D. 


ad stagnum-pulidum . 

ad osiium stagni Pili 

ad ostium Fluminis-sancti. 

ad statior.em Corbarae-magnae . 

ad stalioncm Corbarac - parvae , 
intcr quas turris spcculatoria 
vaklc prodesset 

ad stationem Pertusi 

ad Januarii stagnum 

ad ostium Fluminis-turritani 

ad turrem Portus,ubi jacet urbs 
Turris Libjsonis a PlinioctPto- 
lomaeo memorata , et est tutis- 
simusportus, et trirerniumcapax 

ad Balagais rupem, unde corpora 
ss. mm. Gavini , Propti , et 
Januarii projecta in mare fue- 
runt ; atque ubi turri exaedi- 
ficata ficri possent excubiae 
ad Scandellum, aliasque qua- 
tuor stationes 

ad speculam Aquac-currentis 

ad stagnum piscosum Platamonis 

ad ostium Silis fluminis Sursani , 
ubi interiit Tibala a Ptolo- 
maeo et Antonino Pio in Iti- 
nerario memorata 

ad ostium fluminis Petrae-foci  . 

ad montem Aquilonis, vulgo di- 
ctum Di-tramontana, ubi es- 
set construenda turris specula- 
toria super proximis stationibus 

ad ostium Balnci fluminis . 

ad  Frisani  fluvii  ostium ,   ubi 
ruinae  excisae  urbis  Frisani 
conspiciuntur 
ad  Castrum  Aragonense ,  olim 
Genuensc dicimn . 


27 
Passus  5000. M. P. III. 

1800.     P. MDCCC. 
2600.     P. ll.MDC. 
»     1000. M. P. 


n 

500.     P. 

&. 

» 

500.     P. 

D. 

» 

500.     P. 

D 

» 

2000. M. P. 

11 

500. 


P 


D 


1000. M. P. 
2000. M. P. 
1000. M. P. 


7000. M. P.  VII. 
5000. M. P.   Ili. 


2000. M. P.   II. 
4500.  P. IIII.M.D. 


500.  P.  CCC 
500.  P.   D. 


*8 

ad stationem Augustinam . 

ad rupem Montis-Foeni , speculam 
propinquarum stationum Bitar- 
giae, et Scalae-fratris turri mu- 
niendum    .... 

«d ostium fluminis Cocinae, ubi 
templum S. Petri et exiguae 
ruinae Juliolae, urbis antiquae 
a Ptolomaeo memoratae , su- 
persunt .... 

ad Caput-Musmonariae sub insu- 
la-rubra, ubi satis prodesset 
turris speculatoria ad hanc , 
et propinquam stationem Ser- 
raniae  ..... 

ad ostium fluminis Vineolae, Ur- 
bis antiquae memoratae ab 
Antonino    .... 

ad Portum-Sardum juxta stagnum 
Austa dictum 

ad promontorium-rubrum , ubi est 
turris speculatoria antiqua 

ad Vallaltae stationem 

ad promontorium , Errebantium 
a Ptolomaeo dictum , vulgo 
La Testa, ubi interiit Plubium, 
urbs anliqua ab eodem memo- 
rata , extanlque monumenta 
non spernenda, ad portum S. 
Reparatae , duasque proximas 
stationes, ubi prodesset turris 
«peculatoria, si construeretur . 

ad portum et ostium fluminis Low 
gbnis-sardi oppidi illic prostra- 
ti , ubi puteus aquae dulcis est, 
et prodesset turris speculaloria 

ad stationem Capitis-Falconis , 
portum  absconditum dictam . 


Passu« 1000. M. P. 


5000. M. P. 


3000. M. P. 


7000. M. P. 


7000. M. P. 


»  4000. 
2C0O. 


M. P. 
M. P. 


III. 


III. 


VII. 


» 

15000. M. P. 

XV. 

» 

2000. M. P. 

II. 

» 

2000. M. P. 

II, 

» 

4000. M. P. 

IV. 

VII. 
IV. 

II. 


29 


ad Marmoratam stationem . 

ail Portum-puteum, cujus anli- 
qua monumenta adhuc cer- 
nuntur ..... 

ad peninsulam, caput Sanctae Ma- 
riae dictam, pcnes quam sunt 
sta^na Caflredae et Barisonis, 
turrisque speculatoria desidera- 
tur   . . 

ad ostium fluminis-magni Isclae 
dicti   ..... 

ad promontorium Equorum 

ad Portum-Pulli, tutissimum et 
multarum triremium capacem, 
et ostium fluvii quem dicunt 
jilthram Cathalanorum 

ad Caput-Sardum 

ad portum medii Schifi dictiim . 

ad caput Ursi , promonlorium 
Arcti a Ptolomaeo appellatum 

ad porlum Salinarum, cui nomen 
a parvis salinis ibi existentibus 

ad portum et ostium fluminis Ar- 
zaghenae, in cujus monle, qui 
dicitur Pelrosus, turris esset 
construenda .... 

ad Arenae-albae stationem 

ad  Inteslini-Ursi  stationem 

ad stationem Portum-Cervorum 
vulgo dictum juxta speculam 
Muri-albati , quae turri esset 
munienda   .... 

ad promontoriumMolae,Columba- 
rium a Ptolomaeo appellatum, 
ubi est finis lateris septentrio- 
nalis , quod licet adnavigante* 
opportunis, ut vidimus, statio- 
nibus accipiat; tamen praeva- 


Passus iOOO. M. P. 


7000. RI. P.  VII, 


3000. M. P. 


III. 


2000. M. P.   II. 
1500.  P. M.CCC. 


2000. M. 

P. 

H, 

3500. 

2000. M. 

P. 

II 

4000. M. 

P. 

IV 

2000. M. 

P. 

II, 

6000. M. 

P. 

VI 

5000. M. 

P. 

111 

3000. M. 

P. 

III, 

2000. M. P. 


II. 


30 

lidi et incerti vcntorum flatus 

ex proximis montium jugis ir- 

rucntcs , parum tutos et pcri- 

cuii plenos faeiunt accessus , ut 

refert Pausanias. (L. X.), unde 

Claudianus (De Bello Gildon.) 

. . . Qua respicit Arcton Immi- 

tis, scopulosa, procax, subitis- 

que sonora Fluctibus ; insanos 

infamat navita montes . . Passus  2000. M. P. IL 


Lateris Summa Pass. 134000. M. P.CXXXIV. 


Orientalis lateris descriptio, et 

mensura litoris   ... P. CXCVII. M. DCCC. 

A promontorio Molae in Columbario 

ad portum Molae 

ad promontorium Claudum 

ad Littarream stationem   . 

ad Vulpis statiotsem . 

ad Isclam Rubram dictam. 

ad   portum   Congianum  tutissi- 

mum et capacem . 
ad Portus-rotundi stationem 
ad portum Marinellae 
ad stationem Portus-Fenugiarii 
ad portum Venturae. 
ad Rutargium promontorium, pe- 

ninsulam  venatione   insigncm 

Caput-Figheris dictam, ubi est 

portus hujus nominis et esset 

constituenda turris speculatoria    »     7000. M. P. VII. 

ad ostium portus Olbiani . .    »    12000. M. P. XII. 

ad Olbiam , quae postea Phausa- 

nia ,  tandcm  Tcrranova  est 


. Passus 

2000. 

M. P. 

II. 

» 

5000. 

M. P. 

V. 

» 

2000. 

M. P. 

IL 

» 

2000. 

M. P. 

II. 

» 

2000. 

M. P. 

II. 

» 

3000. 

M. P. 

III. 

» 

2000. 

M. P. 

II. 

» 

5000. 

M. P. 

III. 

» 

2000. 

M. P. 

II. 

.  » 

1000. 

M. P. 

dicta, ubi cst lurris  speeula- 
toria non procul a portu    . Passus 
ad ostium fluminis Pratojani    .    » 
ad portum Vitclli    ...» 
ad caput  Cerasi , ubi turris spc- 

culaloria essct construcnda   -    » 
ad portus  Istani  slalioncm     .    » 
ad portum  s.  Pauli ,  stalioncm 
tutissimam,  et multarum  na- 
vium capacem    ...» 
ad portus Grcgorii stationem   .    » 
ad Coacaddi peninsulam, seu pro- 
montorium, in quo turris  spe- 
culatoria esset construenda   .    » 
ad portum Ciabattinum   . .    » 

ad portum, seu ostium stagni Of- 

fide, oppidi nunc prostrati   .    » 
ad ostium lluminis Baddiuni , pro- 
pe antiquam urbem Feroniam 
a Ptolomaeo memoratam, quae 
jacet   ...... 

ad stationem portus-occulti .    » 

ad caput Noracis , seu Musmo- 
nariae, ubi turris speculatoria 
valde prodesset   . . .    » 

ad stationem parvam S. Annac .    » 
ad  speculam  promontorii-longi    » 
ad  oppidum   Posatae,   ubi0  est 
flumen Ccdrisemna aPtolomaeo 
memoratum,   et  insignis  arx 
rupibus praecisis ...» 
ad oslium fluminis Siniscolae  .    » 
ad portum  S. Luciae . .    » 

ad caput  Cominum ,  ubi  turris 

speculatoria esset construenda » 
ad promontorium Noracis Aquilaui » 
ad stationcm Juniperi     . .    » 

ad promontorium-nicrrum  . .    » 


31 

3000. M. P. Hl. 
2590. P.II.M. 1>. 
4000. M. P.  IV. 

5000. M. P. V. 
2500.  P.II.M. D. 


2000. M. P. 
2000. M. P. 


4500.  P.IV.M.D. 
2000. M. P.   II. 


1500. 


P. I. M.D. 


2000. M. P. 
2000. M. P. 


1500.  P. 

2000. M. P. 
1000. M. P. 


M. D. 
II. 


4000. M. P. IV. 

1500.  P. M. D. 
1000. M. P. 

6500.  P.VI.M.D. 

300.  P. CCC. 

2000. M. P. II. 

/000. M. P. VII. 


3£ 

ad ostium  fluminis  Uriseu 

ad stationem  Osallae 

ad stationem Lunae . 

ad portum Sisinis 

ad speculam et promontorium 
Capitis-Monti-Sancti, quod ab 
oriente naviganiibus primus 
omnium se praebet conspicien- 
dum   ..... 

ad turrem  S. Mariae Navarresae 

ad oslium slagni et fluminis Tor- 
tolini, ubi est portus seu sta- 
tio Agugliastri 

ad turrem speculatoriam prcmon- 
torii Arbatassi 

ad caput, seu proniontorium-ni- 
grum Sabillonis 

ad caput Ferreum, et speculam . 

ad ostium flumims CJiirrae pro- 
pe  castrum  ejusdem nominis. 

ad promuntorium-rubrum. 

ad ostium fluminis Dosae, Soe- 
pri a Plolomaeo dicli , quod tri- 
bus constat ostiis . 

ad promontorium Salir.arum, ubi 
esset condenda turris specula- 
toria   ..... 

ad Portum Sypicium, a Ptolo- 
maeo memoratum juxta piscu- 
lentum Sarrabi  stagnum 

ad Caput-ferratum, ubi esset val- 
de utilis turris speculatoria, si 
conderetur   .... 

ad vicum Susalei a Ptolomaco 
memoratum , soloque jamdiu 
prostratum   .... 

ad caput Porlus-Piras, ubi esset 
turris  speculatoria  condenda , 


Passus  5000. 

6000. 

»     2500. 

1500. 


M. P. V. 

M. P. VI. 

P. II. M. D. 

P.   M. D. 


J> 

6000. 

M. P. 

VI. 

» 

7000. 

M. P. 

VII. 

» 

3500. 

P.III.M. D. 

» 

1500. 

P. 

M.D. 

» 

8000. 

M. P. 

VIII. 

» 

13000. 

M. P. 

XIII. 

» 

14000. 

M. P. 

XIV. 

» 

3000. 

M. P. 

Iil. 

» 

4000. 

M. P. 

IV. 

» 

5000. 

M. P. 

V. 

» 

2000. 

M. P. 

II. 

» 

4000. 

M. P. 

IV. 

» 

5000. 

M. P. 

, V. 

33 
et non  procul  sedct  excclsus 
uions Seplem-fratrum, qui ad- 
navigantibus ex Sicilia primus 

omniurn fit conspicuus . . Passus  6000. M. P. VI. 

Hic est finis orientalis lateris, 
quod licet pracdictos portus 
stationesque pracbeat; tamen 
inconstantes rapidacque vento- 
rum procellae, a montium ver- 
ticibus saepius in mare devo- 
lutae, periculosos et ancipites 
faciunt accessus , ut testatum 
reliquid Pausanias L. X. 


Summa Lateris orientalis Pass. 197800.M.P.CXCVIIDCCC. 


Meridionalis lateris descriptio, 

et mensura litoris     . .    P. CXXXIX. M. CCL. 

A capite Portus Piras,  ubi  est 

optima statio 
ad caput Serpentarium , seu Co- 

lumbarium, ubi esset construen- 

da turris speculatoria ad  sta- 

tionem Columbariam   . .  Passus  2500. P. II. M. D. 

ad caput  Carbonarium ,  ubi est 

turris speculatoria portus Junci    »     5000. M. P. V. 

ad turrem  speculatoriam  statio- 

nis Catharinae    ...»     1000. M. P. 
ad turrem speculatoriam  Arcem 

veterern dictam   ...»     1000. M. P. 
ad ostium  fluminis  Carbonariae    »     2000. M. P. II. 

ad caput Bovis ,  ubi  est  turris 

speculatoria . . . .    »     5000. M. P. III. 

ad  caput  Vaccae ,  seu  montem 

Foeniculi, ubi est turris specu- 

latoria »    4000. M. P. IV. 

5 


m 

ad ostium fluminls Vergereti   . Passus 

ad turrem speculatoriam Guar- 
diae, seu stationem Reginae .    » 

ad turrem speculatoriam Nura- 
giannae dictam   ...» 

ad turrem speculatoriam litoris 
ejusdem Foguiu fluminis S. 
Andreae, seu Pedis-altaris di- 
ctum  ...... 

ad turrem speculatoriam Carcan- 
gioli appellatam  ...» 

ad turrem speculatoriam oppidi 
Quarti, seu ostii fluminis, dictam    » 

ad caput S. EHae, ubi est pri- 
ma turris speculatoria , S. Eliae 
dicta   ...... 

ad turrem speculatoriam statio- 
nis-muscarum in eodem capite.    » 

ad Caralim , ad quam est portus, 
seu sinus cujusvis classis capa- 
cissimus et satis profundus, a 
Capite S. Eliae ad Caput Pulae. 

ad oslium stagni Caralitani, seu 
illius cymbam 

ad ostium anliquum ipsius sta- 
gni, nunc coeno et lapidum 
mole clausum, ubi excisi pon- 
tis  adhuc  vesligia cernuntur. 

ad turrem speculatoriam su Loi, 
seu S. Magdalenae dictam, ubi 
litus Proseches a Ptolomaeo 
memoratum incipit 

ad ostium fluminis su  Loi 

ad Tempadoris stationem . 

ad turrem speculatoriam loci flu- 
minis-vini, seu Antigoris dictam 

ad stationem Portus-calcis . 

ad stationem Sarrocae 


5000. M. P.   III. 

1500. P.  M. D. 

2500. P. II. M. D. 

5000. M. P.   III. 

2200. P.II.M.CC. 

2200. P.II.M.CC. 

2200. P. II.M.CC. 

400. P. CCCC. 


» 

3000. M. P. 

III. 

» 

1000. M. P. 

» 

5000. M. P. 

V. 

» 
» 
» 

2500.  P. II. 

1000. M. P. 
1000. M. P. 

M.D 

» 
» 
» 

2000. M. P. 

1000. M. P. 

500.  P. 

ir, 

D 

35 


ad Porlus-morboni stationem   . Passus 
ad promontoi ium Cunicularium a 
Ptolomaco appellatum , ubi est 
tpeculatoria turris Savorrae, et 
dcsinit litus Proscches  . .    » 

od speculam Columbi     . .    » 

ad caput Pctrae-salis . .    » 

acl oslium fluminis Pulae in lito- 
re Forcatissi  magnam  aquae 
optimae copiam in mare  vol- 
ventis contra non procul posi- 
tam insulam S. Macarii, inter 
quae  est  portus  plurimis  et 
maximis navigiis  ...» 
ad stationem S. Victoriae , anti- 
quum portum Norae ad orien- 
lem   .     . . » 

ad caput  Pulae,  aliter Coltella- 
tiura , tibi super rupibus prae- 
cisis turris speculatoria natura 
loci satis tuta construi posset, 
et jacet urbs antiqua Norae , 
cujus theatrum, moenia, aquae- 
ductus, et plurima edificia se- 
midiruta conspiciuntur  . .    » 

ad stationem occidentalem Norae , 
ubi  parvum  stagnum,  et  o- 
stium Rierae  fluminis  decur- 
rentis juxta Castrum anliquum 
Pulae  ...... 

ad stationes Astiae, velPetrae-foci, 
ubi turris speculatoria construi 
posset ...... 

ad ostium fluminis Chiae  .     {    » 
ad  Chiae  speculam  magistram 

turre muniendam ...» 
ad Cannarum stationes duas tur- 
ri speculatoria excubandas   .    » 


500. 


P 


2000. M. P. 


1500. 


1000. M. P. 


500. 


P. 


I>. 


1000. M. P. 

500.  P. 

D 

2000. M. P. 

B 

u. 


M. D. 


D. 


2500. 
4500. 

P. II. M D 
P.IV.M.D 

250. 

P. 

CCL. 

2000. 

M. 

P. 

II. 

5000. 

M. 

P. 

V. 

5000. 

M. 

P. 

III. 

2000. 

M. 

P. 

II. 

36 
ad caput Spartiventi.     .     . Passus  1000. M. P. 
ad   portum  Malfatani, portum 

Herculis a Ptolomaeo dictum 

multarum triremium capacem, 

cui ad sagittae jactum vicina 

est specuia Canis-nigri  . .    » 

ad Piccinini stationem    . .    » 

ad Budelli  stationem     .     .    » 
ad portum Bithiam a Ptolomaeo 

appellatum, inter insulam Ru- 

bram et Sardiniam existentem , 

quarumcumque navium et tri- 

remium capacem , in quo lin- 

gula est, quae duas efficit sfa- 

tiones , piratis satis commodas, 

nisi arce ibi  condita  propel- 

Jantur »     1500.     P.    M. D. 

ad caput Tegulare, a Ptolomaeo 

Chcrsonesum dictum, quod in- 

star peninsulae jacet duas hinc 

inde piratis praebens stationes.    »     3000.  M. P. III. 

ad caput Plumbeum , et illius sta- 

tionem, turre speculatoria pro- 

tegendam » 

ad Pini stationem,  ita vulgo di- 

ctam  a  pinetis,   quibus   ea 

plaga a capite Plumbeo ad Su- 

culiam stationem scatet . .    » 

ad Suculiae stationem, ubi turris 

speculatoriasatisesselcommoda   » 
ad flumen Palmae, et portum Sul- 

citanum , a Pio!omaeo  Debo- 

ten appellatum,   inler  Sardi- 

niam et  insulam  S.  Antiochi 

apertum, cujusvis  classis  ca- 

pacissimum » 

ad pontem insulae S.  Antiochi, 

quae Plumbea aut Moljbodes 


5000. M. P. 

V. 

6000. M. P. 

VI. 

6000. M. P. 

VI. 

4000. M. P. IV. 


37 

a Ptolomaeo, Enosis a Plinio 

et Martiano cst nominata    . Passus  4000. M. P. IV. 

ad portum Corongii Ajini multa- 

rum navium capaccm et tutis- 

simum ,  si  in propinqua rupe 

turris cxtruerctur ...»     5000. M. P. V. 

ad Algliae fluviolum , ubi Pupuli 

urbcm inlcrisse  nonnulli  re- 

ferunt »     1000. M. P. 

ad portum Canelles , a Zurita me- 

moralum,  ejusque  stationem 

Scusi dictam , quibus propin- 

qua erat urbs Metalla ab An- 

tonino Pio relata, in  quarum 

ora effossa arena  aquae  dul- 

ces scaturiunt    ...»     8000. M. P.    VIII. 
ad   Connesae   sinum ,   portum 

Villae Ecclesiarum  juxta pro- 

pinquam speculam montis  S. 

Johannis, qui primus omnium 

adnavigantibus ab Hispania ap- 

paret »    10000. M. P. X. 

ad   promontorium  Pachiam  a 

Ptolomaeo, Monterai, seu Ca- 

put  Dati   vu]go  appellatum, 

ubi cst specula et finis lateris 

meridionalis;   quod   planiori 

solo et ratibus clemens est, ut 

cecinit  Claudianus de  Bello 

Gildonico  .     .     .     .    »    5000. M. P. V. 


Summa lateris   . Pass. 159250. 


38 
Qccidentalis  lateris  descriptio 

et mensura litoins .     . Passus CXCH. M. CCCC. 

A Pacliia promontorio 

ad caput Magistri   ...»     2000.  M. P. II. 

ad slalionem domesticam . .    »     2000.  M- P. II. 

ad  oslium  fluminis-majoris  seu 

portum Neapolis a Zurita me- 

moratum in IV. lapide a tem- 

plo S. Nicolai prostratae urbis 

Neapolis existens . . .    »     2000 M. P. II. 

ad Caput Neapolis,  seu  specu- 

Jam a Sardis  Montem  Arae, 

a Naviganlibus montem Plum- 

beum dictum, quibus in  hac 

ora  primus  omnium apparet, 

ubi a Ptolomaeo Sardo-patoris 

Fanum colloc^lur. .     .    »     2000. M. P. II. 

ad Osaeam urbem  a Ptolomaeo 

memoratam non procul a spe- 

cula Sarbazai excisam  .     .    »   15000. M. P. XV. 

ad caput Fraschae   ...»     8000. M. P.    VIII. 
ad ostium Marcellini stagni, ubi 

est turris speculatoria, et por- 

tus capacissimus   ...»     6000. M. P. VI. 

ad ostium slagni Sassi    ..     .    »   12000. M. P. XII. 

ad ostium stagni S. Justae .    »     4000. M. P. IV. 

ad   ostium   fluminis   Oristagni 

Thorsi a Ptolomaeo dicti, et 

per pontem magnum iliius ur- 

bis delabentis     ...»     2000. M. P. II. 

ad turrem  satis  munitam  sinus 

Arborensis   .... 
ad stagnum Marepontis 
ad  stagnum  Mistrae 
ad promontorium S. Marci , ubi 

interiit antiqua urbs Tharra a 

Ptolomaeo memorala, et tan- 


» 

1000. 

M. 

P. 

» 

1000. 

M. 

P. 

» 

1000. 

M. 

P. 

39 

ium supercst icmplum D.  Jo- 

lianni sacrum  cnm  aliis  non 

paucis ruinis, et turre specula- 

toria, hac nostra actatecondita. Passus  5000. M. F. V. 

ad  turrcm  anliquam  Corrigiae 

nunc aliquanlulum destructam .    »     4500. P. IV. M.D. 

ad turrem speculatoriam Capitis- 

magni , scu Salinarum . .    »   12000. M. P. XII. 

ad stationem  Capilis-albi,  quae 

est   juxta  salinas  Oristagni , 

ubi est lurris  speculatoria   .    »     5000. M. P. III. 

ad stationem  Embarcatorii  con- 

tra stagnum Maris-vermae    .    »     5000. M. P. III. 

ad stationem Putei, ubi est tur- 

ris speculatoria   . . .    »     4000. M. P. IV. 

ad Archittum, portum Coracoden. 

a Ptolomaeo dictum> cui  vi- 

cina jacet prostrata urbs  an- 

tiqua Corni  a  Livio,  Ptolo- 

maeo , et Antonino memorata.    » 200. P. CC. 

ad turrem speculatoriam s. Catha- 

rinae juxta Pittinuris  prostra- 

tum oppidum: ibi sub  excisa 

spelunca est navigiorum opti- 

ma statio »     1000. M. P. 

ad stationem  fluminis-vitae     .    »     2500. P. II. M.D. 

ad  promontorium  Nigrum,  ubi 

est turris speculatoria  . .    »     1500. P.    M. D. 

ad ostium fluminis   Foghedolia, 

ubi est turris speculatoria.   .    » 
ad Isclae rubrae turrem  specu- 

latoriam, ubi sunt duae parvae 

stationes ' . * .    » 

ad caput Columbarium   . .    » 

ad ostium  Fisuli  seu  Fiscellae 

Fluminis » 

ad ostium fluminis Bosae Tliemi 

a Ptolomaeo nuncupati ,  olim 


2000. 

M. 

P. 

11, 

2000. 

M. 

P. 

II. 

2000. 

M. 

P. 

1.. 

4000. 

M. 

P. 

IV. 

40 

trircmmm capacissimi , nunc 
mole lapidum praeclusi, ha- 
bens ex adverso insulam cum 
turre, quae tutam praebet na- 
vibus stationem 

ad linguam-argentinam , ubi est 
turris speculatoria vicinarum 
stationum sciiicet Mauri , Cara- 
portiti,  Codulerae, Roconesae 

ad promontorium Hermeum a 
Ptolomaeo appellatum, quod 
Marrargium vulgo appellant, 
primumque conspiciunt ad na- 
vigantes a Balearibus 

Est in hoc promonlorio lurris 
speculatoria stationum Monget- 
tae, Foeniculi, Postae, Mar- 
rargii, S. Mariae Speluncae, 
Managhi , et Bovis. 

ad speculam  Montis-mandronis . 

ad  speculam  Diaboli 

ad porlum PoIIeris , ubi est tur- 
ris speculatoria stationis illius, 
et Hominis-mortui . 

ad stationem Calae-bonae , il- 
liusque fluvii oslium 

ad Algarii urbem 

ad stagnum pisculentum, in cujus 
ostio est insignis fons aque 
dulcis  ..... 

ad turrem Capitis-triremis, Alga- 
riensis sinus et navium in eo 
existentium tutelam 

ad turrem speculatoriam Capitis 
Lilii, ubi est ostium portus 
Comiiis. .... 

Portus Comitis , Nlmphaeus a 
Ptolomaeo appellatus tutissimus 


1500.  P.  M. D. 


5000. M. P. 


5000. M. P.   V. 


5000. M. P,   V. 
5000. M. P.   Y. 


4000. M. P.   IV. 

4000. M. P.  IV. 
4000. M. P.  IV. 


3700.  P.IIIMDCC. 


5000. M. P. 


2500.  P. II. M. D. 


41 

est, et cujusvis magnae classi* 

capacissimus ,   in  longitudine 

M. P. VI. , in lalitudine quan- 

doque M. P. III. Ibi sunt sta- 

tiones  Massae,  S.  Ambenis , 

Fratris, Tamaricis, et Portus- 

pavonis cum arce illi propin- 

qua,nuper condita, et duobus 

fontibus Dragonaria, et Stam- 

parogia, aquas dulces perenni- 

ter et copiose propinantibus. 
A capite Lilii 
ad  promontorium  S,  Therami, 

Caput-Venationis etiam dictum, 

ubi est specus cum sacello illi 

Divo dicato, et stationes  Ge- 

nuensium, et Mortuorum     . Passus  5000. M. P. III 

ad turrem Pinnarum , seu magi- 

stram , quae speculatoria est .    » 
ad speculam Leonum . .    » 

ad turrem sinus Porticioli. .    » 

ad fontem Bantini-Salis ex rupe 

litoris scaturientem     . .    » 

ad Gaginae turrem speculaloriam 

stalionis Vini, et aliarum    ,    » 
ad stationem Montis-Girati, ubiest 

arx Sassarensium coralia in eo 

mari piscantium , et non procul 

turris antiqua speculatoria    .    *     5000. M. P. III. 

ad  Argentariae  promontorium , 

ubi erant argenti fodinae, tur- 

risque speculatoria valde pro- 

desset .     .     .     .  '   . 5000. M. P. III. 

ad stationem S. Nicolai   . .    »    1000. M. P. 

ad  stationcm  Palmae     . »     1000. M. P. 

ad  promontorium  Nigrum,  ubi 

est insignis  lapidicina  Petrae- 

nigrae I . . . .    »     5500. P.HLM.D. 


5000. 

M. P. 

III. 

2000. 

M. P. 

II. 

5000. 

M. P. 

III. 

2000. 

M. P. 

II. 

2000. 

M. P. 

IL 

42 

ad  ostium  flumiais ,  piratarum 

stationem    . 

Passus  2500. 

P.Il. 

M. D. 

ad Montem-porri    .     .     , 

» 

5000. 

M. 

P. 

V, 

ad Femur-muliebre  . 

» 

5000. 

M. 

P. 

III 

ad promontorium Falconis, olim 

Gorditanum appellalum,  ubi 

est  finis  occidentalis  Jateris, 

et  principium  septentrionalis, 

unde auspicati sumus 

» 

6000. 

M. 

P. 

VI 

Summa lateris 

Pass. 

192400. 

Dc longitudine et latitudine Sardiniae. 

Palet haec insula latior a septentrionibus ad meridiem , 
hoc est ab Errebantio prornontorio regionis Gallurae, lesta 
vulgo appellalo ad Chersonesum regionis Caralitanae, Caput 
legulare nuncupatam. Nam eo tractu procurrit ex Pausaniae 
senlentia ( L. X.) CXX. super M. Stadiis, idest M. P. CXL. : 
ex Strabonis mensura CCXX.; sed ex Paulli Orosii (L. 1 c. 2.), 
et Ptolomaei descriptione , quam sequor , in M. P. CCXXX. 
protenditur. 

Est autem angustior ab ortu in occasum,qua excurrit CDL. 

Stadiis, vel LVI. M. CCL. P. , ut inquit Pausanias; vel XCVIII. 

ut vult Strabo; vel CLXXX. , ut scriptum reliquit Orosius. Quae 

mensurarum diversitas est a locorum diversitate, unde dimen- 

siones variae sunt inslitutae; quandoquidem ea pars, quae Cor- 

sicam  respicit , et Caput  Logudori  atque  Galluram  conlinet , 

aliquanto  spatiosior est, ut inquit Pomponius  Mela  ( L. II. ), 

quum a promontorio Argentario lateris occidentalis ad promont. 

Cominum lateris orientahs sit distantia M. P. CLXXX. ab Orosio 

relata; ea vero pars, quae meridiem respicit, et regionem Ca- 

ralilanam continet , angustior contrahitur in M. P. XCVIII. ex 

Strabonis mensura ; quae valet a prompntorio Pachiae ad Ca- 


4* 

put-Ferratum Sed omnium angustissima est pars i ..ulae media, 
quae Arborcnsem rcgionem complectitur ; cnm a!) ostio Thorsi, 
vel Thyrsi, ad Uriseis portum intersint, ex dicta Pausaniae sen- 
tentia , LVI. M. CCL. P. Atque ita eorum senlentiae concordari 
possunt. 

De natura , et bonitate soli. 

Ka pars Sardiniae, quae a Gallura ad Sarrabum usque spe- 
ctat Corsicam et Italiam, aspera est, ut inquit Strabo ( L. de 
situ Orbis ) , et in montes consurgit invios , extremisque oils 
contiguos, ut auctor est Pausanias, quem sequitur Leonicus. 
Interius etiam in media ferme insulae regione a Monteferro 
ad Pcsatam , montes sunt alii alios continenler excipientes ; ta- 
men mitiores et humiliores, quos L. Florus, Jnsanos, Ptolo- 
maeus Maenomenos appellavit, quod est insalubres: id enim 
Maenomenon, teste Plinio , ( L. XXI. c. 45. ) signilicat. Nam 
inter eos turbidus, et omnino pestilens, intercluditur aer, Pau- 
sania et Leonico referentibus ; quod tamen hodie verum non 
esse suo loco demonstrabitur. Praeter hos alii in Capite Lo- 
gudori circumspersi sunt montes; sed plerique amoeni, et 
ascensu faciliores sunt, humanisque necessitalibus uliliores; 
sed inler omnes praealti conspiciuntur montes Arcti, Arcis , 
Argentarii, Argenti , Benetutlis, Bomttae , Caralitanus, Colum- 
barius, Conesae, Cornu-bovis, Cunicularius , Doliae, Erreban- 
tius, Ferratus, s. Gavini, Gorditanus, Guspinenses, Hermaeus, 
Jarae, Javensis, s. Johannis, S. Leonardi, Leonis, Limbarae, 
Marganais, Marrargius, S. Michaelis , Olianensis, 0!ilae, Oru- 
nensis , Osuli , Pachiae, S. Patris, Pattadae, Pelai , Posatae , 
Sarrabi, Sassi, Tonarae Tufudesi, et Vineae de Manza. Quae 
vero pars Afrieam Hispaniamque prospicit planior est. Nam ab 
Urbe Caralis ad Aristanim et Bosam usque effusissiuios M. P. 
C. habet campos, vulgo Campitanos dictos, Unde Claudianus 
cecinit quae pars vicinior Afris Plana solo. 

Preterea in regione Logudori, et aliis partibus insulae, sunt 
multa campestria loca; sed insigniores planities sunt Aristanis , 
seu Arboreae, Bosae, Caralis, Cieris-regalis, Cocinae, Gociani, 


44 

Campi-Javemtog, et Isclarurn Lazzari, Melae, Martia, Nurrae, 
Agugliastri, Oskeris, Othieris, Pratojani, Saltus-majoris, Sar- 
cidani, Uriseis: estque ubique optimum solum, ut inquit Pom- 
ponius Mela, et terra pulla, pinguis et feracissima, ut mox dicetur. 

De fertilitate insulae sardoae, et mirabili 
frugum feracitate. 

Tradit Aristoteles (L. de admirabil.) Sardiniam fertilissimam 
esse, et omnium rerum copiosissimam; eamque omnium fru- 
ctuum genere excellere testantur Polybius (L. I. histor.) et 
Leonicus ( L. I. c. 1.) Strabo quoque asserit (L. V.) agrum 
Iiabere rebus omnibus felicem, et praecipue tritico, quo a- 
bundare insulam Appianus Alex. asserit (L. II. belli civilis), 
et Claudianus dum cecinit, ( De Bello Gildonico) Insula, Sar- 
diriiam leteres dixere coloni — Dives ager frugum. Item Si- 
lius Italicus ( L. XII.) Cetera propensae Cereris nutritafavore, 
et Horatius Flaccus (L. I. Carm. Od. 51.) Quid dedicatum 
poscit Apollinem — Vates? quid orat de palcra novum — 
Fundens liquorem? Non opimas — Sardiniae segetes fera- 
Cis. Lucanus tandem de Sardinia atque Sicilia sic cecinit ( L. 
III. ) Utraque frugiferis est insula nobilis aivis — Nec plus 
hesperiam longinquis messibus ullae -— Nec Romana magis 
complerunt horrea terrae. — Ubere vix glebae superat ces- 
santibus austris — Cum medium nubes Borea cogente sub 
axem — Effusis magnum Ljbiae tulit imbribus annum. 

Tanta frugum foecunditas provenit in Sardinia et Sicilia , 
ut referunt Astrologi, et qui eos sequuntur Geographi, cx bo- 
nitate soli, ex eoque etiarn, quod subjacet , ut dixi , IV. Cli- 
mati, quod caeli clementia sex reliquis antecellit. Hinc fi ugibus 
«emper abundat, plurimumque subsidii in bello Carthaginiensi- 
bus et Romanis Sardinia semper dedit, ut refert Polybius. Nam, 
ut cetera omittam, eam vim frumenti transmiserunt Sardi an^ 
no A. C. N. 204. ut cum horrea, quae Romae habebantur, 
eam recipere non possent, nova fuerint aedificata, et comple- 
ta ; et sequenti biennio  Sardiniae commeatus tantam annona« 


45 
vilitatcm effecerant, ut mercator pro Tcctura nautis frumenium 
reliquerit..! ! quod T. Livius ( L. XXIX. et XXX.) refert. Et 
Plutarchus in vita Pompeii tradit Sardiniam saepe annonae an- 
gustiam levasse; propterea annonae pignus a L. Floro ( L. IV. 
c. 2. ) fuit appellata. 

Hac etiam tempestaste a mercatoribus multae quotannis na- 
ves tritico oneratae in Hispaniam et Italiam deducuntur, et 
commeatus regiis classibus suppeditantur. Quod si Sardi magis 
agriculturae intenti essent, majorique induslria arva colerent, 
eorumque labores vili et injusta annali frugum licitatione , et 
exactione, non depascerentur in dies; et qui Fassalii dicuntur, 
seu potius Vexati, a Baronibus inexplebili siti, atque inexhau- 
sta avaritia non expilarentur, sed regiis privilegiis in agrico- 
latione ipsa foverentur: tantam tritici, aliarumque rerum af- 
fluentiam sibi in sua compararent terra, ut Sardinia ipsa in 
foecunditate nemini cederet. Fit ex hoc sardonico tritico 
similago candidissima, et glcbuli laudatissimi. Abundat etiam 
hordeo: siliginis autem, farris, secalis, irionis, robi, panici , 
milii , zeae , oryzae , et sesamae , sementibus nulla cura ; lina 
fiunt affatim ; at cannabis parvus est usus. Fabae , ciceris , 
lentis, et phaseolorum multa affluentia; sed lupini ad agros 
opimandos, aliave legumina, ad alimentorum usum, non seruntur. 
Hortensia cujusque generis et olera coluntur: inter quae prae- 
sertim laudantur caepae ascaloniae, et quae in Sassaritanis 
vallibus veniunt capitatae, ac melopepones, qui sunt gratissimi 
optimique saporis. 

De Arhoribus, 

Quamvis Cartaginlenses jusserint olim omnes arbores victui 
idoneas ex insula extirpari, ut testatum reliquit Aristot^les ( Lib. 
de Admirab.),e\ refert Volaterranus; nihilominus hodie Sardi- 
nia ubique habet viridaria nemorosa malorum aureorum, li- 
monum non unius modi, et citrorum, arboribus instructa, et 
multorum diversorumque fructuum speciebus referta: in quibus 
praecipua sunt, mala cotonea, persica, armeniaca, punica, et 
vernacula latina dicta, quae quum et sapore et odore  italicis 


46 

appianis et camosis hispalensibus non cedant , magnitudine 
excellant. Multae etiam, et quacque multiplex, pirorum spe- 
cies proferuntur; sed praecipuae sunt camosina et . . . Lauda- 
tur prunus, et (icus muitiplex, nux juglans, avellana, amygdala, 
mesphilum, sorbus, et morus frequentissima, praesertim in agro 
Sassarensi. Hic a paucis retro annis coeperunt bombyces enu- 
triri, qui miro, et fere incxplicabili opere sericum vellus con- 
fecerunt probatissimum ; ingentemque facerent copiam, si serici 
artiiicii magistri plures adessent. 

Sunt praeterca vineta multa per insulam, et vites triferae, 
quas ob id, ut refert Plinius (L. XVI. c. 50.) insanas dixe- 
runt, quae scilicet ter in anuo florent, sed primas tantum ma- 
turant uvas. Vinorum optimorum magna colligitur copia albi 
et nigri coloris, quae ab odore et sapore valde commendan- 
tur, et multorum annorum vetustatem integerrima ferunt. 

Oleum terra non ferebat ob incolarum incuriam; qui ex Li- 
guria, et Balearibus emebant; aut utebantur animalium pingue- 
dine , et lentisci oleo ad concinnandas lampades, quum olei 
oliviai abundantissima esse potuisset. Siquidem proiert passim 
in sylvis oleastros, ex quorum baccis Oiianenses magnam olei 
copiam exprimunt. A paucis abhinc annis coeperunt sardi 
plantare oleas, quae satis feliciter cultoris compensaverunt 
laborem, ut propterea in dies plura fiant oliveta praesertim 
in Capite Logudori. 

Castaneae, ut iriquit Plinius ( L. XV. c. 25.) Sardibus pro- 
venere; quas habet optimas Sardinia, praesertim in montibus 
Gallurae, Gerreis, et Arilzi. 

Provenit etiam sponte in multis locis insulae sylvestris pi- 
rus, prunus, malus, et cerasus : extantque plura opaca ne- 
mora, et sylvae proceris arboribus ad domorum tigna, uten- 
silia, et ad navium fabricam, in quibus frequentissima oc- 
currit pinus, cupressus, juniperus, sabina, laurus, fraxinus , 
nlmus, taxus, larix, salix, abies, populus, arbutus, fagus. At 
quercus, ilex, suber, cerrus, adeo nemorosae proveniunt, praeser- 
tim in vastissimis sylvis Gallurae; ut glandibus innumerabiles 
porcorLim greges quotannis saginentur. 

Palma domestica rara in aliquibus viridariis cernitur; quae 
tamen fructum non profert, sed sterilis consenescit.  At  sylve- 


stris seu humilis ehamaaphimi a Theophraslo ( L H c 8 ) 
appellata copiosissima venit in «gris Algariensi, Nurraho,' SuV- 
sano, et Sulcitano, cubiti alliu.dinem vix excedens ; cuiu. par* 
tenernma, cum medulla radid proxima, ori gratissima, in secun- 
ds ed.tur mensis; ram, praebent satis ad fiscornm, sportarum, 

dhanTr' I SCOf>a,'UmC "S"m: *l0Tum febr,ca et commercio 
d.tantur Sursam, ct Sennorenses. Lenlisco et mvrlo  tota  fere 

rudtiir1' " re<l0let *"**' ** *"*"**£ inS 
r[nLn°h,PTTn(' Ut.mensibl,s M«", et Junio, speciosis 
et tulgentibus flonbus vest.t, colles procul aurei videantur et 
jucundum speclaculum praebeant viatoribus ,aeamur' 


De Herbis. 


te^rTerttZr1 "^™ ^A ^^ 
uis l*L~f~&» dictam: et Pe^™/ ^ 
inventnm fmsse ,n Sardinia refert Textor  i„ OfficL "v^bo 

Srssn  m lai,dai? et ceteris crat'fe" wosc^dc r t 

III. c. 90.   q... refert caulem emittere tenuem et rracilentum 
focmculo s,mdem,comam habere statim a terra fo«S 

£22 S lteo' radice ni6ra> c,assa- firma> s-^io ■ 

«uccosa, ,llud ex oleo et rosaceo illitum prodesse letfiamicis 
phreneticis, vertiginosis, comitialibus, lonL capitis loloWh • ' 
resoluUs  .schiadicis, convulsis, in uniCersuli omn I us £ ornm 
vt„s prodcsse ex oleo et aceto illitum; ex olfactu recreare 11 Te 
strangnlatus; aurmm doloribus convenienter ex r re ~ 

~oveotw^ 

s me exovo assrnm; susp.rns, torminibus, et inflalionihus subve- 

n ue; ventrem lemter emollire; potum facere ad vessicac cr„cia,rS 

et rennm d.stensiones , difficiles partus mire adjuvare   X» 

apenre; rad.cem ad eadem u.ilem  esse,  sed  i nefficachs e i.« 

fridS f:;inara sordida u,cera ^ SSS* ! 


48 
xime cupiat, ipsius peucedani iconem, ut tanto viro satisface- 
rem , et publice utilitati consulerem, hic ad vivum delineatura 
edere volui ; quod omnibus Sardiniae seplasiariis est notissimum , 
et in monte Uruselli , aliisque Sardiniae locis passim invenitur. 

Praeterea abundat Sardinia croco optimo, sinapi erratico, 
et absinthio maritimo, a Latinis Sardonico vocato, ut testa- 
tur Volaterranus ( L. XXVI. Comment. cap. Hortensia), quod 
prodest stomacho, pecudes valde saginat, et efficit, ut apes 
ejus flore pastae mel amarum in Sardinia, teste Dioscoride (L. 
II. c. 75. ) gignant ; quum alias ex thymo , ceterisque flori- 
bus , mella praedulcia et probatissima ibidem conficiant : est 
enim absinthium vehementer amarum; unde Virgilius cecinit 
Bucol. Ecgl. 7. Itnmo ego sardois videar tibi amarior her- 
bis. Nascitur in Sardinia et Chrytmum , foeniculum marinum 
dictum, praesertim in scopulis , et rupibus litoris turritani. 
Proveniunt asparagi dulces, et gustui grati , cappares praestan- 
tissimae; tuberaque numerosa a rusticis effodiuntur candidae 
et pullae pulpae; radixque glycirhizae, et rubia radiee inficien- 
dis lingendisque lanis aptissima. Isatis sylvestris passim repe- 
ritur: sativam a fullonibus et infectoribus lanarum expetitam 
coeperunt Sassarenses magno cnra proventu colere. Kali planta 
in terris litoralibus insula abundat, cujus cinere utuntur fabri 
vilrarii ad vitrum conficiendum. 

Dz Sardoa herba, et risus Sardonici adagio. 

Stirpium lethalium expers  est  Sardinia ;  et omnibus  vene- 
T^  &    '€**»• nat's et noxus herbis caret ,  teste Pausania in Phocaicis  ( L. 

<W ^♦^^w»*^*^'*^* )» uno dumtaxat Melisophillo, quod Hyginus Apiasti um ap- 
y/rS, ZZ* &'r~y c^jrpellavit , leste Plinio ( L. X. c. 11.); Dioscorides ( L. H. 
/**uJ^y*JW/^««Afc. 171.) Raniinculam \ Salluslius , Servius ( In comment. ad 
*JL&%**&^&*+J~y\rg. Ecgl. 7.) et Solinus Polyhist. (c. 9.) Sardoam her- 
fr'„'mstrtm<**J»A.tf~£^bam', Graeci, ut refert Plinius ( L. XXVI. c. 15.) Batra- 
fv*t~"- ^b/^T 'jW** chion; Latini herbam Strumeam; et Mauritani Apium-risum , 
^/ w^.^tyXrJ^'<Mteste Matlhiolo ad Dioscor. ( L. VI. c 14.), et herbam risus 
fr^f^~*^*^HCa&\fo referente ( L. XXIX. c 15. ) Constat coriandri foliis 
^/f/^A^«^^-*^3tioribus, subalbidis, pinguibus, lanuginosis, pluribus foliorum 

<-+-<tfi*4* '+&**** r^~'~/y 


49 
incisuris , accrrimo ftustu ,  florc  lutco ,  interdum  pUrpureo , 
caule gracili, alliore cubito, radice alba, exigua et amara multis 

capillamentis, hellebori modo j fibrata, ut Plinius ( L. XXV. G»J*rC+~i C ft>- /Ur£~ 
13.) et Dioscorides ( L. 11. c.  171.) referunt. Nascitur circa -y£**^«.'V ^W^^y 
fontes ,  riguosquc  illorum  tractus ;  ipsis tamen  aquis  veneni /*^«~y y***** t-i^y 
naturam non communicat, ut scribunt Solinus c|0., Pausanias V y \, t 

L. X. et alii. Folia , flores , et caules recentes , illitu exutce- *?. f^^J^ ' 
rant , et crustas non sine dolore gignunt ; Iepras excoriant ; m j J**^ 
ungiics leprosos divellunt; stigmata discutiunt; acrochordonas , 
ct myrmecia detrahunt ; quin et alopecias juvant , pauco tem- 
pore admota; nam si diutius inhaereant, non modo ipsa cutis 
excoriatur , sed et in crustam uritur. Ejus radix arefacta ster- 
nutationibus est remedium; dentium dolores juvat; ipsos tamen 
frangit. Calida et sicca valde est cum radix , tum universa 
herba, ut scriptum reliquere Galenus L. VII. Simpl. Medic, 
Plinius dicto superius loco , et Dioscorides. Eam comedentes 
pcrpetuo risu emoriuntur , ut auctor est Pausanias ( L. X. ). 
Namque hujusmodi herba ( ex Solino c. 9.) nervos vescentibus 
contrhait , rictuque ila diducit ora , ut qui mortem oppetunt, 
veluti ridentium facie intereant ; quod et Sallustius ( L. VI. 
c. 14. ) testatur , qui hujus venenatae herbae meminit. Addit 
Dioscorides hanc herbam adimere mentem vescentibus, et qua- 
dam ncrvorum distensione labia in rictum contrahere, ut risus 
speciem miseri praebeant. Idque hac noslra aetate morte duo- 
rum Nulvensium , qui eam comederunt , comprobalum fuit. 
Quare Plinius (L. XX.c. 11.), inconfessa damnatione, esse vc- 
nenatam in Sardinia tradit ; et Slrabo ( De situ orbis ) refert 
ex hac ipsa herba venenum ab hispanis confici , quod , ur- 
gente fato> citra dolorem perimat edentem. Propterea herbam 
sceleralam eam Apuleius dixit , si ejus tamen est cle Plaruis 
Commentarium. 9   &   / 

Eius curatlonem tradit Dioscorides ( L. VI. c. 14.) dlcendo jf**    li  ,   *.  * 
quod  post vomitum pecuhariter convenit  aqua mulsa ,  et  lac / J 


liberalius; fitque postea irrigatio, pcrunctioque a pinguibus me- t^y^ f Zl^"*y> *[ 
dicamentis totum corpus calefacientibus ;  atque in calidam a_^ZV\Z  cPio 
quam oleumque infirmi descendant.  Sed tunc  multum  perfri- 
care ,  et inungere, et in svmma curam omncm quae ccnvi;!- 
sioni nervorum  adhibetur ,  exequi opoitet. Aptius  ( L. XIII. ) 

7 


50 
praefert castorum in pulverem contritum aut per se , aut e 
dulcis vini potu ; et inquit adjuvari infirmos vino dulci , poten- 
tique , adeo large epoto , ut inde ebrii facti diutius dormiant ; 
item melissophilii succo ex aceto sumpto ; is enim , ut idem 
ait, Sardonicae herbae verum est et singulare antidotum. Mat- 
thiolus item tradit balnea , et laconica prodesse , si parentur 
medicamentorum decoctis , quibus insit vis excalefaciens , et 
quae propria virtute nervos tum roborent, tum juvent; cujus- 
modi sunt Stoccas, Hyssopum, Salvia, Ruta, Vettonica, Cha- 
maepithys , Amaracus , Origanon , Calamintha , Pulegium , Di- 
ctamnus , Anthemis , Saturcia , Acoron syriacum, etcelticum, 
Asarum, Rosmarinus, et id genus alia. Ad haec praestat inun- 
gere occipitium , cervicem, etuniversamspinalemmedullam, su- 
sino oleo , aut e castoreo , aut e terrestribus lumbricis , aut 
ex Costo, aut ex Hyperico, aut Vulpino, aut unguento Agrip- 
pino , aut denique aliis his similibus. 

Ex hujusmodi herba adagium de Sardonici risus omine in- 
fausto , ut inquit Pausanias , et Dioscorides , in vuigus mana- 
vit ; quo uti possumus in eum , qui , ut ait Virgilius « Spem 
* vulta simulat , premit allum corde dolorem » id est hila- 
ritatera praesefert aspectu, ridet, et simulat; intrinsecus autem 
tristi afficitur dolore. Quod inter graecos primus usurpavit 
Homerus, ut idera refert Pausanias; inter latinos C. Gracchus, 
si vera refert Sabellicus ( L. VI.): eoque scite usus est Cicero 
( L. VII. Epist. ad fam. 25. ad Gallum ) ita scribens « Ri- 
« deamus risum sardonicum » et ab omnibus hodie celebra- 
tur, teste Polidoro Virgilio (L. XII. Adasior. ) et Coelio Rho- 
digino ( L. XX. c 19. ) 


De Animalibus. 

Nullus in Sardinia reperitur lupus, ursus, aut ieo, ut refert 
Pausanias; nullumque gignitur animal nox>um praeter vulpem, 
quae illius est magnitudinis , cujus invenitur in Italia , occidit- 
que arietem , caprum , et tenellum vitulum. Sed insula fei-e 
ubique abundat apris , cervis , damis , et alio quodam ani- 
mali , quod Pausanias dicto L.  X.  capram ,  Plinius  ( in  L. 


51 
XXVllI. c. 42. 2») ophion, quod definit animal cervo minus , 
et pilo dcmum 8imile ; ubi ex graecorum opinione putat Sar- 
diuiam ij tantum ferre solitam , et suo tempore interisse ; in 
L* VIII. c. 49. Musmoneni vocaverat, iterum ophion vocaturus 
sub finem L. XXX. c. 42. Musmonem etiam vocavit Strabo 
L. de situ orbis ; vulgus muflonem vocitat. Habet corium et 
pilos cervinos, non caprinos, ut quidam asseruere, et cornua 
instar arietis, non longa , sed retro circum aures reflexa , ma- 
gnitudinem retinens mediocris cervi ; quod solum herbis ve- 
scitur , habitatque in montibus superioribus cursu praeditum 
velocissimo. Ejus carnes bonae sunt ad vescendum. Hoc ani>- 
mal in Corsica , Hispania , et Germania reperiri . quidam asse- 
runt , quum tamen certum sit esse Sardiniae peculiare , nec 
alibi inveniri. Ex hoc genere e ovibus alia animalis species 
generatur, quod veteres, teste Plinio (L. VIII. c. 75. %), voca- 
verunt Umbrum. Affluit insula cuniculis, leporibus, herinaceis, 
viverris, et martibus, quorum pelles summo habentur in pre- 
tio: atque ita venatione est nobilis. Multi rustici ex sola vivunt 
venatione , praesertim qui in montibus habitant. Habent enim 
sardos et corsos canes , qui molossis , teste Volaterrano , non 
cedunt , et fortissimos equos , quorum copia tanta est, ut vili 
emantur pretio ; et quamvis non sint sic proceri , ut hispanici 
et italici ; robore tamen et agilitate non sunt illis deteriores, 
animumque habent generosum et audacem , gressumque irre- 
quietum. Sunt praeterea in Sardinia muli et asini breves qui- 
dcm ; at utiles , et labores maximos perferentes : boves etiam 
albi , gilvi, rubri, et nigri coloris, agriculturae et laboribus ido- 
nei , qui mites adeo sunt , ut etiam clitellati ferant maxima 
onera: oves quoque innumerae hirti, tamen velleris; et milleni 
greges porcorum , atque caprarum. Quare Sardinia abundat 
carnibus, et mercatores multa ex ea coria in Hispaniam et 
Italiam abducunt , sicut et miram lanarum et casei copiam. 

Praestat etiam Sardinia aucupio perdicum, coturnicum, tur- 
turtim , sturnorum , merularum , palumborum , et aliarum a- 
vium ; fitque ingens captura turdorum in Caralitano praeser- 
tim  agro. 

Extant aquilae , vultures , et accipitrum varia genera in de- 
liciis regum, teste Zurita , habitorum, gallina, grus, et aqua- 


52 
ticae aves multarlim specierum , praesertim quam dicunt Jlam- 
mengam , a flammeb colore , quae alibi , ut creditur , non 
reperitur, et quae a Plinio ( L. XXX. c. 5_. 1.) Gromphena 
appellatur , avis hujus insulae peculiaris , grui similis , quam 
\ ignotam etiam sardis existimat!! 

Praeterea a Dioscoride (t. 11. c. 9.) laudantur Sardonicae 
cochleae , ubi etiam quae pomatiae , idest operculares appel- 
Jantur.   * 

Tradunt insuper Pausanias  (X. c. 9.)  et  Solinus  Polyhist. 

in Sardinia serpentem nullum infensum et veneniferum gigni; 

et  refert  Thomas  Facellus ( De rebus  siculis L. I.  c. 1. in 

fine )  serpentem  dirum  Africae animal Sardoa lerra necari ; 

^-«wirrmton*/ \*+»u C*. }in(^e Silius Italicus cecinit; Serpentum tellus pura, ac viduata 

trvc**}) i^tJru^r,' kmL: r'n *L y. veneno. Nihilominus  Sardoi cavent a vipera ,  quae  venenata 

</vt>~  ffiitfksM-mr*. est etiam in Sardinia: ceteri serpentes innoxii sunt. 

"  ' Sed quod aliis locis serpens, hoc , Solino teste, Sardis be- 

7« «**•*» Wf  /u.y'+cf fe . stiola , quam Solpungam quidam,  alii  Solifugam aut Solfu- 

*/?'crCa^> — £i'/*nJu^ gam, et plerique Solipungam nominant, ut recte animadvertit 

y^«^A*y c^2^  ^^Hermolaus Barbarus  L.  111- qui  hunc  Lucani  versum  citat 

v' y^»'-%a'«^^ « Qui calcare tuas metuat Solipuga latebras ». Aftert insuper 

Jrtpjispz* i*4" 4^^T>locum Plinii ( L. XXIX. c. 29. ) ubi habet « Solipugas Cicero 

nJh2l&£*' fety^p^^f*4*'* appellat ,  Solfugas  Boetica  ».  et  Fest.  Pompejum ,  qui 

t*L/ Atfai**** ^Av^r» scripsit « Solipunga , genus bestiolae , quod fit acrius , conci- 

'Wv W^«' "^- ^'^' «  tatiusque fervore solis , unde nomen traxit». Atque expe- 

's*»6y *^"u*l^i1a' rurt%~ rientia nunc nobis constat, quod nonnocet, nec apparet, nisi 

QtL^f***'**^- /*2/ «^•"aestivo tempore. Solfuga, inquit Solinus, ita est dicta, quod 

*** ***TJ r*a%*^*','**f»^ solem fugiat. Qualis autem sit ista bestiola dubitant scriptores. 

6a*6*v* , Zr 6 o? '*p>'**^arn Soiinus ( c. 9.) dixit esse animal perexiguum, siraiieque 

^T^^^fy '!#/*   *"*araneis forma: Plinius putat formicarum genus venenatum. Sed 

^. Cth^Sifyf t**""^ ad concordiam reducuntur ex eo , quod earumdem duplex sit 

fc/w*' «^ <** 4- rV *£'    in Sardinia species :  una formicae  similis ,  quae  arbores  an- 

*Wt-^   /^y^yi *^**nnosas frequentat ; altera similis araneae ;  ambae  tamen  ejus- 

c*4- fWy*'^ tjf^*^*^**' T^dem coloris subrubei, duabus fasciis nigris maculalae. Has non 

Hy ,Mik*^r^^^"0vit Ita,*a >  teste PUnio (L. VIII. c. 43.),  sed  regio  citra 

tt^,w aM**J<*£f*j y^ Cynamulgos Aethiopas, quae a scorpionibus et Solipugis gente 


I*t*"r *£yC- »S*2nLfi su^,ata >  jacuit^qeserta. Habcnt viin  nocendi  maximam ;  sed 
]/*&*.. ffcmx »"j* *yj ""conlra earum venenum fontes calidi et salubrcs Sardiniae, teste 


fpvj ^'^J^Jf   ^Solino, prosuut. Earum plures vidi, a quibus recle cavent rustici. 

'^rC/\aM^fJL /****** h 9^***y 


M 


53  ,0 


Dc mclallis , ct aliis fossilibus , lapidibus,  '   "V™*' *"~f 
(jcmmis  ctc. 


***^~ 


Est Sardinia tota raetallifcra. Aurum namque liaberi in 
regione Loci-aurci vulgo creditur; quod tamen cerlo non scio. 
At argeuti ditissimam esse testantur Solinus (JLi«H~. Polyhist. c - f* 
c./d. ) et Architcmius , qui cecinil « India cborc , argento 
Sardinia , Altica melle ». Idque plane constat cx quorundam 
fluviorum ramcnlis, montibus, et locis eo nomine insignitis, et 
ex multis antiquis argentariis fodinis, praescrtim arborensibus, 
quarum mcminit Augustinus Justinianus ( L. 11. histor. gen. ) , 
et Villecclesianis , in quibus ingens eflbssio olim tiebat a Pi- 
sanis , et specus plures excavati in hunc usque dicm cernun- 
tur ; fiei etque eliam hodie , si fossorum copia et praesidum 
cura adcsset. Ferunt et inveniri ferrum in rnoniibus Kelemules, 
regionis Capitis-Aquarum , et in regione Osuli : aUrichalcum 
in agro Bosano , moiybdaeum lapidem in solo Viliecclesiano , 
et in insula S. Antiochi, proptcrea Moljbodcs , a Plolomaeo ap- 
pellata. Chrysites , argyritis , et lapis spumae candidae niten- 
tisque , quem aiii slibiura , alii alabastrum , alii carbasum 
appellant ; pyrites , marchisita , minium , hydrargirium , chry- 
socolla , pigmcnla sil et coerulcum , sandaracha cum arsenico 
facile haberi possent in his argenti melallis, ubi, teste Plinio, 
reperiuntur. Alumen quoque in Sardinia reperitur ; salnilrum 
in Caralitano et Sassarilano agro; ochra fossilis aureo colore 
in plumbi fodinis, et, ut ferunt, in Algariensi et Cossaynis a- 
gro; terra Lemnia in Villecciesiano, quae a quibusdam sepla- 
siariis cum bolo armenio , nec perperam eadem est exiuima- 
ta, ad Porticiolum, et passim crcta sarda, cujus usus in dea!- 
bandis vestibus a Plinio commendatur ( L. XXXV. c. 57.) 
( XVIII. ) nam Sarda , inquit , quae affertur de Sardinia , can- 
didis tantum assumitur, inutilis versicoloribus, et est vilissima 
omnium Cimoliae generum. Atque in abhjtione hic ordo: pri- 
mum abluitur vestis sarda, deinde sulphure suffitur, mOx des- 
quamatur cimolia, quae est coloris veri: rubrica item fabrilis, 
et lerra cretica vehementer alba ; gypsum , quod de Japide 
coquitur , argilla, ca!x , arena etiam aiba , ac figulis expetita. 


ftt n f'l   rythr-t 'rn^J ^f-rfe^i 


31 

Lapidieinae plures sunt in Sardinia , nigrae in lilore Nnrra- 
no ; lapidis rubri inagro Bosano , et ad montem Castri-Au- 
riensis ; viridis apud Fortrajanum, et albi ad instar marmoris 
in Sassarensi, et Caralitano agro. Silex etiam, et cos aquaria , 
Japis molaris , olcarius , et frumentarius caeditur , ophitesque 
granitum a sculptoribus dictus, in Testa regionis Gallurae ; 
cyaneus lapis in agro Villecclesiano gignilur ; sarda gemma , 
in Sardibus primum , ut refert Piinius ( L. XXXVIIL c. 51.) 
reperta , in Sardinia abundat , et optimae notae dignoseitur , 
atque alia mellei coloris in agro Caralitano, quae annulo ar- 
genteo digito alligata ad emicraniae dolorem multum prodest. 
Plures tandcm lapides speciem crystalli , adamantis, et berilli 
habentes, passim inveniuntur; et coraliorum magna copia quo- 
tannis e proximo mari extrahitur , ut mox dicemus. 

Dc Aquis et Animalibus aquaticis. 

Sardinia non terrae tantum , verum etiam aquarum com- 
modis maxime praestat , maria in primis>habet pisculentissima, 
in quibus capiuntur morenae nobiles , Siculis non inferiores , 
auratae , sermones , et mulli , qui sunt in honore mensarum ; 
conger eliam , polypus , sepia , loligo , mugil , cephalus , che- 
lones , salpa , acus et alii vulgares pisces , ubique aiTluunt. 
Thynnorum etiam, et xiphiarum, fit copiosa captura , pracsertim 
in Sulcitano freto; unde ingentiori copia extraherentur, si tutus 
a piratarum insidiis esset accessus. Arietes quoque marini , circa 
sardoum et cyrnaeum mare, oberrantes visuntur , ut inquit 
Aelianus ( L. XV. c. 2. ) ; mas frontem alba vitla regum mo- 
do redimitus aspicitur; foemina vero cirros ex imo collo pen- 
dentei habet, et ad modum gallinacei quasdam barbae ap- 
pendiculas possidet; cui est tanta ambitio, ut hos alteri 
pulchriores possidenti eripiat rapacissima bellua , quae in ho- 
mines et navigia involat spiritu gravi et vehementi , quo sane 
instrumento ad praedas utitur ceterorum piscium , praesertim 
vitulorum mari/iorum , quos proflatu haud aliter, quam jaculo 
expugnat , ut etiam refert Volaterranus L. XXV. Capitur et 
jocusta praegrandis , cancer , pagrus , et  echneis ;  gignuntur- 


S5 
quc ostreac ,  eonchae ,  cammari ,  mitulus ,  cl  pinnae ,  mu- 
riccsquc nobiles ,  et  purpurae ,  quas  adcsse in Sardinia te- 
statur Lazarus Baysius, ct  conslat ex  proverbio graeco  Bam- 
ma sardiiiiacon. 

Kst ex Sardiniae mari coralium probalissimum , nigrum et 
rubrum, quod antiphalen vocant. TNascitur sub aquis, ubi cum 
radice ad petras ramosus berbascit ; extractum vero durescit 
in lapidem pretiosum. Cujus ingens copia est in freto Bosano, 
Algariensi, ct Sassarensi ad Montem-Giratum , et Asinariam. Sin- 
gulis annis de mense Aprilis, Maii, Junii, Julii, et Augusti , 
mari non exagitato a tempestatibus, avellitur relibus a nume- 
rosa cymbarum multitudine, non parvo sardorum quaestu, qui 
per omnem Europam celebri mercimonio coralia difFundunt. 
Extrahitur etiam inter Sardiniam et Corsicam, et in Caralitano 
sinu ad Carbonariam , aliisque in locis ; attamen nec pluri- 
mum , nec satis rubens et ramosum. 

De Fontibus. 

Emicant aquae bei.igne in Sardinia , passim in plurimis 
locis , alibi calidae , alibi frigidae , alibi tepidae. Effervescunt 
enim ad Fortrajanum, oppidum regionis Partis-Barieati; in agro 
Sardarano, regionis Montis-regalis ; ad Aquas-calidas regionis 
Partis-Hippis ; ad radices montis Castri Auriensis in i egione 
Cocinae , et in valle Comitatus Gociani non procul a Benetulti , 
ubi ferunt centum prope csse fontes hujusmodi calidos et sa- 
lubres , qui teste Julio Solino in Polyhist. c./©. medelas af- 
ferunt , et solidant ossa fracta , aut abolent a soifugis inser- 
tum venenum , aut etiam ocularias dissipant aegritudines : in- 
colae tamen illis parum utuntur, quo faclum esl, ut antiquae 
thermae ibi conditae conciderint. Sunt, ut ipse fabulatur So- 
linus, iidem fontes qui oculis medentur, et coarguendis valent 
furibus : nam quisquis sacramento raptum negat , et lumina 
illis aquis madefacit , si non pejeret , cernit clarius ; si perfi- 
dia abnuit ,  detegitur  facinus coecitate , et captus oculis ad- ^ 

missum  tenebris  fatetur :  unde  Aemius. in  DioniG  ^anogyr. iKtittnruxuin Mi'pnt4JH 
« Sardinia postquam pelago circum/lua tellus — Fontibus     fifsrrtaeji 

.^Vuy^^-A. <p*^ArJ%w«^ * QJV^^W^ A^r* // St'£y ^a//W JU StWltW *. M't J&F+JKmS** ** ^ 

vm*> StU4l*+e> /+*!** ,  //W *^»t*A*'«**r  <*£*// </fintJy t'^*H^r * *JUr**Y *J- *tvU*'a*Ji  t'**)sft W4**S tt^mJ t'^ 
C'u%  *Ly~f  +*4+*i<  S«U***&J *Jl**y tK  $vfsJkftr^ ,*^A'c-y  »«-*  £//*v~/* , 


Ji. 


'r 


5S 
« e liquidis praebet miracula mundo — Quod sanant aegro* 
• tos, pandunt damnantque nefando — Perjuros furto , quos 
JrjSstSU** *(vt" Jk ■ laclo lumine coecat — Amnis . . . etc. » Sed hujusmodi 
vi/fc*. «/< /wl- *r*J fontium in Sardinia nulla nunc extat notitia , licet plurimos 
»^QmJtJ{*JS^o iwc^wmilw > permirae naturae, fontes reperiri tradat Plinius (L..XX* 
^^^U^^Wj^^O^.-it,); in Sicilia Hermolaus ( In Castigatione Plinii); juxta. 
SvV .K.««^t;^'P/rfS^Thianam Philostratus iii^ec. vol. Vitae Apollonii, et tnJSthi*- 


«wJL^,*«^|f"^,oc,orils Sicul. (L.JJJL.-^) Aquam autem medicam esse 
^wX/&"'Jr>'^,n 0l»anae agr0  regionis Agugliastri ,  et in  anlro D. Luxorio 
'jj*^ ^mtfvrr rfiig .^^*0 1 regioiMs Montis-Leonis , ejus die  festo stillantem  multi 
\j£?^ Vidi etiam  ifi varias formas  aquam lapidescere  in 

U* ,',uI~S^~~^ antro Domus-novae  regionis Sigerri , et  totam  in- 

^JUi^JtUji^ tJiiufL sulam fontibus quamplurimis aquae dulcis abundare , et infra- 
^._t^7^-^'^-scl''Pta flumina habere praecipua. 

TV — tm*,ftf*?'Ptm' Dc  Fluviis. 

t<r*S ^«wc«  Cfr •* *J+**\c*m f 

l^iJ&S^^&mfamfi*- Turritanum flumen notissimum, a Ptolomaeo praetermissum, 
<V/y^««*<^«^J^*e*«^ritur ex duobus fontibus parum ab oppido Villae-nova Monti- 
eL» <2?» v^« itr'dLa,**a» sancli semotis, et regionem Meiloci prius, mox Curatoriam de Co- 
^}^iu-**^lt**ul%*'*TO* percurrens, nomen Tamaricis et Petrae-Albae, sibi mutuat. 
-,v*^v <**•«/> oMfnj- *?«**/ Jtirim oppidum ad sinistram, Usinim ad dextram relinquit, pon- 
^jZE^fi^^^v^ii-teraque S. Georgii praeterfluens , Sassarensem agrum , neglecto 
^&Tf^y^h^t^- -ro^priori nomine , percurrit , et per Fluminariae regionem multis 
^^.cA^^V-^O^ft-ambagibus labitur, et juxta urbem Turrium, ubi est pons ma- 
*±> fcMM^^S^fL^4^^\\mm ad fauces piscosus , pelago se exonerat. 
^Sj /e^^A^-Mp* «***- Influunt in illud ; flumen ex septem fontibus Tiesiensis , et 
****** ZtJ^tL/j^- 1/-*~) Bessudensis agri , quod ex regione Capilis-aquarum , et agro Tic- 
V^/^^a^^«^>^si8 inter Banarin, etltirin, in Curatoriam de-Coros dilapsum, in 
tA^V^i^V/a^^^.fljmenTamaricis, non procul ab Ecclesia S. Maria de Cea, ia- 
<J)e^^+ZUJf) u/vM «^funditur. 

&fAA^'ijU)f/v<<rj'»~)'*- Flumen aliud, quod ex fontibus hinc Bangii (oppidi excisi), 
y^^t^r^Xj d**~~?o\i\\\nc Paludis ( alterius oppidi prostrati), et aquis Jussaei agri 
j^.^A^^^^-^y^Mn Curat. de Coros auctum , per loca deserta , et flexuOsa in 
^«♦H^^Vlaevam Tamaricis ad pontem S. Georgii funditur. 
l&tp,A~ftLty Mascaris , qui ex agro oppidi Salvennori in regione Plo- 
tJj i^JL <~tf~l Yacae prcfluen» ad dexteran Bedam ,  ad  laevam  Saccargiam 


'ZK& 


ce**o*r*<x _ 


Kif  $t+**;+M <%Afh'Jt+t*Jh, lW2«iJ%**'<iri*4y*  StnJxJu* -c» t'Jj (**-» +4* 


'W/^ 


r-hyf*»t6*r*& {"±xm»4 fV- '$ *  Sfl 4*+'*- ****£+*! tJ+H*sff «A^V^m. ^JriJiA 


57 
et Codrongianum , et non multo post Cargieghen et Muros re- 
linquit , mukisque fontibus et fluviolo ex agro Florinensi au- 
ctuin per Campum Mclac impiger excurrit , pontem cognomi- 
nem subintrat , pluresque deinde valles longo tractu periu- 
strans ad pontem S. Georgii in  Tamaricum se effundit. 

Bunnaris , qui ex monlibus agri Osulensis oriundus per Sas- 
sarcuscm regionem molas plures fruinentarias circumvolvens 
excurrit , et ad pontem Scalae-Cocbleae Mascari additur. 

Flumen Octavae , ex fonte Aquae-clarae Vallis S. Martini 
prope Sassarim oriens, juxta banc urbem labens crescit a fluen- 
tissimo Urusellis fonte, et, molas frumentarias multas convol- 
vens, insignia viridaria irrigat, et hortensia copiosissima nutrii, 
omnium toto Sardiniae regno laudatissima. Inde Eristolam per- 
transiens non procul ab Octava (oppido exciso ) alio augetur 
fluvio , qui ex Barcae fontibus in agro Sassaritano ad Caprc- 
lum decurrit ; unde rivulo Achetae agri Osulensis auctior fa- 
ctus in Loculentum et Oridlam dilabitur molas frumentarias 
circumagens , et viridaria irrigans , usque ad Octavam , unde 
cuiii alio confluens flumen Turritanum petit. 

Fiuviolus , qui oriens ex fontibus Vallis et Monasterii S. Mi- 
chaelis de Plaiano in stagnum Platamonis decurrit. 

Sila , seu flumen Vallis-Coeo , quod III. ab Osulo lapide 
Plovacam versus oritur, et vaSlem-Presbyteri decurrens augetur 
alio fluvio ; qui ex fontibus agri Nulvensis prosiliens, mox 
suscipit incrementum aquis montium S. Michaelis De Eris et 
Cuiiis , et in Romandiae regkmem tendit , ubi in mare volvi- 
tur IV. a Sursa lapide. 

Flumen Pelrafcci , aliter Vallis Ispredighae , quod oritur m 
so!o Nulvensi, et Mannonis nomine per agrum Osulersem ser- 
pit , et monle Eris ad sinistram , agro Cerici ad dexlram rc^ 
lictis in sylvosam valtem Bois labitur , multisque fontibus 
auctum inter Tramontani, et Piosmarini montes mare ingreditur. 

Flumen Bagni oritur in reglone Cerici non procul a norace 
Corvi , unde in mare dcscendit. 

Flumen Frisani ex agro Nulvensi, et regione Cerici per ,va- 
stissimam Vallem-Inferni delabens , Abbatiam Cerici ad sini- 
stram , et Castrum  Aragonensej relinquit , juxlrf cpod mari ex-   l<w $c^/~t^ 

Vianvitiii» I I 


hauritur. 


8 


99 ***- p-T 


58 

Thermus , seu flumen Cocinae, multorum iluviorum capax, 
oriiur ex jugibus fontibus regionis Montis-acuti VII. ab Othieri 
lapide , et Butulis oppidum , pontesque Othieris , et Castrae 
transcurrens inter regiones Anglonis et Gallurae , relicto ad 
sinislram Perfyga oppido, progreditur ad castrum Auriense , ad 
cujus radices aquis thermalibus scaturientibus ebullit; hinc Coci- 
nae regionem transit, et si imbribus excrescat more Niii su- 
perfunditur, armenta et pecora in mare juxta S. Petri templum 
deferens. 

Influunt in ipsum : fluvius , qui oritur in regione Capitis- 
aquarum I. ab Javae lapide ex abundantissimo fonte juxta an- 
liquum pontem tribus fornicibus constructum , et statim per 
Campum-Javensem lento et placido tramite incedit. Inde in 
Toralbensem agrum, et regionem Oppiae excurrit, ubi non 
procul a Todorachis oppido alio augetur fluviolo , qui Malis 
dicitur , et oritur in radicibus montis Pelai ex duobus fonti- 
bus.  Huic ad pontcm Othieris progredienti additur 

Fluvius, qui oritur ex fonte Populi ad radices Montis-saneti , 
et decurrens inter Ardaram et Plovacam, non procul a Bisar- 
ehii civitate recipit fluviolum , qui ex Pentuma ad radices 
ejusdem Montis-sancti exortus per agrum Tolae et Bisarchien- 
sem properat ad pontem Othieris. 

Flumen, quod inter oppida Oskeris et Berchillae in regione 
Montis-acuti ex ulriusque montibus decurrit , et ad Balasei 
montem flumine Coriano augelur , et cum eo IV. a Castro 
Montis-acuti lap. in  Thermum labitur. 

Flumen aliud ex monte Ledda et Magolla decurrit per re- 
gionem Anglonis inter oppida Martis et Nulvis, et non longe a 
Perfyga antequam Thermo infundatur , recipit. 

Flumen aliud ortum ex Sancti Leonardi rupibus Sasso vulgo 
dictis. 

Fluvius Silani ex valle cognomine in agro Nulvensi ortus 
regionem Anglonis juxta Ecclesiam S. Petri ab Imaginibus al- 
luit , et I. a Perfyga lapide , Thermo accedit. 

Flumen Vineolae oritur ex montibus Agii, et multis fontibus 
auctum in mare devolvitur. 

Fluvius Vallis Galerae, ortus ex fontibus ad B. Virgiais Bo- 
nae-viae, mare petit ad Longonem sardum. 


59 

Flumcn  tsclac  oritur  iu Curatoria dc Geminis  cx  fluviolis 

deeurrentibus iuter oppida Templi , Nuches , et Galaniani , ct 

transactis montibus in planiliem pervcnit, et in mare infcrtur. 

Flumcn Allurae Calhalanorum  ex  fonlibus Monlis-Cani , ct 

Surrai ad porlum Pulli dcscendit. 

Fiumen aliud oritur ex Limbarae monte excelso et excur- 
rens inter oppida Templi et Nuches ad Arsaquenam , ubi in 
marc se efiundit. 

Flumen Sialae ex loco regionis oppidi Monlis, vulgo Qua- 
ranta-bbes dicto, ad Castrum Pedresum fluit, ubi alio augetur 
fluvio S. Simeonis dicto , qui ex Limbara per vailem Trahis 
descendit ad Sialam ; unde simul dilabuntur in flumen Praii- 
Oggiani, quod ex montibus Alahae et Orgaris et Orruaventurae 
defluens ad oppida excisa Orfilis et Lorrai , planitiem Pra*i- 
Oggiani pelit , ac in mare labitur non longe ab ostio porluy 
Terraenovae. 

Fluvius Baddiunis oritur ex fontibus Montis-nigelli , et H. 
lapide a stagno Offudeae in mare labitur. 

Cedrisemna IV. a Bithi-magno lap. ortum ex Valle Rihae 
fluit per regionem Encontratae de Bilhi non procul ab oppido 
Gorafais et Onanini , et in lvgione Baroniae de Posata aiio 
augetur fluvio , qui ex montibus ipsius Bithis-magni oriundus, 
juxta oppidum Lodehe argenteas voivens arenas, inde cum eo- 
dem per M. P. X. uno alveo fluit ad radicem usque montis 
Gastri-Fabae, nunc Posatae dicti, ubi mare irgreditur. 

Flumen Siniscolae provenit II. ab Onanino lap. et non pro- 
cul a Siniscolae oppido in regione Posatae in mare labitur. 

Fiumen Cedrinum a Ptolomaeo nuncupatum originem ducit 
ex montibus Orgosuli regionis Enconlratae de Nugoro , et II. 
a Mamojata lap. augetur rivulo aquarum ex duobus fontibus 
agri Mamojatensis regionis Barbariae Ollolais ; inde regionem 
Nugori tranegreditur ad Uriseis regionem , ubi non procul a 
Sarpei oppido incrementum suscipit alio flumine , quod ex 
moniibus Nugori et Ormnis emanat, unoque alveo mare petunt 
Galtellini et Uriseis oppidis ad dexteram, Sarpei et Onifai ad 
sinistram relictis. In quod influit aliud. 

Flumen orium ab ostio vasti antri i-jgionis Olianae ex mi- 
rabiii fonte, qui eam -vim aquarum evomit, ut statim amnem 


C\ 


60 
faciat decurrentem ad majorem alveum  non  procul a  Sarpei 
oppido. 


Flurnen aliud oritur ex fontibus montis Alussarae , et prope 
castrum Chirrae mare ingreditur. 

Bosa, a Ptolomaeo Soeprus dictus oritur ex montibus Cornu- 
bovis et Januae-Argenti, ex ea parte, qua regionem Aguglia- 
siri speciant, et fluit in regione Barbariae Belvini juxta oppidum 
Cadonis. Inde decurrens inler regionem Barbariae Sehuis ( in 
qua relinquit ad sinistram oppida Sadalis et Sterzilis), et regio- 
nem Curatoriae Seurgus , in qua Tulum, Nurrim, et Orrolim 
ad dexteram, Scalaplanum vero ad sinistram relinquit, pro- 
perat ad regioneui Encontratoe Gerreis juxta oppida Bailai, et 
Villae-saltus , ubi recipit fluvium ex montibus Foghesi , seu Pe- 
Irae-foci, cum quo in regionem Enconiratae Sarrabi prope S. 
Viti et Muraverae oppida labens , tribus magnis ostiis IV. M. 
P. ab invicem distantibus in mare se exonerat. Influunt iu Dosam. 

Flumcn , quod oritur ex montibus Barbariae Seuli, qua A- 
gugliastri regio patet , et VIII. ab ortu lap. juxta Ussassain, 
ejusdem regionis oppidnm fluit : deinde ad XL. lap. eum Dosa 
jungitur. 

Flumen aliud ex ejusdem regionis montibus ad Gennasein 
( oppidum excisum Barbariae Seuli), et non procul a Seulo, 
Sadali, et Sterzili oppidis , ejusdem regionis, labitur, Dosam 
post XXV. lapidem ingrediens. 

Flumen Carbonariae oritur ex moniibus proximis, et I. ab 
Arce vetere Cap. mari recipitur. 

flumen Chiaremeae ex montibus Ollae defluit juxta oppidum 
excisum Cbiaremeae, et ad Vegeretum mari illabitur. 

Flumen Ouarti ex montihus Ollae per regionem Campiiani 
Caralis non procul a Mara-Calagonis , et Quarto decurrit , et 
niare ingreditur. 

Flumen Caralis oritur ex Badepiscopi agro. Decurrit per rc- 
gionem Gerreis juxta oppidum Sisinis , et per regionem Cura- 
toriae Treceniae juxta oppidum Arigis, ubi incremenlum suscipit 
ab alio flumine, quod oritur et ex Gcnamella agro oppidi  S. 


61 

Ba:»ilii, et ex regicne Gerrcis, quocum viam regiam petens , iti 
regionem Doliae volvitur. Atque hic rccipit Orrolis iluvium ex 
fonlibus agri cognominis, ct inontium Piani-Fargeris: undc ver- 
tus oppidum Ussanae decurrit , ubi augctur Bonarhac fluvio, 
qui ex montibus OHae oriens per regionern Curatoriac Scurgus 
et Trecentae non procul a Donigailac oppido defluit; mox Sa- 
maUaim trangrcssus sub Ussanae oppidum superiori conjungitur; 
atque uno alveo juxta Monasterium labuntur in regioucm Cu- 
raloriae-Decimi non procul ab oppido S. Speralr, et pontem 
magnum XIII. fornicum inter Decimum-magnum et Decimum- 
Puieum praetereunies, in stagnum maximuin Caralis non pro- 
cul ab oppido Asseminis se devolvunt. Influit in hcc. 

Flumcn quod oritur in Sarcitano ex fonte Vitae, et in regio- 
nem Partis-Vralcniiae inter Isilim et Nuragum dcfluit non pro- 
cul ab oppidis Gesturis, Baruminis, Plalearum, et Marae-Arba- 
reis , inde per regionem Curatoriae Nuraminis excurrens juxta 
oppidum Furteis pontem antiquum subtermcat, Nuragique ad 
dextcram, Samassi ad sinistram relietis regionem Partis-Ippis, 
pontemque Villesorris ingreditur , et flumen superius petit. In- 
fluit in hoc. 

Flumen Lenis, quod ex monlibus Villae-Cidri regionis Cura- 
toriae Ippis juxta oppida Samassis, Serrentis, et Serrae-magnae 
decurrit, et fluvium superiorem dextrorsunv ingreditur. 

Badarena oritur ex montibus oppidi Domus-novae regionis 
Sigerri in vastissimi antri ostio, ubi fons maximus tantam a- 
quarum evomit copiam, ut statim amnem efficiat, qui in re- 
gloncm Decimi juxta Siliquam defluens Utam ad dexteram 
relinquit, et in Stagrtum Caralilanurn  ditatbitur.  Huic  additur 

Fiuaien Sigerri ortum ex agro Capitis,-aquamm regioon Si~ 
gerri, et decurrens inter Villam-massargiam, et Viilecciesiam ad 
Siliquam in Curatoriam Decimi pervetftt,  et per eam  incedit 
juxta Castrum Jojosae-guardiac,  et S. Johannis templum; inde 
Utae oppidum ad sinistram reliquens in superioris alveo reoipitnr. 

Fiuvius Cioffae , vel Anciofia dictus oritur ex montibus Ca- 
pitis-terrae , et non proeul a turrc  Su-Loi mare pelii. 

Flumen Norae oritur ex Monte sancto divi Miehaelis et ex 
Monte Petrae-sterritae in Curatoria ddgnomJne , unde per 
angustas  longasque  valles  inter  excelsos   inoutes   deourrens 


62 
eastrum et  oppidura iulae relinquens  aci dexterara  in  mar« 
se effundh. 

Fiumen Rierae oritur ex Monte-sancto , et castrum et oppidum 
VvAae ad sinistram relinquens , stagnum petit. 

Fjumen, quod cHcunt Foghe-salis, oritur ad radices Montis- 
sancli , et non procul a statione Ostiae mare ingreditur. 

Flumen Chiae oritur ex montibus Domus-de-Maria , et juxta 
oppidum excisum Chiae mare petit. 

Flumen Teuladae oritur ex Monte S. Marci, cui sub oppido 
exciso Teuladae adjungitur fluvius , qui provenit a Curatoria 
Sulcis; paullo post mare ingrediuntur. 

Fiumen Paimae critur ex fontibus Nugis, Perdagii, et San- 
tadis, quorum aquae ad Trataliam uno alveo recipiuntur , et 
nomen sumunt iluminis Palmae, obliterata antiqua appellatione 
Debotes, quae legitur apud Ptolomaeum, et in sinum Sulci- 
tanum dcvolvitur. 

Flumen Aighae diclum oritur ex et per re- 

gionem Sigerri excurrens juxta portum Corongii mare ingredituF. 

Flumen-majus , vulgo Jlumini majori oritur ex 
et IV. lapide a templo S. Nicolai prostratae urbis Neapolis de- 
currens inare ingrediiur. 

Flumen-magnum juxta Bonorchilem proveniens ex montibus 

ad Iaevam oppidi Uris versus S. Petrum 

Terralbensem decurrens mare ingreditur. 

Flumen aliud oritur ex montibus Guspinis et regionis Mon- 
tis-regalis, et inter oppida Gonnos et Fanadigae decurrens versus 
Papilionem deilectit , et mare petit. 

Fluvias Sacev a Ptolomaeo appeilatus oritur ex fonte Oradeilis 
et versus Caput-Fraschac  decurrens mare petit. 

Fiumen Morgongioris originem ducit in regione Partis-Mon- 
tium ex rupibus Morgongioris oppidi, et per eam regionem 
defluens, oppida Pompi, MasuIIas, et Mogori, ad dexleram de- 
serit, ad sinistram non procul a Sersela recipit fluvium, qui 
ex Parte-Useliis ortus oppidum Gonnos Trarnatzae interluit, 
simulque uno alveo juxta Urim decurrunt, et in stagnum Saxi, 
seu Marcellini exonerantur. 

Flumen aliud ex montibus Arcis procedens regionem Cam- 
pitani Simagis juxta oppidum Palmae decurrit, etsubingressuro 
S. Justae pontem stagnum influit. 


63 

Flumen Oristagni Thyrsus a Ptolomaeo, Thorsus a Pausania 
et Leonico, sumit inilium cx fontibus Buddusonis , agri Encon- 
tratae Montis-Acuti , et excurrit rcgionem Gociani , Benetuttim 
ad sinistram, castrum Gociani et alia montana oppida ad dex- 
teram relinquens : inde vallem inter montes Maenomenos re- 
gionis Macumelis, et fines regionis Doris scindens, Bolothanam 
ad dexteram , Ottanam ad sinistram reliuquit. Mox in Partis-Cie- 
ris regionem labitur juxta Zuuris et Tadasunis oppida; unde 
iu partem-Baricati juxta Fortrajanum et Villam-novam Truschelli 
defluit, ex qua in Campitanum progrediens, Oleastrum, S. Hie- 
rum , Simagim et Sillinum ad sinislram , Cerfallinum, Solo- 
russam et alia oppida ad dexteram relinquit. Tandem duobus 
alveis, quorum primo urbem Oristagni lambit, et ad stagnum 
deiiuit, altero et majore Pentem-magnura subtermeat, et in mare 
altero a Turre-magna lapide se exonerat , 

Affluunt inThyrsum; Nordolis, qui ex cognomine saltu Oranis 
agros Univeris et Oitanae excurrit, et multis auctus aquis de- 
mum XX. ab origine lapide non procul a Seduli oppido in 
Thyrsi  alveum sinistrorsum se effundit. 

Flumen aliud oritur ex montibus Barbariae Ollolais , ex in 
regionem Partis-Baricati excurrens juxta Neonellis , Ullae , et 
Busachis oppida, ad laevam Thyrso jungitur. 

Massaris oritur ex montibus Cornubovis non procul a D£~ 
suli oppido regionis Maodrelisais , ipsamque, et Belvinum, Mea- 
nam et Atzaram ad Samugheum usque decurrit , Sarcida- 
num inde petens in partem-Valentiam inter Laconum et Gen- 
nonim supra Buinam et Mogorellam profluit. Postea Partem 
Baricati ingressus Allaim et Fortrajanum alluit, ubi pons exci- 
sus antiquae et sumptuosae slructurae cernitur, et in Thyrsum 
sinistrorsum delabitur IV. sub Busachi lap. 

Flumen aliud proveniens ex agro Curatoriae Austis dilabitur 
in regionem Mandrelisais inter Ortueris , Sorgoni , et Sammu- 
ghei oppida , et II. a Sammugheo lap. Massaris flumen in- 
gredilur. 

Flumen Petrae-fittae oritur ex Orgdsuli agro a fontibus Ca- 
dehvizos, Sorbolais, et Cornu-bovis , et in Barbariam Ollo- 
lais decurrens Fonnim et Lodinem ad dexteram, Desulum re- 
giouis Mandrelisais ad sinistram relinquit. Inde GCwana flumin* 


64 
ex monlibus Fonnis oriundo X. ab ipsis montibus iap. incre- 
mentum suscipit, et intcr Gavois, Ovoddae, Tetis, et Olzais 
oppida excurrit in regionem Curatoriae Austis, ubi II. a Teti 
lap. asio augetur fluvio Badelasi dicto , qui ex montibus De- 
suii et Fonnis protkiens inter Thianae et Austis oppida ince- 
dit, et in Parlem Baricati ruit, ubi non procul a Fortrajano 
jungitur Massari, et sinml in Thyrsum ex laeva parte iniluunt 
■IV. a Busicbi lap. 

Flumen aliud oritur ex Ghirgini in agro Mogorellae et re- 
gione Partis-Valentiae , et in Campitanum arboreense progres- 
sum , juxta oppida VilSae urbanae et Siae-magnae decurrit et 
Tbyrsa ad iaevam miscetur. 

Conftuiint in Thyrsum ad oram dexteram 

Fiumen, quod procedit ab agris Bolothanae et Silani , et 
non procul a Seduli oppido Thyrsum ad dexteram  ingreditur. 

Flumen aliud ortum ex fonte ad radices excelsi montis S. 
Patris, non procul a Bortigalis oppido, Agruni Seduli ingredi- 
tur atque Thyrso ad dexteram miscetur IV. . lapide a  Busachi. 

Fiumen aliud ortum ex Septem-fontibus S. Leonardi regio- 
nis Montis-ferri , quod defluit in regionem Partis Cieris inter 
pauli-Latini et Aquae-sanctae oppida, et non proeui a Guilar- 
tia aliud flumen recipit, quocum ad dexteram Tbyrsum ingre- 
ditur. 

Flumen Tramatiae originem habet in montibus S. Luxorii 
regionis Montis-ferri , conflatis ex eorum aquis duobus fluviis 
Badolia et Badesia regionem Campitani de Milis sejunctim ex- 
currentibus usque ad S. Hierum, post quod coatra Ceileianum 
uno alveo recepti tendunt in stagnum Marepontis. 

Flumen Vitae ex vicinis Maenomenis montibus oriens plani- 
liem juxta Noracem decurrit, mareque petit. 

Flumen Badiiitae ex montibus Scani oppidi regionis Montis- 
ferri scatens per Planariam Bosae discurrit, et ad Foghedoliae 
sinum in mare se ofFundifc. 

Flumen Fisulae, seu Fiscellae ex ejusdem oppidi Scani agro 
progrediens versus Tresnuraghen , ad scopulos Columbarios 
niari illabitur. 

Fiuvius Bosae, Themus a Ptolomaeo nominatus, originem 
ducit ex fontibus Vallis Archiverii  regionis  Capitis-aquarum , 


65 
ex quibus primum cxilis ct macer, sed paullo post multis a- 
quis auolus pontem Bdinum pelit. Rclictis dcinde ad dexleram 
Puteo-majore ct Patria, ad sinistram oppidis Planariae ad pon- 
tem Sannam decurrit, et prius antiquum tcmplum calhedrale 
S. Petri , urbemque excisam antiquac Bosac ex parte laeva , 
deinde ex dextera Bosam novam lambit , et ad II. M. P. na- 
vigabile , mari illabitur. Influit in hoc. 

Flumen Campi-Bovini ex monte Cuco regionis Villae-novae 
emergens ad radices Montis-Leonis non procul a Romana de- 
fluit iu pontem Patriae , parvosque amnes recipiens in flumen 
Bosae se effundit. 

Fluvius Pollinis ex Barreleris loco per vallem Azetratae de- 
currit in mare. 

Fluvius Calae-bonae ex valle Salondrae oriens ad Calambo- 
nam devolvitur in mare. 

Flumen Montis-furcati oritur ex radicibus monlis Cuilis re- 
gionis Villaenovae Montis Leonis , et per agrum Algariensem 
excurrens fluvio Surighelli ex valle Rubra augetur, et pontem 
Serrae non procul ab Algario subtermeat, stagnumque pisco- 
sum ingreditur. Influit in hoc. 

Flumen Ungiae ex valle Boylis oriens , ct fontibus Myrti , 
Inferni, et Rupis auctum propc Algarium pontcm cognomincm 
ingreditur , et cum superiori ad stagnum procedit. 

Fluvius Cantarelli ex fontibus Abbatiae oricns , et per pon- 
tem Spillitae, non procul ab Ulmeti oppido, lentus et exilis ad 
''  aedes S. Gavini decurrens multis augetur fontibus et stagnum 
petit. 

Fluvius S. Michaelis ex diversis fonlibus Nurrae oriens agrum 
Algariensem inter Montem-petrosum excurrit et S. Michaelis 
oppidum excisum ;  deinde a stagno ebibitur. 

Fluvius ex fontibus Falconis ct Sojanae ( prostrati oppidi ) 
proveniens mare non procul a promontorio Nigro  ingreditur. 

Fluvius Sanctus ex Oleastrello per Artiminum et Esse , oppi- 
dum desertum , dccurrens juxta oppidum excisum Sancti , a 
quo nomen snmpsit, labitur, ejusque fontibus auctus mare in- 
greditur VII. a Turritano flumine lap. , unde auspicati sumus. 

Quae omnia flumina transvadari praesertim aestivo tem- 
pore plurimis in locis possunt, habcntque anguHlas et salares; 


66 
ex quibus quaedam et mugiles, et auratas, aliosque pisces flu- 
\iales abunde suppcditant. 

De Stagnis et Salinis. 

Habet et pisculentissima stagna Sardiniae insule , ut inquit 
Solin. Polyhist. ( L. V. c. 9.) et quidem multa. Sed praeci- 
pua sunt infrascripta , nempe 

Stagna ,  Algariense , Baracis , Januarii , et Scarinzae rcgionis 
Nurrae ; 
Platamonis regionis Romandiae : 
Villae-majoris , Terrae-novae ,  et  Offud£ae  regionis 

Gallurae : 
Uriseis , quae Aquae Lesitanae a Ptolomaeo appcl- 

lantur : 
Tortolini in regione Agugliastri : 
Sarrabi in regione cognomine : 
Caralis ; duo ad orientem Urbis , unum ,  quod om- 

nium maximum , ad occidentem ; 
Palmae in regione Sulcitana ; 
Sabazi in regione Montis-regalis , quae Aquae Nca- 

politanae a Ptolomaeo dicuntur ; 
Saxi et Marcellini in Terralbensi agro : 
Paludis-Fici , Paludis-majoris , et S. Justae in regio- 
ne Campitani Simagis, quae Aquae Hjpsitanac a 
Ptolomaeo dictae sunt : 
Marepontis , et Mistras in regione Campitani de Mi- 
lis: ex quibus fit ingens captura piscium et anguillarum prae- 
pinguium , quarum magna pars per totam Sardiniam defertur 
et absumitur ; plurima vero muriatica ,  et in  doliis asservata 
celebri quaestu in Italiam et Hispaniam mittitur. 

Salinas habet magnas non uno tantum , sed pluribus in locis 
regionis Caralitanae, Turritanae , Arboi?ensis , et Gallurensis. 
Ouare sal vili venumdatur pretio , et quibusdam ex privilegio 
gratis datur , quantum illis satis sit ; et multa navigia oneran- 
lur, et in ltaliam mittuntur. Sunt majores salinae prope Ca- 
ralim , quae caudidiorem salem  gignunt ;  at  magis  valet  ad 


67 
condimcntum , qui cxtrahitur cx Sassaritanis; in quihus paratur 
hoo modo. Ingrcdiuntur liibcrno tcmporc aquac maris in hiijus- 
modi stagna , quac salinac vocantur, ubi postea acstivo tem- 
porc ob solis fcrvorcm coagulantur in solidissimum sal , nnde 
hoc mcnsibus Julio ct Augusto vel totum cxtrahitur , vel cjus 
pars , quando vel totum cxtrahcre non sit nccesse , vel sta- 
gnum non sit exsiccatum: nam aliquando et quibusdam in sa- 
linis in oris tantum aquae in salem exarcscunt. Saepe ex Al- 
garicnsibus ct Tcrranovanis nihil extrahitur. 

Putei aquac salsae Sassari et aliis multis Sardjniae locis 
sunt, ex quibus muries haberi posset: puteis vero aquae dulcis 
ct cisternis nonnisi Carali et quibusdam aliis in caslellis super 
locis montanis utuntur. Quare Solinus Polyhist. (Ioco cit.) non 
rcctc dixit Sardiniam opem plurimam de imbrido coclo ha- 
bere , hiberaasque pluvias in aestivam penuriam reservari , 
quum in tota insula , magna sit , ut vidimus , aquarum copia 
tam fontium , quam fluminum , et stagnorum, ex quorum multis 
Intemperies , quae vulgo dicitur , aeris , ut nunc dicemus , cas- 
satur. 

De aeris  intemperie. 

Sardinia inquit Pomponius Mela ( L. VIII. c. 5.) soli, quam 
caeli , melioris , atque ut foecunda ita pcne pestilens. Quare 
M. Cicero Q. Fratrem monet quamquam hjems esset , memi- 
nisse cum debere in Sardinia esse ; et alibi ad M. Fabium 
Gallum ( ep. 24. L. 1. epist. ad famil. ) scribit « Tigellium 
« sua patria pestilentiorem » : Cornelius Nepos ( L. de Viris 
Illustr. c. 65. ) inquit C. Gracchum pestilentis Sardiniae quae- 
sturam sortitum: et Val. Martialis Sardiniam Tiburi, tamquafm 
saluberrimo loco pestilentissimum opponit, dicens « Nuilo fata 
« loco possis excludere; quum mors Venerit, in medio Ti- 
«  bure Sardinia est » : Florus etiam ( L. II. c. 6.): tandem 

Livius ( L. IV. ) et Claudianus Sardi- 

niae montes Insanos appellant, quos Ptolomaens Macnbmenos, 
quod idem sonat, teste Plinio ( L. XII. c. 15.), appellavit. Scd 
multt intclligunt pestilentem Sardiniam a Cicerone, et ab aliis 


68 
esse dictam proptcr Solpungam, et Sardoniam herbam, ut re- 
fert Coelius Rhodiginus ( XII. c. 16. ) Et certum est insulam 
raro peste laborare , nec ubique locorum morbosam esse , ut 
testatur Strabo ( L. I. Geogr. ). Nam montes omnes, omnique 
tempore salubres sunt , quidquid dicant Florus , Livius , et 
Ptolomaeus ; et planities non omnes sunt infestae , sed illae , 
et quidem numero exiguae , quae nimis foecundae , palustres 
sunt , aut salem habent concretum ; quae tamen nonnisi aesli- 
vo tempore , ut Strabo ( L. V. ) , et experientia docet. Nam 
menseJulii, increbrescente splis ardore, consurgunt ibi vapores 
crassi aerem corrumpentes , teterque odor gignitur , qui deli- 
catis et inassuetis perniciosus est. Aliis autem, qui a pueritia 
sunt assueti illi aeri , quique labori vacant , atque soliti sunt 
aestivis etiam solibus terram peragrare, non nocet ullo modo ; 
immo in illis locis et robusti vivunt, et grandaevi senescunt , 
ut in regionibus, ubi saluberrimo aere homines fruuntur. Hujus- 
modi vapores et infectus aer non ventis, sed imbribus, pellun- 
tur mense Octobris vel Novembris; nam praegravis auster ibi 
ilare solet; ut inquit Pausanias ( L. X.) et cecinit Silius Ita- 
licus « palliclaque intus — Arva coquit nimium Cancro fuman- 
« tibus austris ». Boreae vero salutares et refrigerantes aesta- 
tis tempore flatus montium arcentur objectu , quos ad illud 
latus altissimos insulam habere, et Pausaniae compertum ( L. 
X. ) , et Claudiano , qui haec cecinit « . . . . Quae ( pars ) re- 
« spicit Arcton — Immitis , scopulosa , procax , subitisquc 
« sonora — Fluctibus : insanos infamat navita montes. -— 
« Iiinc hominum pecudumque lues ; hinc pestifer aer — 
« Saevit , et exclusis regnant aquilonibus austri » • Corsicae 
quoque insula quae M. P. IX. dumtaxat a Sardinia distat, ex- 
cclsis se undique montibus altollens Favonio et Aquiloni ob- 
tenditur , quominus eorum in hanc terram flatus pervadant , 
ut idcm Pausanias refert. Quare nobiles et laboribus insueti , 
quique luxui corporis vacare solent , et saluti consulere , se 
domi , fervente aestate , continent , et nunquam nisi hiberno 
vernoque tempore ex civitate ad sua castra et oppida egre- 
diuntur, terramque circumeunt: qucmadmodum et illi qui Ro- 
mae degunt non audent aestatc urbc cgredi ; et Neapolim pe- 
tere , ne in morbum incidant. Quod  si  aestatis  tempore  co- 


69 
guntur transirc pcr Sardiniam  fugiunt hujusmodi  loca  infesta, 
ct quaerunt  montana ,  ubi  aer salubrior ,  ut dixi ;  alquc  ita 
tliu vivunl , fitque populosa insula , ut mox dicenuis. 

De incolarum frequentia. 


De natura et moribus sardorum. 

Sardi natura sua sunt ingeniosi, atque, ex senlentia Arislo- 
telis , melancbolici , litterisque dediti ; unde viros plures scien- 
lia iliustres Sardinia tulit, quos in bistoriis retuli ; multique in 
dies, et in Italia et in Hispania, medicinae et Juris prudenliae 
student, Sassari vero et Carali Grammaticac , Rbetoricae , 
Philosopbiac , et Tbeologiae cum doclissimis viris sardis has 
artes et scientias publice profitentibus. Quare Sardinia doctis- 
simos habet Theologos , et Verbi Dei praecones, Philosophos , 
Medicos, et Jurisperitio insigneS; qindquid alii rerum Sardoa- 
rum nescii impcritorum scriptis aut verbis, in contrarium te- 
mere blatercnt. 

Mililia praesertim sunt insignes, et erga Reges fide incorru- 
pta , ut latissimo historiarum testimonio , usuque quotidiano , 
cognoscimus. Sunt robusti , optimi equites , et venationibus 
assueti. Ulebantur olim pelta et pugione, musmonumque pelli- 
bus, tboracis modo^ se muniebant, ut rcfert Strabo ( L. V. ). 
Maxime vero utuntur balistis, sclopetis, et occulto laqueo,quo 
bostem , medio certamine , minus ad tales insidias cautum , su- 
bito jactu implicitum perimunt : et quando piratae turcae aut 
afri ad haec litora appellunt praedam abacturi , facile a sar- 
dis capiuntur , vel in fugam vcrtuntur. Labori etiam sunt dc- 
diti ; atque ita olim plectebantur ignavi otioque dediti, ut te- 
statur Alexander Sardus ( c. 22. L. I. De moribus genltum) 
ct  Aelianus  ( L.  IV.  c.  1.   Variar  liistor. ) ;  ct  parenles 


10 
scnio confecli , tamquam ii qui otiose vitam degerent fuslibm 
lelhalitcr caedebantur a filiis, et contumulabantur: turpe siqui- 
dcm putabant multo scnio confectos inutiliter superesse, ut 
refcrt ctiam Coelius Rhodiginus L. XXX. c. 26. Agriculturae 
tamcn fuerunt montani populi parum dediti , qui olim in pla- 
niticm populabundi saepe descendebant, ut diriperent quae 
suo labore et industria campestres sibi paraverant, Strabone 
referente; at hodie incusatur aliqua et horumce colonorum 
negligentia, qui, ob soli foecunditatem et copiam frugum, pa- 
rum accurate colunt et segniter serunt. Desideratur ideo in 
rusticis major industria , et superiorum favor. Rei pccuariae 
sunt deditissimi: quare fit ut vili prctio emantur carnes, sicut 
et triticum; omnesque pane triticeo et carnibus vescantur, 
rusticis quibusdam et pastoribus demplis, qui, ut antiqui Ilien- 
ses, Jolaenses, et Balari consueverant, sola vivunt aqua et 
carne pecorum et armentorum, quorum sunt voracissimi: ali- 
qui enim reperiuntur, qui uno prandio vel coena medium 
arietem, vel porcum dimidiatum, dcglutiant; quum tamen gens 
reliqua frugalitalem hispanorum aemulentur. 

Panno vilissimo Foresi vulgo dicto vestitur magna pars ser- 
vorum, et eorum qui in villis et oppidis habitant. Illorum foe- 
minae in vestituvalde honestae sunt, omnem excludcntes pom- 
pam. At urbani viri et foemine , divitiis abundantcs, abutuntur 
vestibus in magnam supcrbiam. Olim sardi vestiebantur capra- 
rum pellibus, veterum graecorum more, ut inquit Alexander 
Sardus ( L. I. c. 19. De morib. gent.): nam et Hcrcules, a 
quo originem duxerunt, pelle vestiebatur. Illis tamen utebantur, 
hyeme villis introrsum conversis, aestate vero aversis, ut in- 
quit Nymphodorus, quem refert Volaterranus, eamque, thni- 
cam sardonicam, nominat Coelius (L. XVI. c. 10.), et sar- 
dorum mastrucam vocat Cicero, et D. Hyeronimus (L. adv. 
Lucif. ); unde sardi mastrucati dicti sunt a Cicerone, et pel- 
liti a Sabellico post Livinm ( L. XXIII. et XXIX.) qui alibi 
refert anno A. C. N. CCIV. fuisse a Sardis romano exercitui 
data XII. M. tunicarum , et M. CC. togae. 

Sardinia habebat etiam focminas Bitras vocatas, quas nar- 
rat Solinus Polyhist. (L. VI. c. 4.) gcminas in oculis pupil- 
las habere et  in  visu  perimere,  si  forte  quempiam  iratae 


71 
aspiccrcnt: fanaticas ctiam ct maleficas, plurcsquc praeficas in 
fwuoris luctu advoeari scu conduci solitas, quac cantu ct fu- 
nebri carmine defunctorum lauilcs non sine miseralione rcfe- 
rcbant, ct modum plangendi ceteris foeminis circumstantibus 
dabant. Ilae ad crebras regressiones simul respondentes allo 
cum gemitu comas et ora lacerabant, capita et pectora suis 
pcrculiebant palmis. Ita olim fcre ubique; nunc Praesulum et 
lnquisilorum hacreticae pravitatis zelo punitae hujusmodi arlem 
cxcrcere formidant. Parentalia, quae olim apud Norenses sar- 
dos, teste Ciccrone in Orat. pro Scauro , fiebant, adhuc 
ticri multis in locis videmus. 

Cetcrum Sardi sunt sui commodi, quam pubblici amantio- 
rcs, et in prospcris conterrancorum successibus saepe conta- 
bescunt; advenas autem amant, et humaniter excipiunt. Coloris 
sunt albi et rubicundi ad aquilonem; subfusci ad mcridiem. 
Loquuntur lingua propria Sardoa cum rhilmice, tum soluta o- 
ralione, presertim in Capite Logudori , ubi purior, copiosior 
et splendidior est: Et quum Hispani plures, Tarraconenses, 
Cathalani, et Itali migraverint in eam, et commerciorum causa 
quotidie adventent; hinc loquuntur etiam variis linguis hispa- 
nicis, et italica, quibus omnibus solent concionatores loqui a- 
pud unum eumdemque populum , seu auditorium. Caralilani et 
Algarienses communiter majorum suorum lingua cathalana utun- 
tur; alii genuinam retinent sardorum linguam , quae in oratione 
domijiica hujusmodi est. 

Pater noster ,   qui es    in caelis ,    sanctificetur    nomcn 
Babu nostru , qui istas insos Kelos , santificadu-siat  su nomen 

tuum ;    adveniat     regnum tuum;    fiat voluntas tua 
tuu ;   bengiat a nois   su  regnu  tuu ;  fettasi sa voluntade tua 

sicut in caelo   et in terra.  Panem nostrum   quotidiawim 
comente  in Kelu  et in terra.   Su pane nostru   de ogni die 

da nobis hodie ;     et dimitte nobis debita nostra , 

da no lu hoe ; et perdona nos sos debitos nostros, 

sicut    et nos   dimittimus debitoribus nostris ;    ct ne 

gasi comcnte nois   perdonanius sos debitores nostros;  et non 


72 
nos   inducas     m tentationcm   sed libera nos   a malo. 
nos lasses ruere    in tentatione    ma libera nos   dae male. 

De dignitatibus et Magistratibus sardorum. 

Multae sunt in Sardinia dignitates, multique magistratus. Sed 
dignitates omnium supremae fuerunt olim quatuor regum, 
nempe Turritani, Gallurensis, Arboreensis, Caralitani, qui Ju- 
clices dicebantur, et quatuor praeerant regnis, in quae tota 
Sardinia erat divisa. Nunc unus est Rex Aragoniae et Sardi- 
niae, unusque Prorex, qui in ea omnem fere Regis babet 
auctoritatem, et solus bispanus hunc Magistratum gerere solet, 
cui a Rege unus Assessor J. U. D. , quem Regentem appellant, 
et quatuor alii Consiliarii, J. U. D. , assignantur ,quorum con- 
silio omnia disponit, appellaturque ejus tribunal Iiegia Au- 
dienlia. Olim hoc magistratu juxta privilegium regni nullus 
poterat fungi , nisi per triennium; deinde alius succedebat in 
ejus locum: nunc autem in eo officio multis temporibus quis 
persistit, ut Regi placet; eoque absente, vel mortuo, remanet 
Pracses eamdem habens potestatem. Hi residere solent partim 
Carali, partim Sassari ; nisi aliud imminenlis belli periculum 
suadeat; quapropter Carali pro majore anni parle eos residere 
Africa, et vicinus Turca, hac lempestate coegit; sicut et olim 
Barbaracinorum metus Praesidem romanum in montibus rcsi- 
dere fecit. L. 2 ff. In Sardinia Cod. de ojjicio Praef. Prae- 
tor. Africae. 

Quum Sardinia a Regibus Aragoniae in duas sit divisa par- 
tes, nempe in Capul Sassaris, et Caput Caralis, suum unaquae- 
que habet gubernatorem; nec refert hispanus , an sardus fit. 
Praesenle Prorege nullam, absente omnem aucloritatem hic in 
suo Capite habet. Sed licet provocare ab eo ad Proregem. 
Committit Rex hoc gubernationis officium cui velit, quique ido- 
neus ad id gercndum videatur. 

Est et alius in civitatibus Magistratus Regius, qui ab incolis 
Vicarius Regius appellatur , et praesente etiam Prorege , vel 
Gubernatore , sua non privatur jurisdictione, cum in causis ca- 
pitalibus et poenis infligendis, tum in aliis controversiis. Fun- 


^3 
[runtur offlcio Carali ct Alfjario pcr umim annmr», Sassari vero 
pe* bicnnium; idque et propter insolenliam quorumdam , qui 
liuic praefuerunt oflieio; nec non ut reliqui civcs eodem potiri 
queant. Nam olim ad quinquennium, poslca ad tricnnium, haeo 
auctoritas rctinebatur. Concedit Rcx hanc functioncm unis civi- 
tatibus; liabcntque sinfjnli , qui huic officio pracsunt , Assesso- 
rem J. U. pcritum; sub quibus sunt ceteri magistratus minO- 
res, quos brevitatis causa missos facio. 

Sunt praeterea in Sardinia Archiepiscopatus tres , Turritanus 
seu Sassaritanus, Caralitanus, et Arboreensis; et Episcopatus 
scxdecim. Ilorum octo sunt Archiepiscopatui Turritano snftVa- 
(janei, nempe Ottanen. seu Aloarien. , Emporicn., Bosanen., 
qui suos habent Episcopos; Plovacen.,et Sorrcn. Turritano u- 
niti; Castrcn. et Bisarchien. Algariensi additi; Phausianen. nunc 
Civitaten. dictus, Emporiensi conjunclus. Ouatuor sufTra^aneos 
habet Archicpiscopatus Caralitanus, sibique unitos Sukhanen. 
Suellen. Dolien. et Galtellinen. Tres tandem sunt Archiepisco- 
patui Arborcensi suffraganei, nempc S. Juslae ilii unitus, 
Usellen., qui Episcopura habct, et Terralben. Uscllensi unilus. 
Miriensls Episcopatus temporibus D. Gregorii erat inSardinia, 
ut ex illius ep. ad Petrum Notarium in Sardinia constat; qui 
hodie suppressus cst, et nullum habct Episcopum, nec digni- 
tates, aut Canonicos, cum tamcn in aliis sint plures dignitates, 
Canonici , Plebani , Rcctorcs. 

Ab ipsis Episcopis ct Archiepiscopls appcllatur ad Judicem 
Gravaminum, et Appellationum, qui anno 1460. fuit a Pio 
II.  crcatus. 

Sunt quoque in Sardinia Inquisitores Gcneralcs contra hac- 
reticos, apostatas, et maleficos juxta canonicas sanctiones, 
morcs, et inslructiones Siipremi Inquisitoris Hispaniarum, quem 
illi Superiorcm agnoscunt; eorumque vigilantia , prudenlia, ju^- 
stitia factum, ut fides catholica pura inviolataque jampridem 
apud sardos sit custodita, et gens a cunctis haeresibus quie- 
verit libera. 

Habent praeterea Sardi Bullae Cruciatae Commissarium, 
Abbates, Priorcs, et aliorum Ordinum rcgularium Provincialcs, 
quos ctiam brevitati consulens recenserc supcrsedco. 

Fuit etiam dfgiiltas Principatus in  Sardinia,  tcstc  Nauclcro 

10 


74 
in Chorogr. (vol. III.) et Abbate Vespergiensi , Pigna (L. I. e 
seq. ) et Panvinio ( L. XII. et XIII. hist. de Regno Jtalico). 
tt nunc habet etiam Marchionatum Oristagni , et Comitatus Go- 
ciani, Chirrae , Villessorris , Laconis, et Seduli, qui suos re- 
tinent Comites ; Galtellini etiam, Montis-Leonis , et montis-re- 
galis, qui habere desierunt. Vicecomitatum habet unum, scili- 
cet Salluris, et quamplures barones, equites, et milites, qui 
sua habent privilegia et constitutiones, Capitula, brachii mili- 
taris dictas in generali conventu Sardorum quolibet decennio 
congregari solito, editas, quibus, et aliis legibus lingua sarda 
in uno volumine Carta de logu vulgo appellato a Judicibus 
Arboreae compilatis de consilio proborum hominum, judicatur 
in omnibus causisrerum, et rusticarum personarum, in suis re- 
gionibus, civitatibus, castris, villis. At in aliquibus urbibus u- 
iuntur jure communi. 

Sunt in civitatibus quinque consules, qui sorte quotannis ex 
singularum hominibus eliguntur, et per civitatem officii insi- 
gna portant, habentque reip. administrationem, in qua nec 
Rex Aragoniae, nec Prorex se intromittit, s,ed soli remp. ad- 
niinistrant, ejusque redditus dispensant, et debent distribuere 
pro sua prudentia, utentes civium consilio, etpublicam cuncti 
respicientes utilitatem. Habent etiam in quibusdam casibus le- 
ges condendi potestatem, possuntque poenas statuere, multa- 
que habent privilegia et immunitates, quas olim obtinuerunt 
a Regibus Aragoniae. At hodie , quando non solliciti sunt de 
rep. , sed magis privatum considerant commodum, ut ubique 
fere fieri solet, omnia ruunt in pejus. Urbes autem quae hujus- 
modi consules habent sunt Algaria , Bosa, Caralis , Emporia, 
Sassaris, et Viila Ecclesiae; non autem aliae Sardiniae regio- 
nes, civitates, castella, et oppida, dc quibus, eorumque situ 
in sequenti Libix> dicemus. 


IN 

SARDINIAE  CHOROGRAPHIAM 
LIRER II. 

EX RECENSIONE V. ANGIUS. 


De  Turritana Urbe et DioecesL 


lOardiniae insula , in quatuor dividitur partes , Turritananl , 
Arboreen9em , Caralitanam , et Gallurensem , ut seripsit Chri- 
stophorus Landinus in Comm. ad cantic. Inferni Dantis Ali- 
ghierii , Sigonius ( L. VIII. hist. de regno Italiae), et Vola- 
terranus ( L. V. cap. Res Pisanorum ). 

Turritana, omnium maxima, nomen sumpsit a Turrium urbe 
amplissima; et a felici illius soli amoenitate et fertilitate Loci- 
Aurei , vulgo Logudoro , cognomen est consecuta. 

Fuit prius Judicatus ; mox regnum; et primam insulae par- 
tem continet, quae ad Circium et Favonium vergit, eoque la- 
tere mari abluitur et flumine Cocinae, Maenomenisque monti- 
bus terminatur. 

Octo complectitur Dioeceses, nempe Turritanam, Plovacen , 
Sorren.  Emporien.  Algarien.  Bisarchien. Castren. et Bosanen. 

In Turritana fuit Turrium civitas vetuGtissima et primaria in 
loco quarumper edito juxta fauces fluminis Turritani, et por- 
tuna , ubi insignis est turris Sassarensium praesidio , et duce 
munita. Creditur a Vetuloniis Turrenis primis Sardiniae acco* 
lis condita turritis aedibus; et propterea Turrium , Turrita , 
et Turrhid civilas fuit dicta. Thusci enim urbes turritis ae- 
dibus condere solebant , ut inquit Marsilius ( L. I. de Origine 


76 
Jial. et Turren.) et Dionysius Alicarnasseus ( L. I.); deinde 
Augusta civitas ah Hercule facta Turris Libysonis, teste Plin. 
L. U. Natur. hist. cap. 7. et Plolomaeo L. III. Geogr. co- 
gnomen est consecuta. Libyson enim civitatem Herculis au^u- 
stam significat, Annio adBerosum L. VII. Antiquit., et Tarafa 
De Reg. hisp. cap. Hercules, referentibus. Deducta postea ad 
eam romanorum colonia , ul inquit Plin. L. III. c. 7. Onu- 
phrius L. Imper. Rom. , et S^gjpnius L. III. de antiqao jure 
Jtaliae , fuit multis et amplissimis aedificiis exornata, perenni 
dapsilique fonte decorata, qui ex Aqua-clara Vallis S. Marlini 
deducebatur XII. M. P. aquaeductu opere arcuato afFabre e- 
laboralo, cujus reliquiae adhuc cernuntur. Hic residebat Prae- 
ses Sardiniae , cujus magnificae aedes, fornicibus testudinatis 
exaedificatae, in hunc usque diem conspiciuntur semirutae; fuit- 
que postea sedes Archiepiscopi Turritani in maximo ejusdem 
urbis lemplo a Comita Judice magnificentissima fabrica extru- 
cto , columnis marmoreis teretibus et striatis suffulto , tegulis- 
que plumbeis teclo , quod ss. mm. Gavino Romano, Protho, 
et Januario, Sardis Turritanis dicatum, frequentia hominum, et 
religione celeberrimum, extat adhuc integrum multisque aedi- 
jficiis a Sassarensibus cinctum. Urbs vero ipsa jacet Genuensium 
bello et piratarum incursionibus destructa , et a populo , qui 
cum Praesule et omnibus opibus Sassarim mi[jravit deserta , 
herbis rubis et virjjultis obsita , atque hinc nulla re integra , 
et .antiquorum aedificiorum majestate fere ad nihilum diminuta, 

De  Urbe Sassaris. 

Sassaris urbs omnium Logudori urbium maxima , et prae- 
clarissima, quae etiam regalis civitas a Marco Guaxa in Chron. 
nominatur , fuit XII. M. P. a Turribus interius in Joco amoe- 
nissimo, et totius insulae saluberrimo, condita a Taratibus, ut 
creditur, qui teste Strabone (L. V. de Situ Orbis) hic juxta 
Sossinates consederunt , et propterea lingua sarda Tatari , 
T et R corrupte transpositis , etiam hodie vocatur, 

Hujus prima fundamenta jacta fuerunt in Joco Funtana cle 
bidda vulgo dicto ;  destructaque urbe Turrium cum circum- 


11 

\ieiiiis oppidis, adaueta cst orientcm vcrsus 'in cam urbis for- 
iiiam , qua nunc ceniitur , et a Potcstatibus ipsius cx stalulo 
Urbis niocuibus ct fossa circumscpla. Quatuor palcnt porlac ; 
Castelli scilicct, quae Eur;un prospicit, olirn Porla Cajntis-Urbis 
dicta , Uceris ad Africum sita ; S. Antonii , olirn nuncupata S. 
Blasii Circio objcela , et Uruscili, etiam Macelli appcllata, ad 
Aquilonem sita , ubi est propumiaculum Maceili dictum. 

Practerea anno circitcr 13$j. a Guillelmo Cervellono Pro- 
Rege ct Baimundo Montpavone Gubernatore fuit insigui arce 
munita, quadrangulari forma et quadrato lapide constructa eum 
quatuor lurribus in angulis , et altera in j>orta , per quam ex 
Castro est exitus in civitatcm , ubi sunt quatuor portae , iii 
quatuor murorum ordinibus, et propugnaculuni concameralum 
ailabre ab Antonio Pontio anno 1503. elaboratum. Ilabet arx 
ij^sa ad pomoeria ameonos horlos , intus puteos et cisternaur , 
praeterea portamque falsam dictam, longam et flexuosam per 
trium murorum vallationem , qua extra urbem datur egressio. 
ln ea residebat o!im Dux rcgius cum militum praesidio , nuno 
liabitatio est Inquisitorum Apostolicorum lotius Sardiniae , ct 
sunt carcercs S. Officii. 

Fuit tola civitas in quinque divisa Regiones , seu Parochias 
a Dorgotorio Archiep. turritano anno 1288. et in illis hacc 
praecijjua sunt aedificia. 

Templum maximum S. Nicolai parochiale quod anno 1434. 
fuit Archiepiscopalis sede Turritana decoratum, et anno 1480. 
populr expensis in ampliorem formam , qua hodie cernrtur , 
redaclum , insignique lestudine et sacellis multis ornatum. 

Templum S. Catharinae parochiale. 

S. Sixti j^arochiale. 

— S. Donati parochiale. 

S. Apol-inaris parochiale. 

Jesu Mariae,  Coikgium  PP.  Societatis  Jesu  anno 

1580. maimifice construi coeptum. 

S. Mariae ad Belhlehem, olim Abbatia Cassinensium, 

nunc  insigne Monastcrium Franciscanorum Conventualium  ex- 
tra muros. 

S. Petri de  Sirchi, olim Abbatia Monialium Ordinis 

S. Benedicti a Mariani Judicis Matre conditum ,  et  deinde a 


78 
Martino V. Ecclesiae  Turritanae  unitum.  Nunc  amplissimum 
cst Monasterium Franciscanorum de Observantia extra  muros. 

Templum S. Augustini extra muros, AguslinorumMonasterium. 
— -   S. Antonii extra muros,  Prioratus. 

S. Leonardi extra muros , Prioratus. 

S de Subaleo, Prioratus Ordinis S. 

Benedicti , Ecclesiae cathedrali unitum. 

».   S. Clarae, monasterium moniaiium Ordinis Minorum. 

S. Elisabeth, monasterium monialium Ordinis . . . . 

nunc desertum. 

Annunciationis  Beatae Mariae Virgiuis ,  hospitale in- 

tirmorum. 

S. Mariae Magdalenae , hospitale infirmorum. 

S. Lazari , hospitale leprosorum extra muros. 

S. Sepulchri, olim domus Canonicorum Regularium, 

nunc sodalitatis , vulgo Confraternitatis Orationis, alias De la 
Movtc dictae. 

►   S. Crucis, domus Sodalitii, vulgo Confraternitatis Gon- 

falonis, seu disciplinatorum dicti. Habet et saceila, quinque 
inurbe, quindecim extra muros. Habet Senaculum, domum Ci- 
vitalis vocant, Domum Archiepiscopalem , et Regiam , ubi 
Gubernator Logudori habitat; scholas pubiicas, balnea , licet 
nunc inutilia, ubi foeminae diebus Lunae, Martis, et Mercurii; 
mares reliquis diebus olim lavabantur; ludum pilae; carceres, 
forum olitorium rerumque venalium, triticarium , boarium, et 
piscarium; tabernam salis; panis, et mercium omnium extera- 
rum , Majoriam dictam. Habet vicos amplissimos, areas et 
plateas plures , puteum publicum (funtanade bidda ). Praeler 
hunc sunt alii plures putei in urbe aquam salsam manantes, 
ex qua muries fieri posset; extra vero in circuitu, neque ul- 
tra III. M. P. numerantur quadringenti perennes fontes, dulcem 
et salubrem fundentes aquam, qua laudatissima hortensia, et 
nemorosa viridaria malorum aureorum, citrorum, limonum,et 
aliorum omnium fructuum fertilia irrigantur, pluresque fru- 
menlariae molae versantur. Inter quos primatum tenet Uru- 
selli fons pubiicus juxta Macelli portam , duodecim canallbus 
aquam populo largiter propinans, quae clara, tenuis, levis , 
pura et omnium saporum expers, gustuque jucunda, celeriter 


79 
sinc ulla venlrieuli moleslia praccordia pertransit, quaequc ae- 
state frigida, hyeme autem calicla , cmanat, ncc non et igni 
admota cito calefit, rcmota ocyissimc frigescit. Extat etiam 
juxta Portam-Castclli ibns regius Putcalis gelidas pracbens a- 
quas , acstalc jucundas : et fons publicus Conclae dictus ad 
Portam-Uceris, fonsquc parvus pulealis ad Portam S. Antonii 
ubercs suppeditans aquas. Ager perlate palet vini, olci, lhu 
ct tritici feracissimus, ct pecore abundans , qui aucupio et 
venatu multas et varias hominibus voluptates praebet. Mare 
est propinquum et piscosum, optimisque refertum coraliis: ilu- 
niina vero an^uillarum et trutarum foccunda. 

De Sasscwis Dioecesi. 

Amplissima cst hacc Dioeccsis a finibus Emporiensis ultra 
flumen Sursanum Aquilonem versus incipiens , ubi est. 

Romandia, marilima regio, quae solum habet alicpiantulum 
arenosum et siccum , frumcnti tamen feracissimum , si assiduis 
adjuvatur imbribus , palmas sylvestres profcrens , tubcra , ct 
mala persica, et vina  optima. 

Stagnum piscosum, quod Platamonis vocant continctur in ca. 
Supersunt duo oppida, Sursa et Sennaris III. a mari VI. M. 
P. a Sassari distantia — Intericre. qualuor, Gennon , Uruspa, 
Geritus, et Tdniga , cum antiqua urbe Tihulae a Piolomaeo 
tab. 7. memorata, a laiinisque condita, qui nomen Piomandiae 
sedes in ea collocando, dedere. Hinc orientem versus sequitur.    .   '   [\, 

Osuli regio, quae ad fines Dioeceseon Emporiensis, et Plo- Q^gjPpfe 
vacensis, extenditur, fluviolis irrigua, multisque aspera collibus 
et montibus, inter quos sublimiores exsurgunt, Tufudesus, et 
mons Osuli , ex quorum summitate magna pars Sardiniae, ejus- 
que maris, circumspicitur. Extat in vertice montis Osuli Ca- 
strum arte et natura satis munitum, ejusque amplissimum et 
populosum suburbium VI. M. P. a Sassari, totidem a Sursa , 
distans, cujus coloni arjriculturae incumbentes pluribus, quam 
sexcentis boumjugis, ipsius rcjjionis pin!>uissimos agros colunt. » 
InteriereTeliqua oppida, Tonsae, Felisquentini, Gutbi, Utalis, 
Sassalis, Budlis, Scalae cum Monasterio S. Mariae, prioratu 


flUj.JoA"?*^*  V.rwr*. 


jM* fi""" 


1Mlh 


80 


#^'/*v fa. fr- 


t^lri 


"/ 


x-*^-~- 


ordinis Camaldulensium, et Villafranca $.ricis, ubi Ewcitfutf, 
urbs aniiqua a Ptolomaeo memorata. Ad oram maritimam de- 
inde revertenti post Romandiam se offert 

Fluminariae curatoria, quae usque acl flumen Santum 
protenditur, Tamarici et Octavae fluviis, a quibus venit hoc 
nomen, irrigata, culturae idonea, et foecunda. In qua Cora- 
cexsii Ciliciae populi suas sedes collocarunt , Ptolomaeo refe- 
rente, et quatuordecim jacent excisa oppida, Septem-pal- 
mi , Hertis , Lentis , Lequili , Sancti , Ardi , Querqui , 
Herlae, Domus-novae, Murussae, Taverrae, Octavae, Eri- 
stolae, Nonnbis, arx et oppidum Curchense, Monasterium 
Ardi, et insifjnis Abbatia S. Michaelis de Plano Ordinis Vallis- 
umbrosae, olim ab Eugenio IV. Turritanae , deindc Emporiensi 
Ecclesiae unita , nunc sanctae Inquisitionis Officio donata. In- 
terius in agro Sassarensi interiere duo oppida, Sirchis , ubi 
est Monasterium S. Petri; et Ouiterbnis, ubi periit monasle- 
rium Sanctae Juliae, in quo Theodora Abbalissa claruit. Post 
FJuminariam est. 

NurrAj regio maritima, quae usquc ad fines Algariensis 
agri excurrit, et ad boream et Occidenlem mari terminatur, 
solum habens inaquosum cum paucis puteis , stagnis, et lacu- 
nis; herbidum tamen, et pascuis satis idoneum, multisque tau- 
rorum armentis, ovium et caprarum gregibus frequcntatum , 
glandiferis sylvis, et venatione aprorum, cervorum, damarum , 
et musmonum nobile, nec non et salinis, in quibus effusum 
mare aestivis solibus totum abiit in salem. Est populo deserta , 
et jacent excisa , Tilium urbs anliqua a Ptolomaeo , et Nure 
ab Antonino Pio memorata cum aliis duodecim oppidis ; Issi, 
Longi , Ussi, Bibris, Sojanae, Occbae, Gilitis, Vialossi, 
Esquilis, Duonuragis, Nurchis , et Bdracis telluris hiatu et 
aquarum inundatione absorptae; Castrum-Essolae et Castrum- 
Pisaisum in edito et ascensu difficili monte conditum, natura- 
que ipsa munitum, in quo purus erumpit fons. Hinc introgre- 
dienti se oflert. 

Coros Curatoria, quae regio, inter Sassarensem Algariensem 
et Bosanensem agrum protensa , sativos habet et feraces colles, 
valleculasque pinjjues, et pascuis prata idonea , in quibus, et 
fontes plurimi ex vivo saxo  erumpunt,  et  excurrunt  flumina 


Jl 


81 
anguillis ct tnitis aflluentia', Mascaris, Pctralbac, ct Uris. Su- 
persunt oppida  Ultneti,  Zlris, Itiris / Ossis ,  ct  Ussinis  VI. 
M. P. o Sassari distanlis: at jacct  solo  prostrata urbs Guru- 
lis-vetus  a  Ptolomaco dicla, ct  sexdccim  oppida,  Coros ; 
scu flnrnf{ jbrjj.  Canneti , Mcmstbles ,  Vindiguinbris , Nod- 
lis, Sartis,  Tissis, Bangii, Paludis, Turtdnae, Loddis , Ol- 
tazoris,  Turriguis , Liessis,  Noracis-Loiigi, et  Junchi cum 
praeclara Abbatia S. Mariae de Paludibus Ordinis  Cistercien- 
sium, quac ab Eugenio  IV.  Ecclesiae  Turritanae  unita  fuit 
anno 1452. ^  ^ tM^^j *,. W . 

De Civitatc ,  et  Dioecesi Plovacae. 

Post Turritanam Dioecesim sequitur interius Plovacensis, 
cui Plovaca, civitas mediterranea XII. M. P. a Sassari di- 
stans, nomcn dedit; quae licet parva sit, et moenibus desti- 
tuta, tamen fuit episcopali sede, et templo maximo S. Petri 
decorata, in quos. Hilari caput, et aliud cujusdam unius ex XH. 
M. Virginibus cum spina Dominicae-Coronae , multisque san- 
ctorum reliquiis asservantur. 

Anno 1502. ab Alexandro VI. Ecclesiae Turritanae fuit u- 
nita: nam parvos habebat reditus, parvamque Dioecesin, unica 
tantum contentam regione, quae dicebatur 

Figulina; in qua extant oppida Gargieghes, Muri, et Codron- 
gidni, ufoi est insignis ecclesia S. Pauli , oiim prioratus ordinis Ca- 
maldulensium ; et praeterea oppida Florinae, Bedae, et Salven- 
nori, ubi est antiquae structurae templum a Mariano Judice con- 
ditum, et Divo Michaeli sacrum, Abbatia Vallis-umbrosae inter- 
vallo tantum II. M. P. a Plovaca distans, nunc a Monachis deserta , 
et semiruta. lnteriere oppida Figulinaefc Noagrae, Muselldni, 
Senae, Bridis, Biguegnae, Sebbdes , Dulnbsae, et Saccdrgiae , 
ubi templum SS. Trinitatis anno 1116. a Judice Constantino 
quadratis lapidibus albis et nigris fuit conditum , cum insigni 
Abbatia Ordinis Camaldulensium, quae etiam nunc deserta,et 
deformala jacet. Hujus regionis solum, transgresso Campo Me- 
lae, collinum est et montanum, tritico et pecorc abundans , 
venatione etiam insigne, et pluribus irriguum fluviis. 

ii 


1/14*  Grr**,, <"^ 


'CM*JW 


,/! 


fr*MSt*ui~ 


r«~~ t*<z> 9« <A«y 


'./, ,v#**'£"*p 


82 

De   Civitate , et Dioeccsi Sorrae. 

Sorrcnsis Dioccesis post Plovacensem ad Austrum profici- 
^vOScenti se offert; cui nomen indidit Sorra , civitas antiqua in 
■ ».» planitie monlis Sorrani XXV. M. P. a Sassari, cpndita, et ab 
Aragonensibus insigni propugnaculo , teste Zurita , munita. Haec 
episcopali titulo decorata unitam habuit ab Eugenio VI. eccle- 
siam Bosanensem; frustra tamen, atque absque effectu. Nam 
ingruentibus bellis, civitas ipsa, et propugnaculum, adeo inte- 
riere, ut nihil aliud jam supersit, nisi templum Cathedrale D. 
Petro dicatum , magnis et quadratis lapidibus albis et nigris 
venuste compactum, columnis fultum, et testudinatum. Quare 
anno 1502. fuit ab Alexandro VI. Ecclesiae Turritanensi haec 
Dioecesis unita. In qua prima post Plovacensem agrum occurrit 

Meilocus, vetus Curatoria, montibus aspera, sed pabulo, 
frugum ubertate, et aquarum copia, nobilis, in qua excelsus 
Mons-sanclus exsurgit, ad cujus radices est oppidum Villae- 
Tiovae, in vertice sacella duo S. Eliae, et S. Henoch dicata, 
et plura monumenta antiqui Castelli. Consurgit et mons Pelaus 
ad jactum sagittae , in cujus pendice , hinc sedent oppida 
Silighi et Bannaris , inde Bunnannarum , Toralhaet Buriita-, 
ubi est ingens et horridum specus, et ad altam rupem , fontem- 
que ex eadem scaturientem , sacellum S. Antonii de Taylo. 
lnde ad laevam est 

Oppiae regio, Meiloci etiam nomine appellata, Malis flumine 
irrigua, et terrae fecunditatae non infelix. Habet oppida Mo- 
res, Laquesos , - Todoraquis , et Ardarae ( quae Bisarchiensis 
est Dioecesis). Cetera quae fuere, Salis, Cajbla, Corcbtum, 
Bltiris, Castilis, et JYiellus, omnino interiere; et cum iis in- 
signe Castrum Capulae, cujus saepe meminit Zurita , in verti- 
ce Montis-Pelai prostratum jacet. Huic est contermina 

Costavallis regio, pascuo et sativo, solo venatuque nobilis, 
ubi sunt oppida Terchiddi, Behecchi, Semestenes , et Bonor- 
*vae cum oppido de Frio destructo, et Ecclesia S. Nicolai de 
Trullo, olim prioratu Ordinis Camaldulensium Saccai giensi Ab- 
batiae unito. Et sequitur 

Capitis-Aquarum regio, aliquantulum montuosa, frugifera ta- 
men et limpidis fontibus uberrima, ex quibus tria ilumina, et 


83 

nomcn Capitis-aquartim , origincm duxcrc. Est in ca Jave op- 
pidum, ct Campus Javcnsis, noraeibus multis spectaculum via- 
toribus pracbens, Cossajncs, Thibsis, Bessudes, et Kelemules. 
Solo jacent prostrata Sustana, Mbgoris, lbilis, et Nurighes 
olim aedibus S. Pctri, in antiquis codicibus memoratis , insigne , 
et Castrum Montis-Javae a Nicolao Auria conditum. 


De Emporiae , et Castri Aragonensis 
Urbe y et Dioecesi. 

Emporicnsis Dioecesis, Plovacensi et Turritanae contermina , 
Aquilonem versus et in regione Anglonae sita, nomen habuit 
ab Emporiae antiqua urbe, quae in planitie juxta piscosum flu- 
men adeo excisa jacet , ut nihil memorabile cernatur , nisi 
templum priscae structurae Divo Petro dicatum, in quo erat 
posita cathedra Episcopalis. Interierunt in eadem regione op- 
pida Bangii, Montis-furcati , Murleii, Odatelis, Ostiae-de- 
monlibus , Baptanae y Orriae-magnae , Orriae-paivae cum Ca- 
stro Bulcis, cujus tamen oppidulum restat, sicut et alia septem, 
quae sunt JYulvis , Clarambntis , Martis , Lahirri , Sbdinis , In- 
siiris, Perslgae, et Speluncae, quae agrum habet campestrem 
et collinum natura feracem , et pascuis satis idoneum , in quo 
est insignis mons Sassus, et flumina multis anguillis et trutis 
ubera. Ex praefata Emporiensi Ecclesia fuit anno 1502. ab 
Alexandro VI. sedes translata ad conterminae regionis mariti- 
mae Ecclesiam S. Antonii, prioratum Ordinis S. Benedicti, 
Castri , Genuensis olim ab Auriensium familia ( quae anno ferme 
H02., ut hispani referunt auctores, illud condidit) et Arago- 
nensis postea dicti ab Aragonensibus, qui anno 1448, devictis 
Nicolao Auria et Genuensibus , illud dominati sunt, Est urbs 
Castri Aragonensis parva, et populo infrequens, in edito pro- 
montorio ad Aquilonem ex parte, qua fluctibus pulsatur, pro- 
clivio sita, undique celsis rupibus moenibus et turribus uiunita, 
unam tantum habens portam cum propugnaculo , et arce edi- 
tissima ad meridiem , in monlis cacumine conslrueta, quae 
militum praesidio, et insigni duce perpeluo custoditur, in qua 


84 
extat cisterna: nam terra aquarum est inops, easque extra 
muros satis incommode cives, hauriunt. Est etiam in ea urbe 
Monasterium Franciscanorum Conventualium , et Sodalitium 
Gonfallonis. Urbs ipsa perfruitur optima coeli temperie, et 
mari pisculentissimo, portumque habet cum parva turre, et 
tolum a finibus Cocinae ad Romandiae terminos partim mon- 
tuosum et pascuosum, partim collinum et planum, totumque 
frumentarium, ubi synapis erraticus abunde provenit , et tria 
excurrunt flumina. Interiit in agro suo urbs antiqua Fri- 
sani, cujus vestigia et monumenta non spernenda hucusque 
non procul a Castro Aragonensi cernuntur, et jacet excisum 
oppidum Cerici cum insigni Abbatia Ordinis s. Benedicti , uno 
incolumi templo,quod frequentia hominum sanctissime cultum, 
egregiaque fabrica olim a Mariano, Judicis Turritani fratre , 
quadratis lapidibus constructum, et B. Mariae sacrum, postea 
a Judicis filio Constantino, et Gonnario ejus nepote, magnifice 
decoralum, inque ampliorcm formam redactum; tandem ab 
Eugenio IV. anno 1445. dfciae Ecclesiae Emporiensi fuit unitum. 
Post eam regionem sequitur 

Coctnae regio maritima, effusissimam habens, planitiem pecua- 
riam, frumentariam, Thermoque flumine multorum fluviorum ca- 
pace foecundatam, in cujus ostio proslrata jacet urbs prisca 
Juliola a Ptolomaco memorata nullum antiquitatis retinens monu- 
mentum, nullumque urbis vestigium, praeler aedem prisca fabrica 
constructam, et Divo Petro dicatam. Ceciderunt etiam oppidi 
antiqua Villalbae et Coclnae , quae nomen regioni reliquit 
cum Castro Auriae, turre quinquangula super edito coIIe,ubi 
maxime capax cisterna cernitur, domusque destructa, ad hujus 
radices aquae calidae in flumen ebulliunt. Sequitur deinde Ci- 
vitalensis, Dioecesis, Emporiensi unita, quam continet Judicatus 
Gallurae, in cujus descriptione postea de ea dicemus. 

De Algariac, et Ottanae Civitate, et Dioecesi. 

Algariae insignis civitas fuit olim oppidulum in regione 
Dioecesis Turritanae, agio Nurrensi cobaerenle, et ab Aurien- 
sibus, ut hispani rcferunt auctores, anno 1102. ad liltus ma- 


ris intcr arenam cl scopulos conditum, ubi affluebat alga, ex 
qua DOmen mutuavit. Acvi progrcssu fuit mocnibus cinctum, 
ct duabus portis, quibus mari lerraque patct introitus , ornatum, 
Genuensiumque praesidio satis munitum: scd anno 1554. a 
Begc Petro expugnabatur, et, expulsis Algariensibus omnibus , 
Tarraconcnsium , scu Cathalanorum colonia ad illud dedu- 
ta , sedc Otlancnsi ab Alcxandro VI. transiala, anno postea 
1514. Johanne de Loysa Episcopo creato , fuit civitatis nomi- 
nc insignilum. Atque baec civitas licet parva sit , saevaquc 
pcste fuerit afflicla, tamen domibus et aedificiis pulchris est or- 
nata, babet senaculum, et templum maximum, quod, vetere 
destructo, magnifica nunc conslruitur fabrica; tcmplum S. 
Michaclis ad Coilqjiurn PP. Societatis Jesu; tempkun S. Fran- 
cisci cum insigni monastcrio Franciscanorum Conveniualium ; 
lcmplum S. Mariae Pietalis, et Monasterium Franciscanorum 
de Observantia extra muros; ct Sacclkim sodalilio, vulgo Con- 
fraternitati , Oralionis dicto. Habct cistcrnas, puteosque piures 
aquam largiler propinantcs, et propugnaculis, tormcntisque 
acneis nunc a Piege Philippo niunitissima est reddita. Iliius si- 
nus, et Comiiis portus magnae classis cst capax. Mare et sta- 
gnum est pisculentum; ager tribus fluviis irriguuSj ^ini, tritici, 
et olei ferax, pascuis idoncus, et venatione insignis, in quo 
bolus armenius et ochra foditur, gypsum ct cos aquaria exci- 
ditur. Ouae erant in hoc agro, oppida Vessi, Lunctfras, E- 
cis, S. Marci, cum Monasterio B. Mariae, Prioratu Ordinis 
S. Benedicli, Juris-patronatu nobilium stirpis Auriae, omnino 
interierc. Dioccesim habet mediterraneam Sorrensi ccntermi- 
nam , Ottanensem appcilatam ab Otiana civitatc non procul 
a Thyrso, quam hostium incursiones populationesque adco de- 
formarunt, ut nihil supersit memorabile, nisi templum S. Ni- 
coiao dicatum, ubi erat scdes episcopalis ad Algariensem Ec- 
clesiam Alexandri VI., et Juiii III., dipiomatibus translata. Con- 
tinetur in hac Dioccesi 

Incontrata Macumelis Costavaiii hacrcns, frugifera, et peco- 
rosa, pcr quara Macuomcni montes protenduntur , glandifcris 
sylvis, et aliorum sylvestrium arborum nemoribus ad domoruui 
tigna et navium fabricam opportunis, vcstiti; flumina dccurrunt 
mitylis,  anguillis et trulis ubera,et cxtat oppidum Macumelis. 


7" 


86 
Ibi Castrum Macumelis dictum jamcliu interiit, et Castro pro- 
ximus videtur porticus templi parocliialis tribus fultus  lapidi- 
bus, quibus viae publicae milljaria erant a Romanis in Sardinia 
descripta , in quorum primo haec leguntur inscripta : 

I. A. LVI. TVRRE 

IMP. CAESAR . VESPASIANVS . AVG. 

PONTIFEX . MAXIMVS . TRIB. 

POT.  V.  IMP.  XIII.  P.P.  COS.  V. 

DESIG.  VI.  CENSOR  .  REFECIT 

ET . RESTITVIT . CVRANTE 

SVBRIO  .  DEXTRO  .  PROC.  ET. 

PRAET. . SARDINIAE. 

Similes sunt aliarum inscriptiones, quas brevitati consulens 
omitto. Extant et oppida Molariae, Blroris , Borticalis, Sila- 
iiiy Lhjs9 Bbroris, Dualchis, Nuracucumis , et Bolbthanae , 
ubi templum est ab Anna Fara conditum, ets. Bacchidis cultui 
sacratum, miraculis et sardorum frequentia clarum. Hinc sequitur 

Gociani regio, Comitatus titulo a Petro Aragoniae Rege 
anno 1358 , teste Zurita , decorata , quae in Maenomenis 
montibus ejusdem naturae , ac regio Macumelensis , solum 
habet; et convallem amplissimam , et frugiferum campum, 
comprehendit, per quem duo excurrunt pisculenta flumina. Se- 
dent in pendice orrentali montium Castrum Gociani, a Gon- 
nario Judice Turritano conditum, locinatura, magis quam arte 
munitum , ejusque suburbium , et oppida Illorais , Sporlati, 
Bbttiddae, et Bortibcorist Nam cetera sunt Dioecesis Castren- 
sis. Gocianum contingit 

Doris curatoria, quae continet regionem Oranis. Haec pin- 
gues et amoenas valles, campos frugiferos, et fluvios irriguos, 
collesque vitibus et arboribus aptos habet; et armentis gregi- 
busque abundat. Extant in ea Ottanae civitas memorata , et 
oppida Orotellis, Sarulis, Univkris , et Oranis-magni siti ad 
radices Gonnaris, excelsi montis in tria cacumina elati , e qui- 
bus utrumque , sardoum et  tyrrhenum fretum conspicitur  ab 


87 
iis, qui templum 13. Mariac in co condilum frcqucntant. Dori 
ost oontermina 

Nugori regio, monlibus ct vallcculis frugifcris aspcra, vi- 
tibus ct olcis sylvcstribus commoda, cx quibus olcum exprimilur 
copiosum. ln qua (luvius excurrit argenleas volvcns arenas; et 
extant oppida Nhgori 9 Lolbvcs , ct Orgdsoli , quac finem 
buic Dioeecsi ponunt. Nam Lolbves Galtellinae est Dioecesis, 
licct sit hujus rcgionis. 

Dc  Castrac  Cwitate et Dioecesi. 

Castrcnsis Dioccesis mediterranea, Ottanensi proxima, nomen 
sumpsit ab urbc Castra , quae in rcgione Montis-acuti solo 
prostrata, jacet relinens tantum priscae habilalionis et domus 
episcopalis vestigia, nec non antiquae strueturae templnm a 
Judice Mariano conditum D. Mariae dicalum, ubi episcopalis 
est scdes ab Alexandro VI. an. 1502. Ecclesiae Ottanensi , scu 
Aljjarien. unila: cujus Dioeccsis incipit a regione,quac dicitur 

Anelae curatoria, quae fuit pars dicti Comitatus Gociani , 
in qua est excelsus Mons-Rasus cum monasterio Franciscano- 
rum in eoconditum, aliiquc Maenomeni montes, sylvis glandi- 
fcris vestiti, venalionequc aprorum et aliorum sylvestrium ani- 
malium insigncs. Ad quorum pendicem, orientem contra, sedent 
oppida Booni, Anelae et Bulthis; scd in planitie sub ex- pus?*^*- 
celsa rupe occidentem respicit oppidum Benetuttis, in cujus ^^^^^Z^^^i^^ 
agro intcriit oppidum BuUeiinae, et innumeri aquarum cali- *27^' » L* fr'} 
darum fonles scatent, ad valetudinem simul etvoluptatem satis ^'^fh '/£?, , sjju 
idonearum, duoque flumina excurrunt, multum laudata trutis ct *A/*U*s , #9*** &*' 
anguillis. A laeva partc vallls ; oppidum ciiam sedct Orunis W*-+< t #***£~t 1U**~ -> 
in monte , magna copia probatissimi casei dives, qui finem ^«^«i^, /fW- ***••*/*'* 
huic regioni  imponit. Iluic adjacet regio $^f^V f i/it^ix*^*-'-, 

Montis-aclti, Superioris dicti a montibus hiberna nive can-  l/%t4*s«*+^> / &$***'} 
didis, quae culturae parum, at pabulis satis idonea, duo habct   // {LC*f+s, 

fiumina, ct octo oppida Nulae, Osillae, Pattdde, Bantinac, 
Bidhcarae , Buddusbnis , Aiahae, et Montis, in cujus agro 
est Ecciesia S. Pauii prioratus ordinis . . . . In hac regione 
interiere  duae  Abbaiiae  Aquae-iermosae,  et  S.  Mariae  de 


88 
Ardarello Cisterciensis Ordinis; nec non oppida Naivarae , et 
Usulifeni cum Casip.is Orgueris et Olofaae, quorum ruinae 
adhuc cernuntur. Huic proxima est regio 
<V*r*/fc'  ofkof' Montis Accti Bartis Ogiani, montuosa,  et pabulis magis, 

quam culturae, apta, in qua flumen inter duo oppida Berchillae 
et Osheris excurrit, jacetque excisum Ocli oppidum, et Castrusi 
Cucati, cuuiCastro Montis-acuti , quod nomen regioni dedit; 
et urbs memorala Castrae, unde Dioecesis appellata. 

De Bisarchii  Civitate et  Dioecesi. 

Bisarchiensis, seu Gisarclensis, parva Dioecesis mediterranea, 
statim post Castrensem se ofFert, nomen a Bisarcrto sumensj 
quae civitas in regione Anglonis destructa cum paucis casis 
cernitur, nulla antiquorum aedificiorum majeslate servata, prac- 
ter templum testudinatum, et prisco artificio ex quadratis la- 
pidibus a Torcbitorio Judice turrilano constructum , columnis 
fultum, et Divo Antiocho dicalum, in quo sedes erat episco- 
palis. Haec Dioecesis anno 1414. babuit ab Eugenio IV uni- 
tam Ecciesiam S. Nicolai de Butuie, prioratum Ordinis . . . . 
poGiea anno 1502. fuit ab Alexandro VI. Dioecesi Aigariensi 
adjuncta. 

Habet dextrorsum in rcgione Oppiae propinquum oppidum 
Ardarae , in quo saepe Judices Logudori residebant , et 
Georgia, Comitae Judicis Turritani soror, ex quadratis lapidibus 
albis, nigrisque insigne condidit templum B. Marlae Begiri 
sacrum, tribus fornicibus muitisque columnis fultum, et muni- 
tissimam arcem, Castrum Ardarae, ampiissimis acdibus, nunc 
ruina deformatis, memoria tamen Aragonensium claris. Subinde 
occurrit regio 

Montis-acuti Inferioris, quae si a ioci conditione sic appei- 
landa sit; attaraen terrae fcccunditate ct amoenitate aliis longe 
est superior, babetque pecnarius grandes, et armentosissimum 
campum Oibieris, fontes , et flumina multa trutis et anguillis 
ubera.Tn hac Luguidokesii aPtoIomaeo memorali consederant; 
et nunc extant oppida Othieris, Bidufeni , Talae , Nuchli , Bu- 
lules, et Itiris: interierunt Oivbis,  et   .   .   .   .   ubi turris 


89 
parva, ot saccllum 0.  Mariae  sacrum  iri  hunc  usque  diem 
cernitur. Sed ad oram maritimam revertamur. 

De Bosa  Urbc, ejusque Dioecesi. 

Post Algarienscm regionem sequitur Bosana maritima Dioe- 
ccsis, in qua Bosa urbs pervetusta Ptolomaeo, Plinio, et An- 
tonino Pio memorata , juxta Themum fluvium II. M. P. procul 
a mari interiit, nihil antiquitatis retinens praeter quaedam ae- 
dificiorum vestigia rudia, inelegantia, et coacervata, templurn- 
que intcgrum, veteri forma testudinatum, quadratis lapidibus a 
Constantino Episcopo constructum, ut ex lapide patet haec 
referente 

EGO . CONSTANTINVS . DE CASTRA 

EPS. . P. . AMORE . DEI . AD . HONOREM . STI. 

PETRI . HANC . ECCLAM . AEDIFICARE . FECI 

CDLXIII. 

Veteri hac destructa urbe fuit a Marchionibus Malaspinae 
anno circiter 1121. nova constructa Bosa , mari vicinior , ad 
fluvii dexteram oram, et montis radicem,qua meridiem spcctat, 
moeniisque cincta , Serravallis sfpe in verlice ipsius inontis 
turribus et duplici murorum corona munita, in qua duae sunt 
portae, una, quainurbem, altera, qua in agrum ad orientem 
patet egressus. Sunt aliae tres urbis portae S. Johannis ad Se- 
ptentriones, S. Justae ad orientem, et Pontis ad occidentem, 
ubi Themus fluvius urbem alluit, et insanam aestivo tcmpore , 
consurgentibus crassis vaporibus, reddit. Ejus praecipua aedi- 
ficia sunt Domus-regia, et episcopalis, templum maximum ca- 
thedrale B. Mariae dicatum; templum D. Anlonii, monasterium 
Carmelitarum extra muros; templum B. Mariae MagdaSenae, S. 
Crucis sacellum , et sodalitium Confallonis. At templum S. 
Mariae Garavettae, ubi erat antiqua Abbatia ordinis . . . 
jacet solo prostratum. Sunt praeter haec alia et multa sacella, 
quae non juvat enumerare. Ad portas autem, quas dicunt S. 

12 


/ 


90 
Jobannis et s. Justae sunt publici fontes puteales , unde populus 
haurit aquas : nam intra moenia nullae sunt dulces , puteis 
salsam manantibus aquam. Solum habet Bosa foecundum vini, 
olei , tritici et cujusque gencris arborum et fructuum feracissi- 
mum, inter quos ficus sunt probatissimae; praeterea agros 
sativos, camposque pascuis laetos, et sylvas glandiferas in 
montium convallibus ad alendos porcos satis idoneas. Por- 
tum olim habebat in Themi ostio; sed ejus aditus lapidunl mole 
a Bosanis anno 1528, metu Francorum classis, praeclusus , 
nunc appulsum navium et triremium prohibet. Nihilominus in- 
sula parva cum turre munita, contra jacens, tutam stationem 
adnavigantibus praebet. Fit in hoc mari piscium et coraliorum 
plurima captura. 

Ipsius Dioecesis amplissima est, incipiens a finihus Dioecesis 
Algariensis, unde exsurgunt montes excelsi, qui ad promonto- 
rium Marrargium , a Plolomaeo Hermaeum diclum, non procul 
a mari continenter concurrunt. Prior se cffert regio 

Montis-leonis, quae licet montibus aliquantulum sitaspera; 
frumenti tamen vini et pecoris exuberans est, et duobus flu- 
viis abluitur, Comilatusque titulo a Petro Aragoniae et Sardi- 
niae rege, anno 1383, decorabatur. In qua nunc extat Castrum 
Montis-leonis in vertice montis ardui excelsi et praerupti, 
ubi solum est planum , et fons perennis; quod castrum licet 
unico ad meridiem et difficili ascensu tutum esset, et paucis- 
simi presidii indigum; nihilominus longam post obsidionem 
fuit deditione captum anno 1451. ruinisque deformatum. Ex- 
tant et oppida Villae novae a piratis , anno 1582, direptae, 
Romanae, Putei majoris, Marae, et Patriae, quae in latere 
trium montium sedet tot antiquis ornata monumentis, et subler- 
raneis cryptis magnificis, ut opinari liceat urbem antiquam 
Macopsisam, a Ptolomaeo memoratam, ibi interiisse, proutex- 
cisum jacet Castrum Bonvicini cum suo suburbio, et oppidum 
Paulisy ubi templum est S. Laurentii , in antiquis codicibus 
memoratum, et aedes prioratus S. Eustachii ordinis . . . 
oppidumque Minutddes, ubi est insigne templum S. Michaelis 
clmA' Jv^KOuKhi iJe Furrighesosm eisdem codicibus memoratum, et cetera op- 
,  *  ,.,J pida Massaclae, Montis-Curtci , 6'.  Vicloriae,  Mocitani ,  et 

Mincrvae ad pedem  cxcelsi  inonlis  ejusdem  nominis  sitae, 


*t<K~+ 


91 
quorum ruinae, adhuc visuntur. Hinc transgresso Prali-magni 
iluvio , se ollert cflusa planilies  Bosae. 

Planaiua , regio culturae admodum ct pascuis idonca, duo- 
busquc fluviis irrigata, ubi nunc cxtant oppida Sindiae et Sd- 
gamae antiqua et vencranda Arcangeli Gabrielis imagine no- 
biiitatae, et oppida Tinniirae, Sunis, Mbduli , Magomadas, 
et Triumnoracium. Bosae magis propinqua , huic contermina est 

Montis-ferri regio, quae fontibus, et fluviis insignem ad ma- 
re planitiem habet, intus vero Maenomenos montes densissimis 
sylvis confertos, et pabulum uberrimum pecoribus suppeditantes 
vallesque frumentarias, et colles laudatissimum vinum feren- 
tes : in qua Cornensii populi , a Ptolomaeo etiam Aequilesii 
dicti , consederunt, et extat Castrum Montis-ferri in edito 
colle ab Ittocaro, Judicis Barisonis fratre, conditum, artc et na- 
tura satis munilum, atque oppida Citralis, Sinnarioli , Scar.i, 
et S. Luxwii. Interiit autem antiqua urbs Corni a Plolomaeo, 
Livio, et Antonino Pio, memorata, et oppida Picinuris, et & 
Leonardi cum templo, ad quod crat prioratus Ordinis militum 
S. Johannis Hierosolymitani. Quibus sit finis Turritanae pro- 
vinciae. 

De Arborea,  Oristanique  Urbe , et Dioecesi. 

Transactis Maenomenis montibus post Bosanensem Dioece- 
sim sequitur secunda Sardiniae pars Arborea dicta, quae Ju- 
dicatus titulo fuit a Pisanis, anno 1050, decorata; deinde Regni 
nomen a Friderico Barbarossa, anno 1164, est consecuta: his- 
que obliteratis titulis, anno 1370, Comitatus a Petro Bege ; et 
anno 1410, Marchionatus Orisiani coepit a Martiao Bege A- 
ragoniae nuncupari, ut rcfert Zurita; quo titulo Reges Ara- 
goniae ab anno 1480, usi sunt. Sedet haec iusulae pars inter 
Turritanam, et Caralitanam , in plaga occidentali , qua mari 
sardoo alluitur, quatuor constans jurisdictionibus ecclesiasticis, 
quas graeci Dioeceses appellant, Arborensi , S. Justae , Usel- 
lensi , et Terralbensi. 

In Arborensi fuit urbs antiqua Tharrae a Ptolomaeo me- 
morata in - promontorio S. Marci sita, quod longissime in mare 


92 
excurrens cum alio promontorio Frascliae dicto amplissimum 
Oristanensem sinum, cujusvis magnae classis capacissimum, ef- 
iicit, et amplectitur. Haec urbs nunc proslrata jacet, vepribus 
et sylvis adeo obsita, ut in ea nihil pulcrum integrumque 
cerni possit, nisi fons perennis, dulces exhibens aquas, et pri- 
scae structurae templum testudinatum , D. Johanni sacrum, 
metropolitana sedes Episcopi Tharrensis et Arborensis , quae 
in Oristani urbem est translata , anno circiter 1070, quo 
Orzoccus De-Zori, Arborensis Judex, cum toto fere populo in 
eam commigravit. 

Urbs Orislani , vel ut habent vetusta monunaenta , Arislanis, 
juxta flumen Thyrsi ifi solo campcslri posita IV. M. P. amari, 
X. M. a capite S. Marci , et cincta moenibus et turribus a 
Mariano Judice Arborensi , duas dumtaxat habet porlas, unam 
Pontis dictam, quae ad Circium versus anno 1291. ab ipso 
Mariano fuit condita; alteram , quae Porta-maris nuncupatur , 
conlra meridiem , et S. Justam , anno 1293, fuit ab eodem, 
ut ex illarum inscriptionibus constat, fabricata. Atque ibi ad- 
huc superest arx insignis Castrubi Oristagm vulgo dicta, 
domusque amplissima Marchionis, quae licet aliquantulum rui- 
nosa sit, majori tamen parte integra , et affabre elaborata 
cernitur. Inter alia aedificia memorabo templum maximum, 
B. Mariae sacrum, quadrato lapide insignique structura a Tor- 
gotorio Archiepiscopo et Mariano Judice Arborensi anno 
1228 constructum, ubi sedes est Archiepiscopalis, et antiqua, 
piaque B. M. Virginis Annunciatae imago populorum frequen- 
tia sanctissime culta; sacellum Saivatoris, prioratus . . . . 
de Jure palronatus marchionum; templum S. Nicolai, Abbatia 
ordinis .... extra Portam maris; templum S.Francisci, 
monaslerium Franciscanorum Conventualium , ubi est sanctis- 
sima Crucifixi imago miraculorum fama et populorum confluxu 
celeberrima, quae a S. Nicodemo, ut fertur , ad vivum fuit 
expressa, et caput S. Basilii Magni, auro argenloque clausum , 
graecam habens in theca inscriptionem ; templum S. M. Mag- 
dalenae, monasterium Franciscanorum de observantia extra 
muros; templum S. Clarae, monasterium moniaiium ordinis S. 
Benedicti; templum S. Antonii, prioratus , et hospitale infir- 
morum ; templum S. Vincentii , prioratus Ordinis   .... 


93 

lcmplum S. Lazari , prioratus Ordinis .... exlra muros ; 
aliaque sacella, domum Archiepiscopalem, Senatoriam, carccres, 
et forum olitorium et piscarium, tabcrnam mcrcium exterarum , 
fontes duos puteales Carri, et Pubaiae, aquam largiter pro- 
pinantes. Civitas est aliquantulum angusta, et propterea quinquc 
illi haerent suburbiola, & Lazari, Noni, Magdalenae , Ponti- 
culi, et Figulorum , ubi fiunt opera figulina. Ager pinguissimus 
et frugifer est, at passim paludosus , et frequens stagnis. Ex 
quibus ad mcridiem est stagnum S. Justae , Paludis-majoris , 
Pa!udis-fici, et Saxi; ad septentrionem stagnum Maris-pontis, 
Mistrae, et Maritermae, in quorum aquis cycnorum multituuo 
frequentare solet, et fit infinita piscium et anguillarum captura. 
Hinc vero aer crassior et concretior aestivis solibus reddilur, 
teterque odor gignitur delicatis peregrc proficiscentibus saepe 
lethalis, et accolis ipsis aliquando perniciosus. Quare urbs 
ipsa parum est populosa; habet tamen maritimam dioecesim 
amplissimam, novem continens regiones, quarum prima est 

Campitanus de Milis , regio campestris, S. Marci De-Sinis 
etiam dicta , quae a finibus Dioecesis Bosanensis usque ad o- 
stium stagni Maris-pontis occidentalibus fluclibus abluitur, et 
inter Moenomenos montes, et flumen Tramatiae, usque ad fines 
regionis Monlis-ferri protenditur, frugifera, et pascuis salis 
idonea, ingentique sylva malorum aureorum citrorum et limo- 
num etiam sponte nascentium nobilitata, florumque odore suf- 
fusa. In qua interiit urbs anliqua Tharrae a Ptolomaeo , 
Thjrae in S. Ephysi historia, et aliis antiquissimis monumentis 
dicta, extantque septem oppida Tramaliae, Vadi-ldti, S. Ilibri , 
Nurapoliae, Seneghes, Milis , dicta malorum aureorum sylva 
insignis, et Bonarcadi , ubi est prioralus S. Zenonis, Ordinis 

Iude meridiem versus sequitur aiia  mari- 

tima regio 

Campitani-majoris dicta, quae insigni planitie usque ad 
piscosum flumen Thyrsi effunditur , foecunda, et frumcnti fe- 
racissima, arboribusque domesticis, et vineis vestita , in qua 
sunt oppida Celleiani, Baralilis, Biblae, Noracis, Caprac , 
ubi aiiliqua cernitur Arx Maris-pomis aquis olim cincta , 
Wuraecaprae, Dounigallae , Solanae , Fenughedac , JSo/a- 
cis-nigri,  Massamae, Siac-majoris, Villae-iongae, Soloruoiae, 


94 

et Cerfallini, ubi Thyrsus fluvius optimas  dat  auratas.  Huic 
contermina regio est 

Campitani-Simagis, quae a litore maris inter duo piscosa 
flumina Thyrsi , et S. Justae , effunditur, tota plana, pascuis 
magis, quam culturae idonea. Extant in ea urhes Oristagni, 
et S. Justae, de qua, ejusque Dioecesi, suo loco dicemus, et 
octo oppida Palmae, Siae-i£hjprw > ^'"°-ritrtnnr, Villae-ur- 
banae, S. Hieri, Oleastri, Sillni, et Simagis, S. Coelii Sym- 
/ % machi palriae: interiit urbs Hiadis, et oppidum Congii; cujus 

< **" • ^«"jY* ""** agr° haeret reSio 

e  c^a^y'^1  ^K <^   Pars-Baricati, regio, mediterranea , quae montibus  sativis 

f*. iMt/Lxt, «**-^c«W^et pascuis aspera,  frumenti,  vini  et  pecoris  est  exuberans, 

hx. X+X <l7i ■ ^uI^yJL fmvioS(lue babet , piscatione  auratarum,  salarum,  et  anguil- 

larum  insignes.  In  ea  sunt oppida  Villae-novae-Trusclielli , 

JLf* ""V^Fom-Trajani, quae fuit urbs antiqua, et nunc jacet prostrata 

^f^v *•«-  W****£», juxta fluvium, multis antiquis semidirutis aedificiis tum publicis 

tum privatis ornata, thermis in primis , tota Sardinia celeber- 

rimis, adsudandum, et varios morbos depellendum efficacibus, 

ponte maximo toto lapideo, aquaeductu sumpluosae slructurae, 

viaque lata maximis lapidibus strata,  et  anliquae  slructurae 

aedibus, D. Luxorio sacris, inloco, ubi pro Christi nomine fuit 

decollatus, et hujusmodi inscriptio cernitur 

* 

* HIC . EFFVSVS . EST . SANGV . . 

BEATISSIMI  .  MARTYRIS 

LVXVRII . CELEBRATVR 

NATALE . EIVS . XIIKS * 

* RENOBATVS   .   TEMPORIBVS 

HELIA EPCP. 

Sunt etiam in hac regione oppida Allais Ullae, Bidonlni,- 
Nuceti, Ardaidis, quod cerasis abundat, et Busachis, mona- 
sterio Fratrum Dominicanorum, et Collegio Patrum Soc. J. 
insignis<; Neonelis autem, et Serratilis, sunt Dioecesis S. Justae, 
licet sint ejusdem regionis. Cui proxima est regio 

Austis in amoenissima et pinguissima convalle, pascuisque 
montibu3 conclusa, in qua duo currunt flumina, et tria extant 


m 


95 
oppida  Thctis,  Thlanac,  ct Ahstis parum  inter  «c  distan- 
tia. lnde occurrit 

IUrbaria Mandrelisais appcllata , regio montuosa, flu- 
vio Massaris, alioque innominato irrigua, quae septem habet 
oppida Dcsuli, Tonarae, Sorgoni, Spasulhni, Atzdrae, Or- 
tueris, et Sanmughei. Interius orientem versus est 

Barbaria Belvini solum habens asperrimum, et maximis tume-  *•—*»* 
scens montibus, qui castaneis  et  juglandibus sunt  referti;  ubt sft* *** 
lliunen Dosa deiluit cum alio flumine.  In  qua  extant  oppida h' , e/ 
Mednae ,  Gadbnis, Aritzi et Belvini. Inde meridiem vcrsus cst #£?«*» ) 

Pars-Valentiae solum habens  amoenum  inter  montes  Ja- n*4 y  r%<,um+*yC 
rae,  et Asunis,  vini, tritici  et  pecoris exuberans , multisque fjfj, #/*****»  ^' ff" 
irrigua aquis; in qua Valentini populi, a Ptolomaeo memorati, utfj^ £****** 4*4+"H ** 

Mabmilla  Arhorensis,  m  qua  regione  oppida  Gesturis , //'■-■-« 

Bariiminis , et  Villaenovae-franchae huic Dioecesi finem im-  XjL 
ponunt. Quare de aliis hujus regionis oppidis,  ipsiusque solo, 
alibi dicemus. 

De S. Justac  Civitate , et Dioecesi. 

Secundo ab Oristano lapide antiqua Hiadis urbs, idolorum 
cultui dedita, fuit mirabiliter destructa, fluctibusque siagni 
absorpta, et juxta litus eondila S. Justae civitas, cui nomen 
dedit S. Justa, Virgo et martyr, quae cum sanctis Virginibus, 
Justina, et Enedina, miraculis clara, magna sardorum frequen- 
tta colitur in templo ipsius urbis maximo, eisdem sanctis dicato, 
ubi sedes erat episcopalis, quae anno'1502. fuit ab Alexandro 
VI. Arborensi Ecclcsiae unita, atque ita praesule, et populo 
destituta, ruinisque deformata, cernitur. Urbs ipsa absque moe- 
niis unum tantum viculum, quem ipsius stagni piscatores inha- 
bitant, retinet. Ejus Dioeccsis interius est, et , post regionem 
Campitani de Milis , incipiens a regione , quae dicitur 

Pars-cilris-regalis, quae plana csi , et jucunda, frumenti 
et vini feracissima , frugiferisque  arboribus foecunda, duobu# 


««*• 


96^ 
fluviis et mullis irrigata footibiisj nbi Equile regium, et  qua- 
tuor sunt oppida Paludis de Latino, Guilartiae , Aquae-san- 
ctae ,  et Aditus-majoris; quibus adjacet regio dicta 

Pars-Cieris-Slperioris, Canalium etiam appellata, soli bo- 
nitate, et rerum abundantia, alteri non inferior, sed piscosis 
fluviis nobilior. In qua extant oppida Domus-novae, Norguilli , 
Sohs , Orenae , Tadasiinis, Zuuris, et Seduli; et interius 
oppida Ustedi, Urfii, Boeles , Licheris , Suei , Nordai, et 
Guilcieris. Inde sequitur altera fractio regionis , quae dicitur 

Pars-Baricati, in qua Serratilis et Neonblis, hujus Dioece- 
sis oppida , sedent, illisque succedit 

Baubaria Ollolais, ubi Cornu-bovis, et alii montes extol- 
luntur, et frondent sylvae densae, et scatent fontes insignes, 
ex quibus plura flumina oriuntur. Res pecuaria est in honore. 
In ea sunt oppida Ollolais, Olzais, Gavbis , Mamoidtae , 
i)i/viJ«A Orcddae, Lodlnae, ct Fonnis, in cujus agro caseus fit pro- 
batissimus. Fuit haec regio Ollolais cum aliis Belvini, Bithis , 
et Mandrelisais, Barbaria dicta , quia in illis habitarunt, ut 
inquit Strabo, accolae barbari, qui tales natione erant; et il- 
larum regionum gentes sunt Barbaricae, ut inquit Justinianus 
1. 2. de off. praef. praet. Africac §. in Sardinia. Et ita Bar- 
baracini appellantur a D. Grcgorio Papa, qui eos ad fidem 
Christi convertit, ef in paroeciam eorum loca redegit, ut in 
historiis dixi. 

De  Terralbae Civitate, et Dioecesi. 

Post S. Justae agrum, ejusque stagnum et fluvium, sequitur 
maritima Terralbensis Dioecesis, cui dat nomen urbs Terralbae, 
in planitie non procul a stagno Sassi condita, quae niwic de- 
serta, soloque prostrata, herbis, rubis, et virgultis obsita, ja- 
cet, nullam antiquorum aedificiorum majestatem retincns, prae- 
ter templum maximum quadrato lapide consfructum, etD. Petro 
sacrum , in cujus fronte huju&modi inscriptio legitur 

Anni Dni cum mille centum quadraginta quatuor cur- 
rerent Maii die decima Episcopus Marianus haec posuit 
limina. 


97 
Erat in ea sedcs Episcopalis, quac postca anno  1302.  ftiit 

ab \!exandro VI. Eoclcsiae Uscllensiunila ,  et habet insujnem 

Diocccsim, in qua cst Abbatia de Jjbimis dicta  Ordinis .... 

et regio ^. 

Pars-montium , quae dextrorsum versus mare a finibus Dioe- 

cesis  Arborcnsis  usque  ad  regionem  Montis-regalis* eftusam 


liabet planilicm, frumcnti feracissimam, et pecorosam;  in qua   '^'«^it^ M 

d< fluit Sacer fluvius a Ptolomaeo memoratus ,  et  est  insigne   yunnJfr**' c/i^lhoJ */ 

templum S. Petri Tcrralbensis, suburbium  et Castrum Uras, 

oppidumque Bonbrcilis a  piratis  direptum  depopulatumque:     »^ £ fi^y*+> f**6~ 

intus vero sinistrorsum , ubi ea desinit planities,  sunt  montes 

pascui, sativi colles, et amoenae valleculae, in quibus  extant   Jx**» o& m* &■» *».»««- 

,-oppida Mbgori, Masidlae, Siris, Simalae,   Gimussi ,  Pom-   10 }*M*~ lu^>,jfx^> 

wrr*pij Sercelae ,  Gonnos-tramatiae ,  Gonnos-Cotinae ,  et  Mor- o^^j 

gorigibris, unde nomen et originem sumpsit fluvius, qui eam    ttAks /**-$***>*$ ****** 

decurrit rcgionem.  Interiere . . . Cui succedit regio %^ «^»«V (j*r* ¥***** \ 

Motis-regalis , Comitatus  titulo ab Alphonso  Rege  anno    ^^ v t^ <+ktf*f*+> 

1429. decoraia, in qua Neapolitae popuii a Ptolomaeo  me- .   /. 

morati conseaerunt, irngata iluvus, elata in montes, qui ulmis,    / 

pinis, et aliis sunt obsiti arboribus, praesertim versus  mare, 

ubi olim eraU^   rfc^fc. 

Judicatus Colostrais,  seu Curatoria  de  Arbus:  in  qua 

nunc extant oppida Arbus, Serri, et Guspinis',  interiere pri- 

scae urbes a Ptolomaeo memoratae Osaea, et  Neapolis,  ubi 

templum S. Nicolao sacrum, et alia antiqua monumenta , cer- 

nuntur; Sardopatoris famjm Inieriit, et insigne Castrum Her- /T4> 

cuLEpaj  deslructum,  desertumque  jacet  simul  cum  oppidis ■ *7*' 

Archiepiscopi fylanissae , et Majoris Depont, quorum ruinae    "  ^rrcM.4^ 
P^adhuc cernuntur. Interius autem planitiem habet insignem, in 

qua sunt oppida Fanadighae,  Gonnos ,  et  Pavilibnis  a  pi- 

ratis anno 1584. direpti_, oppidum S.  Gavini,  \n  cujus agro 

fit crocus optimus, et stagnura est amplissimum, Aquae Neapo- 

litasae a Ptolomaeo dielae, et Sardara, in cujus solo fontes 

calidi et salubres effervescunt , qui medelas contra varios mor- 

bos aflerunt; verum jacet semidirutum balneum priscae  stru- 

cturae ,  et  vicinum  Castrum  Montis-regalis  in  excelso  et 

arduo monte  conditum natura  Ioci mocnibus ct turribus satis 

munitum, unum tantum habens aditum, qua Orienlem respicit. 

13 


98 

De  Usellis Urbe, et Dioecesi 

- Ussllii civitas, Ptolom. Tab. VII. et Oauphrio Panvinio ia 

fce / «•^A**»* J*'f/ h. Irnp. Rom. referentibus , fuit in Sardinia insignis Romano- 
VK 1H^% n*U* f**"- rum colonia, non in maritima occidua ora, ut existimat Ptolo- 
far* fpnfi' ***"' maeus, quum nulia ibi cernantur urbis vestigia , nullumque 
<y.tn-,*t.. aupersit Usellis nomen; sed intus in frugifera et irrigua regio- 

ne, quae est 

Pars-Usellis amoenis montibus elata pascuis et sativis, ubi 
Usellis est cum maximis antiquitatis monumentis, et Usellen- 
sis cathedralis ecclesia, cujus sedes postea translata est ad 
oppidum Ales ejusdem regionis in ecclesiam S. Petri prisca 
structura insignem, quae soSa cum Episcopi domo absque po- 
pulo, et aliis aedificiis in loco campestri sita raro a Laicis , 
moleste aCanonicis, et aliis clericis longe commorantibuSj fre- 
quentatur; habet tamen vicina alia ejusdem regionis oppida 
Ceparae, Gonnos-nbo , Scovedi, Curckris* Fici , Pavi, Bana- 
ris, et jacet in ea excisum Castrum ^arguWlis, cujus ruinae 
cernuntur;  illique accedit 

Marmillae (UseLlensis) regio amoenissima, et soli foecun- 
ditate celebris , valles et coiliculos planos ad dexteram, mon- 
temque Jarae ad sinistram habens. In qua sunt oppida Selzi, 
Genuris , Sinis , Baradilis , Baressae, Acenis, Ussarbllae , 
Ussarae magnae, Turris , Slddis, Paludls-Arbareac , Linae- 
madrbnae, FiLlae-novae-Sitzami , Forri , Sitzhmi , Marae- 
Arbareae, et Castrum Platearum. Forri oppidum in regione 
Partis-montium continetur, licet sit hujus Dioecesis; qua Judi- 
catus Arborensis terminatur. 

De  Caralitana  Urbe^ et Dioecesi 

Post Arboream sequitur meridiem versus tertia Sardiniae 
pars Judicatus tituio olim a Pisanis, postea Regm nomine , ut 
inquit Jacobus Mainoldi ( De titulis Regis Phiiippi cap. de 
Rogno Sardiniae ) decorata, quae usque ad fines Gallurae 
eilusa mari sardoo , africo, et tyrrheno abluitur : et quatuor con- 
siat Dioecesibus , Caralitana, Sulcitana, Sueliensi, et Dohensi. 


39 
In Caralitana claruit urb» Caralis , quam antiquiesimam 
fiiisse tradit Pomponius Mela. Fuit enim ab ArisLieo , ot in- 
quit Julius Solinus, anno ante Christi adventum 1370. parva 
Graecorum et Lybicorum manu, qui inibi dispersi in tugu- 
riis et speluncis habitabant, condila; vcl, si , ut reiert Pau- 
sanias, numero minores Arisiaeus habuit colonos, quam 
quantum ad novam urbem constiluendam satis esset, et pro- 
plerea nuliam in Sardinia urbem condidit, fuit a Carthagi- 
ncr.sibus anno ante Christi adventum 510. constructa, ut idcm 
tradit Pausanias , et consentiunt Leonicus et Claudianus, qui 
eam non in vertice montis, sed ad radices juxta mare in 
lcngum sitam fuisse his carminibus cecinit 

Uibs Libjam contra Tjrio fundala colono 


Tendiiur in longum  Caralis 


Eam inter digniores et celeberrimas Sardiniae urbes  numc- 

rat Strabo;  urbem  civium  romanorum  appellat  Plinius;  et 

urbem urbium Sardiniae fuisse referunt Florus, et Jomandes_, 

qui  tradunt anno ante Christi adventum  175. a T. Sempronio 

Graccho  Consule ob rebellionem et conlumaciam fuisse expu- 

gnatam , et, ut inquit Franciscus Berlingherius L. 111. cap.  5. 

Geogr., deletam,  indeque  tantam  captivorum  mullitudinem 

Romam  asportatam , ut ex hoc proverbium fuerit, inquit  Cor- 

neiius INVpos, ceSebratum Sardi  venales : quod tamen  Grigi- 

nem a Veiis duxisse alio in loco demonstravinius.  Ea  deinde 

restituta et restaurala; tum vario et diuturno bello afDicta, lan- 

dem Saracenorum  invasionibus  prorsus  extincta.  Ejus deinde 

ruinae surrexerunt in fabricam novae urbis Caralis, quae fuit 

condita in verlice  ipsius  monlis,  ubi  in  subjectum  petagus 

prospectum habet jucundissimum, et ab oricnte praerupiis  et 

inaccessis munitur rupibus, a meridie,  et  ab  occidente  loco 

clivcso et difficilis ascensus ; fuilque anno circker 1257. moe- 

nibuset turribus cincla a Pisanis , et Castelloi-Castri appel- 

lata, ut constat ex Johanne Villano Chron. ( L. IX. ) , Augustino 

Justiniano in Chron. Genuen. ( L. 11. ),etex inscriptionibus \n 

dictis turribus, et in frontispicio, et suggestu marmoreo, templi 

maximi sculptis ; postea antiqua sede archiepiscopali caralitana 

ornata nomen civitatis  Caralis,  quod  retinet , est conseeuta, 

erassiorique muro, et multis circum muniia propugnaculis, ac 


100 

^ ttrmentis aeneis, reddita est a Carolo V. et  Phiiippo  H.  ad- 

modum tuta,  et  fere  inexpugnabilis;  praesertim  quia  habet 

j , granaria publica , in  quibus  biennii  cibaria  ad  obsidionem 

urbis, si accidat, semper reservantur, trcsque puteos publieos 

S. Pancralii, S. Crucis, et Fori caseorum, largiter aquam pro» 

pinanles, et in singulis aedibus pro familiae potione cisternas. 

Patet introitus urbis tribus turritis portis, Porta majore, Leo- 

$<'***+ f+f»*"' *tf*~", nina dicla, meridiem versus, ubi qualuor sunt ordines muro- 

fV#rfWt% *+- f****    rum cum clliatl,or portis; Porta *S.  Pancratii  ad  Septemtrio- 

; /m»,^/««,t*' /^ p^iera , ubi est insignis turris tota fere marmorca  cum specuja 

£Va>^w v pro navigiis appellenlibus, et tres murorum ordines cum tribus 

[*2^t^}iortis; et tandem Porta Elephantis , ubi alia nova  et  magna 

&Z% ' 'Zv^sv^tTp^f^* iurris lota fere marmorea occidentem spectat. 

rrtf  4*Yy4t> J-J(**~rm*  Hujus urbis insigniora aedificia sunt 

Templum maximum Arcbiepiscopale et Parochiale, S. Ceci- 

.<«*f $-Af**r  ]iae sacrum, a Pisanis egregie constructum, columnisque mar- 

moreis fultum,  ubi  suggestus  marmoreus  affabre  elaboralus 

" multis sustenlalur columnis  spiralibus  super  qualuor  leonum 

t fto-* S»(*fi>***irHh simulacris residentibus: templum S. Crucis nunc insigne  Col- 

legium Patrum Soc.  Jesu;  (emplum  S.  Luciae  monasterium 

monialium Ordinis S. Dominici; templum S.  Eiisabeth  mona- 

&<t*#- c*ffr-'ty%£i*<e*A4  sterium monialium Ordinis S. Francisci;  et  templum  Pietatis 

sodalitium Confallonis'. Domus archiepiscopalis; Domus regia, 

ubi Prorex habitat;  Domus Senatoria,  Carceres,  Piscaria,  et 

Laniena. Haec urbs licet parva sit, tria tamen habet suburbia, 

Stampacem, Lapolam, et  Villam novam. 

Stampax occidentem respicit priscis nudata moenibus habens 

?*#<r*w< k^P **0    in praecipuis aedificiis  templum parochiale S. Annae, domum 

&i -jtf/...   noy}&W!p ^°e. Jesu>  et tempJum cum cryptis S. Ephysi , ubi 

est sodafttium Sanguinis Jesu Chrisli, et aedes S. Clarae  mo- 

'^^'^^^^'^'nialium dausarum Ordinis S. Francisci. 

Lapola, vulgo Marina, ad meridiem vergit, /super ruinis pro- 

^***"   r\   stratae urbis Caralis condita, nunc a Rege Philippo moenibus et 

lU^ij* 4rc****-i propugnaculis munita, ubi est la Palisada, quod  est  duplex 

?t**»+iuyt4* i*"* cornu pajjs in fundo fixis efFormatum, ubi navigia includuntur, 

templum dTEulaliae parochiaie; templum S.  Antonii,  insigne, 

infirmorum hospitale ; templum S. Leonardi, ubi est sodalitium 

Orationis, templum S. Augustini egregia structura hac  aetate 

fabricatum. 


JOI 

Viixanova ad oricntem in planilie absque moenibus sita lia- 
bet S. Jacobi leniphim parochiale; tempiimi s. Johannis ; et 
Dominieanonmi insigne monasterium. 

Exlra  ea suburbia  est  tcmplum  marmoreum  S.  Saturnini 

antlqua struclura ccleberrimum, prioratus ordinis ab 

Eujjenio IV. anno 1444. ecclesiae catbedrali Caralitanae uui- 
tus , ubi S. Fulgentius diu vixit; tcmplum S. Mariae Portus , 
nunc monasterium Trinitariorum ; templum Jesus amplissi- 
mum monasterium Franciscanorum de Observantia ; templum 
S. Augustini, ubi ossa S. Augustini diu conquieverunt, insigne 
monasterium Ordinis eremitarum S. Augustini, nunc majoris 
tuilionis Castri-Caraiis praetextu a Rcgiis minislris magna ex 
parie dirutum; templum S. Francisci , celebre monasterium 
Franciseanorum Convcnlualium; item Carmelitarum monaste- 
rium, cujus lemplum magnifica nunc conslruitur fabrica, alia- 
que sacella, et insignia priscae urbis Karalum monumenta, 
quae  brevitatis caussa praetereo, huc usque cernuntur. 

In praefatis suburbiis omnes fere ineolae originem ab anti- 
quis sardis duxerunt, atque ita genuinam retinent antiquorum 
sardorum linguam : at in Castro Caraiis calhalana utuntur lin- 
gua; nam , pulsis antiquis Sardis et Pisanis anno circiter 
1329 , fuit colonia et praesidio Arajjonensium occupatum. 
Omnes tamen eodem jure, eisdemque magistratibus utuntur, 
hilariter vivunt omni abjecta Iristitia, ingenti luxu ac pompa, 
ac frequenti conversatione diurna atque nocturna. Habent cae- 
lum innoxium, mare jucundum , et portum amplissimum vario 
navium genere frequentatum ; agrum aliquantulum angustum 
sterilem et aquarum indigum. Vinum gignitur optimum album, 
et rubrum , pomaque sapjda. Ibi stabuianlur cuniculi plurimi, 
et nascitur salnilrum, quo ad bellicorum tormenlorum pulve- 
rem utuntur, et ad fortissimas aquas conficiendas, quibus 
aurum ab argento separalur. Ab oriente magnas habet salinas, 
ubi aquae maris aeslivis soiibus in salcm abeunt candidissimum ; 
stagnum piscosum , et phoenicopteris plurimis et aliis avibus 
aqualicis copiosum ab Occidente, cui sunt in longitudine XII. 
M. P.  in latitudine III. 

Amplissima est Caralitana Dioecesis , in qua est CunAToraA- 
Nouae, regio maritima Sulcitanae Dioecesi confinis, tota  de- 


>*** f $4*T 


terta et sylvosa, solis feris, quibus maxime abundat, opportu- 
uas praebens latebras. In ea sunt Mons-sanctus ubi sacellum 
^st Divi Michaelis, et mons Separa, e quorum vertice Galita 
insula nitente coelo prospicitur, et plures praeier hos pascuis 
idonei: nec deest planities cujusvis generis frugum feracissima, 
Bec iluvii, nec salinae. Hic considebant JNobenses populi , te- 
ste Plinio L. VII., ex celeberrircis Sardiniae; et ut ir.quit So- 
■linus Polyhist c. 9. fuit a Norace Ibero condita Nobae ci- 
vitas, cujus meminit Ptolomaeus, Antoninus Pius, Pausanias , 
Leonicus, et M. T. Cicero in Orat. pro M. Aemiiio Scauro, 
quem ab accusatione Norensium defendebat. Jacet nunc excisa 
in promontorio,quod dicunt Caput-Pulae, ubi ss. mm. Ephysi 
ct Politi corpora septingenlis ocloginta quinque circiter annis 
conquieverunt , eorumque sacrae aedes cernunlur, et urbis 
non spernendae -reliquiae , aquaeductus sumpluosus, theatrum, 
moenia, balnea, et plurima aedificia semidiruta cum publica, 
tum privata. 

Interiit etiam in hac regione Castellum Pulae , et Saktis- 

'etrae- 


ac 
Magdafenae, et Capitis-terrae. lnde Caralim versus sequitur 
alia maritima regio, quae dicitur 

Cubatobia-Decimi effusam habens planitiem pascuam et sa- 

tivam, quam tres fluvii et stagnum piscosum  alluit.  Sunt  in 

/.     ea oppida Decimi-magni , Utae, Siliquae ,  et  Villae-specio- 

f./t/tf*  iuA/J-I.  &ae. at jacent prostrata altera  Uta, ^0SorJi^Af°JlMj^ ^" 

h  *^S*~^y?"' p07nis, Sirvis, et Ortiocedrus ,  CASTRUM-Jo^rWel^^  in 

f%51;^V*~*nZ  excelso monte, saepe in historiis memcratum, et Valebia urbs 

t<^ Jtxpv*+*\ <&r>a+* ^ ptolomaeo inter mediterraneas Sardiniae extrema ad  imum 

h)*f<y*%  ' meridiem posita: quom  non  procul  a  Decimo-magno  fuisse 

y. %Ju O*»- 1W ti0Cent monumenta, quae ibi supersunt, et antiquae structurae 

aedes D. INicolao, et D sacrae, et pons maximus ter- 

decim fomicibus connexus. Deinde intus sequitur regio dicla 

PABS-Hipris; tota fere plana, armentosa quidem,et gregum 
copia frequcns, cui pabutum uberum suppeditat; habetque a- 
quas stagnantes et irriguas, frigidas, et calidas , quibus infirnu 
plures praesentaneum experli sunt remedium. In hac  regione 


est Chtrum-Sorris curn oppido cognominc, nunc dicto Villa- 

Sorris , Comitatus titulo a Carolo V. Caesare anno 1557. de- 

coralo, aliaque oppida, nempe Decimi-putei ', Serrae-mannae 0 

et  Villae-Xirdi  malorum  aureorum,  citrorum,  et  omnium 

cujusque generis fructuum copiosi. Excisa vero jacent  oppida 

Hippis superioris et inferioris, utriusque Pavi scilicet superio- 

ris et inferioris, utriusque Fdnaris, Lenis, unde  nomen  flu- 

vio, Ispidi, Acliensae,  Doviselli ,  Masbnae, Issi, Paurissi,  a  fyunvtpm* 

Mumpupusi,  Mkrcae,  Scari,  Bdlnei , .. Sipblis  inferioris  et - t (/. $   /3$/£ 

superioris,  Gurgbsi, Poli , Soghi , Palmae, et Idelspae  dc   * 

Sturpone. Interius postea se offert regio 

Curatoria-Nuraminis agrum habens sativum, pascuum et 
aliquantulum montuosum, praesertim prope Furteim, ubi pro- 
ximis magis excelsus surgit mons Coronae-rubrae , seu spelun- 
cte rubrae, et antiquus pons lapideus super perenni fluvio. 
Eitant in ea oppida Nuraminis, Villae-graecae , Furleis, 
Noracis, Samassis , Serrentis , et Salluris titulo Vice-comitatus 

ab Alphonso  Rege  anno  1436.  decoratum:  at  desiderantur   <U&x*U>j- i).J<-5* ^ ?f. 
oppida alterius Nurdminis, Pramontis , Canxelli,  Nurapbci ,    $  Ku.ta^*i 
Borri, Barallae , atque Sentis, quae  prostrata  jacent.  Inde J 

ad oram revertenti proprior Carali  occurrit  regio  maritima, 
dicta 

Curatoria Campitani, tota fere plana, vinetis et culturae i- 
donea, duobus fluviis irrigua, et aliquot stagnis imminuta. In 
ea sunt oppida Asshninis , Sexti, Septimi, Sinnais, Mcirae , 
Cellarii , quae simui cum Uta constituunt Baroniam S. Mi- 
chaelis, dictam a Castro S. Michaelis, quod in ejusdem re- 
gionis monte satis natura munitum, et prisca structura ela- 
boratum cernitur. Praeterea sunt Mansum, et S. Avendracis 
oppidum multis constans hahitaculis in rupe a Libicis olim 
excisis, Paulis, Pirris, Quartucii, et Quarti, a piratis anno 
1582. direpti: jacet vero prostrata urbs et Castrum Bonaeris 
ab Alphonso, Jacobi Regis filio, anno 1325. conditum, multis- 
que privilegiis, et agris ditatum ; ubi adhuc plurimae specus 
viva rupe elfossae cernuntur, et templum parochiale B. Ma- 
riae sacrum, miraculorura fama et confluxu hominum nobiiis- 
simum cum insigni monasterio Fr. B. M. V. de Mercede ak 
anno 1335. condito. kd  haec addam C.utrum  S. Igias , seu 


rI04 
Gyliae oppidum ejusdem nominis a Gyllo Marcbione  Longo- 
bardo, ut hispani refcrunt auctores, conditum , ct a suo  no- 
mine appellatum, maltisque  praeliis clarum, ut apud Augusti- 
, ~ 1     ,44 nuin, et Paulum Interianum patet;  et oppida S.  Vidnam, S. 

1f>i»~* ***«- !?  *'   jlUiani,  Cipulae,  Scnnerlni,  Sapolli, Palmae,  Germacae, 
7-   Sinnuris, Separae , Calagbriis,  Slmbilis,  Corongii,  Ftumi- 
nalis, S. Mariae de Paradiso, Sedauni, Carbonanae, &iu- 
ris,  Pitiixi,  Bargargiae,  S.  Mariae  de  Claro,  Salsalis, * • 
Soteminis, Scanni, Sirii , Scnnenbsis, Murta-urci, Matte-ruu, 
Solanae, Girsemi,  Thizae, Separassi, Cusuae , Nulgis, Ma-  > 
soris,  Fillae-novae S. Basilii. — Huic proxima est 
:  Sarrabi regio, partim montuosa, et nobilis ampla re pecua- 
ria,  partim campestris, atque frumentaria;  ubi  stagnum  pi- 
sculentum, et flumen Dosa a  Ptolomaeo  Soeprus  appellatum. 
r>u*«r«-    In  hac  regione  diutino bello  et  plurimis  et piratarum in- 
cursionibus interiere oppida  Tacati , Norariae, Petreti, i d- 
0  ^yrtAcl lae-Tronae, Rastrcidi,  Ormbac ,  Ulmi,  Jgualis, Cortimiae , 

, drrii^   P Pupus, Sornwi, et Sarrabi  cum  illius  castro  in monte ; et 

\*t»~<% \l«~ Ksupersunt tantum oppida Muravcrae, S. Vitu Duo reliqua 
*T bujus regionis  oppida  Putei,  et  Petrafoci,  sunt  Dioecesis 

Suellensis, de quibus suo loco dicemus. 

Sulci, et Fillecclesiarum Urbs, et Dioecesis 

fi*   tfu+J** <<<** iV^   Sulcitana Dioecesis inter Caralitanam et Terralbensem Sar- 

** •i,^*4^i/'/-/c*Al^doo mari subluitur. Dicta est Sulcitaoa ab urbe Sulcis, quae 

P**1, /* ' r&L**»** antiqua et celeberrima in Sardinia olim fuit, ut refert Pliinus 

**f<«"^?  *   f^fa^(h. III. 13. 2.),  et  in  bello  civili inter Caesarem et Pom- 

^j^^f^y'    fj  pejum ab hujus parte;  nunc quidem pVostrata jacet,  at  mo- 

1/ *fM"r* ****** "t* numenta observatione dignissima relinens cum antiquo Castbo 

J^U-W^' "*~ *^r*SiJLCiTANO, et Cathedrali ecctesia B. M. V. dicata , quam nunc 

JU ,V+*p**tf<t de Tratallas dicunt. Ejus Dioecesis duabus regionibus constat 

.   «^ i*- tnt****- • ^*  nempe Sulcis, et Sigerro. 

rj*~f'ffr!) ' Sllcls re3io est maritimaetCaralitanaeDioecesicontermma, 
***{""*+ Jl^ *£*'. tota svlvestris et descrla , montuosaque n.mis a Capite-Piumbi 
%»Htrf f** ad Canis-nigri speculam , pabulis ideo  et venationibus , prae- 

Uf"< 0 '    ,   sertim iu. Curte Arcl^i dicta,  insignis. Fluviis irrigua abundat 


10! 


armenlis , olcisque sylvestribus , et habct agros Palmae, Budelli, 7«****J* ^f/f^u^ 
et Tjggulariae cuiturae satis idoneoi. In qua ceciderunt cla- 
rissimae urbis antiquae Pupcl? a Plolomaeo, ct Tkgula& ab 
AntoninoPiomemoralae,CAsriuiM-PALrnAK, et oppida Piscinac, 
A^T Nepos, Urathlis, Pesi, Burslri , Buidicaras, Baicannas', 
letrargu,  Garanatae,  Subgii,  Arenae, Furmentedi,  Tra- 

casi, Pransi, Marbae,  Gibas , Puamae, Nalarcati,  Pade\ ',£  ^ fjl^j^u^ 
rios,  Tillaestrubae, Baicuchri,  Coatcrrae,  Bcvi,  Oradidi,   F.X~ 4~~ *~<<^ 
Socomerri,  Distrai, Adbi ,  Mariani ,  et  Natalbis — Huic     ^u  ZiV-m^ 
contermma est. ^^ r^f*  C*f f***' 

Siglrri regio, quae ad Guspinicos montes excurrit, et insa ^*1 W "^L 
aliquantulum montuosa, praesertim ad Connesam, ubi mcns *'<yhrpt ^T^ *I< 
S. Johanms omnium  excelsior  extollitur,  dives  est  arpenio    ^r**0/ ;" 

plumbo, sulphure, et gemmis , mixtumque habet aliquot in lo-    J^ZU ,JL,~A*^ 
cis-genus quoddam  terrae ,  ex  qua  fit  color  gilvus. Aquis,    ^f^ " *^*T* 
irugibus, et pascuis abundat,  praesertim ad radices montium   fc( J*Ub  flu^t** 
ubi Viliecclesiarum urbs est sita VIII.  M.  P. a  mari  distans]  3«^ \ 
quae anno 1322. fuit a Pisanis  moenibus  et  turribus  cincla 
cum qualuor portis, nempe  Porta-magistra ad meridiem versus 
fccclesiam fc>. Mariae Vallis-viridis ; Porta-nova ad occidentem; 
Forta &. Antonn ad aquilonem;  et Pcrla-castri ad  orieniem 
ubi Castrum-Salvaterrae, alias & Guantini appellalum, et in 
colhculo optima structura satis munitum , reddit lulam  civila- 
f   tem. Haec habet quatuor fontes, et templum insigne S. Clarae 
dicatum, ad quod sedes episcopalis Sulcitana fuit anno 1509 
ab Alexandro VI. translata.  Olim erat prioratus S. Luciae Or- 
dims  .... Decoratur praeterea templo S. Francisci, praecla- 

ro *ranciscanorum Conventualium monatferio, et Coilcgio PP. >-£*W- ft(U»u>f/«~'* 
Soc J. nuper condito.f Interierunt in Sigerro oppida F^ngiae, /j^ ~„ ' 
Sebatzi, Desi, Ursae, Museis, Marganais, Baregae , Pardi , 
Pensae, Peruccii, Seici , Serrai, Antesae, Guidandali, Ci- 
sae, Barcae, Villae-novae , Macii, Corongii, Tulhi, Par- 
rniam, Astiae, Flumentepidi , Sibolessi ? Sigulis, Connesae, 
f^Antesumadae, Argenis ,  Gatlursae,  GtAtmslwbae ,  Ardae,    ^ f^ 

Enecladi, Sivici , et Castruh Babatuli  cum  nobili  Castro-   'UJ+ mm'&+"~ 
AouAjt-juuouuj: in edito monte, eXjinjjequaaue. nmecisa. *    .1/     ,«> 


li 


)*> 


/ 

m 

Doliae  Civitas, et Dioecesis 

Post Sulcitanam, et Caralilanam Dioeccsim seqnitur interins 
mediterraneu Doliensis dicta a Dolia , antiqna civitate nnnc 
dcstrucla , Bona-Dotia eliam, et aliqnibus Bona-V oglia, et S. 
Pantaleonis appellata ab ejus calbedrali ecclesia buic Divo 
dicata, Caralitanae Ecclesiae anno 1502. ab Alexandro VI. 
s    r  /j «7 unita. In qua conlinetur 

lm*i*!fZt }Plfffl   Dolia, regio parlim plana et frumentaria, partim montuosa 

,v ^Lrntf. ct pascua, aliquot fluviis irrigata,  babet  oppida  Samassais , 

cS^bU^^p^^H^ Siccis,  Serdiir-iae,  Ussanae , et Monasterii : cetera interiere 
h'x*<  A t4/U*n*pL'iJf. nemPe Baraiia, Sipibla, Sidrianus, Bacchis,  Strana,  Bo-  t Jmt 
(/t4*fc JkM-f*rj*trt    r«cldis,  Turris , , Cijterna ,  Ergatus ,  Janua,   Trogodbris , 
Morcalus , Donbris, Mbdulus,  Parasidis,  Ninnbxis ,  Segb- 
jfitriJtu  tJ*U 1\***4+£us> NuoxiAnde sequitur regio, quae dicitur 

2 Trecenta,  plana,  irrigua,  et  amoena,  cujusque  generis 

frugum, et arborum domesticarum feracissima. In qua sunt 
oppida Seleghae, Seiinis, Goi-majoris, Goi-esilae , Qrtacesi, 
Senorhini, Segolais,  Arixis,  S>  Basilii; at  jacent  excisa j 

oppida Segarlni, Bangii, Seneghae, Alhrae , Sehbci , Sumie-  J*\\ 
ris, Arcuassilis,  Turris, Separae , Sehbgi , et  Gois.  Postea 
interius se offert regio, quae dicitur 

Curatoria-Seurgi sita in amplissima agri planitiae frugum et 

• arborum  domesticarum satis  foecunda,  aquis  fluminis  Dosae 

irrigua.  In  qua  sunt  oppida  Gergeis,  Scolchae ,  Manda- 

*if . rae,  Gesici,  Serris,  Donnigalae ,  Siurgi ,  Orrblis ,  Vil- 

pryjk  Jdsajli lae-novae-Tuli, Scalae-planae , Nurris,  Gormis, et Sassais; 

interierunt vero oppida Guidisaffae,  Guldilae,  Cossi, Lcseis,     . 
Sadalis ,  Guini, Barexis,  Sinesi, Serassi, Speciani, Sterti- * * * 
lis,  Serchis,  Sercvlais,   Usdssais,  Torhhii-gentilis ,  Orsi , 
^ltjH^iCU*' Mussi, et Nauli. Dexlrorsum est regio 

Curatobia Gerreis vel  Galillae dicta,  aspera,  sylveslris, 

et montuosa, pascuis magis, quam culturae idonea, per quam 

etiam fluraen Dosae decurrit. Continet oppida Paludis, Silii, 

,.  Ballai , Armungiae, Saltus , et Sisinis; at jacent excisa op- 

;W&» «,«*./ pjda £atrini, Nuragis, SurVegis, Castagnani , Crari, Connb- 

/*4ixAC si cum Castro-Orgoglioso ab Judice Arboreae olim desolato. 


107 

Sucllis  Urbs, ct Diocccsis 

SuelliS, quibusdam opinantibus, fuit SusaleCvilla a Ptolo- 
niaco mcmorata, quae in lcmporum progressu colonorum 
multitudinc aucta scde episcopali decorabatur. In qua D. 
Georgius miraculis clarus quum sedisset episcopus, nunc ipsius 
tcmpli maximi habetur patronus: cujus corpus ibi sepultum 
dccenter populi frequentia colitur. Ea sedcs anno circiter 
1418, fuit a Martino Papa V., precibus Leonorae Manrique 
Comitissae de Chirra , Ecclesiac Caralitanae unita. Atque ita 
civitas ipsa proprio praesule ct moeniis destituta, populo immi- 
nuta sedet in regione Trecentae extra suam Dioecesim , quae 
maritima est, et a finibus Caralitanae et Doliensis incipit, 
ubi Scala-plana opp. Curatoriae-Seurgi , Petrafocus et Villa- 
putci oppida regionis Sarrabi existunt, et sequitur maritima 
regio, dicta 

Judicatus Chirrae, qui titulo Comitatus a Petro Aragoniae 
rege anno 1363 decorabatur, solum habet pro majore parte 
asperum monlihus, et pabulis polius, quam culturae idoneum: 
in quo Siculesii populi a Ptolomaeo mcmorati consederunt , 
et nunc jacent excisa urbs Lesa a Ptolomaeo memorata, Cv- 
STRuai Chirrae cum suburbio multis preliis nobile, et oppida 

Ulii,  S.  Petri, et  Lentischi.  Unde  toia regio remanet de-   * * tn<**t  /' 

relicta, et sylvosa. Huic confinis est mediterranea regio dicta     ja** ***>*«   '    L' 

Barcaria-Seuli  altis  aspera  montibus,   a  condensis  syl- 
vis  aratri  impatiens, hinc frumenti indiga,  solaque  aquarum  *•'*****/*** 
exuberantia insignis. In qua  sunt  oppida  Scidi ,   Ussassais , 
Seuis, Sterzllis , *et Sadalis : jacet solo pros'ratum Genneskis 
oppidum. Ad oram revertenti se offert regio dicta 

Judicatus Agugliastri , plurimis quidem aspera moniibus 
glandium et castanearum feracibus; sed multis in locis plana 
amoena et frugifera, malorumque aureorum, citrorum et li- 
monum, aliarumque cujuslibet generis arborum et fructuum , 
mellisque oplimi copiosa. Iu qua populi Corpicenses a Ptolo- 
maeo memorati consederunl; et anno 1052, filia Regis Na- 
varrae condidit templum in honorem S. Mariae, quam Navar- 
resam dicunt, et cum suis incoluit oppidum, quod ibi cum Ca- 


V 


108 

stro Agugliastri, et aliis, jacet excisum. Evfant tamen adhuc 
oppida v;ginti duo; nempe  Tertenlae , Jersi ,  Ulassais ,  CM- 
iwjr, Gairi, Lanuseis , Locieris , Barlni,  Tortolini, ubi  sta- 
HM-tf-j fyr+JtA gnum est pisculentum , Girasblis , Lotzorais, Ilbbni, Ellnis, 

Arzanae , Strisallis, Bauneis , Trieis, Ursuleis , Manurris , 
Talanae, Oppidum Orgbsoli est regionis Curatoriae Niigori: 
Oliana est Judicatus Gallurae, de quo nunc dicendum. 

Zte  Gallura >  et de  Galtellina Civitate, 
et  Dioecesi 

A finibus Caralitanae Dioecesis statim post Alianae altissimas 

rupes sequitur Gallura, quarta Sardiniae pars usque ad  flu- 

./f.*men Cocinae, terminum Logudori, excurrens: quae ab oriente 

abluitur mari tyrrheno, ab aquilone mari,  quod  Plinius  Ta- 

^fc At'*>*  w-j "phron,  Antoninus Gallicum appellavit a Gallis, qui in ea re- 

i/+tf *gione,  teste Annio Viterbiensi, sedes collocaverant suas.  Fuit 

dtiy&^hL + ^ty**^^ insulae pars anno 1050  Judicatus titulo a Pisanis deco- 

* (0 ku. y**** iata> et ann0 1254. Regni nomine a Friderico imperatore or- 

/jJTfc/L.j  nata- $e(*  ns a  Petro Rege Aragoniae obliteratis titulis,  Gal- 

tellina regio titulo Comitatus ab eodem Rege Petro anno 1370 

U decorabatur.  Duabus  Dioecesibus  Gallura  insignitur ,  nempe 

Jb4t**4*-  ti r^""**?1 Galtellina et Civitatensi, de quibus singillatim. 

De  Galtellina  Civitate^ et Dioecesi 

Dioecesis Galtellina post Suellensem ab Olianae finibus in- 
cipit, et habet Lollbven regionis Nugori, et Olianam regionis 
Agugliastri, mirabili fonte ejusdem nominis notissimam, in qua 
oleastrinum oleum, aulaea , tapetia , lodicesque texuntur. Cui 
succedit regio, dicta 

Baronia Uriseis juxta mare plana, Lesitanas aquas et 
Cedrinuh fluvium, ut tradit Ptolomaeus, habens, quae aesti- 
vis solibus aerem noxium reddunt: interius aspera est, et ex- 
celso ftfonte-Sancto, aliisque pascuis montibus aspera. 

ln hac regione est Civitas-Galtellina moeniis nudata, sed 


109 
non procul posito antiquo Castro Galtellino munita. Ejus 
ecclesia D. Pctro sacra sedem episcopalem habuit, quae anno 
1132, ab Innoccntio Papa 11. ul constat ex illius epist., Ec- 
clesiae Pisanae subponebatur. Sigon. L. XI. de regno Italiae, 
Sabellico L. IV., Blondo decacle 11. et Johanne Villano L. 
IV. referentibus; postea anno 1496. Ecclesiae Caralitanae ab 
Alexandro VI. unienda. Aliud etiam templum in ea est insigne 
devotissima Crucifixi imagine, quam populi frequentes vene- 
rantur. Extant alia septem oppida, nempe Torpehes, Irgolis , 
Gonifdis, Lbculis, Lullae , Durgdlis, et Urisbis , ubi est 
insigne Castrum-Urisae: at jacent solo prostrata oppida Go- 
libnis, Binissae , Duascodhres, Dulosorres , Muri , Scopeti , 
et Sifdibnis. Interius deinde est 

Barbama-Bithis , regio montuosa, et pecorosa potius, quam 
frumentaria, in qua excurrunt duo flumina, et sunt tria op- 
pida nempe Bithis , Gorofdis , et Onanlni. Ad oram rever- 
tenti occurrit 

Baronia-Posatae ad mare plana, frugifera, et vini optimi 
ferax, saccharo aptissima, fluvio et salinis nobilis; intus vero 
montuosa et pascuis magis, quam culturae idonea. Hic conse- 
derant Luguidonesii Phrigiae populi , a Ptolomaeo memorati, 
et nunc est Castrum-Fabae multis praeliis clarum, in vertice 
montis natura et multa arte munitum, et suburbium Posatae, 
validis moenibus cinctum cum turribus et porta, deinde op- 
pida Lodehes, Torpehes , et Siniscblae, ubi spina Coronae- 
dominicae asservatur, et fons mirabilis affluit. Jacet solo pro- 
strata urbs antiqua Feronia, a Ptolomaeo memorata; et oppida 
Guerrenolenneri, Tammarispae, Polterlscae, Pandnae, Monti- 
ndrgii, Stelldri, Guiddni, Illbis, Ossii, Hortimurdti, Corverae* 
Hurulis, Locbcs , Isarlis. Deinde sequitur regio, quae dicitur 

Curatoria Orfilis, tota deserta et sylvosa, pabulum uberum 
suppeditans, fluvio, salina, et portu nobilis; in qua interiere 
oppida Offudehes, Orfdis , et Reqiusbnis. 

De  CivitatCj et sua Dioecesi 

Post Galtellinensem sequitur ad semptenlriones Civitatensis 
Pioecesis a Civitate sic dicta, quae anno ante C.  %  1340, 


110 
fuit in campestri loco ad oram maritimam a Galata, ut in- 
quit Annius Viterbiensis, colonia Gallorum condita, a cujus 
patre Olbio Olbia etiam a Ptolomaeo et Orosio dicta est; quae 
anno ante Ch. Ad. 264, ut refert Jornandes, et Joannes Zo- 
nara, fuit a L. Scipione expugnata, et temporum successu 
deleta, atque obruta. Super hujus ruinis construcla postea 
fuit Urbs Phausiana, et Episcopali sede decorata, in qua B. 
Simplicius, qui saeviente Diocletiano anno Salutis 501. a Bar- 
baro Sardiniae Pracside pro Christi fide lancea confossus fuit. 
Post Simplicium nullo suffecto antistite sedes vacavit usque ad 
annum 601, quo S. Gregorii Papae jussu Victor Episcopus 
creatus paganos idola colentes ad christianam fidem conver- 
tit, et sedem collocavit in templo affabre elaborato, ac D. 
Simplicio dicato, qtiod integrum adhuc cernitur. Civitatensis 
ecclesia prius exempta fuit, anno tamen 1198, ab Innocentio 
Papa III. Archiepiseop. Pisano est supposita. Urbe demum bel lo 
Pisanorum et Genuensium desolata, in eodem loco civitas Ter_ 
raenovae condebatur, et Episcopalis sedes Ecclesiae Emporien 
ab Alexandro VI. anno 1502 unita, atqtie Turritano Archie-» 
piscopo suhjecta. 

Est Terrae nova civitas parva, et populo infrequens, quae 
opibus exinanita, tandem a Dragulte , immani Turcarum duce 
est incensa. Porttim habet Olbianum a Ptolomaeo dictum, tu- 
tissimum, atque amplissimum , longitudinis VI. M. P. olim 
difficilis ingressus maxime inexperlis; et propter parvos scopu- 
los, et saxa quae in eo sunt, a magnis navigiis subiri non po- 
test; ejus namque fauces obturatae fuerunt a Genucnsibus 
jactis in profundum molibus. Agrum habet in circuitu planum 
et frugiferum, antiquitalis retinens praeclara ornamenta. 

In eo enim sparsim hic illic cernuntur priscae aedificiorum 
columnae, episthylia, lapidesque secti et quadrati, nec non 
et aquaeductus, qui ex fonte S. Mariae Capitis-aquarum, ubi 
parva turris est, III. M. P.spatio, copiosas olim aquas in urbem 
ducebat. Extant ctiam non procul ab ea salinae, quarum non 
omncs aquae abeunt in salem, et flumen Prati-Ogiani anguil- 
lis, trutis, et mytulis uberum. Habet Dioecesim amplissimam, 
sed ex majori parte desertam, nam habitatur solum regio dicta 

Curatoria ©e gemims,  quae  mediterranea est , sylvestns , 


III 

montuosa, ct pascuis solum idonca multisque flhvioljs irrigua. 
Jn ea cst cxcclsus mons Limbarac, ct cxlant oppida J\'uches , 
Laiiras, CalajiiJmi,  Templi , Agii ,  ct Bortigiatae. 

Rcliquuin Diocccseos, omnisque ptaga maritima squallet sine 
populo: nanique interierc in ea duodeeim antiquissima oppida, 
(jiiae ibi testibus Pausania et Ptolomaeo a Corsis profngis 
fuerant condita, inter quac Aleria, quae anno anle Chr. Nat. 
264 fuit a Cornelio Scipione, ut iuquit Jornandes expugnala, 
el urbes Heraeum et Plubium a Ptolomaeo memoratac, etc. 

Regio Fundimontis hahct prostrata Castrum Petresi insigni   Cm*»Jm'+ ^W^e«^ 
fabrica cinctum super ampla planitie non procul a Terranova,    *" 
et Castrum Testi  in edito monte, mocnibus, turribus, et na- 
tura salis munitum; nec non et oppida  Verri, Puzzbli,  Ca- 
ressi,   Toresii  majoris ,  Calaniani,  Taresini , et S.  Cumia- 
7ii, ubi Pisana communitas equil ia habebat. Huic succedit 

Regio Cantani nunc deserta, quae habebat oppida Caniani, 
et  Otgid/ii.  Sequitur 

Curatoria de Unales habens excisa oppida Arsdghenae, 
A/bagnani , et Castri. Cui succedit 

Curatoria-Balanianae habens excisa oppida JVu/dghcs> U- 
ranni, S. Stepha/ii, Batbris, Vineae-majoris , et Tclargii. 
Acceciit postea 

Curatoria Montagnae, in qua jacent diruta oppida Ash- 
7iis, Albargii, Aristdnis, et Loci-sancti, ubi sacrae aecles 
B. M. V. et SS. Nicolao et Trano adhuc cernuntur: excisa- 
que sunt eliam oppida Horti-murati , Ariagani, Lapdlighae, 
JSIalassi, Agorag7ii, et insigne Castellum Longonis-sardi si- 
tuin in ora maritima contra Bonifacium. Denique se offert 

Curatoria de Jannas, ubi excisa jacent oppida Vineolae , 
Agugaris, Gardbsi, Lapiae, Malaelerrae, Datii , ei Saragni ; 
atque insuper oppida Carsia7iae , Aagndnae, Lacostae, Azi- 
mt, Crasmisadae , Corvdris, Capihbres, Acragdnis, Mcla- 
xini,  Conarii, Ala/igii , Barddilis,  Agughedae, Deviani. 

Quare praefati populi qui supersunt agrum in ea Dioecesi 
habent longe lateque vacantem, fontibus et fluviis irriguum, 
glandiferis sylvis , earumque magnitudine, pastione, venatione 
ceteris antecellentem. Multi ex illis pastoritiam excrQent, et a- 
grestem cum tota  familia  in  montibus  degunt  vitam.  Mille 


112 
greges illic, totidemque armenta per herbas pascunt, caseum- 
que probatissimum faciunt, porcosque saginant, ex quibus sae- 
samenta optima farcimina pernae petasonesque fiunt. 

Habitant hic et alibi Sardiniae pastores  dispersi  per  insu- 

lam quandoque aperto caelo, et saepe  sub  arbore  frondosa, 

vel in parvis casis stramentis , vel suberis cortice tectis, et in 

vastissimis priscorum colonorum antris, multique in Noracibus 

ab Iberis Sardiniae colonis passim conditis in locis  agrestibus 

et montuosis, qui ad instar  rotundarum turrium in angustiam 

ascendentium extructi,et testudinati swnt absque luto et calce 

solis lapidibus rudibus tantae  magnitudinis,  ut  qui  obeliscos 

ignorant, non facile sibi persuadeant ingentes  eas moles po- 

tuisse hominum viribus eo comportari, et in altum tolli. Saepe 

ipse summa  diligentia  quaesivi  an  illius  saeculi  mausolea , 

turresve fuerint: nec tamen hominum memoria, aut hominum 

operibus, seu lapidum inscriptionibus, adinvenire potui. Saepe 

illos adivi, et plures  solo  prostratos,  plures  adhuc  integros 

inveni habentes fornices amplissimas,  januas  vero  angustissi- 

mas, et inter muri mediam latitudinem gradus,  per  quos  in 

altum  ascenditur;  tantoque  spectaculo  intentus  obstupui  ad 

magnitudinis et magnificentiae miraculum. 

i^AAyn-  <Wr^.-'   Haec antiquissima aedificia inter miraWIia retulit Aristoteles 

y*t Jm+*i«Jm> ,'*/*U<*^ in libro de Admirandis in natura c. 8rr testatus  sua aetate 

mAUh*>€*4~*s /^4*^fuisse in Sardinia  alias vetustissimas fornices, et inusitata do- 

/^'t^i^Mi^W micilia modulatis quibusdam, sed disparibus compacta  nume- 

tX*™~***~*+- %+jL*-io~it ris, olim a Jolao Iphiclis filio constructa, quorum tamen nulla 

<k*u*+ <»n>ut.<-Lju^ J0U vestigia hac tempestale in insula reperiuntur.  Sed  de  Sardi- 

t^tZJ+~ *«£*• CU+ niae Chorographia satis. 

r^mj; vU fW«r «£'* *•* - 

v^uUi <&**+> 4i***«'*y <^ 

^fl^jUy^^'4^^'  V^T,^ 


113 
TVE  LAUDIBUS 

J.  FRANCISCI  FAR.E 

ORATIO 

QUAM  IN  TURRITANA  ACADEMIA 

INTER   SOLEMNIA   STUDIORUM   AUSPICIA 

die 5 Nov. anni  1833. 

HABVIT 

V I C T. A N G I U S  S C H.  P I A R.  P R M F. 

ET  IN  EODEM  ARCHIGYMNASIO 

P H I L.  E T  A A.  L L.  D. 


l^/uanla sit laudum auctorilas, quae hic de quopiam in conspectu 
vestro , PP. Sapientissimi , praedicentur , neminem existimo reruin 
omnium adeo rudem et imperitum , qui ignoret. Quam ego tantam 
dicere audebo, ut multo minus valeant ad gloriae claritatem, quae 
alibi, et coram alio hominum genere possint celebrari. Scilicet, 
omnibus persuasum in hoc scientiarum domicilio sacratissimo, atque 
in comitiis veslris, quorum summa auctoritas , nulla proferri ad 
honorem nomina indignorum ; mediocrium laudationem explosioni- 
bus et cachinnis esse in irrisionem et contumeliam laudatoris exci- 
piendam; et egregiorum dumtaxat summorumque virorum virtutes 
solere verbis amplissimis honestari. Ad haec , quum nemini lateat 
hisce anni academici auspiciis laudem unis dignissirnis esse ex Jege 
tribuendam, ut simul et optime meritis sit praemium, et adolescen- 
tibus ad aemulationem incitamentum; satis idcirco plerisque, quin 
etiam laudum rationes audierint, ut de summa hominis dignita- 
te judicent, si eum intelligant hic commemoratum , vel commemo- 
randum. Quibus de causis habitam hisce in adjunetis laudationem, 
veluti dignissimum summae virtutis testimonium, ego cum civili illa 
consecratione _, qua olim Romani imperatoriae genti blandissime as- 
sentantes plurimos ex suis Augustis in Divos retulerunt, et cum eo 
solemnissimo ritti comparabo, quo aetate superior£ populus  Gallia- 

15 


m 

rum quamdam religionem in eos visus est constituere , qui vel 
splendidissimo ingenio ad gentium eruditionem, vel mirabilibus me- 
rilis in patriam floruissent. 

Ex hac optime perspecta publicarum laudum praestantia cuivis 
patebit quantum in laudatoris officio sit periculi. Namque si quis 
audientibus capere non posse videatur, quantum in eum conferatur 
honoris, laudans vel ex stultitia ridebitur, vel ex imprudentia et 
iniquitate exagitabitur. Quod posterius est plerumque fonnidandum. 
Quippe eura quibusdam sapientissimae et justissiraae legis violatorem 
condemnantibus, erunt qui et iniquum oderint cum in summos, dignis- 
simosque, qui injuria relicti sunt , tum in laudatos , quos de su- 
blirai suo loco deduxisse visus sit, quum ad eos indignum evc- 
xerit;. atque etiam erunt qui nihili faciant, eumque despiciant 
hebetioris ingenii liominem, publicae solemnisque laudationis pre- 
tium nescientera, atque male internoscentem in quo vera laudis 
ratio posita sit. 

Hic verum meae fortunae ipse gratulabor, quod nemini nec me- 
moralam legem violasse videbor ; nec de iniquitate postulabor in 
eos, vel qui ejusmodi laudationis officium exspcctant, vel (jui 
fuerint eodem dignati; nec spernar, quippe qui dignitatem merito- 
rum non bene noverim. Si enim mihi superioribus annis faventes 
aifuistis de Azunio, Sotgia, et Vico, praedicanti ; eoruraque nemo 
succensuit, qui post subsellia vestra frequentissimi consistebant; 
auguror et vobis, et ceteris, qui adsunt , gratiora hodierno die 
futura, quae verba collaturus sum in popularem vestrum Johanncm 
Franciscum Faram , virum profccto egregium, in reliquis Sardiniae 
scriptoribus nobilissimum , ac propterea verbis amplissimis omnium 
consensione^ semper honestatum. Jam quanta mihi affluit rerum co- 
pia ! Sed in uno tantum genere continebo orationem : atque ea 
praeteriens, quae in suae privatae vitae memoria conlinentur , quae- 
qua plurimas complectuntur amplioris gloriae causas in utraque , 
qua fulsit, dignitate ecclesiastica , intra sapientiam et literaturam 
horainis praeclarissimi meas cogitationes coercens in id iutcndam, 
ut inter plurimos Jurisconsultos, quibus patria nostra gloriatur, ne- 
mini existimetur inferior: inter eos vero, qui de rebus patriae scri- 
pserunt, et antiquitate, et operis praestantia, princeps habeatur. 

Ex gente Fara illis adnumerata, quae gencris vetustate, nominis 
nobilitate, laudum gloria, iuter Sardiniae populos maxirae splende- 
bant, noster hic Johannes Franciscus in lucem prodibat, ncc multis 
fortasse annis ante media tempora seculi XVI. Suum Sassaritani 
ostentant popularem , suoque gloriantur, jure et merito; quum 
«juantum honoris ex quopiam egregio, quem edideriut,  et  parend- 


115 

hus et gcncri ; tantumdem ct patriae vcniat. Qnin, me judicc, 
majorem licet Iuiic civitati de codem superbiam siunerc , quam de 
suis deceat rcliquas gcntcs, quae nostro communi nomine conlinenlur.- 
proplerea quod ct prinius extitit, qui post inlelicissima tcmpora ab 
excidio romani impcrii, palriae nostrae , veluti alumnae hominum 
mentis sagacissimac laudem instauraverit, atque etiam in serie do- 
ctissimoruin, qui a sua ad nostram actatcm florucre, ante omnes 
visus sit constitissc. 

Non me fugit ante Faram prodiissc Karalibus Sigismundum Ar- 
querium, summi iugenii, multaeque doctrinae virum, cum in rebus 
divinis, tum in utroque jure; quem omnes idcirco patriae sperabant 
honoris causam , fortasse etiam utilitatis. O spes fallaces ! quod post 
vulgatam , insertamque in Cosmograpbia Munsteriana (anno 1558) 
brevem Sardiniae descriptionem et bistoriam , quum mox majus pro- 
missum opus de rebus sardois aggrederetur , eum tristissimis fatis 
insectantibus , tandem acerbo atrocissimoque funere ( proh dolor ! ) 
in immenso civium Toletanorum (anno 1571 )spectaculo, indignum 
intus uno quoque apud se literatissimi viri exitium miserantibus, 
ferro simul et igne sacro perimebatur. Hinc salvis miscrrimo raeri- 
tis honoribus, primas Farae concessas iterum deccrnam , illique ae- 
tate anteriori , qui tamcn paucis fructibus allalis non grandaevus 
est succisus, hunc praeponam tcmpore quidem posteriorem, cui ta- 
men tamdiu spiritus mansit, quamdiu, nisi omnibus numeris absol- 
verit, potuit opus conficere. 

Hujus pueritiam, et pueritiae proximam aetatem, primamque do- 
ctrinam et eruditionem in Grammaticis et Rhetoricis praetervolans 
ad illud tempus properabo, quo nondum ex ephebis egressus, quum 
dies noctesque discendi cupiditate incitarclur, coeli natalisque soli 
delicias posthabens, parentum, propinquorum , et amicorum blandi- 
tiis minime victus , exul scientiarum amore, celebriora tunc tempo- 
ris Italiae gymnasia longa peregrinatione perlustravit , et in diuturna 
commoratione doctissimos quosque tum naturalis, tum civilis et 
canonicae sapientiae profcssorcs audivit. Optima et amplissima mens 
si vehementi et constanti studio excolatur, quid existet? JMirnbile 
dictu ! quantum ipse profecerit in philosophia , cujus disciplinae 
Pisis vacavit, quae urbs sapientissimorum hominum totius Italiae erat 
domicilium. Naraque in aemulationis fervorc omncm animi vim exe- 
rens eo pcrvenit, ut se piaetergressos illos puduerit, qui iugenio 
praediti ad multiplex illud rerum genus , jam pridcm id stadium 
currentes, quammaxime poterant, enitebantur, et contendebant. 

Verum majorem facient admirationem progressus in lcgutn scien- 
tia, ad quam illico se contulit. Pariter enim et aequaliter cum aetate 


116 

studio adolescente, majores vires ingenio explicante,.talem se prae- 
stitit, ut quum in rebus, quas philosophia complectebatur, ceteros 
aevi sui facile vicerit; in juris cognitione, profundaque intelligen- 
tia eos superaverit, qui arreptam animo sapientiam diuturna medita- 
tione aluerant ; iis se aequaverit, qui doctrinae laude magis florerent. 
Ergo in eo, quem adhuc impuberem philosophia transcripsit in vi- 
rum, in co, qui inter discipulorum subsellia humilis consistit, do- 
ctorem admiramini eximium. Qui nondum magistri nomen adeptus, 
et nihilominus tanta eruditione et solertia, quanta ei satis, qui in- 
terpretis munere honeste fungeretur, multa et praeclara legum com- 
mentaria scripsit. Majorum nostrorum negligentia plerisque amissis, 
et quorumdam deletis etiam a memoria titulis, unum aut alterum 
proterre licet praeter illud in Bariholum , quod ipse in sua Choro- 
graphia commemorat (art. III. pag. 19). In quo facto qui pyg- 
maeum cum gigante videat congredientem, minus recte rerum ratio- 
nes novisse putabo , quam qui strenuum adolescentem cum viro 
fortissimo colluctantem admiretur. 

Sed haec praetermittens , proferam illum hac inscriptione nobilissi- 
mum tractat. De essentia injautis, projcimi infantiae, et proximi pu- 
bertati publici juris anno 1567 factum, non multo post Veneta illa 
collectione comprehendendum (anno 1584), ubi illustriorum cum 
Pon^ificii, tum Caesarei , juris consultorum commentationes con- 
tinebautur. De qua quaestione adeo subtiliter et copiose disputavit, 
ut quam de solertissimo ingenio ex iis, quae noverant, antecessores , 
expectationem conceperant, longe multumque superasse , et pro eo, 
quod habuerat ab iisdem, plus dictus fuerit reddidisse. Quae verba 
quamrruam ampla videantur, velirn tamen a nemine meritis habeantur 
ampliora; veriusque existimentur legitimi et justissimi judicis sen- 
tentiam referre, quam laudatoris opinionem, qui ad ea , quae sint 
reprehendenda, veluti oculus inermis ad solis maculas, caecutiat , 
vel ad exiguitatem extremam, ut fere evanescant, intueatur contracta, 
quae auctor peccavit; et contra , veluti per microscopion admirabi- 
lissime res magnificans, perspiciat quae quidem sint probanda, mi- 
nime yero laudibus efferenda. Neque enim haec ex meo conceptu 
protuli, deprompta ex Camillo PJautio praeclarissimo J. U. profes- 
sore atque interprete, qui civem nostrum in celeberrimo Pisarum 
Athenaeo utramque sapientiam erudierat. Cujus testimonium si pos- 
sit pro multis argumentis haberi , ego non adigar , ut singula ap- 
prehendens singulorum momenta examinem; simulque expediar a 
uifficultatibus , quas horret mei instituti ratio. Quod mihi contingit 
felicissime, ne et temerarius videar de iis disputans, quae creduntur 
esse sapientiae mihi reconditae; et maxime, ne tempus, cjuod breyis- 


117 

simum concedilur, iis dicendis desit, de quibus  quin  arrogans   vi- 
dear, unus dicere possum. 

Quum vero iniclligam ad proposili vcritalcm magis dcclarandam 
multum conferre, si praetermissarn de hisce causis analjsin accura- 
tam, iis compcnsem , quac quamvis pauca, tamen arguant indubic 
quantus vcl in ipsis initiis ille fuerit; propterca haec leviter con- 
tingere juvat. 

Atque occurrit copia doctrinae , et praecipue singularis ralio in 
memorata quaestione pertractanda. De qua aliter disserruit noster 
Jurisperitus, ac consueverunt , quibus cxcogitantibus et scriben- 
tibus, eadem et serie et specie res obversantur, qua iis jam objicie- 
bantur, qui ante omnes argumentum attingentes id praeocupaverunt. 
Admirantur lectores ingenii divitias , et merito. Neque enim talis 
fuit, qui undique collecta digerens nulla aut pauca dc suo penu 
protulerit, vel satis sibi duxerit in controversiis , si liinc inde di- 
sceptantium sententias referret, quarum alterutri adhaereret, quae 
vel numero, vel auctoritate doctorum , poiior videretur; vel intcr 
paria momenta adeo se profiteretur ambiguum , ut in neutram par- 
tem penderet. Ita se gerunt pleriquc literatorum, genus inertissi- 
mum, et ineptissimum , qui, quum sine mente laborent, nihil est, quo 
cumulent et adaugeant humanas cognitiones ; et sua fucorum ritu 
facientes quae ab aliis elaborata sunt, pro suis aliena venditant pla- 
giarii, suaque ipsi putant aliena, si haec in aliam , eamque seriem 
distribuant, quae non semper dicendus sit ordo, si componant eo 
modo, ut nec pes ( dicerel. Horatius ), nec caput, uni formae red- 
datur; scilicet nec una cogitandi ratio , nec naa eadcmque opinio 
apparet ubique. Contra vero se gessisse visi sunt, qui ingenio prae- 
stantcs, quum contingendis studerent, quae a communi doctorum 
cognitione aberant, rnetam sunt praetergressi , ubi alii haesere ; qui- 
que, qnum actuosissimi essent, maximis perfuncti laboribus, majo- 
res susceperunt, et sustinuerunt, ut optime de ceteris, qui ad ea- 
dem animum applicuerant, possent mereri: et contra se gessit civis 
noster. Cujus laudatam disquisitionem si quem juvabit attento animo 
perlegere, nae ille in eorum sublimi gradu numeroque selecto Fa- 
ram suspiciet, quos D. O. M. providentia edit in mundum, ut 
mentes humanas ad altiora provehant; eumque intelliget in docendi 
ratione tantum a ceterorum consuetudine abhorruisse , ut commen- 
taria sua non ad eam aetatem, qua docti homines minus seuten- 
tiae propriac, quam aliorum auctoritati tribuentes , servum pecus 
viderentur; sed ad felicius illud aevum rcfeiat, quo profligata jam a 
literarum rep. indignissima magistrorum tyrannide, unaque constiluta 
ratione regina, oniues scientiae humanae ad majorein mentis perfe- 


118 

ctionem , et status civilis felicitatcm, sese in libertatem vindicaverant. 
Quum enim plurima et multiplici cxornaretur doctrina, potius ex 
lectione et meditatione sua, quam ex magistrorum oratione , quae 
mediocribus mentibus pabulum sit sufficiens, egregiis vero irritatio 
cupiditatis ; proptcrea, occasione oblata , amplissimas scientiae divitias 
sine ostentatione proferebat, et, ubi esset opinionum conflictio, me- 
dium sese inferens, illico sententiam oppugnabat, quae ab ipsa re 
esset aliena, novisque praesidiis veritatem tuebatur. Consueverat enim 
non pro doctorum noraine , sed pro eo , quod in quaque re essefc 
ponderis, hanc aestimare; atcrae, quod faciat admirabilitatem , in 
aetatula ( ut ex verbis loquar lpsius Plautii ) , quae nondum vide- 
retur satis consulta, ipse neglecta vetustatis auctoritate , nec magni 
liabito plurimorum suffragio, plurimorum sententias refellere ausus 
est; nec omnia in omnibus venerans judicium audacter adhibebat, 
quaedam probabat, quaedam improbabat, adeo ut , quin in alicujus 
magistri verba juraret, judicem se gereret magistrorum. Etenim in- 
dignum arbitrabatur hominibus , quorum mentem rationis splendor 
illustraret, quod Accursio , Bartholo, etBaldo, non secus parerent, 
ac pueri paedagogis ex niraia reverentia consueverunt : liberque a- 
nimus, qui veritatem propria intelligentia cognitam complecti, non 
ex aliorum auctoritate absconditam venerari apud se statuisset, ad 
Catonis exemplum se composuit, qui, adhuc puerulus, non prius ob- 
temperasse fertur, quam nosset jussionis causam; nec ullam unquam 
et ipsis scholarum principibus iidem adhibuit, nisi reddita idonea 
ratione. Illis, quippe ingenio et doctrina praestantissimis, magnum 
semper habebat honorem ; sed cum homines , non Deos , existimaret , 
suae prudentiae esse rebatur si animi penderet, donec dubium eva- 
nesceret ad distinctam rei cognitionem , si abscondita investigaret , an 
forte felicius laboraret, quam qui antea quaesiverant. Ecquis hanc 
sapientissimam cogitandi rationem in adolescentulo facile crederei ? 
et hunc adolescentulum censeret eo vixisse tempore, quo ars verita- 
tis indagandae inepliarum erat plenissima? Illis ergo non minorem 
agnoscite virum , qui quum prima aetate iisdem tenebris involve- 
rentur, quae ceteros excaecabant, et in adolescentia iisdem praeju- 
diciis constringerentur disciplinae perversae , quae animos hominum 
a vero longe abducebat, mox suae intelligentiae et rationis virtute , 
urabris discussis , vincula ruperunt male ante captarum opinionum , 
et secum ad clarissimam rerum cognitionem assurgentibus ceteros 
evexere. 

Quod vero conjectura ex plurimis ingenii monumentis, et penitus 
cognita animi sui propensione in legum sapientiam auguratus fuerat 
Camillus Plautius, scilicet, ut cum aetas ferret, amplior meliorum 


II9 

fructuum foccunditas exubcraret, annc putem felici cvcntu proba- 
ttttn? Si milii cttm iis rcs cssct, qui ncscircnt qttantum cum in rc- 
bus civilibus, tum in litcrariis, in illis ad socictatis bumanae bo- 
num, in hisce ad scienliarum incremcntum , valcat varia rcrum con- 
ditio in singulorum tcmporum varietalc, jam profecto ipse me co 
in loco positum intelligcrcm , unde pedem parum honeste pro- 
ferre possem. Vcrum quum prudcntissimos alloquar, qui ex rerum 
cxperientia cum propria , tum majorttm, didicere in certo quodam 
rerum statu contingere, ut circa quaedam vim omnem suam animi 
exerant, et qui quantique sint, tam in suscipiendis, quam in susti- 
nendis rebus , ostendant ; hinc mihi vobis satisfacere videar, si re- 
ponam nec tcmpora, nec vitae posterioris instilutum, et id genus 
cetera, luisse ejusmodi, quae civem nostrum legttm scientiae totum 
permiscrint, et saepe scribendi occasionem dederint. Reversus enim 
Sardiniam, et io Clerum hujus Ecclesiae metropolitanae cooptatus 
ad rem religiosam debuit animum convertere. Interea miserrimae 
conditionis non ignarus, in qua ex fatorum malignitate ab eo tem- 
pore patria versabatur , quo fnerat infeliciter ab Italia avulsa et dis- 
tracta , nec animo aequo suam ignobilitatem patiens , quum in ac- 
cerbissimo Arqucrii interitu, rerum sardoarum illustratorem defuisse 
intelligeret, ejus sibi partes magnanimus assumpsit, et quod ab re- 
ligiosarum rerum negotiis vacabat, partem temporis ipsi nobilitandae 
tribuebat. Quum tamen in novo vitae instituto locus iis legibus ver- 
sandis fuerit, quae canonicae et pontificiae appellantur, non mihi te- 
mere ccnsendum eum et in iisdem se multum exerctiisse , et plurima, 
ut tractantes solebant, ad rerum occasiones scripsisse. Alque hoc 
tempus esset eorum laudandorum , et libenter laudarem , nisi infe- 
lici tcmporum condilione factum esset ut jactura irreparabili hacc 
legum scientia amisisset praesidia, et literatura nostra totidem orna- 
menta. Vix ad nos commentationis cujusdam memoria pervenit, 
quam , quum in Archipresbyteratus dignitate fulgeret , misit ad Al- 
phonsum De-Lorca (anno 1588. ) Romae versantem super celeber- 
rima inanique quaestione de Sardiniensi primatu inter Archiepi- 
scopum Caralensem et praenominatum Archiepiscopum Turrensem , 
qui se ante omnes ausus erat principalem gerere sacrorum Sardiniae 
pontificem: nec praeter hanc dissertationem aliud indicare datum , 
quam constitutiones synodieas, quae ad disciplinam ecclesiasticam , 
temporum, ut ajunt, injuria , aut hominum , ut verius loquar, 
mala voluntate, labcfactatam , ab ipsius prudenlia juxta Evangelii 
normam, et SS. PP. praescripta ( anno 1591 ) fuerunt positae in 
Congregatione Sacerdotum Ecclesiae Bosanensis non multo post 
Episcopatus auspicia, et Dioccesis visitationem. 


120 

At si ipslus gloria , quippe liominis lcgum sapientiae consultissimi, 
nec multum videatur pcrvulgata, propterea quod in juris dumtaxat 
perilorum cognitionc comprehensa dcfiniatur; nec perpelua sit fulura, 
quum vetustas omnium fere anteriorum nomina aboleat, et vivacior 
posteriorum splendor illorum lumina vincat, ad subtiliores recen- 
tionum cogitationes quasi vilesccntibus veterum cogitatis : nihilo 
minus aliae Farae supersunt honoris causae, et quidem ejusmodi, quae 
semper valeant; hinc nullum unquam tempus adfulurum arbitror, 
quo nomen ejus ex nostrorum literatorum memoria labatur; quin, 
si faveant superi , auguror illi honorem habituros non solum qui 
in Italia, sed et qui in universa per orbem literarum rep. coni- 
prehenduntur. Jusenim, quod studio assiduo patriae rebus cognoscen- 
dis et tractandis ad nominis immortalitatem nactus est, tamdiu vi- 
gcbit, quamdiu id genus literae erunt in honore, et plurimi aesti- 
mabuntur, qui cum ante omnes, diligentia admirabili, et voluntate 
solidissima, tum felicissime antiquitatem gentis et recentem statum 
illustraverint. 

Apposite hanc multiplicem conditionem mihi retulit cogitatio, su- 
per quibus tanta civi nostro laus construatur, quanta super iisdem 
constructa primis eximiisque historiarum scriptoribus , etiis,qui nunc 
Statistici vulgo appellantur. Profecto quem vel ipsi adolescenluli 
intelligunt, quum Farae nomen auribus percipiunt ? Forte quidem 
nescient quantum ipse fuerit juris peritus; sed nemo erit quin noverit 
patrem et conditorem sardoae historiae. 

Fallar si eurn primum intcr nostrates asseram, qui historiam 
patriam concinnaverit, et gentis nostrae originem, mores, vitae ra- 
tionem, et res praeclare gestas literis commendaverit? Nonne fieri 
potuit ut ante lpsum opus perieiit ab alio incoeptum ? In quo 
non respicio tempora remotiora. In iis enim suas historias Sardi- 
niam habuisse mihi est probabilissimum , et erit ceteris credibile , 
si meminerint genus Sardorum primum ab Etruscis , qui prae re- 
liquis Europae populis erant excultiores; tum suas hic posuisse sedes 
Phoenices et Graecos; postea gentis imperium habuisse Carthaginen- 
ses ; et tandem Romanos : unde ratiocinari licet non paucos in prae- 
dictorum dominatorum temporibus Sardiniae extitisse homines litera- 
tos, in iisque aliquot, qui patriae amore incensi patriae laudes 
narratione rerum gestarum sint complexi. Cujus rei argumento 
mihi sunt, quae protulerunt de antiquissimo Sardiniae statu, qui 
ex graecis et romanis res nostras attigere : quae profecto non a- 
liunde poterant, quam a sardorum monumentis hausisse. Sed vel 
temporum injuria rerum veterum monumenta eripuerit Sardoni, 
vel ab eo primum sint confectae historiae nostrae, nobis princeps 
erit  Fara  nostrorum historicorum. 


121 

Cujm pnncjpatus gloria multo fit illusirior ct a studio , quo in- 
cciulebatur, et a laboribus , quos sua constantia pcrtulit , ct a diffi- 
cultatibus , quas sua virtus suporavit. Aliter enim Farac contigit , ac 
plerisque, qui auctorum splendidissimo noinine exornantur , quin 
lamen ulla re humanas cognitiones auxerint ; qui ab aliis tractata 
retractantes, ct confundentes, libros ex libris conlJant : aliter ei quidem 
contigit , cui in assidua lectione cx infinito auctorum numero pauca 
essent expiscanda , tota vetustas excutienda , et in colligendis et com- 
pouendis quae excerpsisset , tum adlaborandum studiosissime , cum 
sibi rcrum veritatem ipse assecutus videretur. Atque haec vehemen- 
ter affirmans non ab alio rem nimis amplificare dicar, quam ab eo , 
qui historiographum nostrum mininve noverit, eumque quae affabre 
congessit , ex graecis , romanis , italis , gallis , germanisque scripto- 
ribus, laboriose congessisse; nec iis tantummodo qui temporum , loco- 
rum , hominum , rerumque gestarum memoriam literis commenda- 
ruut, sed ex ipsis philosophorum commentariis , et poetarum car- 
minibus. Quibus sunt quae adjungamus, alterius generis monumenta, 
ii nempe Codices vernaculo idiomate exarati , qui Condaghes , aut 
Condacia , ut in latinitate barbara , sunt appellati. Magna quidem 
ejus in diuturnis negotiis perseverantia , nec minor animi virtus in 
eorumdem difficultate. Scio mullis licuisse ut in commoda conclavis 
quiete scriberent historias ; quod Farae non licuit , cui Italia et Hi- 
spania, nec semel, fuit peragranda, ut tabularia scrutarelur , et scri- 
ptorum libros perquireret. De quo nemini dubium erit intelligenti 
paucissima Aragonensium , quorum maxime intererat posteros igno- 
rare , quae Sardiniam afflixerant, fortasse nulla Pisanorum , monu- 
menta apud nos remansisse, monachis primum ex tota insula, mox 
civibus Pisanis a Castro Caralis omnia secum avehentibus ; et 
praelerea nondum arti typographorum tantum temporis fuisse , quan- 
tum satis esset veterum scriptorum codicibus ad commime commo- 
dum multiplicandis . Quamquam , ut quod sentio dicam, minus ipsi 
laboris in monumentorum historicorum perquisitione perferendum , 
quam in Sardiniae exploratione ad locorum, et rertim tam pracsen- 
lium , quam praeteritarum , quae in iisdem continereutur descri- 
ptionem ; quae proptera ct in longitudine et latitudine , et in cir- 
cnitu sinuosissimo , dimetienda , atque in populosis et cultis , in inho- 
spitis inciiltisque regionibus, tam in aere crassiori per planitiem nunc 
humidam et lutulentam , nunc aestuosam et pulverulentam ; quani 
sd) frigidiore coelo per moutium asperitatem , et vada periculosa 
fluminum , saepe fuit pedibus adcunda. In quibus peragrationibus 
fjuot quautaque sit ipse incommoda peipessus, quot quantaque pe- 
licnla obierit alii nemini claiius inlelligetur,  quam qui hac  aetate 

16 ' 


122 

etsi per vias planiorcs, et per pauciora et minora pericula, suis iti- 
neribus iverit. 

Hisce tandem emensis itineribus , laborlhus exhaustis , periculis- 
que superatis, multiplex opus suum de rebus locisque Sardiniae fe- 
liciter conficiebat. Quae laus ex properala ejusdem consideratione 
facile probabitur. 

ln quatuor partes rerum nostrarum commemoratio distributa. 
Quarum prior omnem complectitur vetustatera a prima hominum me- 
inoria per longa heroicorum et historicorum temporum spatia7 ad 
annum in christiana chronologia quinquagesimum nonum supra sep- 
tingentesimum. Continentur in parte secunda quae ipse potuit in- 
venta collegisse diligentissinius nntiquilatis explorator usque a Ca- 
roli Magni imperio ad extremam Pisanorum dominationem. Intervallo 
brevissimam tertiam historiae periodum invenies, utpote quae octo- 
ginta et trium annorum spatio concluditur, sed rerum magnitudine, 
factionum partibus nescio de quo decertantibus , populisque alieni- 
genarum tyrannidi obnitentibus , a Jacobo II. ad Martini senioris 
tempora infelicissima , a cujus filio fractae in campis Salluritanis 
Sardiniae vires, populique coacti ignominiosae servitutis jugum sub 
ire. Occurrunt in parle postrema per regum Aragoniae et Hispaniae 
seriem, quae ex temporibus a Ferdinando I. ad Carolum I. digna 
posterorum cognitione existimavit ; quoium nos plurima yel deplo- 
remus , vel detestemur; pauca admiremur, quae priscam in nostris 
hominibus virtutem illo tristissimo aevo non omnino extinctam, sed 
sopitam ostendunt. 

Praedictorum quatuor librorum primus duntaxat proferebatur typis 
Caralitanis {anno 1579) in populum sardoum, mox in omnes Eu- 
ropae gentes Burmanni et Graevii opera: reliqui intus positi ex- 
tremum limae labovem ab eo manebant , quam tamen nunquam 
sensere. lis enim absolvendis praeclarum auctorem detinuere , cum 
sui muneris negotia in Canonicorum Eccleaiae Turritanae collegio , 
et officia Archipresbyteralis dignitatis, quae post pontificiam potior 
est in hac Archidioecesi ; tum maxime studia illius famosae litis , 
quae magno animorum aestu in romana curia perorabatur. In quo 
si multum de pace corrupta homini christiano sit deplorandum ; 
non minus erit civibus de impedimento dolendum , quod extitit , 
ne omnes incoeptorum partes expleret. Namque compositis rebus 
inflictum charitati vulnus in nova animorura consensione sanabatur; 
sed quod patriae et sardoae literaturae lum sublatum est , cum ab 
cjuMiiodi curis huic eximio ingenio tempora absumebantur, sane 
nullo pacto poterat reparari. Illo enim praesule abscnte , cui de 
yani tituli houoie religio major , quam de suae  dignitatis officio ,, 


m 

totum , quantumcumque csset , dioeeeseos onus suis humeris erat 
sustiiictuUim: eodem pracsentc, vel non tninus ponderis illis incum- 
bobat, et eo molestius , (jnod omnem sibi vindicaret laudem , cujus 
nomine, nisi numine, res gererentur ; vel si ullam optimus Archi- 
prcsbyter senserit imminutionem, pro ea, qua levabatur , parte labo- 
ris , plns debebat oneris subire , praeparaturus , de quibus delibe- 
randum esset in concione Episcoporum Provinciae ; quae , ut auclor 
est Vicus, anno octogesimo quinto supra seculum XV in hac urbe 
celcbrabatur. 

Scd virtutes inspiciamus, quae enitent in opere. Easdem vos ad- 
mirabimini, quibus praeclarissimi quique exornabantur , qui de gentis 
suae rebus scripsere, diligenliam scilicet inventionis, inventorum di- 
stributionem, sententiarum rectitudincm , veritatis amorem. 

Quota enim quaeque fuit vetus rerum ad nos quoquomodo spe- 
ctantium memoria, quae ipsum fugerit, aut libris consignata scri- 
ptorum, vel plurimum, vel minimum, ab aetate sua longinquorum, 
vel in tabulariis gentium exterarum recondita, aut in lapidibus , 
et oppidorum castrorum urbiumque ruderibus nondum invesiigata? 
Hinc ad cgregium virum Josephum Mannura paucissima sunt, quae 
plurimis a Fara congestis laudenlur addidisse, qui inter hosce duos 
praestantissimos in trium fere seculorum intervallo de rebus nostris 
scripsere. 

Rerum ordo nulli non probabitur. Quem quidem clarissime ar- 
guit facilis descriptorum inteliigentia, quum nemo antiquitatis no- 
strae ignarus ad Farae historias accedat, quin satis ejusdcm peritus 
ex unica lectione recedat. 

Quid vero de opinionibus, in quas animum suum cogitatio ad- 
duxit? Hominem saepe visus sum videre, qui ex meliore aevo pro- 
diisset : tanta felicitate in scriptorum scnsis attingendis , in eo , quod 
verum esset, inter plurima, quae veri speciem praesefcrrenl , inter- 
noscendo, mens sagacitatis acerrimae , multaequae rationis , utebatur. 
Atque ipsi apud vos laudi erit ampliori, quod in immenso fabella- 
rum numero , quibus Sardoae gente abundabant, in credulitate vulgi , 
quod infinitum tunc temporis erat, in stultissima persuasione, qua 
et plerique homincs literati ex judicii perversitale imbuebantur, fal- 
sum a contrario saepe discreverit; nec ullam unquam et commen- 
titiis illis narrationibus fidem adhibuerit, quae ad nostram actatem 
permansere; cujustnodi sunt quae novimus de hujus urbis origine, 
et quae admirabilissima quidam homines Bosani , ceteris sardis sub- 
ridentibus, praedicant et insolenlius verbis efferunt de illa suae Cal- 
mediae utopia. 

Jam ad id veniamus, quod caput est; ad  veriloquium  auctoris. 


m 

De hoc nonnutlfruam quesii sunt exteri homines quod in rebus narrandi* 
suae potius et suorum popularium voluntati, quam veritati et ju- 
stitiae, scriptores nostri studuerint, quidam formidolosi ex animi 
exiguitate, quidam ut, vel gentis suae dignitatem exaggeraient, vel 
municipum favori velificarentur, ex ostentatione, aut ambitione, 
quidam, qui dominos sibi conciliare vellent, ex assentatione turpis- 
*ima. Hujusmodi injuriae, si non possum, quin plerosque ex nostns 
fatear astrictos, spero Farara vel esse integerrimum omnium suf- 
fragiis laudandum, vel in levissimis sontem ex aequo et bono, re- 
specta communi hominum conditione , veniam a vobis impelraturam. 
Atque hoc velim animum vestrum subeat, qiiod tum ad scribendum 
ipse aggressus sit, cum scissa in duas partes Sardoae familiae uni- 
tate, hinc atque illinc impii fratres debaccharentur; iique et hteratis 
hominibus minaces imminerent, qui sibi quiddam ipsa observantia 
amplius arrogarent; et propterea suis laudatoribus fausti, eo animo 
censores paterentur, quo passi sunt Arquerium , quem usque et Sar- 
diniae et Hispaniae insectati sunl, dum impulerint in exitium. 

Quum ergo et in Fara , et in suarum historiarum commentarns , 
tot splendeant tantaeque virtutes, quot quantisque historicorum 
principes honestantur, et ipsorum scripta maximo habentur in hono- 
re; equidem neraini, nec rerum, nec personae, dignitatem transcen- 
dere videbor, si opus suum ex tanta auctoritate loci et maxune 
antiquum patriae gloriae monumentum commendem, et^ ubernmum 
purumque fontem, unde omnis semper ab omnibus derivata rerum 
nostrarum cognitio, quotquot de rebus sardois uscjue ad Thomara 
Napolira scripsere; ab iis etiara, qui verbis invidiae plenis, o ln- 
credibilern arrogantiam ! illum petere sunt ausi, genus plagJano- 
rum, quos cum latronibus exaequem, qui, quem expoliayennt, ycr- 
terent et trucident. Ex quo ipsi jus meritumque, et meis partibus 
officium justum, debitumque piura, ut in hac tanta summorum ho- 
minum celebritate eum illa vulgari salutem nobilissimaque appel- 
latione. Patris et conditoris Sardoae historiae. 

Optime mihi inlellectum me in praesentia laudatorem, non judi- 
cem agere; cum tamen, si ex celeri circumspectione, nec longa con- 
sideratione constet quae peccavit esse ejusmodi, quae vix natura 
humana cavere possit, honestior de eodem animis vestris opinio sit 
concipienda ; hinc operae pretium erit, si notem quae reprehendenda 
videantur, eorumque pondera suis momentis perpendam. 

Atque ad duplex genus animadvertenda revocabo; ad matenam 
yidelicet , et ad tractationis modum. 

In primis non probabo quod historiam gentis e nimia longmquu 
tate exorsus se in obscurissimas vetustissimorum temporum tenebras 


125 

intulcrit, nullo facem pracferente, nulloquc doccntc, nisi qui ab 
illa antiquitate plurimis seculis abcsset, nec altcrius lumine eam 
potuissct viderc illustratam. Et quanturn a sapientium praescriplio- 
nibus, et critices norma liisce in rcbus defecit; tantumdem ct defe- 
cisse visus est, quum majorcm, quam satis essct, poetarum fabulis 
commentisque vetustatis auctoritatem adjuugeret. Nunquam cgo tcmere 
ausim negare vera nonnulla illis tictionibus involuta; sed propterea 
intra quosdam fincs consistendum ©pinor, nec dum omnia pro veris 
venditantur, lectores qui sapiunt scribentis stultitiam irrideant et 
hebes ingenium despiciant. 

JNec colonos Sardiniae enumeranti minus ero severus. Tametsi quid 
concedendum sit ternporibus, quibus plurimae vigebant vanae opi- 
niones : et satis esse debeat, quod nisi omnibus, quas a puerulo do- 
ctus fuerat, et gens tota tamquam certissimas habebat; at saltem ple- 
risque historicam narrationem exuerit. Quod vero nulla possit excu- 
satione miuui, adeo colonorum hujus terrae auxit nurnerum, ut 
omnino demirentur qui hominis prudentiam noverint. Praeterearn 
quorum immigratio vel mythistoricorum literis _, vel veterum gentium 
monumentis , vel alia quapiam conjectura sit probabilis: qui vero 
pati possum plerosque in plurimis, quos auctor in primo historiarum 
libro, iterumque in primo Chorographiae ( art. III. pagg. 19. 20 ) 
appellat, propterea ad Sardiniae populum totidem accessiones attu- 
lisse dictos, quod ad mercium mutationem, et fructuum a variis 
regionibus allatorum, et operum ab humana industria elaboratorum, 
communicationem inter gentes, maria per quoddam temporis spatium 
continuis longisque navigationibus percurrerint ? Haec ipse reputo 
scriptori Sardiniae-sacrae caussam dedisse, cur hoc opus reprobaret, 
utpote in quo, ut superlatis illius verbis utar, mare coelo , verajal- 
sis miscerentur. Quae sententia si possit aequo acerbior videri in 
particulam libri primi, veluti temeraria falsaque damnanda est in 
reliquas, ceterosque libros, quos hujusmodi vitiorum immunes, et 
puros comperisset, si non fugiendbus oculis, sed animo attento et 
integro narrantem esset prosecutus. Sed inter eos etiam , qui sapere 
existimantur, quotus est quisque qui sententiam retineat , donec rem 
penitus introspexerit , et undequaque considerarit? Omnibus hoc 
vitium, tantumque suo ingenio singuli confidunt , ut sibi ad judi- 
candum satis esse ducant, cum celeri lectione unam vel alteram 
operis partem exploraverint. 

Sed ad me redeam, que verbis claris profitebor mihi ingralissima 
fuisse quae identidem occurrunt, quandoquidem nullius sint momenti, 
nihil vel ad hominum illius aetatis mores arguendos, vel ad poste- 
reruin  prudeatiam,  vcl ad  gentis gioriam  conferant.  Mihi  haec 


126 

supervacanea graviter ferenti/ et ad inutilia subirato, mox dolendum 
quod plurima praeterierit, et nullis mandaveris literis, quae nos 
juvisset cognoscere de varia populorum Saidiniae conditione in mu- 
tabili regentium politica, de religione , moribus, artibus, mer- 
caturis, legum utilitate, illorum integritate qui judicia exercerent , 
dominantium studiis, optimatium deliberationibus in comitiis de- 
cennalibus, et demum de rebus gestis illustriorum ex plurimis Re- 
gibus, quibus tetrarchia sardoa creverat et floruerat. Est aliud etiam, 
cujus me pigeat, studium scilicet, quod in ipso apparet , privatae 
gloriolae. Id enim sapiente indignissimum , qualem decet histori- 
cum esse. Qui in suis narrationibus tum laudem meretur, cum in 
hanc, non magis quam in illam partem se inclinat, nec ullis rebus 
afhcitur, ne ipso quidem, sit verbis venia, patriae amore , quo quan- 
tum civis laudandus, tantum is vituperandus qui ex narratoris et 
judicis  officiis in unam veritatem et justitiam debeat intueri. 

Quid denique de scribendi ratione.'' Eam ipse adhibuit, quae an- 
nalium confectoribus , non historiarum scriptoribus , est usurpata. 
Ex quo fit, ut jure summo secum agenti eum componere non liceat 
in splendidissimo et amplissimo ordine historicorum. Perperam enim 
hoc nomine appellares , qui nuncium tantummodo vetustatis ageret , 
et temporum lestem, nec se vindicem virtutis, injuriarum publicarum 
ultorem, perversarum opinionum condemnatorem , et, quod praeci- 
puum maximumque est, vitae magislrum, et judicem actionum, prae- 
staret, nullamque cum super populis, tum super rerum publicarum 
moderatoribus censoriam auctoritatem exerceret. Porro nemini non 
palet eum , qui raptim rerum monumenta contingit , et facta siniplici- 
ter narrat, nec posse posteros prudentiam docere , nec ad honestatem 
animos inforraare. Hinc dictum praeclare a Tullio summi tantum 
Oratoris esse historiam scribere ; quod verius cuique videbitur , si 
eorum, quae oratori summo sunt attributa, memoria repetatur. Quam 
brevissimam Farae elocutionem aegrius ii ferent, qui illum ex certis 
argumentis noverint et latini sermonis puritate, et vi sententiarum, 
et numerosa orationis compositione,  nemini aetatis suae secundum. 

Hic tamen ne partem ego laudatoris agens ullam ipsi videar in- 
ferre injuriam, quod turpissimum esset, nedum assurdum; juvat 
idcirco vos admonere a mea animadversione non totum opus , sed 
partieulam dumtaxat contingi, eamque periodum, qua comprehende- 
rentur quae ille cognovisse poterat cum ex experientia propria, tum 
ex nostrorum scriptis , et eorum memoria , qui res , aut vidissent 9 
aut ab iis accepissent qui viderant. In ceteris autem quae ex testi- 
moniis necclans, nee integris noverit, quin vitio ei detur, quod se a 
multiloquio temperaverit , inde ipsi nova crescet laus, quippe ho- 
minis pmdentissimo. 


127 

Pauca hacc vitiosa, quorum plcraquc et in maxime laudatis an- 
tiquorum tcmporum scnptoribus reprehendantur , non magis debent 
civi nostro obcsse ad hcmestissimam famam, quam illis obfuisse no- 
vimus, qui eadem pcccarunt: quae ctiam si cum virtulibus com- 
parcntur, quas Jaudatione recensui, minimi ponderis esse experiemur. 
Quibus hoc addam, quod primis rerum auctoribus plura cx aequi- 
tatc sint condonanda, quara posterioribus : propterea quod si perpe- 
ram et temere quis offcnderetur omnibus nondum absoluta numeris 
animadvertens, quae jampridem condita, arte plurimorum meliora 
sunt reddita in dies ; profecto amens erit qui ab operis conditore 
hanc postulet absolutionem. Quamobrem riihil iis, quae nuper no- 
tavi, obstantibus , idem mihi de Fara ferendum est judicium, quod 
verbis honorificentissimis latum novistis a praeclarissimo Sardiniae 
historiographo , et eadem laus, qua illum dignabar, majore prae- 
conio redintegranda. 

Nunc ab hisloriarum libris ad chorographiam mecum descende. 

Hanc duplici parte composilam videbis ; in quarum priore ea 
afferuntur quae in terrae Sardoniae , etpopulorum, universitale con- 
sideranda suut; in posteriore, ubi descriptio instituitur partium singu- 
larum, sub antiquissima totius insulae partitione in quadruplicem 
toparchiam, toparchiarum in dioeceses, dioeceseon in rcgiones, par- 
tes, judicatus, curatorias , vel incontratas , ut varie , pro locorum 
varietate a nostris majoribus usurpatum, quidquid habere , vei ha- 
buisse Sardinia existimabatur , brevi sermone proponitur. 

Cujus operis tanta mihi apparet excellentia, ut ipsi ignoranti quo 
aevo~ floruisset auctor , non ad seculum decimum sextum , sed vei 
ad haec nostra, vel his proxima, tempora referrem. Rerum* disposi- 
lione nihil excogitaveris acl perspicuitatem aptius; tum ea intelliges 
delecta , unde satis commoda et terrae et gentis universae in eo 
inseratur cognitio, qui utramque velit ex brevi lectione habere 
perspectam. Multa sane deesse videntur; multa quippe sunt , quae 
novisse desideremus ; ea vero vel nulla tum fuisse putabo, vel nulla 
sedulitate nulloque inquisitionis studio auctorem potuisse invenire , 
ut forte comperisse non potuit quot ea aetate hominibus gens uni- 
versa constaret. Neque se adeo intra statum continuit, quo scri- 
benti res obversarentur, ut , quum se occasio offerret, praeteritam 
earumdem conditionem in sua scientia non intueretur, et intuendam 
lectoribus praeberet. Ex iis enim, quae passim de longinquiore ve- 
tustate proposita sunt, tantum luminis emicat, quantum sit satis ad 
veterem Sardiniae geographiam mediocriter cognoscetidam : ex iis ve- 
ro quae de aevo minus dissito narrat, multo plenior et illustrior 
rcrum sardoarum cognido efflorescity quum non modo uibes, castra 


128 
pagi, atque oppida, commemorantur, quae adhuc extftrent, sed et 
quae jfaiti pridem interierant , pauciora profecto ex Saraceuorum ar- 
mis, Africanorum saepe irrueniium furore, perpetuisque Ligtmim 
cum Pisanis , regulorum, alterius cum altero, contentionibus cruentis- 
simis ; quam pestilentiae vi , et malo quodam , qnod esset ipsa pe- 
stilentia pejus. Quamobrem vere dicere videbor universam et veteris 
et mediae et recentioris aetatis chorographiam fuisse Faram in hoc 
opere complexum. 

Quin idem nunc ego nasute distringam ? Peccavit quidera Fara 
et in chorographia subinde ; nam usque peccant homines, et quique 
de plurimis peritissimi; sed asserere non verebor, eum, si quando- 
que oscitans hallucinatur, saepius recta procedere expedita et pro- 
fluente celeritate; pluraque in eo esse quae niteant, quam maculae ; 
plura quae laudentur , quam quae sint reprehendenda. De quorum 
genere mihi cogitanti visum minus ipsi pleraque esse tribuenda, quam 
scientiarum conditioni nondum barbariem veterem exutarum. 

Quae quum ita sint, eum ego ex chorographiae commentariis non 
minore laude dignum praedicabo, quam propter conditos annales 
consecutus sit ; et quo Patrem Sardoae Historiae, eodem jure pro hac 
solemni concione Conditorem salutabo Sardoae Chorographiae. 

Veteribus Farae laudibus comprobatis, nunc mihi vehementer sen- 
tio esse laetandum, quod aliam detur integrum adjungere, qua et 
ejus praestantissima dignitas amplificetur, et probri cujusdam ec- 
clesiae nostrae objecti injuria delealur. 

Plura sunt, quae a quibusdam alienigenis hominibus vitio nobis 
vertantur, qui cum stulte mirentur gentem sardoam fatorum iniquis- 
simorum malignitate per plurima secula vexatam, confectam, et pene 
consumptam , ab ea adhuc abesse conditione , qua ii fruuntur qui 
inelioribus usi fuerint ; tum nos stultissime redarguant, quod non jam 
pridem a miserrimae sortis afflictione erecti eo nondum multiplici 
decore exornemur, quo magnifice fulgent, quibus tempora curre- 
lint feliciora. Atque m eorum contumeliis puto vobis auditam et 
illam exprobrationem , quod nullus unquam ex clero nostro de re- 
bus Ecclesiae Sardiniensis quaesierit. Equidem nunc non audeant 
inferre nobis tantae ignorantiae infamiam, quantam ipsi commemo- 
rant in Sardorum sacerdotum ordine vituperatam ab Arquerio, et 
ego uovi complurium Ecclesiarum Clericis per eadem tempora im- 
properatam ab historicis: audeant tamen opprobrare, quod, nisi seculo 
superiore homo ex Italia de religiosis nostrae gentis antiquis rebus 
nos docuisset, earumdem adhuc essemus ignari. Usque adeone ex 
ignorantia ineptire, ex superbia conviciari licet! Iis hominum con- 
tumeliosorun^ vocibus ea sunt identidem rcddiia icspon5a; quae in- 


129 

flatos animos comprcssere ; sed minus actum, quam jus et opus erat; 
nec ecclesiae nostrac dignitas ab iujuiia, ucc Farae laus ex hoc mc- 
rito ab hominum oblivioue et sileutio vindicata. Quo ego nunc con- 
lendo, continuoquc pcrveniam , si illum in iis , qui de sacris sar- 
dorum scripserint , primum demonstrabo. 

Ergo revolve dc rebus sardois commentaria, eumque comperies , 
quum cetcra colligeret, quac ad Sardiniam pertinerent , et illa undi- 
que contulissc, quibus nostraliuin religio ab apostolicis usque tem- 
poribus, nec minimum, illustraretur. Ilabes in evulgata historiarum 
parte ad seculum octavum quotquot superfuere rerurn ecclesiae no- 
strae monumenta vel in aclibus martyrum, vel in ecclesiasticis illius 
aevi scriptoribus. In quorum complexione ei non exigua scges sup- 
peditaretur, qui rebus divinis Sardorum intra definitam periodum 
describendis studeret; qui quidem plurima haberet, nempe martyruni 
confessiones ; populorum ab Phoenicium, Aegyptiorum, et Romanorum 
superstitionibus traductionem ad sacra christiana; praeclariorum epi- 
scoporum, aliorumque nomina, qui bene de Christo sint meriti ; 
bellum in Catholicos ab Hunnerico; relegationem tercentorura epi- 
scoporum ab Africa exterminatorum , mox aliorum ducentorum in- 
didem expulsorum ; Fulgentii Ruspensis ad D. Saturnini commora- 
tionem , et monasticae vitae institutionem , Coelio Symmacho homine 
ex Sardinia P. M. universalem Ecclesiam moderante ; gesta alterius 
Sardi, qui in Petri successionc auctoritalis in res divinas supremae 
summo cum honoie dignitatem sustinuisse laudatus est ; Barbaraci- 
noi um avocatiouem ab antiquis rilibus ad fidem; denique Ecclesiae 
nostrae condiiionem D. Gregorii temporibus, templa insigniora, e- 
piscopos , legatos apostolicos, seu defensotes, coenobia, aliaque sex- 
cenla, quae ex ejus epistolis discere posset. 

Haec satis essent ut et Sardiniensi Ecclesiae , et Farae , tota ex 
dignilate laus constaret; sed, cum liceat, illud superaddam opus omni- 
no religiosum , quod ipse elucubratus est, et paucissimi norunt ex no- 
mine « De ecclesiae sardoae martyribus, ceterisque, qui in ea postea 
« floruere, praeclaris sanctitate viris » qui liber, injuria illi abju- 
dicatus a quodam ex nostris, jure nunc adjudicabitur a me ex 
duorum scriptorum auctoritate. Namque et illustre Vici testimonium 
de eo patet, qui dubium quodcumque peremit omnia ingenue pro- 
fessus se ab Fara mutuasse tam sacra , quam profana : et hujus fi« 
dei satis additur momenti ab anonymo auctore libelli ad P. M. 
Super Caralilanorum religione erga D. Georgium Episcopum Bar- 
bariensem , a quo verbis disertis omnia Dymas Serpius derivasse 
dictus  est, quae in opere de Sanctis Sardiniae obtulerat probabilia. 

Quibus omnibus quum confirmandus sit  honos eidem auributus , 

18 


130 

quippe in scriptoribus sacrorum Sardiniae principi, per me praecla- 
nssimus iste ex Glero sardoo vir , atque gloria dignissimus ampliore , 
quam ea, qua hucusque honestatus et potitus est, illam consequetur 
laudem , quae a quibusdam exteris hominibus ex anticipatae opinio- 
nis iniquitate, a quibusdam ex nostris ex turpi rerum nostrarum 
ingnorantia , in Matthaeium est conlata , perinde ac si omnium ille 
primus ad religiosa sardorum sccessisset. Sit unicuique jus suum. 
Nimirum ego Matlhaeium laudabo, ipsique graliam habebo, quod 
omnia nostrae gentis sacra uno volumine complexus et plurimis 
additamentis auxerit, et in rerum obscuritate quandoque illustrave- 
rit ; sed Farae merenti primos honores deferam, qui primus, mate- 
rie undique conquisita et conlata , hoc argumenium occupaverit, et 
Vico praebuerit ut nova superstrueret ; a quo didicisse constat Mat- 
thaeium, discipulum sane, qui, ut est plerisque ingenium, non modo 
ingratus, sed et impius extilit in utrumque magistrum. 

Tandcm benignitaie vestra, qui usque me animo toto prosecuti 
estis , oralio provecta pervenil quo cursus erat ; et hic * possem a 
dicendo quiescerer sed quum vobis jucundissimum intelligam , si de 
praesenti MSS. Farae conditione pauca loquar; puto et observantiae 
et obsequii mei erga vos si vestrae obtemperem voluntati, etiamsi 
in rem incidam molcslissimam. 

Me de ipsius commentario super martyribus ceterisque viris san- 
ctissimis, quos sardorum religio colit, verba faciente , credo vestrum 
plerisque, qui nihil unquam de illis acceperint, intellectum eadem 
fortasse amissa. Quod si contigerit, haec sane jactura usque erit 
deploranda, quam nec Johannis De-arca, nec Dymae Serpii , labo- 
res valent compensare; quemadmodum nec opus Vici pro Annalibus 
et Chorographia, si interiissent, satis esse videretur. Equidem eorum 
lucubrationes tantum ab operis pracstantia a Fara concinnati abesse 
puto;quantum hnnc illis et ingenio et judicii severitate, nec non et 
multiplici eruditione, constat praecelluisse. O sortis stullitiam ! Uti- 
nam eam mihi superi darent facnltatem, ut haec indignissima e- 
rnendarem. Nae, quae illa servavit flammis abolerem. 

Ncqne ex una hac causa mihi de ejusdem perversitate querendum. 
Quae, ad nos transmissis aliquot quorumpiam commentariolis , in 
quibus nihil intuearis quod ingenium scriptoris laudet, et invenias 
quo tua cogniiio angeatur, pleraque , multis ante nostram aetatem 
annis, ut nuper admonui, suppresserit quae in legum civilium 
et canonicarum interpretationem ipse elucubraverat et quum aetate 
ineunte legura prudentiae antecessores peritissimos audiret, et quum 
eadem confirmata de utroque jure responderet. 

Atque est etiam cur doleamus de tribus historiae, et duobus cho- 


131 

rographiae libris ineditis. Quos si receperimus usque adeo corra- 
ptos depravatosque cognoscimus , ut plus orjerae in turpitudine e- 
luenda ponere debeat, qui indignam egregii auctoris conditionem 
miseretur; quam debuisset alius ab Hercule in abstergendis Augiae 
stabulis. Amisso cbirographo , quae omnia extant exempla et ab iis 
videntur confccta, qui nihil vel parum noverant latini sermonis ; et 
ab illis, qui eodem erant eruditissimi nunquam peilecta. Scatet 
mendis historia; pluribus abundat chorographia, et quum codices, 
quotquot invenire licet , secum conferas, non multum proficies: ut 
proinde ei qui ab hisce, non dicam , maculis, sed foeditatibus, velit 
lectionem vindicare, non minus fortasse laboris perferendum sit , 
quam ipse auctor debuerit pertulisse. Historiam enim non poleris 
emendatam et pleniorem offerre nisi ad fontes recurras , unde hausta ; 
chorographiam numquam ad nativum sincerumque colorem emacu- 
]abis, nisi et loca descripta explores et populorura traditiones, et 
quae supersunt monumenta. Tot tantaque vulnera operi utrique sunt 
imposita ab oscitantium bibliographorum inscilia , ut iis sine seduia 
cura, labore assiduo, constantique voluntate, nerao queat mederi. Nec 
possum, sapientissimi Patres, quin doleam, quum eorum tristissimo- 
rum temporum mihi venit in mentem. Proh rem incredibilera ! Tan- 
ta ergo et in iis , qui gentis gloriae multum studere laudabamur, 
erat socordia et incuria, ut de hisce , unde plurima laus esset pa- 
triae, evulgandis et a turpissima mendorum impuritate luendis , 
nunquam cogitarint? In quo vero dies aetatemque omnem transige- 
bant qui se ostentabant et antiquitatis et veterum gentis scriplo- 
rum literate peritissimos. Quippe rerum majorum sludiis exerceban- 
tur, neque ad ea quae pacis erant se poterant clivertere a bello. 
Bellum scilicet, genus quoddam belli civilis et religiosi jam a Farae 
aetate exarserat, nullisque vel brevibus induciis furentes aninii de- 
fervebant. Hinc ex Clero nobiliores viri , hinc ex populo seleclissimi 
quique contra par genus conviciis , malcdiclis, calumniis, pugnabant 
ignavi: furor arma ministrabat; eodemque Joco, dolurn et virlu- 
tem, verum et falsum, dementes ponebant. Cur tanta animoium 
commotio? Ad patriae dignitatem, decusque servandum , efTutiebant 
partium adversarum homines, patriam existimantes angustam quam- 
dam terrae regionem, moenia, domus, prala, non ipsam societatem, 
ejusdemque membra iisdem legibus vincta , eodemque nomine appel- 
lata. Interea ad perniciem patria ruebat, iis gaudenlibus, quibus 
prodessent dissidia nostra ; nec non et decus omne patriae interibat, 
eam alienigenis hominibus despicientibus , qui hos municipes ex ake- 
rius partis obtreclationibus, illos ex hujus parlis contumeliis pro- 
brisque pro nihilo putaient. 


132 

Sed cogitationem ab infaustissimis temporibus ad meliora avo- 
cabo, ne crudelissimi doloris vis diutius animo meo sit perferenda. 
Verum frustra : nec , si irarum municipalium furor charitati civili 
jampridem cessit in ingenuis et sapientibus hominibus, qui amoris 
et conjuntionis bonum, quantum par est, reputantes, indignabundi 
stultissimos et ignavissimos, qui odiis adhuc certant , veluti societatis 
pestera detestantur, et iniquos in patriam ejurant, sorte pariter da- 
tum est, ut illa, de qua querebar, rerum nostrarum incuna et negli- 
gentia, studio et diligentia emendaretur. Heu deplorabile iatum ! 
quia majoribus simillimos tulit aevum nepotes , atque vel rapitur 
summo viro laus, vel amplius denegatur gloriae ornaraentum , quo 
dignus est. Equidem venerabor Jos. Cossum hominem patriae aman- 
tissimum, sed non laudabo acquissimum, qui quum pleraque in sua 
Chorographia a Fara exscripserit, mendosa etiam , et quae nuuc sint 
rejicienda; tamen illi nihil visus est tribuisse. A qua iniquitate nec 
abfuit ipse Thomas Napolis; quin eam quandoque acerbus animad- 
versor, importuriusque censor, indignis notis fecerit pejorem. Prae- 
dicabo J. Fr. Simonium virum et scienlia , et patriae amore pluri- 
mis praestantem , qui duplici evulgato libello De rebus Sardois 
(anno 1786-1788) et libros Farae MSS. ab Alberti Solinas exscri- 
ptione addidisset ; sed illos condemnabo , qui ab eodem Simonio 
ut sibi adessent pecunia exhausto, suisque subsidiis incoepto fave- 
rent, appellati, surditatem simularunt: unde accidit ut viro egregio 
procedere non licuerit quo animus erat. Quae an ejusmodi sint, ut 
de iis ego et vos mecum dolere debeamus , vestrum sit judicium. 

Ast ad leniendum auimi nostri dolorem spes dulcissima affulget 
tempora, quae jam Sardiniae adventant, multo feliciora esse futura. 
Atque hoc erit procul dubio, Juvenes ornaiissimi, si vos majoribus 
dissimiles ipsi praestabitis erga sumraos viros, qui in gentis hono- 
rem , et commodum laborarunt ; atque praeterea si in id intendatis , 
ut eorum exemplo ingenia vestra floreant, patriaeque pariant uti- 
litatem, et gloriam. Dixi. 


133 

ELENCO 


DE* 


SIGNORI  ASSOCIAT 


Torino 

Lascaris di Ventimiglia march. D. Agostino, commend. dei SS. 
Maurizio e Lazzaro, consigl. di Stato , presid. della R. 
Accad. delle Scienze ecc. per copie 50 

Cagliari 

Atzeni P. Girolamo delle sc. pie 

Baille Cav. D.  Ludovico  cens.  della  R.  Universita,  presid. 

della R.  Bibliot. ecc. 
Baille D. Faustino dot. in leg., can. della primaziale 
Baille P. presentato Antonio commend. de' Mercedarj 
Ballero avv. D. Francesco per copie 2 
Bernardi teologo colleg. Agostino parr. 
Borgna avv. Gio. prof. di LL. Civ. 
Bua Gio. Maria 

Busu Stefano applicato al Commiss. di Guerra 
Cabras Nob. D. Pietrino conte di S. Felice 
Cappai avv. Odoardo 
Caputo Serafino 
Carta rev. Vincenzo 
Casula teol. Efisio can. della primaziale 
Ciampelli Gio. Antonio sottoten. nei Cacciatori Guardie 
Cobocvich Matteo M. D. AA.  LL. 
Collegj delle sc. pie per copie 6 
Corte D. Gio. Antonio 


134 
Corte Cav. 

Corte P. Gaetano delle sc. pie soc. del colleg. di Filosof. 
Cossu Giovanni dott. colleg., prof. onorario di Medicina 
Cossu dott. in Leg. Giovanni parr. 
Degiovanni Battista M. D. AA. LL. 
Deidda fr. Pietro vicario degli Spedalieri 
Delitala P. delle sc. pie 
Deplano Antonio seminarista Trid. 
Dessi P. M. Vittorio Pio priore dei PP. Predicatori 
Dessi fr. Fedele Mercedario 
Dessi Valeri P. Hdelfonso delle sc. pie 
Fanari Antonio dot. in Leg. 
Fattaccio teologo 

Firino Efisio dot. colleg. , prof. onorario di Chirurgia 
Frau Raimondo 

Frontello Pietro cons. ord.° del Monistero di S. Lucia 
Ghersi prof. di Clinica Chirurgica 
Graziani avv. Gio. 
Guirisi D. Giovanni 
Loj Gaetano aw. colleg. in Filosof. 
Loj Fedele avv. colleg. in Leg. 
Longu avv. Gio. Batta S. A. F. M. 

Loriga Antonio soc. del colleg. di Filosof. can. della primaz. 
Madeddu benef. Giovanni 
Mameli avv. Cristoforo 
Mannu sacerd. Giovanni 
Manunta teol. Antonio can. della primaz. 
Marengo avv. Carlo 
Marini avv. Tommaso 
Marramaldo farmac. Domenico 
Marreddu fra Vincenzo P. let. dei PP. Pred. 
Martini avv. Pietro 

Massa medico Efisio soc. del colleg. di F. e B. A. 
Maxia benef. Giuseppe 
Maxia Salvatore 

Medda fra Ignazio Ex Gen. e Vic. Gen. delP Ordine  dei  Mm. 
Melis P. presentato Franc. Ant. Mercedario  R.  capellano del 

Lazzaretto 


135 

Melis Gio. 

Meloni Baille Giovanni dot. coll. di Medicina prof.  di  Storia 

Naturale 
Montixi Gio. Batt. dot. col. in Leg. can. della primaz. 
Mossa D.  Vittorio 
Mundula P. Diego delle sc. pie 
Murgia dot.  Antioco soc.  del  Colleg.  di  F.  e  B. A.,  can. 

della primaziale 
Nonnis dot. in Med. Efisio prof. 
Ortu teol. Francesco 
Paderi D. Sisinnio 

Padroni fr. Pietro P. lettore Mercedario 
Pes Vivalda D. Domenico 
Pili negoz. Pietro 
Pilo Monca Antonio 
Pisano  not. Francesco 
Pisu  sem. Trid. Emmanuele 
Plaissant Sebasliano 
Porcu D. Franc. Maria dot. 

Pruneddu avv. Antonio appl. alla R. Segr. di Stato e di Guer. 
Puxeddu not. Agostino segretario 
Puxeddu Pasquale 

Radicati P. Giampietro pref. delle scuole pie 
Sanna Giuseppe studente 
Sanna Denti  avv. Pietro 

Satta Franc.  impiegato nel R. Corpo del Gen. Civ. 
Selis Ignazio 
Seiis  avv. Ignazio 

Selis  sacerdote Francesco dot. in A. L. 
Sepulveda avv. D. Giuseppe 
Serra fra Massimo Provinc. Agostin. 
Serra Sirigu avv. Pietro appl. all' UfF.  F. G. P. 
Siotto D. Giuseppe avv. coll. in Leg. prof. di Eloq. Lat. 
Soggiu Michele 

Spano teol. Giovanni  prof. di S. Scrit. e Ling. Orient. 
Sotgiu Francesco 
Todde P. Michele delle sc. pie 
Tola Cav. D. Gio. Ant. Giud. della R. Udienza 


136 
Unida avv. Luigi 
Urru P. M. Efisio Mercedario 
Vargiu dot. in Leg. Gio. can. della primaziale 
Vargiu dot. in Leg. Pietro can. della primaziale 

Alghero 

Adami teol. Carmine  pref. delle scuole, e prof. di  Filosof. 

Airaldo  can. Agostino D. in ambe LL.,  pres. del Sem. 

Arrica Monsignor D. Filippo Vescovo 

Aru RafFaele  stanch. magg. 

Bene medico Agostino 

Costi Antonio 

Delogu  sacerd. Salvatore 

Dore teol. Felice 

Galibardi teol. Pasquale can. penit. 

Garibaldi neg. Carlino 

Garibaldi negoz. Gio. Battista 

Lostia di S. Sofia  avv. D. Efisio Intend. Prov. 

Peretti neg. Fiancesco 

Ravenna Gio. Battista  ricev. della R. Dog. 

Vitelli neg. Nunzio 


Sanna Giuseppe 


Anela 


Aritzo 


Caputo avv. Michele  deleg. cons. 

Carta not. Salvatore 

Loche not. Tommaso scrivano 

Sanna dot. medico Giovanni 

Vargiu Antonio Liberato rett. vic. foran. 

Arixi 
Ibba Raffaele rett. 


137 


Bannari 
Cugurra teol. Salvatore rett. 

Belvl 

Todde Francesco Jgnazio rett. 

BoriQ 

Bottino avv. Efisio, deleg. cons, 

Ruju not. Luigi pro scrivano del Goceano 

Satta Ecca Salvatore scriv. 

Serra  not. Giacomo  scrivano 

Sotgiu Giuseppe stanchiere magg. 

Bosa 
Pischedda Gio. Antonio v. parr. 

Cabras 
Simbula Gio. v. parr. in s. Sebast. 

Cuglieri 

Sanna Sechi Gio. Maria 

Sini avv. Stanislao Intend. Prov'. 

Giave 
Giudice Ignazio 

Guasila 
Sirigu Francesco rett. 


I» 


138 

Guilarza 

Vargiu not. Gio. Battista scrivano 

Iglesias 

Cao D. Gio. Intend. Prov. 
Cao D. Efisio  Tesoriere Prov. 
Deidda Raffaele  segr. dell' Intend. 
Mulas dot. Disma 
Tanas medico 

Isili 

Conti P. Bernardino rett. delle sc. pie per copie 2 
Satta sacerd. Nicolo v. parr. 

Iteri 

Oftgiano Gio. Maria M. d' arti lib. 
Tcdde sacerd. Giannandrea 

Lanusei 

Delussu not. Giuseppe Ant. 
Mameli Anlioco esattore 
Perotti  sacerdote Antonio 
Salis sacerd. Francesco vicario 
Sciacca Francesco segr. dell' Intendenza 

Martis 
Spanu Michele dot. in S. T. 

Nuoro 

Carta Pinna baccel. Gio. tesoriere 
Carta not. Michele se(;r. dell' Intend. 
Puxeddu med. Giacomo 


139 
Nutoi 


Cossu rcv. Andrea 

Fra Bonavenlura Da-Nulvi dcf. Cappucc, 

Olivia Michele flebot. 

Sanna  rev. Giuseppe 


Manca vic. Giuseppe 
Sechi Carta Giuseppe 


Orani 


Oristano 


Atzori not. Gio. Antioco segr. dell' Intendenza 

Atzori Raimondo pref. delle sc. pie 

Carta  dot. 

Frassu dot. in Leg. Salvatore can. 

Licheri avv. Francesco 

Meloni dot. in Leg. Ignazio arcip. 

Puddu dot. in Leg. Gio. Battista can. 

Sigurani not. colleg. Carlo Maria 

Soggiu dot. in Leg. Antonio can. 

Tatti  canonico 

Todde Salvatore per copie 2 


Ossi 


Serra Virdis dott. Gavino 


Otzi 


teri 


Airoldi  sacerd. bacell. Gio. Antonio pro  segr.  vescovile 

Campus Giuseppe 

Carchero Monsig. fr. D. Serafino Vescovo 

Madau teol.  Antonio can.  parr. 

Manca teol. Gio. can. vicario gen, 

Muculittu teologo Antonio 


140 
P. Andrea da Ozieri 
Pischedda teol. Gavino,  can. pen. 
Prosperi sacerd. bacell. Salvatore 
Seu Cocco  teol. Gio. Maria 
Virdis teol. Pietro , can. 

Paulilatino 
Cossu teol. Demetrio rett. vic. for. 

PloagJie 

Camboni Sechi chierico Salvatore 
Sini Gio. Maria 

Sassari 

Abozzi Luigi  dot.  colleg.  di  Filosf.  e  segr. dell' Universita 

per copie 10 
Agnesa teol. colleg. Salvatore, can. parr. 
Arborio teol. D. Giuseppe 
Areddu teol. colleg. Giannantonio per copie 2 
Azzati Gian Martino 
Baradat Fontana sacerd. Toraaso 
Beka Gavino profess. nelle Inst. Med. 
Borra dot. in Teol. e Leg. Gio. can. teol. 
Branca Mela avv. 
Camboni Giommaria 

Canalis teol. colleg. Giovanni, pres. del Colleg. di Filos. 
Cano teol. colleg. Gio. Antonio can. 
Canu Gaetano  stud. in Leg. 
Casu Deltori Proto Michele studente 
Casula teol. colleg. Gio. Battista rett. di S. Appolinare 
Deligias Gio. 

Delitala dot. D. Francesco 
Delitala Giuseppe 

Delrio dott. colleg. Pietro Paolo can. 
Demurtas dot. Vittorio sacerd. 


141 
Demurtss cbierico Leonardo 

Demurtas Lorenzo 

Demurtas medieo Pielro 

Denegri Francesco- teol. colleg. 

Dettori P. Basilio 

Esperson sacerd.  Luigi dot. colleg. in Leg. 

Fiori Giambattista 

Flores D. Vincenzo studente 

Fresco Antonio studente 

Gutierrez sacerd.  D.  Gaetano  prof.  in Teol. Scol. Dogm.  e 
Stor. Eccl. per copie 3 

Iddocchio proF. 

Lado avv. D. Pietro 

Lai Salvatore stud. in Leg. 

Madao Bachisio 

Manunta dot. in Leg. Giuseppe Ignazio can. per copie 2 

Marongiu Giammaria 

Marras Lorenzo bibliotecario 

Marras Antioco 

Martinelli Paolo 

Mella di S. Elia can. 

Mura teol. Felice proF. emer. 

Mucculittu avv. Michele dot. colleg. in Leg. 

Musso conte di Monte Santo 

Pilo teol. colleg. Vincenzo Luigi rett. 

Pinna Antonio 

Pisano pro-dot. Giammaria 

Polo  rev. Antonio 

Porcu Pier Michele 

Quesada di S. Saturnino S. E. march. D. Raimondo, Min. di 
Stato, Cav. Gran Croce de' SS. Maur. e Laz., decorato del 
Gran Cordone, Cav. dell' insigne Ord. di S. Gennaro di 
Napoli. 

Quesada  avv. D. Francesco 

Ruggiu dot. in Leg. Gio. dec. vic. gen. cap. 

Salis avv. Pietro dott. colleg. in Leg. 

Sanna Tolu Vincenzo avv. colleg. in Leg. 

Sanna Stefano 


. m 

Satta Agostino 

Satta Gio. Andrea 

Satta Cuadu Giuliano 

Scanu Gavino 

Sechi avv. Giambat. cav. per copie 50. 

Sechi Diego M. D. AA. LL. 

Scminario Trid. 

Solinas  cav. Pietro 

Solinas Rafaele dot. in Leg. 

Soro sacerd. teol. fc Dir. Sp. del Trid. 

Soro benef. Tommaso 

Spina teol. Emmanuele 

Straullu Stefano 

Sulis Franc. prodot. in Leg. 

Sulis avv. Gio. R. prof. 

Tealdi Domenico 

Tola cav. D. Pasquale S. A. R.  dei  poveri  presso  la  Reale 

Govern. 
Tolu  Proto 
Villaminar dot. Pietro 

Seuni 
Serci Federico rett. 

Simaxis 
Atzori  teol.  Antonio  rettore 

Sorgono 
Dearca sacerd. dot. Pietro Antonio 

Sorso 

Rugella dot. medico Luigi 
Mnxiga  cav.  Giuseppe 


III 

Tempio 


Capece Monsignor D. Diqjo, Voscovo. 

Usai P. Antioco  prcf. dcllc scuolc pic pcr copie 2 


Torralba 


Fiori Francesco 
Sanna Scrapio 


Tortoll 

Satta dot. Giovanni can. teol. 
Scchi Piras Francesco canc. vesc^ 
Maxia benef. Giuseppe 
Murru Gregorio prodot. in Teol. can. 

Tuili 
Biosa teol. Leonardo, rett. for. yicu 

Tula 
Cubeddu rev. Gasparo vicario 

Villagreca 
Serci Giuseppe Maria rett. 

Villamar 

Mura not. Sisinnio 

Taccori vice parroco Gius. Raimondo 

Villasalto 
Pisu Rett. Antonio 


Villasor 
Perria not. Francesco 


FAR,E 


J 0 II A N N I S  F R A N C I S C I 

SASSARENSIS 
Tomus Sccundus 

CONThNENS LIB. I. ET II. 

DE  REBUS   SARDOIS 

EX  RECEKSIONE 

VICTORIl  ANGIUS  EX  S.  P. 

R. T. S. A. S. A. L. 


CARALl  1S3S. 

E X   TYPIS   MONTEVERDE 
Facta  potestate. 


1LL.M°  D.NO  D.NO 

MICIIAELI  A  MONCADA 

COMMENDATORI 

ORDINIS  MILITIAE  SANCTI   JACOBI  DE  SPATA , 

DE  CONSILIO 

SUAR  CATHOLICAE  MAJESTATIS  DOMINI  NOSTRI  REGIS  PHILIPPI 

ET   IN  REGNO  SARDINIAE 

LOCUMTENENTI  ET  CAPITANEO  GENERALI 

JOHANNES FRANCISCUS FARA 

J.  U.   D. 

ARCHIPRESBYTER  TURRITANUS 
s. P. D. 


D, 


'octissimorum Virorum sequutus sententiam, Praeses Illustris- 
sime , semper existimavi, rerum priscarum historiam, veterisque 
memoriae cognitionem magnos usus uberesque fructus alFerre , 
iis praesertim hominibus, qui civilem, et pontificiam discipli- 
nam adipisci cu[)ientes ulriusque juris scientiae strenuam dant 
operam, et vehementer insudant. Etenim per eam non modo, 
quae multis antea saeculis , ab infinilis prope hominibus gesta 
fuere, veluti subjecta oculis per paucissimos dies recognoscimus, 
et quod alii summo labore , magnoque vitae pericuio, ac for- 
tunarum experti sunt, in otio , atque umbra consequimur; ve- 
rum etiain aiia multa ad Juris interprdtutionem nobis suppedi- 


IV 

tantur, quibus si careamus, in legcndo , scribendo , et dispu- 
tando inopes saepeniunero, et indocti rcperiemiir. Equidem ex 
ejus ignoratione infiniii quidam erromm rivnli in nostrorum 
scripta inundarunt, id quod ctiam in Aecursio, et Bartholo 
hujus nostrae Philosophiae principibus sacpc notari, et repre- 
hendi vidimus: ideoqne mirum videri non dcbet, si ego, qui 
hanc juris scientian) profileor , bonos etiam historiaruin autho- 
res summa cum diligenlia, et impensa mihi comparavi , mul- 
tumque temporis , et studii eos legendo, et pervolutando tra- 
duxi: nam et id feci exemplo Cassii jurisconsulti , ct mulloriim 
Jurispcritorum , atque orlhodoxorum Palrum Eusebii , Hiero- 
nymi , Isidori, Bcdae , Qrosii, et Antonini , qui summo studio, 
el labore hislorias legerunt , et scripscrunt , ct ex hoc mearum 
vigiliarum fructum cepi maximum, miram denique suavitatem, 
ac voluptatem, tam in legibus , et epistolis decretalibus inter- 
prelandis, atque explicandis, quam etiam in cognoscendis rebus 
a majoribus nostris pracclarc in Sardinia gestis, atquc legen- 
dis ipsius natalis soli laudibus, quas externi scriptores variis in 
locis sparsim , atque obiler literis consignarunt : dolui tamen 
et mirabile mihi fuit neminem unum saliem c noslratibus inve- 
niri potuisse, qui anliquum Sardiniae stalum, iliius genlis ori- 
ginem , morcs , et vitam, resque praeclaras juslo voiumine sit 
complexus, et ipsam patriam merila laude ornavcrit. Quare 
noslrorum incensus amore, patriacque laudis duleedinc , hanc 
provinciam suscepi, ct majorum nostrorum historiam in fasccm 
coSligere aggressus snm, compendioseque duobus libris ab ipso 
ovo usque ad nostra tempora coutexere, Sardiniamque ipsani 
veluti in tenebris conseneseenlem pru viribus in lucem vimli- 
eare. ltaque hunc primum librum jam elaboratum , omnique 
ex parte absolutum , qucm multi non solum dcsiderarunt, scd 


V 

et vehemcuter pctierunt, el elfti^itarunt , niinc tuo jnssu, tuis- 
quc literis inrpulsus, Praeses Illiistrissime, in lueem proferre , 
cl ad le mittere volui, tam nt tuae morem ^ererem voluntati , 
et libi debitum praestarem obscquium, quam ctiam ut dc hoc 
libro luum, cacterorumquc subirern judierum, ut si factum con- 
siliumque lioc meum probalum intelli(jam ad reliquum alacrior 
librum properem , quo tuorum etiam majorum gesta lefjes, eique 
extrcmam foclicius imponam manunr. Ceterum non iguoro quos- 
dam fore, c]ui volumen hoe ex inultis auctoribus itacompac- 
tum, quasi ex alienis racemis factam viudemiam, calumhiabuntur. 
Hos ego admonendos esse putavi , tot clara vetustatis monu- 
menta, hominumque priscorum facta, quae divinari nequeunt 
non aliuude, quam ex velerum scriptis carptim dclijji potuisse, 
in quibus si nimium eorum authorrtati , et verbis inhacsrsse 
videbor, scianl id ideo fecisse mc ne ab historiae fide lcgcntcs 
abducere viderer, quando rron modo eorum rromina, sed verba 
quoquc passim allata agnoscerent. Aceipe igitur. Praeses Illu- 
strissime, hoc munus, qualecunque srt, veluti piguus, et moni- 
mentum meae erga te observantiae; quod quamvis sit admodum 
exiguum , ut tanto viro primaria nobililate eonspicuo offerri 
debeat; non tamen existimo illud tibi fore prorsus inutile, id- 
que hoc maximc tempore, quo pro Majestate Regis Nostri Phi- 
Jippi summo cum Imperio, et diguitale Sardiniam regis et 
aequissime moderarrs, quique insulam ipsam non sine maguo 
labore, et vrtae tuae discrimine terra, marique, aestivo tempore 
peragrasti , ut eam ( quod optatissimum Christianissimo lle^r 
nostro Philippo erat ) praecipue turribus , ac gente bellieosa 
muuires, malis hominibus purgares, ct adprislirram ubertatetrr, 
et foclicitalem restitueres. Nanr istarum tuarum actionum, lotius- 
que Kegui adminislrationis exempla cx summis viris hie liber tibi 


suppeditabit, si horis succisivis, quibus a curis vacabis eum 
legere dignabcris. Quae si tibi non injucunda esse cognovero; 
operae precium me equidem fecisse putabo , et ad majores res * 
quae jamdudum prae manibus habco, perficiendas vehementius 
incitabor. Vale , 

Sassari idibus Julij  1579. 


AD INSULAM SARDINLE IN LAUDEM AUCTORIS. 

Jnsula  de Libyco circum  spumosa  profundo 
Hesperias inter concelebrata  plagas , 

Obruta Cimmerias sensisses pene teuebras , 
Ni celeri clarus Fara caveret ope. 

11 le tuos prima  descripsit origine Reges, 
Et dedit in fastos fortia gesta Ducum: 

Ille suis saeclis varios venisse colonos , 
Atque vaga sedes appetiisse rate ; 

Tum mores , habitusque, et facta vetusta priorum 
Sumptaque ab humano nomina nota pede ; 

Ceteraque ad  nostrum  facili  trahit ordine  tempus 
Quaecunque historica sunt rata visa  fide. 

Reddita laus patriae toto memorahills aevo , 
Nec minor Auctori fama futura suo. 


VII 

A U C T O R   L E C T O R l 


Cupiebam vehcmcnter , cl animo proposueram meo , Sardiniae 
insulae Chorographiam, rerumque in ca gcslarum Historiam, quam 
cx optimis quibusquc scriptoribus, ct monumentis, summa cuni 
diligentia. , ct jide collcgeram , juxta Horatianum consilium domi 
custodirc , ct illius cditionem in multos annos dijferrc , ut ea 
onmia, quae variis implicitus curis scripscram , cum otio et animi 
trauquiliitatc recognosccrem augerem et accuratiori stjlo perpo- 
lirem; omnemque historiam a Mundi principio iisque ad nostra 
hacc tempora , simul cum insulae descriptione, in publicum perfe- 
cte emitterem. In quo proposito semper permansissem, nisi me 
superiorum authoritas , amicorum consilium, et plurimorum effla- 
gitatio impulissent, predictam mutare sententiam. Hi enim quum 
primum hunc librum , qui ab orbe condito usque ad annum salutis 
scptingentesimum supra scptuagesimum quartum , rerum Sardoa- 
rum continet historiam, perfectum, et omni sua parte absolutum 
legerent , supra modum probaverunt , lectioneque dignum esse dixe- 
runt , nec ejus editionem ulterius, quousque caetera omnia sint 
absoluta, esse differendam contenderunt. Quare , ut illorum judi- 
cio , et suasionibus acquiescercm , corumque votis satisfacerem , li- 
brum ipsum tjpographis edendum , excudcndumque tradere volui: 
atque ita in patriae laudcm dwulgare res Sardorum priscas , anti- 
quum eorum statum, dignitatem , et Christianae religionis cultum ; 
quantique nominis et existimationis Sardinia fuerit apud omnes Re- 
ges , et gentes, quae ex diversis regionibus confluentes , vel in cam 
colonias feliciter deduxere, vel pro ea consequenda, aut conser- 
vanda} asperrima bella gesserc.  Alium  hujus recentioris hisloriae 


vni 

librum , usque nd haec nostra tempora digestum , haud multo post , 
si plus otii tiactus fuero , politius limatum , atque ornatum evul- 
gandum curabo ; Sardiniac quoquc descriptionem , tota insula pera- 
grata, omnibusque ejus partibus inspectis, et cum sententiis scri- 
ptorum accurate collatis , excusam proferre properabo. Interim 
lectorem candidissimum , et cruditissimum rogatum velim , ut beni- 
gno , et aequo animo hunc librum excipiat y ejusque historiam legat , 
et priusquam de ea judicium faciat , authores omnes pro majori 
vcritatisy et diligentiae meae testimonio, ubique ad satietatem alla- 
tos , omnino videat , et illis perspectis , si quid crratum esse repere- 
rit, scu aliis monumentis mihi hucusque mcognitis juvari posse eam 
historiam censuerit, adsit quaeso, et aiiimadvcrtat; non enim sum 
ncscius humanae conditionis esse errare , solisque immortalibus da- 
tum esse iti nullo labi , et omnia memoria complecti : neque 
aegre fero a quocunque doctiore eruditioreque corripi , si modo id 
non ambitiose, livido et canino dente , scd amice mecum quispiam 
agat, et boni consulat, si non quod volui, sed quod pro virium 
mearum tenuitate potui, ex meis studiis deprompsi. Sed quoniam 
tempus est ad rem institutam devenire , nwic pluribus agere supcr- 
sedebo, historiamque ipsam aggrediar. 


JOHANNIS FRANCISCI FARiE 

S A S S A R E N S I S 

J. U. D. EXIMII ,  ARCHIPRESBYTERl TURRITANI 

DE  REBUS  SARDOIS 

L I B E R   I. 


«9HX&) 


Primi Sardiniae  Coloni ante diluvium, 
ejusque  solitudo. 

VJondito orbe, gentiumque multitudine repleto, gig-antes ad 
cataclysmum usque Sardiniam, aliasque Mcdi-erranei maria 
insulas incoluisse, ex Reroso, ( si vere est ejus, qui fertur !ibel- 
lus ) satis oonstat. lllis demum ex magni diluvii aquis ettihclis 
anno ab orbe condito 1657 ut Philo, Moy.ses,et Jo. Lueidus, 
qnos sequimur, supputant, Sardiniae solitudo est sequuta , quae 
eodern Beroso teste ad annos  5$4  duravit. 


PHORCUS  PRIMUS  SARDINIAE  REX , 
et Thusci  Vetulonienses primi post  diluvium roloni. 

Phorcus Thoosae, Nepihuimique filius, et ( ut inquit Be?*o- 
sus ) nepos Mesraimi filii Cam, fiiii Noo, fuil primus Sardiniae 
Rex, ut Yarro, et Servius tradunt. 

Mesraim enint, quem /Egyptii Osiridern vocant , tota \poti- 
tus Itaiia, anno ab orbe condito 2216 duos creavit Reges 
Laeslrigonem lialiae, et Phorcum Sardiniae et Corsicae, ut 
ille terrae, hic mari praeesset. Itaque Phoreus anno 2220 
Sardiniam Vetulonicis colonis complevil, ut ex Beroso, ei 
Jo. Annio constat;  et Strabo tradit, dum inquit,  ante adyen- 

% 


2 
tuqn Jolai Thuscos barbaros in Sardinia habitasse. Erant hi 
Velulonien;»e$ antiqui Hetruriae populi, qui, ex Annii senten- 
tia, juxta Vilerbium, vel ( ut inquit Rapbael Volaterranus ) 
ubi nunc Massa est, vivebant. Regnavit Phorcus in Sardinia 
annos, ut ereditur, 35 et landem ab Atlante navali praelio 
superatus, undaque obrutus, neque uspiani postea inventus, 
creditus fuit se in Deorum marinorum numerum recepisse, et 
plures Deos sub se habuisse, ut refert Servius, et Varro. Unde 
Virgilius in  libro 5. Aeneidos inquit 

Tritonesqae citi , Phorcique exercitus omnis. 
His temporibus Sardiniam Caclo.ssenem, hoc est, sacram crepi- 
dam, ab ejus forma, seu  proprio  Thuscorum  calceo,  fuisse 
appeilatam, refert Annius ex Beroso. 

MEDUSA. 

Medusa fuit Phorci filia, ex Cetho conjuge nata, ut Ovi- 
dius, et Lucanus tradunt, et anno 2253 defuucto patre in 
Sardiniae Regno successit, ut refert Bergomensis in 4 sup- 
plementi, ubi de Perseo agit. Hanc fuisse omnium suae aeta- 
tis mulierum pulcherrimam testatur Isacius: ditissimam quo- 
que fuisse, et solitam in venationes et pugnas exire , Bergo- 
mensis et Pausanias referunt. Regnavit annos circiter 28 et 
quum postea Perseo, qui contra eam arma ceperat, acie oc- 
currisset, noctu per insidias oppressa, jacuil; ejusque opes 
prope infinitas, et praecisum caput, ut spectaculo esset, Per- 
seus in Graeciam reportavit. Unde conficlum fuit, Medusae 
caput serpentibus fuisse crinitum , hominesque illud conspicien- 
tes in saxa convertisse, alque alia multa, quae cum sint fabu- 
losa, et ut arbitror, de Medusa alterius Phorei , Oceani Afri 
Regis filia dicta, consulto praetereo: nam, duos esse Phorcos, 
tradit Probus, unum Sardiniae, alterum Aphrieae Regem. 

HERCULES. 

Hercules antiquior ex OsLride, et Cerere Thebis natus, cui 
nomen Lybiu», seu Luabin erat, cognomentum vero Hercules, 


3 

cum in Asia, Aphrica, et Europa, res memorabiles et prae- 
claras gessisset, llaliamque et Siciliam lyrannis {vi^anlihus li- 
berassct, ct magna cnm lande gubcrnasset; tantmn opinionis 
fulgorem sibi coneiliavit, nt Sardiniae coloni Thusei , oblrun- 
cata, ut dixi Medusa, cum in Kegem asciverint. ltaque anno 
2281 ut creditur, c Sicilia vocatus in Sardiniam venit, et 
ab accolis Thuscis exceptus Rex salnlatur. Hic insulam perlu- 
stravit, in ordinem, et sui dominalionem redegit; et postea 
aelate admodum gravis ab insula discessit, ct Hispaniam pe- 
tiit: ubi anno 52 cpio regnare in Sardinia coeperat, aetatis 
vero suac fcrmc 200 ab humanis decessit, et apud Gades 
fuit sepultus. 

Hoc tempore ab ipso Hcrcule Turrium praeclara civitas 
nomen Turris Libysonis sumpsit , ul a Plinio, Plolomaeo, et 
deinceps vocatur, et ob id urbem augustam Herculis fuisse 
cxistimatur: nam Libyson , tesle Annio, Herculis Augnstam 
signincat, et ea ratione, Foro Augusta Hispaniae civius, Li- 
bysoson ab codem Hercule fuit appellata , ut ex Plinio iradit 
Franciscus Tarapha. Ab isto quoque Hercule creditur norweiri 
sumpsisse Portus Hercuiis; quem in Sardinia, prope Noram 
meridiem versus, esse testalur Ptoiomaeus. 

Insulas etiam Herculis, quas in Sardinia prope promonto- 
rium Gorditanum jacere referunt Plinius, Ptoiornaeus, et IVJar- 
cianus Capella , ab ejus adventu , hoc tempore, nomen ha- 
buisse judicatur. 

GRAKGI. 

; 

Mortuo Hercule variae terrarum nationes in Sardiniam ve- 
nere; et in ea dominati sunt imprimis Graeci mercalores , qui 
illuc , teste Pausania , commerciorum gratia adnavigabant, co- 
lonias Graecorum in ea colloearunt, anno uj creditur 2574. 
Et eo tempore insula a Graecis, ob similitudinem vesligii, 
Ichnusa  fuit appellata.  Unde  Silius inquit 

Insula fluctisono circum vallata profundo 
Castigatur aquis, compressaque gurgite terras 
Enormes cohibct nudae fiub imagine plantae. 
Inde Ichnusa pvius  Grajs memorata colonis. 


kuno etiam 2431 Oenotrius Lycaouis filius ex Arcadia colo- 
«ias Graecorum in llaliam irackxit, el ab iliis Pontia, et Iscia 
adjacenies Sarcliniae insulae posscssae, Oenotrides fuerunt 
ilietae,  ui ex Plinio, et Mirsilio conslat. 


SARDUS  ET  LlfeYES. 

Sardus, ut inquit Pausanias, filius fuit Maceridis, qui apud 
^Egyptios, et Libyes Hcrcules dicebatur, et Delphos aliquando 
peliit. Hic Sardus ( ut inquit Rabanus, et Anselmus ) Moysi 
temporibus, anno circiter 2465 ex Libya cum innumerabili 
multitudine discessit, et Ichnusaui occupavit, non tamen ve- 
teres accolas ejecit; sed in domiciliorum societate recepti sunt 
novi inquilini, necessilate magis, quam benevolentiae gralia. 
Urbes certe non plus Libyes tunc, quam , qui in ipsa insula 
erant, construxerunl: sed dispersi in tuguriis, et speluncis, 
ut sua cujusque sors tulerat, ila habitabant, teste Leonico, et 
Pausania. 

Ab hoc Sardo insula antiquis oblileralis nominibus Sardinia 
est cognominata, quare Silius inquit 

Mox Libjci Sardus generoso sanguiiw fidens 
Herculis, ex sese mulavit nomina  terrae. 

Fuit etiam ab eo appellatum Mare Sardoum quidquid inter 
ostium Oceani, et Sarcliniam est, ut testalur Plioius in Natu- 
ralis historiae lib. 3. Quantum in ea vixerit Sardus memoria 
proditum non est; sed tantum a Pausania tradiiur Sardiniae 
populos, qui ad occidentem insulam incolebant, ejus statuam 
ex aere Delphos misisse. 

NORAX,  ET  IBEftL 

Norax quinti Mercurii filius , ex Erythaea Geryonis fiha 
procreatus, in Sardiniam venit, et ex praeclara Boeticae 
urbe, quam Solinus Tartessum, Herodotu.s Carteiatn , vuigo 
TarifFam vocant, Iberos nunc Fandalos , seu Andalusos dictos, 
in eam traduxit. Quo autem tempore id ractum sit, in dubio 


quidem est. Pausanias enim post Aristaeum vemsse existimat , 
Solinus vero ( quem ob maximam ejus aiicLoritaumi scquor ) 
post Sardain, et autc Aristaeum. Itaque ex veriori lemporum 
digestiono anno 2j22  in insulam oommi^rasse existimaiur. 

Hic in Sardinia novam constrax«t urbcm, quam a sc IVoram , 
codem Solino, et Pausania teste, vocavit. tfuit aulcm h,»ec 
civitas coustructa, ul cx Ptolomaeo apparct, tn ca ineridionali 
insulae paric, quae iiunc caput Pulac dicitur, ubi ejus ruiuae 
adluic visuntur. Ejus popuius Norensis diolus, usque a<l lem- 
pora Vespasiani lniperatoris, , fere per Jj50 annos , celeberri- 
mus fuit,  lestc  Plinio  lu  naluralis historiae  libris. 

Ab hoc etiam Noraee originem sumpserunt, et nomen ilia? 
robustissimoruin saxorum maceries; .quae adhuc Noraces vo- 
eantur, e.t ad instar rotundarum lurrium io insulae loci» 
agres*tibus, et niontuosis passim conspiciuniur , ut traditum cst 
a  INeotericis. 


ARISTAEU5,  ET  GR.AECI. 

Aristaeus ex ApolHne, et Cyrene Penei filia genitus, qui 
etiam udrgaeus, Nomius , et dpollo pastoralis dicebalur, lem- 
poribus Cadmi anno 2j9I cum quadam Graecorum manu 
in Sardiniam venit, SoSin»; , Pausania, et Diodoro attesiantibus. 
Is enim, ob Aetaeonis ejus (ilii casum, qui conversus in bcl- 
luam a propriis canibus fuit laceratus, acri confectus dolore 
ac Bocotiae jam, et universae infensus Graeciae, in Sardi- 
niam ire perrexit, ibique sedes coiiocavil suas. Unde Silius 
cecinit 

Fama est, cum laceris Actaeon flebile membris 
Suppiicium lueret spectatae in fonte Dianaef 
Attonitum  novitate mali fugisse parentem 
Per freta jLristaeum, et Sardoos isse recessus; 
Cyrenem monstrasse ferunt nova littora matrem. 
Hic insulae amoenitate captus, consitis arboribus , ex  agresti, 
et quae jam pridem  magnis ovium  copiis  occupabatur ,  cul- 
tiorem , teste Diodoro, ct Aristotele, reddidit.  Urbem  tamen 
millam in ea condidit.  Nam  qui ejus ductum, et auspicia se:~ 


6 

quuti sunt pauciores imbeeillioresque erant, quam ad insti- 
tuendam, defendendamque, si opus esset, civiiatem sufficere 
possent, ut Pausanias, et Leonicus opinantur. Caeterum Soli- 
nus asserit Caralim insignem urbem ab eo construrtam, con- 
junctoque populo utriusque sanguinis sejuges usque ad se gentes 
ad unum moreyVonjugasse. Ibi duos genuit filios, Carinum, et 
Calicarpum, multaque utilia docnit , lac coagulare, mel,atque 
oleum conficere: deinde ad Siciliam et alia loca accessit. 
Cumque aliquandiu in Thraciae monte, qui Hemos dicitur, 
habitans postea non comparuisset, Deorum honores est asse- 
quutus, teste Diodoro. Salluslius et aliqui putant his tempori- 
bus Daedalum Atheniensem, Cretensivim arma metucntem, in 
Sardiniam aufugisse, et coloniae, ac domicilii consortem Ari- 
staeo fuisse. Icarum etiam ejus filium hoc eodem. tempore 
praecipitem in mare decidisse, et ab eo mare Icarium, Insu- 
lamque Icariam, quae inter Sardoum, et Siculum mare jacet, 
nomen habuisse: quae tamen Pausaniae et Leonico vera 
baud quaquam videntur; siquidem Aristaeo Cadmi filia Aucto- 
noe uxor erat; Daedalum autem Oedipodis aetate fuisse, qui 
multos post annos Thebis imperavit, clarissime conslat. 

GALATAS,  ET  GALLI. 

Galatas junior, Olbii filius, et Galliae Rex anno circiter 1620 
Gallorum coloniam in Sardiniam deduxit, urbemque in ea con- 
didit, quam Olbiam ab Olbio ejus patre denominavit, ut Jo. 
Annius Viterbiensis ( in supplcmento Manethonis ) refert. Fuit 
haec civitas constructa Septentrionem versus in ea parte in- 
sulae, quae Corsicam respicit, ut ex Orosio, et Ptolomaeo 
habuimus. Ab istis Gallis, Gallura Sardiniae insignis provincia, 
nomen sumpsit, et huc usque retinet. Fretum etiam Gallicum, 
quod inter Sardiniam, et Corsicam est, ab istis, teste Antonino 
Pio fuisse denominatum credilur. 

SICULI. 

Siculi vetustissimi barbari homines, qui inter ostia Tibe- 
ris, et Circejum monlem  vicatim habitabant,  a  Pelasgis  et 


7 

Aboriginibus, sive ab Opicis, el Oscis inde ejecti, novas quae- 
sivenmt sedes anno ab orbe eondito 12705 ut ex Dionysio , 
Panviuio, et Annio Y iterbensi constat. Eoruiu niajor pars in 
Trinaeriam, quae tunc Sicania dieebalur, transfretaruut, et 
insulac nomen dederunt: parva aulem manus Sardiniam ap- 
plicuisse, et in Orientali insulae parte sedes collocasse, ac S«- 
culesiis populis, qtii tesle Ptolomueo in Sardinia sunl, nomen 
reliquisse creditur. 

JOLAUS,  THESPIADES,  ET  ATHE^IENSES. 

Hereules Graeeus Alcmenae, et Amphitryonis filius, cui 
nomen Alcaeas , cognonoeo vero Heraclias erat, cum ex quin- 
quaginta Thespii l\egis filiabus, quinquaginta gcnuisset mares, 
onines ejusdem ferme aelalis, communi nomine lliespiades 
dictos, eos ad condendam coloniam, juxta Oraculi responsum, 
in Sardiniam mittere proposuit. Aceeperat enim a suis Diis 
responsum , ad consequendam immortalitatem , plurimum ei 
conferre coloniam ad Sardos mitti, ejusque filios ex Thespia- 
dibus susceptos coloniae praefici duces. Itaque anno 2769 
Jolaum nepotem cum filiis, qui adoiescentiores erant, ac e- 
tiam cum magna Atheniensium, barharorumque mann, in Sar- 
diniam misit. Fuit hic Jolaus, teste Aristotele, Diodoro, et 
Hermolao Barbaro, Iphieli filius, et magna navium classe prio- 
rem insulae partem campestrem , ut Diodorus refert, te- 
nuit, eamque Joleam a se denominavit: ibi Thuscos barbaros 
accolas, teste Strabone, invenit, quorum palantes animos ad 
concordiam eblanditus, Olbiam extruxit urbem, ut Soiinus, et 
Pausanias tradunt. Erat forte baec Olbia civitas meridiem 
versus prope SuJcim sexdecim millibus pass. distans; de qua in 
Antonini Pii Itinerario constatf Tarcagnota , et quidam alii /•*#* 
voiunt hanc urbem Joleam, non Olbiam fuisse appellatam. 
Fuit etiam ab Alheniensibus seorsum condita Gorylles urbs, 
ab uno de classis ducibus sic nominata, qui ut Pausanias, et 
Leonicus opinantur, Grillus dicebatur: multa alia Graeca op- 
pida teste Solino, fuerunt constructa, quorum memoria prae- 
teriit. Has urbes Joiaus, accersito e Sicilia Daedalo, pluribu* 


8 
praeclaris operibus, quae ab artifice appellantur Daedalia, exor- 
uavit, quorum monumenta etiain temporibus Aristotelis, et 
Diodori, ut ipsi testantur, in SarJinia apparebant: et inter 
alia non nullae fornices, et inarcuata domicilia modulatis qui- 
busdam, sed disparibus compacta nurneris conspiciebantur. 
(jymnasia insuper magna , et sumptuosa Deorum templa erexit, 
judicia instituit, regionem culfiorem, arboribusque fructiferis 
uberem eftecit, gentem bellicosam reddidit, ac caetera omnia 
Cffecit, quae ad urbium diulurnitatem spectant. Quare hi po- 
puii celeberrimi, teste Plinio, fuerunt, et ab Oraculo respon- 
sum habuerunt, eam coloniam liberam semper futuram, ut 
Diodorus, et Aristoteles referunt, qui etiam testantur id Ora- 
culum usque ad eorum tempora verum fuisse; nam cum Cartha- 
ginenses prius, mox Romani insulam cepissent, nunquam tamen 
eos subegere: ad montana enim alque aspera confugientes lo- 
ca, effbssis sub terra habitaculis, lacte, caseo, et carnibus ex 
pecoribus, quae plurima illis erant, vescebanlur; agrique co- 
lendi declinato labore in montibus vitam quietam ducebant: 
et licet ab eis fuerint armis saepius lacessiti, diffieultate ta- 
men locorum invicti permansere. Unde Silius cecinit 
Nec paivum decas 9 advecio cum classe paterna 
Agmine Thespiddum , terris Jolae dedisti. 
Jolaus iis, quae ad stalum coloniae pertinebant, compositis in 
Graeciam est profeclus; postea in Siciliam navigavit; tandem 
in Sardiniam reversus , tesle Pausania , obiit , et sepultus est. 
Jolaenses populi ab eo dicii^ qui in Sardinia ut patrem eum 
colebant, sepulcro ejus templum , ut inquit Solinns , addide- 
runt: in quo Jolao sacra, et honores multis continenter annis 
fecerunt, patrem eum appcllantes , quemadmodum Persae 
Cyrum, ut Pausanias et Diodoms testantur. DaedaSus autem , 
«t inquit Sallustius , delatus est Cumas , sed an ibi , vel in 
Sardinia , obierit incerium est.1 Thespiades vero cum multis 
saeculis insulae praefuissent , tandem in Italiam navigantes , 
loca circa Cumas , teste Diodoro , tenuere. Simplicius tamen , 
in commentariis, quos in octo Aristotelis de Physica audi- 
tione libros exquisitissime conscripsit, refert novem ex illis, qui 
Heroes Sardi dicebaniur, in insuia permansisse, et diem suum 
obiisse: quorum etiam corpora omnibus iniegra  mernbris ,  et 


9 
illaesa , dormientium praeseferenlia speciem, uaque acl Aristo- 
telis perdurasse tempora refert. Ad bos etiam responsorum , 
praedictionumque gralia, quae per iiisomnia darentur, et in- 
sulae accolas , et mulios etiam convenas et evternos, aceedere 
solitos fuisse , idem auclor est Simplicius , et Leonicus refert. 

iENEAS^  ET  TROJANI 

ifLneas Ancbisae et Veneris filius , a Poetis decantatus, post 
Ilium eversum, multis consociatus Trojanis in Sardiniam venit, 
anno 2785. Cum enim classe profngi Italiam peterent, et 
saeva tempestale adorti alii alio delati essent , /Eneas magna 
eum Iliensium manu Sardiniam , Pausania , et Sallustio teste , 
applieuit. Unde  Silius eecinil 

Adjluxere eliam , et sedes posuere coactas 
Dispersi pelago post erula Pergama  Teucri. 

Hi Graecos in insula offenderunt accolas, illosque adire non 
dubitarunt, a quibus benigne bospitio suscepti populariter illis 
permixti sunt, necessitate magis, quam gratiaj ne si alteri 
disiungerentur ab alteris, aut desciscerent, nuilo negocio Sar- 
dis accolis sese opprimendi facultatem darent; qui jam sumptis 
armis, et acie instructa, ad Thorsum consederant fluvium, qni 
ab hostiii tractu medius labens, illornm separabal agrum: quae 
res utrisque beili dirimendi causa fuit ; curn neuter exercitus 
flumen transire , et in hostem ferri primus ausus fuerit , ut 
Pausanias et Leonicus referunt. Est autem TIiopsus fluvius , 
qui per Arborensem agrum mediam praeterfluit insulam , eo- 
dem Pausania, et Ptolomaeo attestantibus. Discessit postea e Sar- 
dinia ^neas , relicta Turribus Iliensium Frassorum colonia , 
quae, teste Pomponio Mela , Solino_, et Plinio, in ea celeber- 
rima fuit. A qua existimalur nomen sumpsisse Forttm Trojanum , 
quod in Sardinia meridiem versus fuisse testatur Antoninus Pius. 

Circa haec tempora Ulysses decennio naufragus erravit , et 
in Sardiniam vectus parvis Sardiniae insulis adjacentibus, quae 
Ithacesiae, Ulyssis speculac, tesie Plinio, vocantur, nomen dedit. 

Leucosia etiam, insula Sardiniae, a Syrene ibi his tempori- 
bus sepulla nomen aceepit , ut idem Plinius , et Marciarius 
Capella referunt. 


10 

LYDII. 

Lydii populi , Maeones etiam dicli , qui inter Phrygiam , et 
Cariam , seu Lyciam juxla Maeandrum vivebant , mare obti- 
nuerunt auno 2791 ut Eusebius tradit , et ex Manethone , 
Livio , et Valerio Maximo colligitur. Unde in Sardinia domi- 
natos esse , et Maeonum locum , qui corrupte Meilogu nunc 
dicitur , ab eis nomen sumpsisse judicatur. 

LOCRENSES. 

Locrenses Graeciae populi Parnassum montem accolentes 
coloniam in Sardiniam deduxerunt , ut ex Solino constat ; 
anno ut creditur 2912. 

His temporibus Thespienses ex Sardinia in Italiam navigan- 
tes regionem circa Cumas, tesle Diodoro, tenuere, et Daeda- 
lum Cumas detulere , ut Sallustius refert. 

THRACES. 

Thraces Europae populi , Scythes prius dicti , ut Eusebius 
refert , anno 2958 mare obtinuerunt. Unde in Sardinia im- 
perasse , et urbes condidisse , creduntur. 

RHODII. 

Rhodienses populi ex Rhodo, insula maris Carpathii, obtinue- 
runt rnare , ut insinuat Eusebius , anno 5047. Uude in Sardi- 
nia imperasse, et urbes construxisse existimantur. Obtinuerunt 
autem mare annos 9-5 ut refert Eusebins. Et ab eis Rhodi 
locus Sassaritanae regionis nomen sumpsisse creditur. 

PHRYGES. 

Phryges minoris Asiae populi Cariae , Lydiae , Mysiae , et 
Bithyniae  finitimi post Rhodios mare oblinuerunt,  anno 5070 


II 

ut Euscbius tradit. Unde in Sardinia dominatnm tonnisse , et 
urbes condidisse putantur. Nam hoc lempore Idonesii co- 
loni, qui te»te Ptolomaeo in Sardinia sunt, ab Idaeis Phrygiae 
populis , qui Idam montem tunc ineolebant3 in Sardiniam, 
ut opinor, venerunt. lli mare obtinuerunt annos 25 eodem 
Eusebio relerente. 

CYPRII. 

Cyprii populi ex Cypro maris Pampliylii insula profecti ut 
insinuat Eusebius , mare oblinutrunt anno 5090. Unde eos in 
Sardinia rcgnasse , et ex ipsius Cypri Corpacca regione Cor- 
pacesios populos , qui in Sardinia , teste Ptolomaeo , sunt ; 
venisse aliqui existimant. Hi mare obtinuere annos 40, ut idem 
Eusebius narrat. 

PHOENICES. 

Phoenices antiquissimi maritimae Syriae regionis populi navali 
et bellica arte , ut inquit Plinius , praestanles, mare ohtinue-- 
runt anno 315S, ut Eusebius insinuat. Unde in Sardinia eos 
imperasse , et plures colonias ad eam destinasse, Diodorus Si- 
culus tradit. Obtinuerunt autem mare annos 41, eodenx Euse- 
bio teste. 

^GIPTII. 

if!gyptii populorum vetustissimi post Phoenices , ut tradit 
Eusebius, mare obtinuerunt anno 5179 et etiam postea annis 
31. Unde in Sardinia eos imperasse, et Esaronesios populos 
ex Esare /Egyptii urbe in Sardiniam venisse, creditur: nam 
Esaronesios meridiem versus Sardiniara coluisse testatur Pto- 
lomaeus. 

MILESII. 

Milesii , potentes et opulenti populi , ex finibus Joniae et 
Cariae egressi ,  mare  obtinuerunt  anno  3210,  ut  Eusebius 


12 
tradit, et quidem per annos 31. Unde et SaTdiniae imperasse, 
et Milesiis Sardiniae colonis noraen dedisse, creditur. 

CARES. 

Cares populi minorem Asiam inter Lyciam , et Joniam inco- 
lentes , qui et Leleges , teste Herodoto , dicebantur , mare 
obtinuerunt anno 5241, ut tradit Eusebius. Unde in Sardinia 
imperasse creduntur , cum ab eisdem aliquae civitates condi- 
tae, et Carenses populi, ut refert Ptolomaeus, in ea reperian- 
tur. Imperarunt Cares annos 48, ut inquit Eusebius. 

LESBII. 

Lesbii , populi in insula yEolica /Egaei maris habitantes , 
post Cares mare obtinuerunt anno 3289 , ut refert Eusebius. 
Unde in Sardinia imperasse , et multa urbes construxisse , 
existimantur. 


CORSI. 


Corsi populi , Cyrnaei dicti , factionibus , et civili bello la- 
cessiti sedesque mutare compulsi , ut refert Pausanias , in 
Sardiniam transiere anno , ut creditur 5350. Hi viciniore mon- 
tuosa insulae parte , quae Septentrionem respicit , occupata , 
duodecim oppida sibi muniere , eodem Pausania , et Plinio 
teste. Ab incolis patrio nomine Corsi appellantur, et de illis 
meminit Ptolomaeus. 


PHOC/T.ENSES. 

Pbocaei, Joniae populi assiduis Persarum bellis exagitati, et ab 
Harpago obsessi, communi consensu patriam relinquentes mare 
ingressi sunt, illudque  obtinuere anno 12  Cyri  Persarum re- 


13 

gis primi , qui fuit 3116 , ut ex Thucydide, Herodoto et 
Cleinente Schuberto colligitur: quo tempore in Kmporia Sardi- 
niae regione imperasse ereilunlnr: uam et propinquam insulam 
Corsieae, teste llerodoto, oecuparunt, et eodem modo Hispaniae 
Lmporiis nomcn dederunt.  Unde Sylius 

Phocaicae dant Emporiae .  .  . 
His tcmporibus Jones Graeciae populi fuerunt a Cyro in servi- 
tutem  redacti,  quare  Bias  Prienaeus,  ex  septem  sapientibus 
unus, illis suasit, ut communi  classe solventes Sardiniam  pe- 
tereut, ibique  una quadam civitate omnium .lonum constructa ,     . 
absque  servitute  liberi  foe^cilerque viverent;  nimirum  insu-   /•> \ 
lam inter omnes maximam recepturi,  aliis  imperarent:  quod 
saluberrimum coiisilium Jones spreverunt, cui lamen si obtem- 
perassent,  ipsis  licuisset,  ut   inquit  Herodotus ,  Graecorum 
omnium foelicissimis vivere. / 


CARTHAGINENSES. 

Carthaginenses Aphricae populi post Phocaeenses in Sardiniam 
veneruut, eamque occnpare cupientes saepius bello Sardos 
appetivere. Cyri enim Persarum regis temporibus , anno , ut ex 
Orosio et Clemente Schuberto colligitur, 5435, Carthaginenscs 
ex Sicilia iu Sardiniam bellum duce Macheo transtulere: sed 
in eo victi a Sardis fuere, Liberato Frasso duce, et magnam 
partcm exercitus amisere. Macheus etiam, et alii pauci , qui , 
superfuerunt, proplerea a Carthaginensibus exilio damnati sunt, 
ut Orosius et Sabellicus  referunt. 

Temporibus quoque Darii Persarum regis, anno, ut ex Ju^ 
stino, et Schuberto colligitur, 5445, Carthaginenses duce A.S- 
drubale Sardiniam bello repetierunt: in quo, Hasdrubal gra- 
viter vulneratus obiit, et Sardi, Liberato duce, fugatis Cartha- 
ginensibus, victores fuere. Hasdrubalis mortem tum luctus 
Carthaginensium , tum et dictaturae undecim , et triumphi 
quatuor insignem fecerunt. Sardis quoque animi crevere, ve- 
luti cum duce, Poenorum vires concidissent, ut ex Juslino, et 
Sabellico constat. 

Alia insuper  certamina,  periculaque  magna  pro potiunda 


I 


14 
Sardinia Cartbaginenses , teste Diodoro, subiere et tandem 
anno 3449, quo lempore classibus et maritimis viribus erant 
praepollentes, et non Africam moclo, verum etiam pleraque 
Hispaniae et Siciliae loca obtinebant, omnes e Sardinia, 
praeter Ilienses, Jolaenses, et Corsos, in suam ditionem rede- 
gerunt: nam illi , habitaculis terrestribus humo efossis, lacte 
et carne armentorum , q.iorum plurima apud eos erat copia , 
in montibus vitam quietam duxerunt, et propter inaccessos , 
difificilesque locorum situs semper liberi perseverarunt. Iberi 
etiam , qui auxiliares cum Carthaginensibus in Sardiniam ve- 
nerant , cum de praedae manubi|rumque distributione cum 
Poenis contenderent , assumptis armis ab illis defecere , et ad 
montium secesserunt juga ; ibique sedes suas constituerunt , et 
a Cyrnaeis post modum Balares fuerunt appellati; sic enim 
illi patria lingua transfugas vocabant, ut ex Polybio, Pau- 
sania et Diodoro, constat. Regnarunt in Sarclinia Carthaginen- 
ses annos 272 usque ad finem primi belli Punici, quo ejecti 
a Sardis insnlam Romanis cesserunt. 

His temporibus, ut refert Pausanias, Carthaginenses condi- 
derunt in Sardinia Syllos urbem , Vicecomitatus Syllurensis 
caput , ac etiam urbem Caralis.  Unde Claudianus 

Urbs Libjam contra ,  Tyrio fundata potenti 
Tenditur in longum Caralis . . . 

Alii tamen gravissimi auctores longe ante ab Aristaeo fuisse 
conditam , ut dixi , scripserunt. 

Tradit etiam Aristoteles eo tempore Carthaginenses in Sar- 
dinia jussisse omnes arbores cibo idoneas exstirpari, nullamque 
in ea amplius plantari , poena capitali trucidandos eos , qui 
secus faciebant ; quod et Volaterranus refert. 

Ad insulam advenas accedere non permittebant : adeo enim 
imperium Sardiniae custodiebant , et peregrinos insectabantur , 
ut qui in eam adnavigarent mari demergendos curarent , te- 
ste Alex. ab Alexandro. 

Per hoc tempus Darius Persarum rex summopere cupiebat 
Sardiniam tributariam sibi reddere: quare Histieus, Milesii ty- 
rannus, pollicitus fuit Sardiniam in illius potestatem se red- 
diturum ; quod tamen non evenit : nam fallendi eum gratia 
id promiserat , ut refert Herodotus. 


15 

Aristagoras etiam Milcsii tyrannus, posl Darii infjentcs vic- 
tori.is , dcereverat cnm suae faetionis hominibus in Sardiniam 
profugere, ct coloniam in ea condere: sed contrario Hecaiaci 
Hegesandri consilio non fuit deducta , eodem Herodoto  teste. 

Regnante postea in Macedonia Alcxandro Magno , terror 
rerum ab eo gestarum universum orbem invasit : quare ut 
Orosius et Justini ;s iradunt , a Sardis missi faerunt legali , 
qui Alexandro veluti desiinalo sibi Regi adularcntur verum 
qma audita legatione Alexander obiit, Maccdones de Sardinia 
contendere , ut inquit Polybius , amplius non  sunt ausi. 

Pcr baec tempora Carthaginenses cum Romanis saepius foedera 
percussere , et de Sardinia pacta sanxere. 

Anno enim primo post partam Sardiniam cum Romanis pri- 
mum foedus , teste Polybio , injerunt , in quo inter cae;era 
ita cautum fuit , « Romani , sociive Romauorum uilra pro- 
montorium Pulchri non naviganto: nisi , vel vi tempestatis, vel 
bostili impetu coacti  ». 

« Si quis ob hujusmodi causas eo applicuerit, nihil emito, 
nihilve sumito , nisi quantum ad sacra Yei ad navigia opus 
sit ». 

« Intra diem quartum inde abito. lis, qui mercimonii gratia 
advenerint, immunitas esto, praeler scribam, ct praecoaem  ». 

« Qnicumque praesentibus his in Africa , vel Sardinia ve- 
num jerint , de his publica fides esto etc.  » 

Interjeclis deinde aiiquot annis , ut idem tradit Polybius , 
secundum fuit sancitum foedus , et ita  cautum inter  caetera. 

« In Sardinia , atque Africa nulli Romanorum , sociorumve 
negociantor , neve oppidum possidentoy nihil cmunto, praeier 
rcs ad sacra  et ad navigia necessarias ». 

« Si quas naves eo ternpestas detulerit intra quintum diem 
abeunto , etc. » 

Anno postea, quo Pyrrhus Epirotarum Rex in Italiam traje- 
cit, eodem referente Polybio, fuit idem foedus paucis additis 
renovatum. Pyrrhus enim eo tempore Sardiniam et Siciliam 
suo  adjicere imperio , teste Joanne Zonara , cupiebat. 

Foedus tamen istud a Carthaginensibus fuit postea violatum , 
unde contra eos primum a Romanis fuit susceptum bellum , 
et anno  3703  Sardiniam  omni  studio  invadere  deorevere. 


16 
Quare Annibal cnm classe , et quibusdam claris triremiuni 
ducibus in Sardiniam a Carthaginensibus mittitur ; sed a Ro- 
manis in quodam insulae portu inclusus classem fere omnem 
amisit ; ipseque per hostium manus dilapsus, a Carthaginensi- 
bus qui evaserunt captus , ob rem male gestam in Sardinia 
crucifixus, teste Polybio, occiditur. 

Anno sequenti Carthaginenses in locum Annibalis pro Sar- 
dis defendendis Hannonem classis ducem in Sardiniam mittunt. 
Sed a L. Cornelio Scipione tunc Consule, qui Oibiam venerat, 
victus, amisso exercitu, ipse se confertissimis hostibus irn- 
miscuit, ibique interfectus est. Unde Scipio Sardiniam vastavit 
ibique Aleriae urbis excidio incolas terruit , omnique terra 
Poenos fugavit, multaque millia captivorum abduxit, et trium- 
phum egit, ut Orosius, Eutropius, Florus, et Jornandes tradunt. 
Hinc  Silius cecinit 

Scipio ductoris celebrabat funera Poeni 
Sardoa victor terra 

Caeterum Jo. Zonara diversum refert , Scipionem scilicet 
exercitum in Sardiniam ducentem , classem Carthaginensium 
conspexisse , et in eam impetum fecisse ; cumque illa , prius- 
quam ad manus veniret , fugisset , Olbiam urbem invasisse , 
et ibi navium Carthaginensium conspectu territum , nec enim 
peditatus satis ad pugnam paratus erat, domum versus iter 
intendisse. 

Anno 5720 Carthaginenses navali praelio superati a Roma- 
riis pacem petierunt , quae hac praecipue conditione , teste 
Polybio , Cornelio Nepote , Nauclero , et Volaterrano , data 
est « Poeni Sicilia , ^"Hin^ , et omnibus insulis quae inter 
Italiam, et Africam sunt excedunto » Ex quo foedere Sardiniam 
ad eos spectare Romani, teste Appiano ASexandrino, asserebant. 

Anno sequenti Carthaginensium milites ex Sicilia in Africam 
deportati, ob stipendium denegatum, arma contra Poenos ca- 
piunt. Eorum quoque exemplo milites qui in Sardinia erant 
Bostarem, et Poenos, qui cum imperio in insulam venerant 
in potestatem redactos crudeliter trucidarunt, et quadam arce 
occupata in apertam erupere defec-ionem. Hujus motus fama 
Carthaginem delata, confestim Hanno cum novo exercitu est 
in Sardiniam missus. Hunc novi milites, inita in Sardinia cum 


17 
vctcranis conjuratione, cruci affigunt: ncc duplici scelcre con- 
tenti teitium adjiciunt, quoscunque Cariliagineneintn, qui in 
tola insula fuere, ad unuin strangulantes, interficiunt: arcibus 
iride, et oppidis potiti insulain aliquandiu tcnuere; legaios- 
que ad Koinanos miserunt insulain daturi. Orta postea inler 
eos, et Sanhniae populos discordia, milites expulsi in Ilaliam 
abierunt; atque ita Sardinia a Carthaginensibus eontigit alie- 
nari, ut refert Polybius, et Sabellicus. 

KOMANI. 

Ejectis ex Sardinia Poenis, Romani suasionibus militum, qui 
e Sardinia ad eos tivmsfugerant , pellecti, insulam occupare 
decreverunt. Itaque anno o|12 Carthaginenses, qui id resci- 
verunt exercilum in insulam transmittere paranl; quam Occa- 
sionem nacti Roraani bellum ilhs indixere, querentes, quod 
illum belli apparatum non tam contra Sardos, quam contra 
se ipsos facerent. Unde Carihaginenses , qui bello Africo do- 
mestico vexabantur, et se minime idoneos ad bellum cum 
Romanis gerendum intelligebant, ut omnem belli causam 
averterent, non modo Insulam Sardiniae cesserunl; verum 
etiam mille , et ducenta talenta Romanis miserunt , ut ex Po- 
lybio , Appiano Alexandrino , Jo. Zonara , Sabellico , et Sigo- 
nio constat. 

Caeterum licet Carthagincnses Sardiniam Romanis relique- 
rint, Sardi tamen non sine armis Ronianorum imperio subesse 
voiuerunt. Itaque anno 5726 in Sa?4rs decretum est bellum, et 
T. Manlius Torquatus Consu1 contra eos missus^ ipsos devicit, 
de  illisque triumphavit, ut Orosius, et Eulropius tradunt. 

Nec ob id Sardi Romanis parere voluerunt , sed duobus 
aliis annis Romanorum bellum sustinuerunt , et quidem forti- 
ter , et sirenue , ut inquit Jo. Zonaras. Tandem a P. Cornelio 
./Edili prius , mox a M. Pomponio Coss. victi omnes , exceptis 
montanis popalis , imperii jugum susceperunt. Erant autem 
montani populi liienses, Ralari, Tarates, Sossinates, Aconites, et 
Jolenscs , qui (uuc Diatesbes dicebantur. Hi speluncas inhabi- 
tanilo lacte,  caseo ,  et carne  armentornm ,  quorum  plurima 


18 
apud eos erat copia, vitam quietam ducebant , et a bellorum 
discrimine procul  erant, Diodoro  et Strabone referentibus. 

Eo tempore P. Cornelius, et mililes Romani multi epidemiae 
morbo iri  Sardinia obiere , ut tradit Jo. Zonar.3. 

Anno 5728 Legati decem a Rouianis missi , in provinciae 
formam Sardiniam redegerunt, et Romauo magistratui admini- 
strandam subjecere ; fuitque prima populi Romani Provincia , 
ut Pomponius J. C. in libris Pandectarum, et Onuphrius tradunt. 
Nam licet Sicilia antea vicla fuerit, tamen non nisi Syracusis 
a Marceilo captis  in  provinciae formam  lota redacta est. 

Biennio post, anno scilicet 5730 C. Papyrius Cos. contra 
Corsos missus , insulam illam in ditionem populi Romani addu- 
xit, et in monte Albano de Corsis triumphavit, ut Plinius , et 
Valerius referunt. 

Fuit eo anno Corsica Sardiniae attributa, atque ex duabus 
provinciis una provincia facta , et uno Sardinia nomine insi- 
gnita, ut Rufius, Sigonius, et Onuphrius referunt. 

Anno deinde 5755 quatuor Romae creati sunt Praetores , 
ut duo ex his Romanus, et Peregrinus in urbe manerent, duo 
vero in Sardiniam Siciliamque novas provincias mitterentur ; 
qui jus provincialibus dicerent , et si res cogeret bellum ad- 
ministrarent , Solino , Sigonio et Onuphrio relerentibus. 

Itaque Praetores infrascripti sub consulibus Sardiniae provin- 
ciam administrarunt annis 177 usque ad tempora Caji Julii 
Caesaris hac serie. 

Anno 5755 M. Valerius fuit primus Sardiniae Praetor, Solino 
referente. 
5758 Sardiniae Praetor. 

Hoc anno Sardinia facta est consularis provincia , et sorti- 
tus est eam C. Attilius Regulus , Cuspiano , et Polybio refe- 
rentibus. 

5745. A. Cornelius Mamula Sard. Praet. ( Livio et Sabellico. ) 

5746. Q. Muti is Scevola Sard. Praet.  ( Livio ) 

Q. Man?ius Torquatus Sard. Proprae.  ( Liv. et Syl. ) 

5747. 0. Mutius Scevofa prorogatus S. P.  ( Livio ) 

5748. Q. Mutius Scevbla prorog. S. P. ( Livio ) 

5749. Q. Mutius Scevoia prorog. S. P. ( Livio ) 


19 

3750. L. Cornelius Lcnlulus Sard.  Pract. (Livio) 

3751, P.  Maniius  Valsonius  Sard. Praet, ( Livio ) 
5752. C.  Aruncuiejus Sartl. Praet. ( Livio ) 

5755. C. Aruueulejus prprogatus Sard. Praet. (Livio) 
5754. A. Hostilius Sard. Praet.  ( Livio ) 
57 55. Q. CJaudius Sard. Praet. (Livio) 

3756. Cn. Oclavius Sard. Praet. (Livio) 

3757. T. Ciaudius Nero Sard. Praet. ( Livio ) 
5758. P. Lentulus Sard. Praet. ( Livio ) 

3759. P. Lentulus prorogatus Sard. Praet. ( Livio ) 

3760. M. Fabius Buteus Sard. Praet. (Livio) 

5761. M. Fabius prorogatus Sard. Praet. ( Livio ) 

5762. L. Vellejus Tappullus Sard. Praet, (Livio) 

5763. M. Porcius Cato Sard. Praet. ( Livio ) 

5764. L. Auilius Sard. Praet. ( Livio ) 

5765. T. Seinpronius Longus Sard.  Praet.  (Livio) 

5766. T. Sempr. prorogalus Sard. Praet. (Livio) 

5767. C. Coruelius Merenda Sard.  Praet. ( Livio ) 

5768. L. Porcius Lycinius Sard. Praet. ( Livio ) 

5769. Q.  Salonius Sarra Sard. Praet. ( Livio ) 
3770.  L. Oppius Salinator Sard. Praet.  (Livio) 

5771. L. Oppius prorogatus Sard.  Praet.  ( Livio ) 

5772. Q. Fabius Pictor Flamen Quirinalis Sard. Praet. (Livio) 
5775. C. Stertinius Sard. Praet. (Livio) 

5774. Q. Fuivius Sard. Praet. ( Livio ) 

5775. C. Aurelius Scaurus Sard. Praet. (Livio) 
3776. L.  Posihumius Tempsanus Sard. Praet.  ( Livio ) 

5777. Q. NevUis Matho Sard.  Praet. (Livio) 

5778. Cn. Sicinius Sard. Praet. ( Livio ) 

5779. C. Terentius Istra Sard. Praet.  ( Livio ) 

5780. M. Pinarus Sard. Praet. ( Livio ) 

5781. C. Menius Sard. Praet. ( Livio ) 

5782. L. Valerius Levinus Sard. Praet.  ( Livio ) 

5783. T. Ebutius Sard. Praet. ( Livio S. D. ) 

3784. C. Mumius Sard. Praet. ( Livio S. D. ). Hoc anno facta 
est consuiaris provincia ob belli magnitudinem, et 
sortitus est eam T. Sempronius Cos. 

5785. M. Popiiius Lenas Safd. Praet. ( Livio S. D. ). T. Sem- 


20 

pronius Gracchus Proconsul in Sard. Eo anno contu- 
lari* provincia remansit ob belli periculum. 

3786. Cn. Cornelius Scipio Sard. Praet. ( Livio S. D. ) 

3787. M.  Attilius Sard.  Praet.  stetit in Corsica, (LivioS. D.) 

Cn. Cornelius Sard. Praet. 

3788. C. Cirtejus Sard. Praet. stetit in  Corsica ,  et  M.  Atti- 

lius Praet. in Sard.  ( Livio S.  D. ) 

3789. Sp. Cluvius Sard. Praet.  ( Livio S. D.) 

3790. L. Furius Philus Sard. Prael. (Livio S. D. ) 
5791. M. Recius Sard. Praet. ( Livio S. D.) 

3792. P. Fontejus Capito Sard. Praet. (Livio S. D.) 

3793. C.  Papyrius Carbo Sard.  Praet. ( Livio S.  D. ) 

5794. M. Manlius Torquatus Sard. Praet. (Livio S. D. ) 

5795. M. Fonlejus Sard. Praet. (Livio S. D.) 

. . . . M. Porcius Calo Praet. (Vol., Plut. et Alex. ab Alex. ) 

3835.   . Sard. PraeL L. Aurelius Ore- 

stes Cos. provinciam eo anno consularem administravit. 
C.  Graccbus eo anno Sardin.  Quaestor.  ( Plutarcbo  et 
Livii Abbreviatore.) 

3836 Sard. Praet. 

L. Aurelius Orestes Proconsul  in  Sard. 
M. /Emilius Scaurus senior stipendia  in Sardinia facit , 
Cornelio Nepote referente. 

3848. M. Metellus Sard. Praet. (Ruffo et Eutropio) 

M. ^milius Scaurus junior Syllae privignus Sard. Prae- 
turam obtinuit, in qua cum non satis abstinenter e- 
gisset a Sardis repetundarum accusatus , a Cicerone 
una cum quinque aliis defensus est, ut Volaterranus 
inquit, et extant fragmenla oratiorus Ciceronis, in 
quibus Bostaris Norensis viri fugienlis e Sardinia ob 
Scauri adventum  meminit. 

3869. Q. Aniosiius Marianae faclionis Sard. Praet. Livii Abbre- 
viatrne referente. 

. .  . . L. Philippus L. Syliae  Legatus, occiso Q.  Antonio, in- 
sulan» pro SyJIat adniinistravit, teste Livii Abbreviat. 


21 

3885. T. Albutius Sard. Praet. 

Cn. Pompejus Sard. Quaeslor, 
3906.  Appius Claudius Sard. Praet. Sabellico, et Plutarcho re- 
ferentibus. 
His temporibus anno scilicet 3736 fuit quaedam seditio apud 
Sardos orta , quae tamen a C. Attilio Cos. facile fuit composi- 
ta , ut Polybius, Sabellicus , et Cuspianus tradunt. 

Anno deinde 5744 Carthaginenses, conquesti Sardiniam frau- 
de Romanorum interceptam, bellum secundum Punicum Ro- 
manis intulerunt. Dira prodigia statim in Sardinia visa sunt ; 
nam equiti circumeunti vigilias baculus, quem in manu tene- 
bat, arsit; littora crebris ignibus fulsere; scula duo sanguinem 
suclarunt; et milites aliqui icti fulminibus fuerunt; solisque or- 
bis minui visus fuit, ut Livius , Orosius, et Sabeliicus referunt. 
Eo anno Romani obsides a Sardis petiere, eosque Cn. Ser- 
vilius classe 120 quinqueremium, teste Livio, et Polybio, ac- 
cepit. ^lHr 

Anno autem 2086 quo Romani apud  Cannas insignem ac- 

ceperunt cladem, Cornelius Sardiniae Praetor, qui nec stipen- 

dium, nec frumentum  habebat,  nec  sibi  a  populo  Roinano 

ob aerarii inopiam poterat  subveniri,  quantum  argenti  fru- 

mentique opus habuit a Sardiniensibus sociis Romanorum  Ci- 

vitatibus exegit, Livio, et Sabellico referentibus. Itaque  anno 

sequenti  Sardorum  principes  ab  Hannibale  Carthaginensiuin 

duce, ut inquit Eutropius, vel ab  Arsicora  Sardiniae  R«ge , 

ut Volaterranus, seu insulae primario, ut Livius, solicitati ad 

Carthaginenses clandestinam legationem miserunt, nunciantes , 

in Sardinia parvum Romanorum exercilum esse, veterem Prae- 

torem Cornelium  provinciae  peritum  inde  decedere ;  novurn 

expeclari; ad hoc  fessos  jam  animos  Sardorum  esse  duri- 

tate imperii;  et proximo iis anno acerbe,  atque avare impera- 

tum: gravi tributo, et collatione iniqua frumenti oppressos; nihil 

deesse aliud, quam authorein ad quem deficerent. Quo nuncio 

accepto , Hasdrubalem cognomento Calvum ducem in Sardiniam 

Carthaginenses deligunt, et 12 mille peditum, ac mille et quingen- 

tos  equites cum praesidio  LX.  navium  longarum  decernunt. 

Sub idem fere tempus  A. Cornelius  Mamula,  qui  adventu 

novi  Praetoris  Sardinia  excesserat,  Romae  retulit, qui sta- 


22 
tus rerum in insula esset, ad bellum, et defectionem spe- 
ctare. Q. Mutium qui successisset sibi , gravitate coeli a- 
quarumque in adventu exceptum morbo non tam periculoso, 
quam longo, diu ad belli vim sustinendam inutilem fore; 
exercitumque ibi, ut satis firmum pacatae provinciae prae- 
sidium esse, ita parum bello, quod motum iri videretur. 
Quare patres decreverunt, ut Q. Fulvius Flaccus quinque 
millia peditum, quadrigentos equites scriberet , eamque le- 
gionem primo quoque tempore in Sardiniam trajiciendam 
curaret, mitteretque cum imperio quem ipsi videretur, qui 
rem gereret quoad Mutius convaiuisset. Ad eam rem mis- 
sus est Q. Manlius Torquatus. Is navibus lougis Caralim 
subductis, navalibusque sociis armatis, ut terra rem gereret, 
ex sociorum auxiliis supra veteres copias duo, et viginti mil- 
lia peditum, mille, et ducentos equites confecit; cum his e- 
quitum, peditumque copiis profectus in agrum hostium , haud 
procul ab Arsicorae castris, castra posuit. Arsicoras tum 
forte profectus erat in Pellitos Sardos ad juventutem arman- 
dam, qua copias augeret: filius ejus nomine Jostus castris 
praeerat. Is adolescentia ferox, antequam Arsicoras, et As- 
drubal cum auxiliaribus copiis adessent, sub Manlii accessum 
castris ad praelium egreditur; nec magno certamine fusus , 
fugatusque est. Sardi viriliter pugnantes ad triginta miliia 
caesi, et mille trecenti ferme vivi capti fuere; reliqui cum 
Josto ad urbem nomine Cornum, illius regionis caput, se re- 
ceperunt. Pacata eo praelio Sardinia fuisset, nisi classis Pu- 
nica cum duce Asdrubale, quae tempestate dejecta ad Ba- 
leares fuit, in tempore ad spem rebellandi advenisset. Manlius 
audito appulsu Punicae classis, Calarim se recepit, et Arsi- 
corae occasio datur Poeno se jungendi. Asdrubal copiis la 
terram expositis, et classe remissa Carthaginem, duce Arsi- 
cora, ad sociorum populi Romani agrum populandum profe- 
ctus , Caralim perventurus erat, ni Manlius obvio exercitu ab 
effusa eum populatione continuisset. 

Primo castra castris modico intervallo sunt objecta; dein- 
ceps procursationes; leviaque certamina vario eveutu inita ; 
postremo descensum in aciem, signisque coliatis justo prelio 
per quatuor horas pugnatum est,  fortuna  neutro  inclinante. 


23 
Posfremo Romanus vielor Jostum cuspidc transverberavit , duo- 
deeim millia hostium Poenorum ,, Sardorumque interfecit; mille, 
ef quingenti sunt capti, et in his Asdrubal Imperator, Hanno , 
et Mago Barchini, sanguinis Hannibali propinqua cognalione 
junctus. Signa quoque mililaria septem, el viginti cepit. Ar- 
sicora, qui cum paucis equitibus praelio vivus excesserat, au- 
dita tilii morte Locte, ne cujusquam interventus coeptum 
impediret, mortem sibi conscivit. Caeteris urbs Corni, eadem, 
quae antea, fugae receplaculum fuit, quam Manlius victore 
exercitu aggressus inter paucos dies recepit: deinde aliae 
quoque civilates, quae ad Arsicoram, Poenosque defecerant 
obsidibus datis dediderunt sese; quibus stipendio, frumentoque 
imperato pro cujusque aut viribus, aut delicto Calarim exer- 
citum reduxit; ibi navibus longis deductis, impositoque, quem 
secum advexerat, rnilitc, Romam navigat, Sardiniam subactam, 
pacatamque nunciat Patribus , et stipendium Quaesloribus, fru- 
menlum yMilibus, captivosque Fulvio Praetori tradidit, ut ex 
Livio, Silio, Eutropio , Volaterrano, et Sabeilico constat. Eo 
anno 0. Ennius insignis Poeta cum Manlio in Sardiniam ve- 
nerat, et ab ea postea non recessit, quousque M. Porcius 
Cato ex Sardinia Quaeslor decedens eum Romam deduxerit, 
ut Silius, et Plutarchus tradunt. 

Is Cato Sardiniam Praetor subegit, et in ea fuit ab Ennio 
Graecis literis eruditus aetate jam grandis, ut Volaterranus , 
et Nauclerus. 

Annis sequentibus, usque ad belli Punici finem, insulam 
cum duarum legionum praesidio fere semper Praetores custo- 
diere; et classem ad tuendam Sardiniae oram habuere. Cum- 
que anno 5752 esset fama, navalem apparatum Carthagine 
esse, et Poenos navibus ducentis omuem oram Sardiniae, Sici- 
liae, et Italiae impleturos,, ad Sardiniae praesidium additae 
sunt quinquaginta longae naves, quas P. Scipio ex Hispania in 
Sardiniam Aurunculejo tunc Sardiniae Praelori transmisit. Et 
anno 5756 C. Oclavius Sardiniae Praetor octoginta onerarias 
Poenorum naves, frumento, seu praeda Hetrusca, onustas, circa 
Sardiniam cepit. Itaque annis sequentibus bello Punico ur- 
gente, idera Oetavius ex decreto Patrum navibus longis qua- 
dragiuta maritimam Sardiniae oram est tutatus, et  in ea ali- 


24 
quas  Poenorum  naves intercepit,  ut  apud  Livium  constat. 

Sardi autem per haec tempora ingentem vim frumenti Ro- 

manis in bello, quod contra  Carthaginienses  variis  in  locis 

habebant, administrarunt, Livio referente. 

5 h<^ Anno vero 3757 tanta frumenti copiam ex Sardinia Romam 

transmiserunt , ut horrea Romana non  solurn  ea,  quae  jam 

facta erant, sed nova aedificata repleta fuerint. Cumque  ve- 

stimenta Romano exercitui deessent, mille et ducentae togae , 

et duodecim millia tunicarum a Sardis data sunt, Livio etiam 

authore. 

j i 0 Anno etiam sequenti centum onerariae naves commeatu  o- 

nustae ex Sardinia in Africam transmissae  fuerunt.  Et  allero 

anno Sardiniae commeatus  tantam  vilitatem  annonae  effece- 

runt, ut mercator pro vectura naulis frum^ntum  relinqueret , 

Livio referente. 

^#-w   '    f Anno deinde 3760 pax  a  Romanis  Carthaginensibus  data 

CxrU* Cn-C^p?4' +</*u*i<'   est ,  bellumque  Punicum hac praecipua Iege finiturn,  ut Sar- 

/  f] Wo **** C***'    dinia, pro qua illud bellum susceptum erat,  Romanorum  es- 

set, ac illis nullum post hac  bellum a Carlhaginensibus  ejus 

gratia inferretur. Hac pace facta Sardorum animi, qui  hujus 

belli expectantes eventum,  varia  fortuna  per  annos  17  su- 

spensi ,  et distracti  erant,  hoc  tempore  conquievere.  Itaque 

praesidium Sardiniae minui coepit, et  tanturn  legio  una,  et 

decem longae naves, ac saepe pauciores ad insulae custodiam 

Praetoribus decretae fuere, Livio, et Polybio referenlibus. 

Anno 2762 Cn. Sergius militibus, qui in Sardinia diu sti- 
pendium fecerant, agrum ex decreto patrum in insula assi- 
gnavit, ut ex Livio, et Polybio constat. 

Anno autem sequenti, quo M. Porcius Cato erat Sardiniae 
Praetor, fugati ex insula foeneralores, et sumptus, quos in 
cultum Praetorum socii facere soliti erant, circurncisi, aut 
sublati , teste Livio, et Sigonio, fuere. Eo anno rnagni com- 
meatus, et vestimenta exercitui Romano ex Sardiuia missa sunt. 

Anno etiam 5770 frumenti decimae imperatae sunt, cujus 
pars Romam, pars in /Etoliam ad exercitum transmissa fuit , 
ut Livius inquit. Post haec bellum cum montanis Sardiniae 
populis, Romani habuere: nam llienses, Raiari, et a!ii, qui 
in montibus viventes, nunquam  a  Romanis,  ut  supra  dixi , 


25 
debcllali fuere, enm pamm agri seminario baberent, et quem, 
babebant segniter sererent , alios Sardiniae indigenas accurate 
colcntes spoliabant, et quosdam Irans aequora , praeserlim 
Pisanos navibus invadebant. Ouarc Sardiniae Praetores ex Pa- 
trum decreto saepius eos bello tentarunt, et quosdam cohi- 
buerunt, caeteros difficiiltate locorum obsterriti omisere, et 
liberos eos reliquere : observabant tamen ipsorum mores, qui 
post latrocinium dies plurimos praedac nundinas eelebrabant, 
et tunc exercitum arlibus quibusdam ductantes, eos invade- 
bant, et multos in manus relrabebant, ut Slrabo et Diodoms 
referunt. 

Anno autem 5780 bellum ab lliensibus Sardiniae populis 
renovatum est, et Corsi a Roraanis defecere: Iiaque M. Pina- 
rus creatus Praetor secum in Sardiniam trajecit octo millia 
peditum ex sociis Latini nominis , et trcccntos cquites. ln 
Corsica pugnatum cst, et ad duo millia Corsorum in acie 
occisi sunt : qua clade compulsi obsides dedcrunt^ ef cerae 
centum millia pondo. Postea cum llicnsibus in Sardinia se- 
cunda praelia facta sunt; nuuquam tamen a Romanis orani 
parte fuerunt pacati, ut testatur Livius et Diodorus. 

Triennio post T. Ebutius Praet. fdium ad Senalum cum literis 
misit, nuncians Ilienses, et Balaros montanos Sardiniae popu- 
los, provinciarn pacatam invasisse, nec eis iuvaiido exercitu 
resistere posse. Eadem etiam Sardorum legati nunciabant, 
orantes urbibus saltem opem Senatus ferret; jam enim agros 
populatos esse: quae legatio ad novos magislratus rejectafuit. 

Anno postea sequenti Caralitani, et nonnulli alii defecerunt. 
Itaque in Sardiniam duae legiones scribi jussae sunt; quina 
millia ducenli pedites et trecenti equites in singulas ; et duo- 
decim millia peditum sociorum , ac Latini nominis, et sex- 
centi equites, et decem quinqueremes naves. Cum eo exer- 
citu T. Sempronius Gracchus Cos. trajecit in Sardiniam , ob 
belli magnitudinem provinciam consularem eo anno factam. 
Ibi ( si vera sunt quae in quinta Decade sub nomine Livii 
edita traduntur) multis secundis praeliis Sardos perdomuit: 
quindecim millia hostium sunt cacsa ; omnes Sardoriim jjo- 
puli, qui defecerant, in ditionem redacti ; stip( ndiariis veie- 
ribus duplex vectigal imperatum, exactumque: caeteri frumen* 

5 


26 
tum conlulerunt. Pacata provincia , obsidibus ex tota insula 
250 acoeptis, legati Romam , qui ea nunciaret, missi sunt, 
quique ab senalu peterent , ut ob eas res ductu auspicio- 
que T. Sempronii prospere gestas Diis immortalibus honos 
haberetur , ipsique decedenti de provincia exercitum secum 
deportare liceret. 

Peracto anni curriculo, legati in urbem venerunt, et Sena- 
tus in /Ede Apollinis , eorum verbis auditis, supplicationem 
in biduum decrevit, et quadraginta majores hostias Consules 
immolare jussit; ac M. Popilium illius anni Praetorem depre- 
catus fuit, ne in Sardiniam iret : sed illam T. Sempronio 
relinqueret, quem uti Proconsulem, cum eodem exercitu , eo 
anno in provincia manere voluit. 

Altero autem anno T. Sempronius ex Sardinia reversus, ut 
inquit Volaterranus , caprarum greges , captivorumque , victor 
portavit , et triumpbum egit. 

Biennio post tabulam in aede Matris Matutae posuit , in 
qua Sardiniae insulae forma erat, alque in ea simulacra pu- 
gnarum picta, cum hoc indice, Tib. Sempronii Gracchi Con- 

SULIS   IMPERIO   AUSPICIOQUE   LEGIO   EXERCITUSQUE  P.  R.  SaRDI- 

mam scbegit: In ea provincia hostium caesa aut capta supra 
octaginta millia ; Rep. felicissime gesta atque liberatis 
vectigalibus restitutis exercitum salvum atque incolumem 
PLENISSIMUM PRAEDA DOMUM REPORTAVIT; iterum triumphans in 
URBEM   ROMAM   REDIIT.   CUJUS  REI  ERGO   HANC   TABULAM   DONUM 

Iovi dedit. Haec omnia tradit author quintae Decadis , quae 
nomine T. Livii circumfertur. Et Cornelius Nepos, seu alius in- 
certus author qui librum De Viris Illustribus scripsit, addit ob 
eam captivorum multitudinem proverbium fuisse celebratum, 
Sardi venales, quo postea Cicero contra Tigellium usus fuit. 
Sed apud Livii Abbreviatorem tantum legitur eo anno in 
Sardinia fuisse bellatum , et quidem ( ut inquit Sabellicus ) 
parum memorabili eventu : tantum enim in quasdam urbes 
saevitum fuit , et praecipue in urbem Caralis , illiusque gen- 
tem, quam , ut tradit L. Florus et Jornandes, contumacem 
repererat : reliqui autem montani populi invicti semper per- 
manserunt, ut Livius in fine IV. Decadis, Diodorus, et Strabo 
tradiderunt : nec memoratum proverbium originem traxit ex eo 


27 
bello , sed longe ante ,  Romull tempore ,  quando triumphum 
egit de Vejis Hetruriae populis , qui erant Sardiniani  eoloni , 
et Sardi dieebantur , Plutarcho ,  et  M.  Varrone  referentibus. 

Anno deinde 3790 binae decumac in Sardinia fuerunt im- 
peratae , ac multum frumenti in Macedoniam portalum. 

Anno autem 383f> Aurelius Horesles Consul, ut Abbrevia- 
tor Livii, et Cuspianus referunt , Sardos, qui defecerant, su- 
begit, et ob atrocem insalubremque hyemem vestem in e- 
xercitum imperavit. Sardi autem missis ad Romanos legatis 
excusationem dederunt ; et Senatus jussit Horesti aliunde ve- 
stimenta militibus parare : deinde ob C. Gracchi tunc Sardi- 
niae Quaestoris merita sponte vestem militibus dedere. Grac- 
chus enim cum Sardis se bene gessit, deditque omnis speci- 
men virtutis , ac alios Quaestores justitia , temperantia , et 
industria antecelluit, ut tradit Plutarchus , Sabellicus, et An. 
Gellius, qui, Cajum Gracchum ex Sardinia redeuntem , hanc 
orationem ad populum in concione habuisse, refert « Versa- 
« tus sum , inquit , in provincia quomodo ex usu vestro exi- 
« stimabam esse, non quomodo ambitioni meae conducere ar- 
« bitrabar, nulla apud me fuit popina , neque pueri exiinia 
« facie stabant; sed in convivio liberi vestri modestius erant, 
« quam apud Principem ». Post deinde haec dicit: « Ita ver- 
« satus sum in provincia , ut nemo possit vere dicere assem, 
« aut eo plus in muneribus me accepisse , aut mea opera 
« quempiam, sumptum fecisse. Biennium enira fui in provin- 
« cia, si ulla meretrix domum meam introivit , aut cujusque 
« servulus propter me solicitatus est , omnium hationum po- 
« stremum , nequissimumque existimato : cum a servulis eorum 
« tam caste me habuerim , inde poteritis considerare , quo- 
« modo me putetis cum liberis vestris vixisse ». Atque ibi ex 
intervallo : « Itaque inquit, Quirites cum Roma profectus zo- 
« nas, quas plenas argenli extuli, eas ex provincia inanes re- 
« tuli. Alii vini amphoras , quas plenas tulerunt , eas argento 
« plenas domum reportaverunt ». Discesserat autem Gracchus 
ex Sardinia sua sponte, non veniente successore, ut Cornelius 
Nepos refert. 

Anno etiam 3848 bellum cum Sardis renovatum est , de 
illisque M. Metellus triumphum egit , ut tradunt Eutropius , 
jSex. Ruu°us , Cuspianus , et Onuphrius Panvinus. 


28 

Ortum est postea primum civile bellum inter Marium , et 
Syllam, qui anno 5879 viclor Romam intravit, et dictatorem 
perpetuum se fecit , atque L. Philippum Legatum ad Sar- 
dos misit , qui pulso , occisoque Antonio Praetore Marianae 
factionis, insulam occupavit, teste Livii Abbreviaiore. Eo tem- 
pore creditur Syllanum Sardiniae oppidum fuisse conditum, et 
nomen a Syllanis sortitum: nam et Syllam plerasque colonias 
misisse testatur Plutarchus. 

Anno 3883 obiit Sylla , et M. ^milius Lepidus Cons. Ma- 
rianae partis assertor , contra Q. Lutatium Consulem Sylla- 
nae factionis in Sardinia molitus est bellum : sed post paucos 
dies dislillationis morbo , ut inquit Appianus Alexan. vel moe- 
rore ob conjugis adulterium confectus , ut vult Plutarchus , 
re infecta obijt. 

Anno 5893 Piraticum bellum Cneo Pompejo decretum est, 
nam Sardinia , et alia maritima loca piratarum incursionibus , 
et populationibus vexabantur. Pompejus lustrato Sardoo mari 
Sardiniae oram Lentulo Marcellino , et P. Attilio tuendam tri- 
buit, eaque cura alia maria tutatus, intra paucos menses prae- 
dones onmes fudit , fugavitque , et tutum mare navigantibus 
reddidit , ut refert Sabellicus. 

Anno sequenti idem Pompejus procurationi , et adminislra- 
tioni rei frumentariae praepositus _, magnam vim frumenti ex 
Sardinia congessit, annonaeque angustiam levavit, teste Plutar- 
cho in ejus vita. 

Per memorata tempora , ut creditur duae coloniae in Sar- 
diniam deductae sunt , colonia sciiicet ad Turrim Libysonis 
Septentrionem versus, de qua Plinius, Ptolomaeus, Onuphrius , 
et Sigonius , et Useilis colonia Orientem versus , de qua Pto- 
lomaeus, et Onuphrius: Caralis in super facta est urbs civium 
Romanorum , teste Plinio ; et ut creditur, condita fuit in Sar- 
dinia civitas Tibula Septentrionem versus a Tiburtinis, et Lati- 
nis Romanorum sociis, a quibus per compositionem dicti sunt 
populi Tibulalii , de quibus etiam meminit Plolomaeus. Ad 
haec Sardi quamplures ob eorum merita , et virlutes civitate 
Romana, ut, in oratione pro L. Cornelio Balbo, inquit Cicero , 
fuerunt donati. 


29 
ROMANI  1MPERATORES. 


Julius Caesar Rcipublicae Romanae dictator, anno 3913 
misso O. Valcrio cum legione una , Sardiniam a Pompejanis 
vacuam occupavit. Sardi enim Caesaris imperio cedentes M. 
Cottam Praetorem ex urbe Caralis , et insula ejecerunt ; ac 
nltro Valerium receperunt , qui insulam eo anno administra- 
vit , Dione , Caesare , Paulo Orosio , et Appiano Alexandrino 
refercntibus. 

Anno sequenti Sex. Peduceum in Sardiniam Caesar dele- 
gavit , et navibus longis insulam munivit, ut Appianus Alexan- 
drinus , et alii referunt. 

Anno 5916 Q. Varro , M. Cato, multique alii Pompejani 
magna navium classe Sardiniae oram infestarunt; itaque Caesar , 
qui ex Sardinia auxilium commeatumque habuit, in Africam 
profectus eos vicit , et inde in Sardiniam reversus insulam 
lustravit et composuit. Sulcitanos, qui L. Nasidium cum classe 
Pompejana receperant H-S< centum millibus mulctavit, et pro de- 
cimis octavas pendere jussit, bonaque paucorum vendidit. Stetit 
in Sardinia dies decem et octo, et abiit Romam; ubi biennio 
postea a conjuratis viginti tribus vulneribus fuit confossus, post- 
quam in Sardinia regnaverat annos quinque , et menses . . . 
Dione et Sabellico attestantibus. Interfecto Julio Caesare bel- 
lum civile fuit reparatum , sed anno 3920 Caesar Octavia- 
nus C. Julii nepos triumviratum cum Lepido , et Antonio 
couclusit , provinciasque partitus Sardiniam ex duplici foedere 
obtinuit, duabusque legionibus munivit, ut ex Dione , Sabel- 
Jico, et Appiano Alexand. constat. Sex. autem Pompejus > 
Marcus , et Jinobarbus , ac alii proscripti et fugitivi factio- 
nis Bruti et Cassii , formidabili coacto exercitu, oram Sar- 
diniae caedibus, et rapinis compleverunt , ac mari intercluso 
Sardiniae commeatum impediere , eodem Dionc , et Appiano 
referentibus. 

Anno sequenti, orta discordia intcr Antonium et Caesarem, 
bellum reparatum fuit. Anlonius , qui Sex. Pompejum fauto- 
rem habebat , Mennam cum Pompeii classe quatuor legioni- 
bus instructa ad Sardiniam sibi occupandam misit, insulamque 


30 
Caesari parentem facile est consequutus , ac duas legiones , 
quas in ea invenit ob Antonii cum Pompejo conspirationem 
metu territas , sibi assumpsit. Sed non multum eam tenuit ; 
»am L. Coccei opera pacem cum Caesare resarcivit , et ex 
conditione novi foederis insulam illi restiluit, ut refert Dion, 
et Appian. Alexand. 

Biennio post Sex. Pompejus , audita Caesaris et Antonii 
pace, Mennam libertum cum magna navium classe in Sardiniam 
misit, qui copiis in terram expositis, obvio exercitu a M. Lucio 
tunc Praelore adortus , primo congressu terga dedit , postea 
firmatis , contractisque in unum locum copiis Lucium , qui 
nullo servato ordine milites insectabatur , vicit , et ex insula 
fugavit , Caralim postea obsidione cepit, et in ea Helenum 
Caesaris libertum , caetera quoque oppida , arcesque ex con- 
cordia obtinuit , et ad Caesarem Helenum dimisit, ut Dion. , 
et L. Florus referunt. 

Post captam Sardiniam, Pompejus navibus praedatoriis mare 
adeo infestum fecit , ut commeatibus impeditis Romam faiiie 
asperrima affilixerit ; illis tandem ab Antonio obviam itum est, 
et pax hac lege facla , ut Sardiniam Sex. Pompejus haberet, 
quod tradunt Plutarchus, Dion, Sabellicus, et Appian. Alexaud. 

In sequenti anno Pompejus foederis conditiones rupit, ac 
Mennam Sardiniae Praetorem, sibi ex levissimis causis suspe- 
ctum, legatis ad eum missis revocat; sed Menna legatos occi- 
dit, et Philadelphum Caesaris libertum, qui in insulam fru- 
menti convectandi gratia venerat, ad Caesarem Octavium 
mittit, et Sardiniam cum tribus legionibus, et sexaginta na- 
vium classe illi obtulit, ut Orosius, Dion, et Appianus Ale- 
xandrinus tradunt. 

Octavius, parta Sardinia, Lepidum abdicare coegit , Pom- 
pejum et Antonium vicit, atque ita, illis mortuis, singulare 
imperium ex S. P. Q. R. voluntate sibi uni stabilivit, provin- 
cias omnes disposuit; Sardiniam, et undecim alias S. P. Q. R. 
administrandas tradidit, teste Svetonio, et Onufrio Panvino. 
Regnavit Octavius et Sardiniae dominatus est annos 55 , et 
post illius obitum caeteri Imperatores Romani usque ad quar- 
tum annum FI. Antemii hac serie successerunt, et Sardiniae 
regno dominati sunt. 


31 

A Natwitati Salvatoris  Jesu  Christi 


Anno 15 Tibcrius Caesar Rom. Imperator est asscquutus 
Sardiniam, et in ea regnavit annos 22 menses 6 dies 26: et 
obiit XVII. kal. aprilis. 

Anno 58 Cajus Caesar cognomento Caligula Imperator Ro- 
man. accepit Sardiniam, regnavitque in ea annos tres menses 
10 dies 9 et occisus est IX. kal. februar. 

Anno 42 Claudius Caesar Rom. Imper. Sardiniam regere 
coepit, et in ea regnavit annos 13 menses 8 dies 20 et mor- 
tuus est III. idus octobris. 

Anno 56 Nero Ciaudius Caesar Rom. Imp. Sardiniam obti- 
nens, regnavit annos 13 menses 6 dies 28, et seipsum inter- 
fecit IV. idus junii. 

Anno 69 Sergius Galba Rom. Imp. Sardiniam assequutus , 
regnavit menses 3 dies 5: et occisus est XVII. kal. febr. 

Anno 70 Otho Sylvius invasit Imperium Romae, et Aulus 
Vitellius factus est a Germanicis exercitibus Imperator: unde 
Sardinia nemini accessit, quousque res Othonis ex tribus 
praeliis sub Alpibus circa Placentiam et ad Casturem factis 
superiores fuere. Tunc enim partes Imperatoris Othonis te- 
nuit, quousque seipsum interfecit XII. kal. maii ejusdem anni, 
ut refert Cornel. Tacitus. 

Eodem anno Aulus Vitellius Rom. Imp. mortuo Othone te- 
nuit Sardiniam, et illi dominatus est menses 8 dies 5: occisut 
est IX. kal. januarii. 

Anno 71 Vespasianus Rom. Imp. obtinuit Sardiniam , et 
regnavit annos 9 menses 6, et VIII. kal. julii obiit. 

Anno 80 Titus Vespasianus Rom. Imper. regnare coepit 
in Sardinia, et imperavit annos 2 menses 2 et dies 20: et 
idibus septembris mortuus est. 

Anno 82 Domitianus Rom. Imper. Sardiniam habuit, et re- 
gnavit annos 15 dies 6, et occisus est XIV. kal. octobris. 

Anno 97 Nerva Caesar Rom. Imper. obtinuit Sardiniam, et 
in ea dominatus est annum 1 menses 4 dies 11: et mortuus 
est  VI. kal.  februarii. 

Anno 99 Ulpius Trajanus Rom.  Imper.  assequutus  Sardi- 


32 
niam, regnavit annos 19 menses 6 dies  15:  et  mortuus  est 
VI.  idus augusti. 

Anno 118 ^EHus Adrianus cum Rom. Imperio Sardiniam 
habuit, et retinuit annos 20 menses 10 dies 29: et VI. idus 
julii mortus est. Hic Sardiniam, et Corsicam, quae hucusque 
sub uno Praetore Sardiniae fuerunt administratae , sejunxit, 
et praesidiales, teste Ruffo, et Onuphrio, fecit. 

Anno 139 Antonius Pius Rom. lmper. obtinuit Sardiniam , 
et regnavit annos 22 menses 6 dies26:et obiit nonis martiis. 

Septimius Severus, qui postea fuit Imperator, hoc tempore 
fuit Sardiniae Quaestor, JEYio Spartiano referente. 

Anno 162 M. Aurelius Antoninus, et L. Antoninus Verus 
Rom. Impp. susceperunt Sardiniam , et regnarunt ambo annos 
circiter 9. M. Aureli»s vero omnino regnavit annos 19 dies 
11: et mortuus est XVI. kal. aprilis. 

Anno 177 L. Commodus M. iilius Rom. Imperium simul cnm 
patre habuit, et regnavit in Sardinia annos 3 menses 3 dies 
18.- et eo mortuo solus regnavit annos 12 menses 8 dies 15: 
et occisus est pridie kal. januarii. 

Anno 194 Helvius Pertinax Rom. Imper. accepit Sardiniam, 
et regnavit in ea menses 2 dies 28: et interfectus est III. kal. 
aprilis. 

Anno eodem Didius Julianus Rom. Imper. assequutus Sar- 
diniam, regnavit menses 2 dies 5: et kal. junii ejusdem anni 
fuit interfectus. 

Anno eodem Septimius Severus Rom. Imper. obtinuit Sar- 
diniam, et regnavit annos 17 menses 8 dies 3: et mortuus 
est pridie non. februarii. 

Anno 199 Rassianus, qui Antonius Caracalla dicebatur, cum 
Severo patre regnavit in Sardinia annos 13; et, patre mortuo, 
annos circiter 6:  et occisus est VI. idus aprilis. 

Anno 218 Opilius Macrinus Rom. Imp. obtinuit Sardiniam , 
et imperavit annum 1 mensem 1 dies 28: et interfectus est 
VII. idus junii ejusdem anni. 

Anno 219 M. Aurelius Antoninus, cognomento Heliogabalus, 
Hom, Imp. habuit, et regnavit in Sardinia annos 5 menses 9 
dies 4: mortuus est VI. idus martii. 

Anno 223 Aurelius Alexander, Mammeae filius Rom. Imper. 


33 
obtinuit Sardiniam , et regnavit annos 13 dies  9:  et  oceisus 
est XV. kal. aprilis. 

Anno 256 Julius Maximinus Rom. Imper. accepta Sardinia 
regnavit annos 2: et post aliquot mcnses occisus  cst. 

Anno 238 Pupicnus Balbinus, et Gordianus Rom. Impp. 
asscquuti  Sardiniam, regnarunt annnm unum:  et occisi  sunt. 

Anno 239 Gordianus Junior Rom. Imper. liabuit Sardiniam,' 
et regnavit annos circiter sex: et occisus est. 

Anno 243 Philippus Christianus Rom. Imper. accepit Sar- 
diniam, et regnavit una cum Philippo filio eliam Christiano 
annos 5:  et interfccti fuere. 

Anno 230 Trajanus Decius Rom. Imper. tenuit Sardiniam , 
et imperavit cum filio Decio annis 2:  et occisi sunt. 

Anno 232 Gallus Rom. Imper. habuit Sardiniam, et regna- 
vit cum Volusiano cjus filio annum 1 menses 6: et interfecti 
sunt. 

Anno 237 Licinius Valerianus, et Gallienus Rom. Impp. 
assequuti Sardiniam, dominati sunt annos 7: et Valerianus a 
Persis victus, et captus fuit. 

Anno 264 Gallienus Rom. Imp. habuit, et regnavit in Sarl 
dinia cuni fratre Valeriano, et fiiio Gallieno annos 8: et XII. 
kal. aprilis cum fratre et filiis occisus est. 

Anno 269 Flavius Ciaudius Rorn. Imper. accepit Sardiniam, 
et regnavit in ea annum unum, menses 11 dies 7: et pridie 
nonas februarii mortuus est. 

Anno 271 M. Aurelius Quintillus Rom. Imper. obtinuit 
Sardiniam, et in ea regnavit dies 17: et occisus est X. kab 
martii. 

Eo anno Valerius Aurelianus Rom. Imper. obtinuit Sardi- 
niam, et dominatus est annos 4 menses 11 dies 7: et fuit 
occisus IV. kal. februarii, fuitque interregnum mensium 8. 

Anno 276 M. Claudius Tacitus Rom. Imper. obtinuit Sar- 
diniam, et 111 i dominatus est menses 6 dies 20: et occisus 
fuit idibus aprilis. 

Anno 277 Annius Florianus Rom. Tmper. obtinuit et do~ 
minatus est Sardiniae menses 2 dies 20 : et interfectus fuit 
V.  nonis julii. 

Eodem anno Valerius Probus  Rom.  Impeiv  habuit  Sardi- 

6 


34 
niam, et regnavit annos 5 menses 4: et occisus estlV. nonas 
Novembris 

Anno 282 M. Aurelius Carus Rom. Imper. habuit Sardi- 
niam , el regnavit cum filiis Carino, et Numeriano Caesari- 
bus annum unum: et mortuus est. 

Anno 285 M. Aurelius Carinus, et M. Aurelius Numeria- 
nus Rom. Impp. assequuti Sardiniam regnarunt annum unum: 
et mortui sunt.  . 

Anno 284 Aurelius Valerius Diocletianus Rom. Imper. ac- 
cepta Sardinia, regnavit in ea solus annos 2 et una cum 
Maximiano alios annos 18 et imperio se abdicaverunt XI. 
kal. maii. 

Anno 504 Constantius , et Galerius Rom. Impp. partiti 
sunt imperium, ntque ita Sardiniam, Italiam, Africam, et 
Galiias Constantius; reliquas partes Galerius obtinuit. Sed Con- 
stantius Gallia, Hispaniaqne contentus, Galerio Sardiniam, et 
caeteras partes reliquit; et ita in Sardinia regnavit Galerius 
annos circiter 2: postea Caesarem elegit Severum, cui Sar- 
diniam, et Italiam commendavit. Hic Severus regnavit annum 
1 et menses aliquot: et Ravennae interfectus est, utexOrosio, 
Eutropio, et Platina constat. 

Anno 506 Maxentinus, Maximiani Herculei filius,Rom. Imp. 
assequutus Sardiniam, regnavit in ea annos circiter 6 et oc- 
cisus est. 

Anno 512 Constantinus Maximus Imper. Rom. habuit Sar- 
diniam, et imperavit in ea annos 24 menses 9 dies 28: et 
mortuus est XI. kal. junii. 

Refert Platina aliquos scribere ( sine authore tamen ) Sar- 
diniam cum fundis suis hoc tempore fuisse a Constantino dono 
datam Ecclesiae sanctorum martyrum Marcellini Presbyteri , 
et Petri Exorcistae, quam ipse Romae in via Lavicana inter 
duas lauros aedificaverat, id etiarn tradit Damasus in Pontficali. 

Sunt et alii , qui asserunt omnes Italiae, et Occidentalium 
regionum provincias , atque ita Sardiniam , fuisse a Constan- 
tino beato Sylvestro Papae, et successoribus concessas, ut 
apud Isidorum, Ivonem, Photium, et in Gratiani decretis est 
videre: sed quia non desunt, qui id negent, dijudicandum 
acriori»  ingenii  viris  relinquo.  Zozimus  tamen ,   et  Onu- 


phrius tradunt hoc tempore Conslnnlinum Romanum imperium 
jii Occidontalc., ct Oricntale sccuisso, et novas provinciarum 
distinciioncs fccissc, novosquc magislralus excogitasse; atque 
ita Sardiniam provinciam Pracsidialcm Italiae fccisse, quae a 
proprio Pracside quotanuis crcato regeretur, cui praeesset Vi- 
carius urbis, et Vicario Praefectus Praetorio ltaliae , qui post 
Iinperatorem primus erat. 

Anno 357 Constans, diviso cum fratribus imperio, Sardi- 
niam obtinuit, et in ea regnavit annos 12 mtnses 9: et mense 
martii occisus est. 

Anno 550 Fi. Magnentius Rom. Imper. Occidcnlalis obtinuit 
Sardiniam, et regnavit annos 5 menses 7: et acie profligatus 
fuit mense junii. 

Anno 555 Constantius Rom. Imper. Occidentalis habuit 
Sardiniam, et regnavit annos 9 mensem 1: et obiit mense 
novembris. 

Anno 562 Julianus, eognomento Apostata, Rom. Imper. ob- 
tinuit Sardiniam , et in ea regnavit anuum 1 menscs 8 dies 
27: et VII. kal. julius occisus est. 

Anno 564 Jovianus Rom. Imper. assequutus Sardiniam, re- 
gnavit menses 5 dies 22:  et mortuus est XIII. kal. mariii. 

Anno eodem Valentinianus , diviso cum Valente fratro Rom. 
Imperio, Sardiniam obtinuit, et in ea regnavit annos 11 menses 

8 dios 22: et mortuus est XV. kal. decembris. 

Anno 575 Gratianus, et Valentinianus Junior Rom. Impp. 
habuerunt Sardiniam,, et in ea regnarunt simul annos 7 menses 

9 dies 9: et mortuus est Gralianus VIII. kal. septembris. 
Anno 585 Fl. Maximus Occidentis  Imperium,  et  cum  eo 

Sardiniam occupavit^ regnavilque annos 5 dies 2: et occisus 
est VI. kal. septembris. 

Anno 588 Valentinianus Junior Rom. Imper. Occidentalis, 
Sardiniam habuit, et regnavit annos 5 menses 8 dies 18 : et 
occisus est idibus maii. 

Anno 592 Flav. Eugenius Rom. Imper. Occidentalis, Sardi- 
niam accepit, et in ea regnavit annos 2 et menses 4 diesque 
14: et occisus est VIII.  idus septembris. 

Anno 597 Honorius Rom. Imper. Occidentalis Sardiniam 
tenuit, regnavitque annos 28 dies 10: et mortuus est XVIII. 
kai. septembris. 


36 

Anno 423 Fl. Joannes Sardiniam, et Occidentis Imperium 
occupavit, ac illis annos duos imperavit. Postea idibus octobris, 
Placidus Valentinianus, Imperator creatus, obtinuit Sardiniam, 
et in ea regnavit annos 29 et menses 5 diesque 23: et oc- 
cisus est XV. kal. aprilis. 

Anno 455 Anicius Maximus Rom. Imper. Occidentalis Sar- 
diniam assequutus^ regnavit menses 2 dies 27: et pridie idus 
junii occisus cst, fuitque interregnum 28 dierum. 

Anno eodem Mecilius Avitus Rom. Imper. Occidentalis Sar- 
diniam est nactus, et in ea regnavit menses 10 dies 8: et 
imperio se abdicavit XVI. kal. junii, fuitque interregnum men- 
sium 10 et dierum 15. 

Anno 457 Julius Valerius Majorianus Rom. Imper. Occiden- 
talis consequutus est Sardiniam, et in ea est dominatus annos 
4 menses 4 dies 2: et occisus est nonis augusti. 

Anno 461 Vibius Severus Romanorum Imperator Occiden- 
talis Sardiniam accepit , regnavitque annos 3 menses 8 et dies 
28 : et eo mortuo fuit interregnum anni unius mensium 7 et 
dierum 27. 

Anno 467. Fl. Anthemius Imp. Occidentalis Sardiniam ha- 
buit, regnavitque in ea annos 4, et menses aliquot ; et a 
Genserico Vandalorum rege , Sardiniam armis occupanle , 
regno privatus fuit anno a Cajo Julio Caesare circiter 518. 

Horum Imperatorum teinporibus Sardi pacate vixere , nul- 
lumque memorabile bellum habuere ; et urbes , quae plures 
.in Sardinia , teste Ptolomaeo , et Antonio Pio , erant , hoc 
tempore maxime floruere , ac amplissimis^ et sumptuosissimis 
aedificiis, quorum reliquiae  adhuc  visuntur, exornatae  fucre. 

Via lata, quae adhuc in Sardinia aOparet, fuit ab urbe Tur- 
rium , usque ad urbem Caralis , uitra 125 millia passuum 
magnis lapidibus strata. Et aquaeductus altitudinis sex cubito- 
rum , et longitudinis 12 millia passuum , per quem fons A- 
quae clarae a Valle sancti Martini, usque ad urbem Turrium 
deducebatur, fuit tunc constructus, et illius pulcherrimae par- 
tes , et maximae hucusque extant. 

Hoc etiam tempore, quo Sardi summa pace, et ocio frue- 
bantur , dignatus est , Rex paeificus Dominus noster Jesus 
Christus venire in mundum ,  et  genus  humanum  redimere : 


37 
anno enim 29 Imperii Octaviani  Augusti  VIII.  kal.  januarii 
mius cst ile Maria Virgine ;  18 Tiberii Caesaris VH.  kal. a- 
prilis crucifixus ; triduo post a niortuis resurrexit ,  et 40 die 
iu eoeluin asecndit. 

Quadricnnio post, anno seilicet a Nativitate Christi 58 Ti- 
berius Caesar quatuor millia juventutis Judeorum Urbe expu- 
Jit , et in Sardiniam misit , ut Josephus , et Sabeliicus refe- 
runt; et eodem anno Senatus Populusque Romanus Christia- 
nos onmes Urbe eliminari jussit, ut tradunt Orosius, Svetonius, 
et Eusebius : atque ita judieatur eorum plures etiam in Sar- 
dinia forle missos Sacrum Christi Evangelium disseminasse. 

Beatus etiam Paulus Apostolus, qui liberatus a carcere anno 
circiter 60 salutare verbum , ut inquit Primus Cabilonensis 
Episcopus , in Corsica praedicavit ; et S. Petrus Apostolus , 
qui totum Occidentem , ut refert Nicephorus , praedicando 
peragravit , in Sardinia Christi Evangelium disseminasse cre- 
ditur. Caetcrum in Sardinia illi tantum instituerunt Ecclesias, 
quos beatus Pelrus Apostolus, vel ejus successores constituerunt 
JSacerdotes , ut tradit Innocentius Papa bujus nominis primus , 
quem Ivo, et Gratianus referunt: atque ita in Sardinia plures 
summi viri sanctitate perspicui , et miraculis clari his tempo- 
ribus floruere. 

Anno enim 82 yEmilianus , Priamus , Lucianus , et Felix 
foemina , sanctitate in Sardinia excelluerunt , et V. kal. junii 
miraculis ciari migrarunt in caelum , ut inquit Usuardus. 

Anno s.  Sallustianus  miracuSis  in  Sardinia  clams 

obdormivit in domino VI. idus junii ut refert Usuardus. Hunc 
sanetum Justinianum appellat Mauroiicius Abbas. 

Anno Gabinus ,  et  Crispolus  sanctilate insignes , in 

Turribus Sardiniae  martyrium  passi  III.  kal.  junii  decenter 
honorantur, eodem Usuardo referente. 

Anno 504 . . . Crescentianus, qui in praeelara Turrium 
ui be sanctitate, et rairaculis fulsit, pridie kal. junii martyrio 
coronatus migravit in caelum , ut tradit Usuardus. Is etiam 
in melropolitana Turrium Ecclesia summo in honore habetur. 

Anno .... Justa, Justina, et Henedina sanctitate in Sardi- 
nia fulgentes, pridie idus maii migrarunt in caelum; et iii 
Cathedrali Sardiniae Ecclesia sub eorum invoeatioue erecla 
decentissime coluiitur. 


38 

Anno circiter 125 Antiochus medicus nobilissimus, atque 
optimus, natione Maurus, ac fide Christianus ab Adriano lm- 
peratore, tunc in Africa «xistente captus, ob fidei constantiam 
accerrimis tormentorum generibus cruciatur, et in ahenum 
ferventissimi olei, picis, et resinae mergitur: at cum signo 
Crucis , et Angeli tutela illaesus evaderet urso , leoni , at- 
que pardo traditur; sed eorum feritatem oratione compressit, 
et Deorum idola comminuit. Unde jussu Adriani in Sardiniae 
Sulcitanam insulam, a plebe, et cultura hominum desertam , 
a Cyriaco deportatur: ibique in vastissimo antro vigiliis, jeju- 
nis, et orationibus Deo serviebat; et infirmos ex Sardinia ad 
eura confluentes curabat, pluresque ad fidem Christi vocabat; 
atque ita jussu pracsidis captus oratione facta, ac voce de 
caelo audita, cunctis mirantibus, in cuelum migravit idibus 
decembris., ut in illius hisloria, in Ecclesia Sulcitana recon- 
dita, constat. Ejus corpus in amplissimo templo sub ejus in- 
Tocatione constructo Sardiniae populi frequentissimi venerantur. 

Anno circiter 168 Potitus natione Sardensis, unicusHila? fi- 
lius, patre relicto, daemonisque tentationibus superatis mira 
sanctitate floruit, multisque miraculis claruit. 3Nam in urbe 
Valeriana Quiriacam Agathonis conjugem lepra mundavit, et 
Romae Agnetem Antonini Pii filiam daemone liberavit; idola 
quoque oratione comminuit, et dissipavit. Itaque ab Antonino 
tunc Christianos persequente captus, et fustibus caesus, cate- 
nisque ferreis ligatus, in carcere fuit reclusus. Sed Angelus , 
catenis ad instar cerae liquefactis, eum mirabiliter est conso- 
latus. Gum postea equuleo suspensus, exungulalus, ad bestias 
damnatus, et in sartaginem ferventis olei missus illaesus rema- 
neret, jussu Antonini fuit, oculis efibssis, et lingua abscissa, 
in Apulia decollatus idibus januarii: cujus anima in columbae 
8peciem cunctis videntibus migravit in caelum ; corpus autem 
a Christianis in Sardiniam delatum in loco Norae, nunc ca- 
put Pulae dicto, fuit honorifice conditum, ut ex anliquo MS. 
C. in archivio Ecclesiae Cathedralis Pisanae recondito, eonstat. 

Anno 252 s. Calpurnius Pontianus 19 Romanae Ecclesiae 
Pontifex, instigantibus sacrificulis idolorum fuit, ob fidei con- 
fessionem, ab Alexandro Mammea Imperatore Urbe ejecius, 
€t cum Philippo Presbytero in Sardiniam deportatus, m iusu- 


39 
lam scilicet Buecinam, ut inquil Damasus. Is in ea duas scri* 
psil epislolas, nnani de lionorc, quo Saeerdotcs proscquendi 
sunt, aliam dc fratcrna dilcclionc , ct vitandis malis. Fecit 
ordinaiioncs duas mense decembri, in quibus 6 Episcopos , 
tolidcinquc Presbyteros , et Diaconos 5 crcavit, ut ex Piatina, 
Sabellico, et Damaso constat. 

Anno 256 , quo fuit scxta in Christianos persequutio, s. 
Pontianus Papa fuslibus mactatus, martyrium in Sardinia con- 
sumavit XIII. kal. decembris, cujus corpus a Sardis Christianis 
decenter conditum per tres ferme annos Insulam decoravil, 
ut cx supra citalis, et ex Maurolicio Abbale, et Cuspiano constat. 

Vacavit Sedes una die, teste Onuphrio, et s. Antherus, qui 
eo tempore, ut inquit Petrus Recordati, vitam monasticam in 
Sardinia ducebat, Pontifex Romanus fuit sacratus, eodem Onu- 
phrio refcrente. 

Anno 249 quo Philippus primus Christianus Irnperator re- 
gnabat, s. Fabianus Papa fecit ex Sardinia Romam deportari 
corpus sancti Pontiani, et in coemiterio Callixti in via Appia 
sepelliri,- ut refert Platina, Damasus, Sabellicus, et Bergomensis. 

Anno circiter 290 Proptus, et Januarius Christiani Sardi 
Turritani ex Illiensibus Romam profecti a bcato Cajo Papa 
ordinantur, Proptus Presbyter, et Januarius Diaconus, et in 
Sardiniam reversi in Turribus fidem Christi praedicant, ut in 
eorum historia, a magistro Garibaldo composita, constat. 

Anno circiter 500 Proptus, et Januarius in urbe Turritana 
mira sanctitate florentes in saevissima Diocletiani, et Maximia- 
ni persecutione varia tormenta prb fide Christi constanter passi 
sunt; nam a Barbaro Sardiniae et Corsicae Praeside Proptus 
in Herculis insulam, Linariam vulgo dictam, deportatus fuit; 
et Januarius junior blandiiiis, et donis tenlalus, mox ambo e- 
quuleo suspensi, et ferreis ungulis excarnificati fuere. 

Eodem tempore in Turribus floruit Gavinus Romanus miles, 
ex praeclara Sabelliorum, ut ferlur familia, qui custos San- 
ctorum a Barbaro relictus, salularibus eorum monitis fidem 
Christi amplexus, liberos abire permisit, et Sancto Spiritu 
replctus pro Sanctis causam dixit: undc postea pro conslantia 
catholicae confcssionis oblruncatus, ex invio suburbano Tur- 
rium, ubi Sancti  latebant, quos magislros habuerat  primum, 


40 
dimisso* ad coronam vocavlt, et cum se Sancti  Dei  obtulis- 
sent in Porlu Balagai, in eodem  loco,  ubi  beatus  Gavinus , 
gladio occisi sunt VIII. kal. novembris. 

Hi multis miraculis clari patroni sunt Ecclesiae Metropoli- 
tanae Turritanae , in qua eorum corpora decenter recondita 
magna totius insulae populorum frequentia coluntur, ut ex 
antiquo MS. ejusdem ecclesiae codice, et in historia ab An- 
tonio Cano, et Salvatore Salepusio Archiepiscopis Turritanis 
constat. De sancto Gavino meminit etiam sanctus Gregorius in 
regestro: et mensis octobris, sancti Gavini mensis, a Sardis 
appellatur. 

Anno 305 floruit Ephysus natione Graecus, ex Christophoro 
Christiano, et Alexandra conjuge procreatus, qui a Diocletiano 
Dux contra Christianos missus, voce de caelo audita ad Chn- 
stum vocatus convertitur, et in Sardinia contra montanos 
Barbaracinos insulam devastantes proficiscitur, illosque acie 
instructa occurrentes, Crucis signo munitus, mirabiliter vicit , 
et profligavit. Inde Caralim abiit, et populum illum tunc ido- 
lorum cultorem ad Christum convertere laborat. Diocletiano 
quoque litteris ad eum missis, veritatem Christianae fidei 
praedicat, et se esse Christianum aperte declarat. Haque jussu 
Imperatoris a Julsio Sardiniae Praesidae Sanctus Dei captus , 
fustibus mactatur, ferreisque ungulis excarnificatur; et ita in 
carcerem conjectus a Christo et Angelis mirabiliter reficilur. 
Cum postea e carcere ad sacrificandum duceretur , templum , 
et idola omnia ipsius verbo in tcrram conciderunt, et Prae- 
ses nimio pavore exterritus insula excessit; et provinciam Fla- 
viano administrandam reliquit. Ab isto Flaviano Sanctus Dei 
multa tormenta passus est: nam prius igni fuit impositus, re- 
eina, pice, oleoque aspersus in ignitum clibanum magnis 
flammis exurentem missus fuit; tandem cuin ab his illaesus 
divinitus evaderet , decollatus fuit in loco Norae, nunc Caput 
Pulae dicto XVHI. kal. februarii, cujus anima in caelum ab 
Angelis delata , corpus autem miraculis clarum fuit a Chri- 
stianis in eo loco, ubi ossa beati Potiti conquiescebant, de- 
centissime conditum; ut ex ejus vita, a Marco presbytero 
descripta, in Archivlo Cathedralis Ecclesiae Pisanae conslat. 

Eisdem temporibus Juvenalis Archiepiscopus Caraiitanus san- 


41 
ctitate pollcbat, et premente Diocietiani persecutione in mon- 
libus Caralitanis latitabat. Efic post Epbysi passionem, populum 
Caralilanum ad fidem eonversum baptizans , fuit a Flaviano 
eaplus , et catenis vinelus in carcerem detrusus ; sed Angelus 
Domini apparuit ci , et de carcere illum extrahens ad mon- 
tein exeelsum in loeum, qui dicitur, Caput Passeris, deduxit, 
el ibi illius regionis accolas Saermn Evangelium docuit, illisque 
Presbyteros, et Diaeonos ordinavit; et^postea mortuo Fiaviano 
ad urbem Caralis rediit , ut in eadem historia  legitur. 

Anno 504 Luxorius natione Sardus, et Chrisii miles pro verae 
fidei confessione, jtissu M. Delasii tunc Sardiniae Praesidis , 
fuit fusiibus graviter caesus , et decoiiatus prope Caralim , in 
loco Frateria appeilato , XII, kal. septembris , scpultus fuil , 
ut ex antiquo MS. C. in Archivio Ecclesiae Metropol. Tur- 
ritanae recondiio consiat. De boc Sancto memhut etiam Divus 
Gregorius in regestro. 

Eodem anno sanctus Cesellus , et s. Camerinus impuheres 
Sardi,pro Christi fide jussu Delasii gladio confossi sunt prope 
Caralim:  et in loco , ubi postea templum B. Lucifero confes- 

sori dedicatum est, sepuili  fuere ut ex eodem 

supradicto MS. C. apparet, 

Anno 511 premente in Sardinia Christianorum persecutione 

sancta Restituta cum duobus filiis Eusebio , et , casti* 

tate clara, insula excessit, et Romam abiit, ubi mense martii 
a Papa Eusebio filius baplizatus fuit, et Eusebii nomine insignitus; 
ut tradit Petrus de N ilaiibus Episcopus Equiiinus , et in Bre- 
viario Eusebiano constat. 

Anno 514 fioruit Quintianus , seu Quintus Episcopus Cara- 
litanus , qui in secimda Arelatensi Synodo interfuit; et Cato- 
nus Episcopus Corsicanus , qui in Eliberitana stetit Synodo, ut 
in primo Conciliorum voiumine constat. 

Anno 525 in Synodo universali prima Nicena 518 Episco- 
porum, contra Arii blasphemias mense apriii eoilecta, praesens 
fuit Protogenes insignis yir5 qui non erat Episcopus Sardicen- 
sis provinciae Daciae , ut quibusdam in locis mendose scribi- 
tur , sed erat Episeopus Sardiniae , ut etiam tradit Illescas in 
vita Jitlti Primi : nam Eeclesia Sardicensis nuncupata nou re- 
perjlur in Dacia , sed ea est  in  Lydia ,  et iiljus Episcopus , 

7 


qui  etiam  in  ea  adfuit  Synodo, Artemidorus appellabatur, 
ut in primo Conciliorum tomo constat. 

Anno 531 beatus Eusebius Sardus fuit a s. sylvestro Papa 
ordinalus urbis Romae lector, ut refert  bealus Hieronyuius* 

Anno 556 beatus Eusebius fu«t a beato Marco Papa ob ejus 
sanctitatem , et doctrinam Presbyter ordinatus, ut in Brevia- 
rio Eusebiano. 

Anno 543 idem Eusebius fuil Episcopus Vercellen. a Julio 
Papa sacratus , et Liguriae, Galliae, ac totius Occidentis Le- 
galus Apostolicus deslinalus , ut inde Arianos eliminaret , et 
populis veram Christi fidem praedicaret ; quod effecisse te- 
stantur s. Hieronymus , et Primus Cabilonensis Episcopus in 
Topographia: nam, ut inquit Nauclerus , is omnes Occidentis 
provincias , sicut Athanasius Orientis , sua doctrina ab Ariana 
peste purgavit, et Auxenlium Mediolanen. Episcopum Arianum 
ab omnibus Christianis expulsum, damnavit, ct sanctum Dio- 
nysium ibi Episcopum ordinavit. 

Anno 547 in magna Sardicensi Synodo, in causa s. Atha- 
hasii congregata , convenit Protogenes Episcopus provinciae 
Sardiniae , ut ex epistola ejusdem Concilii, et ex Theodorito 
constaU 

Anno 513 Lucifer Arcbiepiscopus Caraiitanns doctrina , et 
eloquentia clarus, a sancto Liberio Papa Legatus Apostolicus 
crealus, ad Constantium Imperatorem una cum Pancratio , et 
Hilario Romanis clericis missus fuit : nam Constantius Syno- 
dum in Italia congregare, et Athanasium damnare, Arianisque 
consubstantialem esse palri filium denegantibus Occidentaies 
Episcopos consentire , cupiebat; ut Platina, Nicephorus, et Hie- 
ronymus tradunt. 

Anno sequenti congregata fuit Synodus aliquorum Orienta- 
lium * et trecentorum Occidentalium Episcoporum in civilate 
Mediolani , in qua Lucifer , et Eusebius Sardi interfuerunt. 
Cum auiern in ea Constantius , et Orientales Episcopi ante 
©mnia peterent Athanasium per Concilium damnari , et A!e- 
xandrina urbe interdici, Synodusque in eam adduceretur sen- 
tetttiam ; soli isti duo Sardi , Eusebius et Lucifer cum Dio- 
fcjsio Italo ac Paulino Gallo , dolo deprehenso assurgentes 
Vcciferati sunt ; Orientaies  evertendi  Niceni  dogmatis  causa 


43 
condemnationem Athanasii urgerc _, et fraude Christianismum 
cireumvenire ; nequc verbis ejusmodi de Athanasio agi , sed 
decrctis rile de l)eo oiim iaeiis insidias tendere. Itaque illis 
talia proclamantibus Coneilium solvitur, et Constanlius indi- 
gnatus Eusebium ct Lucifcrum , qui tam libere loquuti fue- 
rant , perpetuo cxilio damnat ; ul refert Nicephorus , Sozo- 
menus, Theodoritus, Platina, Volaterranus^ et Sulpitius Sevcrus. 

Divus Ambrosius etiam tradit bealum Dionysiiun , qui ex 
simplicilate Arianorum cbyrographo subscripserat , a s. Euse- 
bio fuisse dcleto chyrographo liberatum, Arianosque ipsos de- 
lusos , et increpatos: atque ita s. Eusebium fuisse in Orienlis 
plagae exilium relegatum , priiis Scytopolim , deinde in Cap- 
padociam , ut inquit s.  Hieronymo. 

In eo exilio , ut idem refert Ambrosius , cum Eusebius a- 
nimo invictus in fide permanerct , et Arianorum perfidiae 
communicare omnino denegaret, gravi vexatur supphcio: nam 
saepe per scalarum gradus supinis pedibus ad imum usque 
trahitur , et iterum ad summum revocatur , ac iliiso capi-* 
te , toto corpore quassalur ; multo deinde e(I'uso sanguine, in 
cavea , negaio potu et cibo , septem diebus recludilur : cf 
tandem in arclo positus loco , ubi se movere non poterat an- 
gelica visione , ut inquit Nauclerus , reficitur. 

Hic in exilio scripsit Epistolam unam ad Presbyteros et 
plebes quasdam Italiae , qua de slatu suo et vita illos com- 
monefacit: habetur in codice antiquo Mediolani typis cxcuso, 
jet in Lib. Aloysii Lypomani de Vitis Sanctorum diligentia Laur 
rentii Surii impressis. 

Scripsit etiam in exilio Lucifer Caralitanus librum contra 
Constantium Imperatorem, eique legenduni, teste Hieronymo, 
et Platina, misit. 

Hic liber nunc Parisiis excusus ad manus meas perve- 
nit in sex divisus libellos, hv quorum duobus primis pro s. 
Athanasio contra Constantium Imperatorem causam dixit. ln 
5 de Apostatis Regibus tractans, ilSis omnibus Conslanlem 
comparat. In 4 de non conveniendo cum haereticis scribit 
et demonstrat quare cum Arianis , et Constante convenire, et 
communicare non dcbebant. In 5 de non parcendo in hoc 
delinqucntibus, Constanti non esse parcendum docct. Et in ul- 


timo insinuat in ea Constantis persecutione potius moriendum 
esse pro Dei nlio, quam Constanti ipsi, atque Arianis con- 
sentiendum : atque ita summa ciim eloquentia, et fidei con- 
stantia, animoque ad martyrium praepaiato, ipsum Imperatorem 
Constantem reprehendit, atque eum serpentem, belluam, im- 
manissimam feram, latronem, sacrilegjm, homicidam, carni- 
ficem, templum daemonum, religionis eversorem, idolatram , 
haerelicum, apostatam, et antichristum appeiiat, ut in ejusdem 
opusculis latius apparet. 

Anno 559 Synodus Ariminensis legatos ad Constantium 
miait, eum rogantes^ ut Luciferum, et Eusebium, aliosque 
exules revocaret, redireque ad suos juberet, ut Nicephorus, 
et Theodoritus tradunt: quod nullo modo Constantius conce- 
dere voluit* 

Anno tamen 562 mortuo Constantio Julianus apostata, qui 
Imperator successit exulum reditum permisit. Itaque Eusebius, 
et Lucifer Episcopi Sardi in Orientem Thebis superioribus 
pervenere, et ibi tractarunt, quemadmodum corruptam Eccle* 
siarum regulam repararent; placuit, ut Lucifer Antiochiam, 
et Eusebius Alexandriam iret. Lucifer cum Eusebio Diaconum 
misit, per quem professus est se ratum habilurum, quod esset 
Concilio ordinanJe constitutum, venit deinde Antiochiam, et 
Ecclesiam illam fluctuantem invenit ob sequaces Euzoii Ariani, 
et Miletii, qui in exilio vivebat: quare accitis duobus aliis 
confessoribus creavit Episcopum Anliochiae Paulinum, Eusta- 
chii Episcopi presbyterum , qui se nunquam haereticorum 
communione polluerat, et inde discessit, ut refert s. Hierony- 
mus, Socrates, et Nicephorus. 

Eusebius autem Alexandriam concessit, et cum Athanasio 
Concilium celebravit; et inde Antiochiam profer-tus, alios Pau- 
linum, alios Milelium sequentes, et inter se divisos invenit: 
Imde cum neutra parte communicavit, Paulinique ordinationem 
minime probavit; sed propter Luciferi reverentiam habito si- 
lentio Anliochia discessit, et ad Ecclesiam suam reversus est. 
Hic in Psalterium commentarios edidit, quos de commen- 
tariis Eusebii Caesariensts Episcopi in Latinum a se conversis 
collegit, praetermissis multis, quae ad Arianam haeresim in- 
clinare videbantur, ut beatus Hieronymus, et Volaterranus 
referunL 


45 

Hoc etiam tempore s. Euscbius S ardus monacliorum Orien- 
talium exemplo, pcr Occidentem Auachoreticam vitam, teste 
Divo Ambrosio, ct Pctro Recordati, inslituil; quae postea in 
Sardinia feliditer iucrevit. Nam in Gallurensi provincia Ni- 
colaus, et Tranus Anachoritae sanctitale insignes, cum multis 
aiiis floruere, et nomen Loco Sancto dedere: in cujus sylvis 
procul ab omni hominum coetu precibus, jejuniis, et vigiliis 
duriter victitando mortem obiere. Eorum corpora magna cum 
omnium Sardorum frequentia decenter coluntur in Ecclesiis , 
quae postea in eorum honorem fuerunt eodem in loco con- 
structae, ut ex antiquo ejusdem loci Codice, a Ludovico Epi- 
scopo Civitatensi approbato, constat. 

Lucifer, ubi electionem Paulini Eusebio displicere intellcxit, 
pcrinde atque injuria affectus esset, succensuit; et cum Euse- 
bio communicare amplius noluit: decreta etiam Synodi Alexan- 
drinae per calumniam reiicere instituit. Sed quia confessionibus 
suis reperiebatur obstrictus, dum per suum Diaconum ratum 
se habiturum promiserat, quod a Concilio definitum esset, 
Ecclesiae fidem retinuit, simultatemque remisit; et in Sardi- 
niam ad proprium thronum remeavit. Illi tamen, qui cum eo 
contristati, et Luciferani appellati fuerunt, secta constituta 
Ecclesiam Dei longo tempore oppugnarunt, ut Socrates , et 
Nicephorus referunt. Contra eos scribit  s. Hieronymus. 

Isidorus tamen, Gratianus, Nauclerus, et alii plures asse- 
runt hos Luciferianos a Lucifero Smyrnae Episcopo sectam , 
et nomen habuisse, non autem a Lucifero Caralitano. 

Anno 564 s. Athanasius de coepiscorum suorum sententia, 
ad Jovianum Imperatorem de sinceriore fidei professione scri- 
psit, ei testatus est eam catholicam, orthodoxamque fidem 
fuisse in omnibus Sardiniae Ecclesiis comprobatam, ut Thco- 
doritus,  et Nicephorus scribunt.. 

Anno 569 Magnus Basiiius Caesareae Cappadociae Episcopus 
Sanctitate insignis, ut tradit s. Hieronymus, et Panvinus , 
obiit, et ejus caput in Sardiniam delatum auro, argentoque 
clausum  in urbe Oristani Sardi venerantur. 

Anno circiter 371 Valentiniano, et \ aiente Impp. s. Ensebius 
Sardus insignis Vercellensis Ecclesiae Praesul, ab Arianis domo 
snpinus extractus, et lapidibus obrutus  kal. augusti  miracuiis 


46 
clarus decessit; et in Ecclesia Vercell. quam ipse costruxerat 
magna cum veneratione sepultus est, ut refert s. Hieronymus, 
Volaterranus, et Petrus de Natalibus. Ejus encomium Divus 
Ambrosius duobus sermonibus conscripsit, et de eo beatus 
Maximus Episcopus Taurinen. duos tractatus conaposuit, et 
Vercellensis Ecclesia bymnum Canit 

Gaude prole &ardinia9 
Laudet mater Ecclesia , 
Vcrcel\is, et Italia, 
Gloriehtur praesenlia etc. 

Ut in Breviario Eusebiftno. Venerantur etiam eum in Urbe 
Turritana, et Sassaren. in ejusdem sancti anliqua Ecclesia 
magno cum populi concursu. 

Anno circiter 380 beatus Satyrus s. Ambrosii frater, in 
portum Caralitanum facto naufragio evectus, Ecclesiam Cara- 
litanam, cui Lucifer praeerat, in schismate invenit: quare sta- 
tim ex insula discessit, teste Divo Ambrosio in oratione funebri 
de excessu fratris, et refert Gratianus. 

Anno 590 Imperante Valentiniano Lucifer Episcopus Cara- 
litanus obiit, teste Platina, et Hieronymo. Sepultus fuit prope 
Ecclesiam Caralitanam, et sub illius invocatione templum con- 
structum, ut in vita s. Luxorii legitur. Hic enim a suis con- 
temporaneis, proximaque aetatis hominibus clarus habitus est, 
ac sanctus: et postquam e vita excessit beatus fuit appellatus, 
ut Jo. Tilus Episcopus Meldensis in Epistola ad Pium V. te- 
statur: quare in Catalogo Sanctorum a Petro de Natalibus E- 
piscopo Equilino, et quibusdam aliis collocatur: et inter viros 
ilbistres a beato Hieronymo numeratur, qui et illum beatum 
appellat. 

Divus etiam Ambrosius, et Hilarius illum summo in honore 
habuere, et a sancto Athanasio homo Dei, famulus Christi^ 
particeps Apostolorum , solatium fraternitatis , et magistcr 
*veritatis nominatur in Epistola, quam in exilio ad eum scri- 
psit. Ecclesia quoque Vercellensis illi preces effundere videtur 
dum canit hymnum dicentem 

Tunc paulatim comites 
Vi rapuerunt praesules 
Eusebium ,  Dionysium , 
Cum eis et Luciferum» 


47 

Ilos deprccamur scdulc 
Christi captos pro tiomine 
Sacris hjmnorum meritis, 
Caeli fruamur gaudiis. 

Ut in Brcviario Eusebiano, quo Eeclesia Vcrcellensis utitur, 
constat. 

Anno 410 s. Sampsutius Archiepiscopus Turrensis floruit ; 
huuc beatus Auguslinus virum fidelem in suis epistolis appellat. 

Anno 453 XII. kal. novembris undecim raillia Virginum a- 
pud Coloniam Agrippinam martyrio coronantur: et duo eorum 
capita Sassarim postmodum translata in Eeclesiis sanctae Ma- 
riae in Bethlem, et Jesu Mariae, maxima in veneratione habentur. 

Anno 461 sanctus Hilarus, Hiiarius diclus, Crispini filius, 
Sardus, vir sanctitate, pietate, et doctrina clarus, ex Diacono 
creatus est summus Pontifex XIII. kalend. maii , et in Petri 
Cathedra sedit annos 6 menses 5 dies 10. Quo tempore tres 
Synodos, Nicaenam, Ephesinam, et Calcedonensem , ac etiam 
Tomum s. Leonis Papae approbavit. Eutychen , Nestorium , 
et Dioscorum haereticos cum sectaloribus suis damnavit. Prae- 
terea constituit ne Pontifices deinceps successores sibi deli- 
gerent; quae institutio ad omnes Ecclesiasticos gradus pertinet* 
Ordinavit etiam poenitentes, vel inscios literarum, aut aliqua 
membrorum damna perpessos ad sacros ordines aspirare non 
debere. Pontificii Juris decreta in unum contulit , et per uni- 
versum orbem publicavit, et de fide Catholica epistolas con- 
scripsit. Ordinationes tres mense decembri in Urbe fecit , quibus 
Episcopos passim 22, et in Eecl. Rom. quinque et viginti Pres- 
byteros , et quinque Diaconos creavit. Tria insuper aedificavit 
Oi atoria in Baptisterio Constantinianae basilicae Urbis , distin- 
xitque auro et preciosis lapidibus, ac sanctis Joanni Baptistae , 
Joanni Evangeiistae , et Sanctae Cruci sacravit. Eorum januae 
erant argento caelato clausae , quae adhuc in Oratorio sancli 
.Joannis Baptistae visuntur. In Oratorio autem Sanctae Crucis 
posuit lignum Crucis auro clausum , et ornatum gemmis. Sta- 
bat et eo Ioci Agnus aureus duarum librarum in columnis 
onychiuis. Ante Oratorium erant columnae mirae magnitudinis; 
quae dicuntur hecaton , in fonte Joannis erat lueerna aurae 
librarnm  decem ,  cervi  argentei  tres  octoginta  Jibrarum , 


48 
aquam fundentes : columba aurea duarum librarum. Addidit 
et Oratorium sancti Stephani baptisterio Lateranen. Duas quo- 
que bibliothecas apud eundem locum aedificavit. Ad Lunam 
monasterium struxit, ct ad s. Laurentium balneum. Monasterium, 
et basilicam s. martyris Bibianae aedificavit. Dona templis ob- 
tulit, quae prope infinita fuere ex auro, argento, marmoribus, 
et gemmis, ut ex Piatina, libro Pontificali, et Martino Polono 
constat. Ubi autem Hilarus ea peregit, quae ad optimum Pon- 
tificem pertinebant , tum in extruendis templis , ornandisque , 
tum etiam docendo , admonendo , castigando, elemosynasque, 
ubi erat opus , praebendo , moritur V. kal. augusti, et sepul- 
tus est , ut inquit Platina , in crypta s. Laurenlii , ad corpus 
beati Sixli ; vel , ut tradit Martinus Polonus, in basiliea sanctae 
Bibianae cum quatuor millibus , et ducenlis sexaginta duobus 
Sanctorum corporibus , exceptis parvulis , et mulieribus. 

Horum etiam Imperatorum temporibus floruerunt in Sardinia 
alii insignes viri : nam C. Julii Caesaris tempore claruit Pha- 
mea, vir Sardus, ipsius Caesaris familiaris, et amicus Caelii, 
M. Fabii Galli , Q. Pomponii Attici , et M, Tnlii Ciceronis ; 
qui cum in petitione Consulatus ejus favore uti speraret , pro 
eo quamdam causam contra pueros Octavianos susceperat: sed 
cum die constituto Cicero deesset ex amico habuit Phameam 
inimicum , et inofficiosum } ut ex ejusdem Ciceronis epislolis 
constat. 

Floruit etiam eo tempore M. Tygellius Hermogenes Sardus, 
insignis musicus , qui dulciter cantabat , et jocabatur urbane. 
Hic fuit amicus, et familiaris C. Julii Caesaris, et Cleopatrae, 
ac etiam Octaviani Augusti : duos tamen praecipuos habuit 
inimicos M. T. Ciceronem , quod esset nepos supra dicti Pha- 
meae, et Q. Horatium Flaccum, quod quaedam illius carmina 
parum scite modulata fuisse notasset , ut referunt Acron , et 
Porphyrion ; ob id Cicero in Epistolis contra eum scripsit, et 
Horatius satyrice haec cecinit 

Ommbas hoc mtium est cantorihas inter amicos 
TJt nunquam inducant aninmm cantare rogati , 
Injussi nunquam desistant ; Sardus habehat 
llle Tjgellius hoc.  Caesar , qui cbgere posset 
Si peteret per amicitiam patris , atque suam non 


49 
Quidtiuam proficeret : si oollibuissel ab ovo 
Usque ad uiala citaret, lo Bacchae nwdo summa 
I oce, modo hac resonans, quae chordis quatuor itna, 
Nilae quale homini fuit ULi : Sacpe  velut  qui 
Currcbat fugiens hostem , pcrsaepe  velut qui 
Juiionis sacra ferret , habebat saepe ducentos , 
tSaepe decem seivos , modo reges atque teti archas , 
Omnia magna loquens ; modo sit mihi mensa tripes, ef. 
Concha salis puri , et toga , quae defendere frigas 
Quamvis crassa queat : decies centena dedisses 
Jluic parco , paucis contento , quinque diebus 
Nil erat in loculis , noctes ingilabat ad ipsuin 
Mane , diem totum stertebat , nil fuit unquam 

Sic impar sibi 

De eo etiam praecedentem satyram scripsit, carpens enm 
esse largitorem adeo , ut omnibus musicis , et cireuiatoribus 
multa donaret. 

Anicetus quoque Alexandrinus per tibias canere doctns, a 
Nerone veluti adulterii reus fuit Urbe ejectus, et in Sardinia 
non inops, ut inquit Cornelius Tacitus, et Svetonius Tranquil- 
lus, diutius vixit. 

C. Cassius Longinus maxime authoritatis vir, et JuriseonsuU- 
tus insignis ab Urbe Roma eodem tempore pulsus, in Sardinia 
usque ad tempora Vespasiani vixit, teste Bernardo Rutilio, 
Tacito, Svetonio , et Pomponio Jurisconsulto , qui circa tern^ 
pus emendandus videtur in Jib. 2.  fT, de orig.  Juris 

Constantianus etiam strator insignis, ad equos militares pro^ 
bandos a Valentiniano missus, Sardiniam boc tempore, venit, 
et in ea obiit, Ammiano Marcellino teste. 


VANDALORUM  REGES, 

Romani , qui usque ad Valentiniani tempora multorum   la- 
bore, et virtute Sardiniam, et alias  quam  plures  provincias   Je^^r^-  /,if, 
obtinuerant, eas deinde paucorum  ignavia, et  socordia   ami- 
serunt. Nam Valenliniano occiso,  alii alias provindas   invase- 
runt;  Alani autem, et Vandali Africaro duce Genserico occu* 


i/*Jh% w* *'  v-»r>-r~ 


50 
parunt, anno humanae salutis 427, ut tradit Onuphrius, Pro- 
sper, et Cuspianus. 

Hi Africae oecupatione non contenti, piraticam in mari exer- 
centes Sardiniam, et eaeteras Mediierranei maris insulas a- 
trociniis, et praedis diu vexarunt, ut Paulus Diaconus , et 
Onuphrius referunt. 

Anno postea 466 Sardiniam invaserunt, et a Romanorum 
lmpeno eripere conati sunt; sed ipsi Marcetliani /Etii filii o- 
pera, et auxilio, qui magna navium classe, ut inquit Cuspia- 
nus, a Leone Orientali lmperatore fuit ad Sardiniam deten- 
dendam missus , a  Sardis rejecti fuere, tesle Procopio. 

Cum Marcelliano in Sardiniam venerat Maruellus JEt\us E- 
stensisj Vicentiae doniinus, et in ea diutius moratus, nulla 
«uperstite prole obiit, teste Jo. Baptista Pigna. 

Anno tamen circiter 471 insulam Iongo bello afRictam, Ro- 
manisque praesidiis destitutam, Vandali de novo adorli , facile 
«ubegerunt, ut Victor Uticensis, et Franciscus Balduinus referunt. 

Itaque Vandali Reges in ea per annos 60 usque ad Justi- 
niani lmperaloris tempora hac serie regnarunt , ut ex Proco- 
pio, Zonara, et Bergomensi constat. 

Anno igitur 471 Gensericus secundus Rex Vandalorum, 
primus obtinuit Sardiniam, et regnavit in ea annos 2 menses 
3, et obiit anno 57 quo, post captam Cartbaginem, in Africa 
rignare coeperat. 

Anno 473 Hunnericus Genserici filius senior, tertius Vanda- 
lorum Rex, Sardiniam obtinuit, et in ea regnavit annos 8 et 
obiit. 

Anno 481 Gundamundus Gensonis filius , quartus Vandalo- 
rum Rex Sardiniam obtinuit , et in ea regnavit annos 12 : et 
obiit. 

Anno 493 Transmundus Hunnerici filius, quintus Vandalo- 
rum Rex Sardiniam adeptus in ea regnavit annos 27: et obiit. 

Anno 520 Hildericus Transmundi filius , sextus Vandalorum 
Rex Sardiniam nactus , in ea regnavit annos circiter 7 , et a 
Gelimere regnis spoliatur. 

Anno 527 Gelimer Gensonis filius, per tyrannidem Vanda- 
lorum regnum , et Sard niam sibi occupavit , et cum in Sar- 
dinia annum circiter un ;m regnasset a Goda ,  quem  ad cu- 


51 

stodiendam ,  regendamque  insulam miserat , per defectionem 
fuit regno privatus , teste Procopio. 

Anno 528 Goda \ir gencre Golhus, qui pro Gelimere Sar- 
diniam cusiodiebat , sciens Justinianum lmperatorem contra 
Gelimerem arma movisse, et Africam debeliare statnisse, pro- 
tinus in tyrannidcm inclinatus insulae tributum Gelimeri mit- 
tere destitit, et regnum Sardiniae per defeJtionem occupavit, 
Regisque nomen snmpsit, et sateliitcs piuritnos circa se pos.cil, 
auxilium a Juslininiano petiit , qui per Eulogium legatum e- 
xercitum , et duees pollicetur , atque ita insulam per annunv 
unum et menses 10 retinuit , et a Zazone Gelimeris fraire 
vita , et regno privatus fuit,  ut scribit Procopius. 

Anno 550 Zazon, qui a Gelimere fratre , cum quinque 
Vandalorum millibus et 120 navibus in Sardiniam fuil mis- 
sus, in Herculis portum invectus Caralim repenle ceplt, et Go- 
dam tyrannum, et quidquid cum eo inexpugnabile videbatur 
sustulit, ac  insulam Gelimeri reslituit, Proeopio rtferente. 

Eodem tempore Justinianus Imperator miiites quadriugentos 
duce Cyrillo in Sardiniam , ut iliam Godae custodiret , et re- 
liquum omnem exercitum in Africam nihil hostile metuentem 
duce Belisario miserat. Cyrillus ea , quae Godae acciderant 
prope insulam accepit ; et ideo mutato consilio ia Afrieam 
navigavit , in qua Belisarius Gelimeris exercilum vicerat , et 
Carthaginem ccperat : unde Gelirner inscius eorum , quae in 
Sardinia acciderant, ita fratri Zazoni scripsit 

« Existimo profecto uon Godam in Sardinia a nobis defi- 
« cientem , sed quoddam Vandalorum hoc tempore fatum , 
« teque ac caeteros fortissimos raihi surripuisse, ex quo con- 
« ligerit omnes Gigerici opes , ac bona simul corruisse , non 
« enim ut insulam nobis servares a Goda hinc abiisti , sed ut 
« Africae totius Justinianus potiretur. Nam quod fortuna prius 
« sibi voluit , nunc licet ex eventis judicare. Beiisarius igitur 
« parvo admodum exercitu contra nos venit, virius aulem so- 
« lita Vandalorum omniuo deficiens una secum fortunam etiam 
« abstulit. Amatus enim , et Gibamundus ob nostrorum igna- 
« viam , et moliiiiem perierunt ; insuper equi , et navalia. 
« Omnis denique Africa cum ipsa Carthagine ab hostibus le- 
«  netur, quibus nunc quiescere licet pro labore, ac viriutebel- 


S2 
« lica , filios * ac iixores , dmnes denique opes nostras possi- 
« dentibus ; nobis tantum Bi;lae campus reliclus , ubi si qua 
« reliqua spes, nos, nosque defendal ac muniat. Qua propter 
« tyrannidem , ac Sardiniam , oinnemque circa ista loca cu- 
« ram deserens , ad nos cum omni ciasse protinus advola ; 
« nam quibus de rei summa periculum imminet , stultum est 
« alia curare. Simul enim in futurum pugnares contra hostes, 
« vel fortunam pristinam recuperabimus , vel hoc saltem lu- 
« crifaciemus $ quod simul etiam ferre casus , quos nobis 
«  Deus inilixerit , assuescemus ». 

Zazon eliam ignarus eorum , quae in Africa conligerant , 
eodem tempOre Gelimeri literas misit , nuncians Godam ty- 
rannum suis manibus periisse , et insulam iterum reguo resti- 
tuisse ; et propterea victoriae festum, celebrilatemque ageret; 
existimaretque reliquos hostes , qui Africam invadere sunt au- 
si , eundem fortunae exilum breviter habituros. Quae literae 
a Belisario interceptae fuere ; literae autem Gelimeris tute ad 
manus Zazonis pervenerunt. 

Is statim in luctus , et lamentationes conversus > relicto in 
Sardinia praesidio cum omni classe in Africam properavit; et 
cum Gelimere , et illius exercitu in Bulae campo se conjunxit , 
€t inde Carlhaginem versus processus cum exercitu Belisarii 
pugnat^ ac in ea Belisarius fortissimos , atque optimos plures, 
ac etiam ipsum Zazonem caedit , reliquosque expugnat. Geli- 
merem quoque duce Fara in monte Papua capit: et Zazonis 
capite in Sardinia ostenso , Fara , et Cyrillus facile insulam 
Justiniano Imperatori acquisiverunt , ut ex Procopio, et Paulo 
Diacono constat. 

His Vandalorum temporibus fuit magna Catholicorum per- 
sequutio in Africa , et Sardinja. 

Anno enim circiler 474 Hunnericus Rex Ariana haeresi ma- 
culatus , omnes milites CatholiOos militia solvit , et domibus 
iilorum dirutis , et substantiis confiscatis in insulas Sardiniae , 
et Siciliae eos relegavit: trecentos quoque Episeopos tota Africa 
exterminavil, qui in Sardiniam venientes insulam doctrina, et 
Sanctitate clariorem annis septem , quibus in ea steterunt , 
reddidere } teste Sabeliieo j Martino Polono, et Matthaeo Pal- 
toerioi 


53 

Anno autem 481 quo Hunncrieus obiit , Gutfamundus illius 
successor, vir quide i» Catholieus et devotus ex Sardinia om- 
nes Africae Episcopos revoeavit , sedesque illis restituit, teste 
Bergomensi. 

Anno lamen 493, quo Gultaniiindiis obiil, Transmundus A- 
friana haeresi infectus Calholicis Ecclesias clausit, et ex Africa 
centuin et vi|>inti Episcopos , ut inquit Platina, et Sabellicus , 
vel , ut vult Paulus Diaconus et Jordanus de Saxonia , du- 
centos et viginti Episcopos ejecit , qui in Sardiniam , eisdem 
referentibus , venerunt , et insulam viginti octo annis , quibus 
ki ca sleterunt doctrina , et sanctitate elariorem reddiderunt : 
docebant enim , et praedicabant omnibus in locis fidem Ca- 
tholicam ; ac etiam ad partes ultramarinas de quamplurimis 
fidei quaestionibus interrogati, literas canonicas transmittebant, 
ut in vita beati Fulgentii^ a discipulo ejus ad Fclicianum 
scripta , constat. 

Cum his Africae Episcopis venit etiam in Sardiniam sanctus 
Fulgentius doctissimus , et eloquentissimus Ruspensis Ecclesiae 
Episcopus , et sacrum Divi Au^ustini Corpus , ejusque mitram 
et baculum , aliasque multas sanctorum reliquias ex Africa , 
Vandalica persecutione profanaia, in eam insulam transtu- 
lit. Ibi Corpus illud sanctissimum a Sardis simul cum clero 
obviam undique confluentibus inenarrabili laetitia , et reveren- 
lia fuit exceptum , et in urbe Caralis decenter collocatum in 
Ecclesia sub illius nomine constructa , ut ex Beda , Jordano 
de Saxonia , Hieronymo Romano , et Bergomensi constat , et 
in commentariis rerum ordinis Fratrum Eremitarum sancti 
Augustini , ac illorum horis canonicis traditur. 

Eo tempore quidam vir coecus, qui devote Ecclesiam illam 
visitavit, et corpus sanctissimum reverenter osculatus fuit, vi- 
sum mirabiliter recepit. Et quidam doetor nobilis, qui de cor- 
pore sancti Doctoris dubitabat, tanti miraculi magnitudine 
motus, suam incredulitatem publice confessus poenitentiam 
egit, et deinceps majorem devotioncm erga sanctum corpus 
gessit, ut refert Hieronymus Romanus. 

Populi eiiam Sardiniae Deo gratias agentes, quod tantus 
Doctor dignatus fuerit insulam suo corpore decorare, et mi- 
racuiis illustrare, in Patronum Sardiniae hunc sanctum elege- 


54 

mni, et illius natalis, et translationis ad Sardiniam festivitates 
quoiannis solemniter celebrarunt, ut inquit Jordanus de Saxonia. 

Per haec quoque tempora conventus ordinis Eremilarum 
sancti Augustini coeperunt in Sardinia esse. Nam Divus Ful- 
gentius Statim ubi Caralim pervenit cum monacbis, et cleri- 
cis, atque lllustri, et Januario Coepiscopis ejus, similitudinem 
cujusdam magni monasterii in parva do no effecit in qua com- 
munem habebant mensam , commune celhrium, commuuem 
orationem simul, et lectionem ; nullus se super alterum inso- 
lenter efferebat, nec propriis fratribus amp'ius, aut peculiarius 
consulebat. Monachi tamen, qui beatum Fulgentium sequeban- 
tur, districtioris abstinentiae regulam cnstodienles, nihil omni- 
no proprium possidebant, nec inter alios clericos, clericorum 
more vivebant. ln ea demum pacis, et cousolationis remedium 
afflicti , et discordes inveniebant; lecliones, disputationesque 
populus summa cum spirituali laetitia audiebat. 

Paucis postea elapsis annis monasterium, juxta Basilicam 
sancti Martyris Saturnini procul a strepitu civitaiis fabrica- 
vit, et rdlijta priori domo, congregatisq le quddraginta , et 
amplius fratribus disciplinae coenobialis ordinem in eo con- 
servavit illaesum, nemini dans licentiam professionis sanctae 
regulam praeterire: sed principaliter hoc observandum mona- 
chis tradidit, ut nullus eorum, quicquam sibi proprium ven- 
dicaret, sed omnibus omnia communia esse voluit, ut in prae- 
fata ejusdem sancti Fulgentii vita constat. Celebres alii con- 
ventus deinde in Sardinia fuerunt conditi, in quibus viri di- 
gnitate, eruditione, et pietate clari floruerunt. Sanctus Ful- 
genlius autem quod reliquum vitae tempus hab lit in mona- 
sterio sancti Saturnini, teste Bergomensi, consumpsit, et ut , 
inquit Illescas, in Sardinia libros multos composuit,- e qulbns 
hi praecipui sunt, videlicet, ad Euthymium de remissione 
peccatorum lib. duos. Ad Petrum de Jide lib. unnm. Ad Do- 
natum de Jide lib. unum. Ad Monimum de duplici praede- 
stinatione et quibusdam aliis quaestionibus lib. tres. C^ntra 
objectiones Arianorum lib. unum. Ad Transmundum Regem 
de mjsterio mediatoris Christi lib. unum. De immensilate 
dwinitatis jilii Dti lib. unum. De Sacramenlo Dominicae 
Passionis lib. unum. Ad quaestiones Ferrandi  Diaconi iib. 


55 
vnum. Septcm quoquc epistolas familiares scripsit. Primam de 
conjugali debito , et voto continentiae Seoundam ad Gallam 
de consolatione , e£ ,j/«ai viduali. Tcrtiam ab Probam de 
lirginihUe, et humilitate. Quartam ad eandcm de oratione. 
Q.iintam ad Eugypium de charilate kabenda. Scxtam ad 
Tijeodorum Senatorem de conversione a saeculo. Septimam 
ad Venantiam de poenitentia, et futura retributione. Oratio- 
nes etiam plures elegantes quidem, et graves habuit, ut con- 
stat ex Platina, Isidoro, Sabellico, Bergomensi, et ejusiem 
sancti vila ab ejus discipulo scripta; qui tamen non omnia in 
Sardinia scripsisse, nec in ea obiisse asserit. Haec opcra nunc 
Antuerpiae impressa ad manus pervenerunt meas. 

Hac tempestate floruit in Sardinia sanctus Brumasius Cara- 
litanae Civitalis Antistes venerabilis, et Felicianus, qui poslea 
in Ruspensi Episcopatu s. Fulgentio successit, ut in illius vita , 
ab cjus discipulo scripta,  dicitur. 

Floruit etiam per haec tempora santus Coelius Symmacbus 
Sardus, Foriunati filius. Is anno 498 mortuo Anastasio se- 
cundo, creatus est Pontifex X. kal. decembris, sediique in 
Cathedra Petri annos 15 menses 7 dies 28. Fuit autem haec 
Symmachi electio tumultuosa, et cum ordinum rcagna discor- 
dia: nam dum una pgrs Cleri Symmachum apud Consiantinia- 
nam Basilicam Pontificem decrevit, altera pars Cleri apud 
Beatac Mariae Basilicam, quae in via nova est, Laurenlium 
sanctae Romanae Ecclesiae Praesbyterum Cardinalem, in lo- 
cum demortui Anaslasii suffecit; traxit haec initiatorum di- 
seordia continuo civitatem in diversa studia, estque non inter 
cives solum, sed inter ordines etiam opibus, et auctorhate 
certatum, cum Senatus in hunc propensior esset, ignobilis 
multitudo in illum: quare omnium consensu Concilium Raven- 
nae indicitur , ut res coram Theodorico ex aequo, et bouo 
discuteretur. Fuit statutum eum comprobandum esse , qui 
priori Ioco designatus esset , vel saltem cui plures suffraga- 
rentur. Itaque Symmachus, in quo hae conditiones fuerunt 
compertae in sede Apostolica fuit confirmatus. Hic anno se- 
quenti magna clementia usus., tantum abfuit, ut Laurentium , 
quem tam infestum habuit, aliquo afficeret incommodo; ut 
jSuceriorum Antistitem creaverit. 


56 

Ouadriennio post clerici quidara seditiouibus gaudentes , a- 
djnvantibus Festo, et Probino Senatorii ordinis viris Lauren- 
tium revocant, qua ex re indignatus Theodoricus Imperator , 
ut discordia haec e medio tolleretur Petrum Altini Episco- 
pum Romam mittit, qui Symmacho, et Laurentio pulsis, sedem 
Pontifex teneret. 

Caeterum anno sequenti Symmachus, habita centum etquin- 
decim, vel 250 ut alii volunt, Episcoporum Synodo, causam 
tam constanter, et accurate dixit, ut omnium suffragiis sint 
Laurentius, et Petrus Altinas relegati. In ea Synodo Joannes 
insignis Ecclesiae Turritanae Episcopus interfuit, ut in 2 Con- 
ciliorum tomo apparet. Otta autem ex hac re tanta seditio 
Romae est, ut multi , tum ex clero , tum ex populo caede- 
rentur; nec sacris virginibus parcerent. Nec finis tantae cae- 
dis factus fuisset, ni Faustus Consul ciericos miseratus, contra 
Probinum tanti mali authorem arma sumpsisset. 

Symmachus stabilita dignitate Manichaeos Urbe expulit , 
eorumque libros ante fores Constantinianae familiae concre- 
mavit. Constitutiones fecit, ut die Dominiqo, vel Natalitiis 
martyrum caneretur hymnus, Gloria in excelsis Deo. Ne 
quis praeterea vivo Ponlifice de alterius electione consilia mo- 
veret anathematis poena delinquentibus irrogata : et ne sacer- 
dos nisi ejusdem sanguini6, et familiae in contubernio esset. 
Ordinationes fecit quatuor in Urbe per mensem decembrem , 
quibus passim Episcopos 117; Presbyteros vero in Ecclesia 
Romana 92 et Diaconos 16 creavit. Basilicas vero multas, 
aut ornavit, aut a fundamentis erexit: nam et templum beati 
Andrea? Apostoli apud sanctum Petrum aedificavit, multoque 
argento, et auro exornavit; et templum ipsius Apostolorum 
Principis, ac porlicum cum marmoribus opere vermiculato in 
augustiorem formam redegit. Gradus quoque ipsius Basilicae 
ampliores fecit: aliosque gradus sub divo dextra, laevaque , 
Episcopia praeterea construxit. ^Edificavit etiam Basilicam s. 
Agathae martyris via Aurelia in fundo Lard.irio : Basilicam 
sancti Pancratii cum arcu argenteo librarum quindecim. In 
Basilica sancti Pauli renovavit apsidem, cui ruina imminebat, 
picturisque ornavit; post apsidem vero aquam introduxit, bal- 
«eumque a fundamento erexit. In Urbe autem Basilicam sanf 


57 
ctorum Sylvestri , ct Marlini a fundamenlis extruxit juxta 
Trajani thcrmas, ubi et supra altarc ciborium fecit argenieunj 
Kbrarum centum viginti, arcus argenteoa librarum dccem; 
confessionem argenleam librarum quindecim ; su^estum quo- 
que ercxit porphyrcticis, ct crustis marmorcis insi^ne. Fecit 
ct gradus Basilicae s. Joannis, et Pauli post apsidem. Au- 
xit et Basilicam Arcangeli Michaelis , aquamque introduxit. 
Sanclorum Cosmae, et Damiani Oratoria a fuijdamentis c- 
rexit. Et in via Tiburtina in fundo Paciano, adjuvanlibus 
Albino, et Glaphyra illuslribus viris , Basilicam s, Petro 
dedicavit. Reparavit etiam Basilicam sanctae Felicitatis et 
apsidem beatae Agnetis cum Basilica , quae ruinam mina- 
batur , in meliorem formam reslituit. Coemeterium quoque 
Jordanorum, vel feeit, vel in meliorem formam redegit. Fun- 
davit ad usum pauperum habitacula ad Aposlolorum aedes in 
Vaticano, et Hostiensi via ; curavitque ne quid eis deesset, 
quod ad victum pertineret; amator enim pauperum fuit: et 
Episcopis, ac caeteris clericis in Africa, et Sardinia propter 
Calholicam fidem exulantibus pecunias, et vestes subministra- 
bat. Redemit et capsivos in diversis provinciis rnulla pecunia. 
Nihil postremo omisit, quod ad Omnipotentis Dei gloriam 
pertineret. Moriens ad Basilicam sancti Petri sepelitur XIV. 
kal. augusti annis 514, ut ex libro Pontificali, Piatina, Sabel- 
lico, Onuphrio, et Gratiano constat. 

Anno deinde 520, quo obiit Transmundus Vandalorum Rex, 
et Christianorum persecutor, successit in Regno Vandalico 
Idericus Rex Citholicus, qui materna pietate a teneris annis 
imbutus, omnes orthodoxae fidei Episcopos ex Sardinia revo- 
cavit, et in pristinam digniiatem restituit, permisitque ut suo 
viverent instituto; teste Sabeilico, Paulo Diacono, et Martino 
Polono. 

GOTHI, 

Dejectis e Sardinia Van lalis annoSoO, Juslinianus Tmpcrafor 
insulam oblinuit , et anno 20 quo in ea re^nare eooperat p 
Golhis iltam invadentibus,  amisilP  tcsle Proeopio. 


Anno enim 551 Tolilas Baduilla septimus Gothorum in Ita- 
lia Rex, suae genlis primores quosdani cum classe in Corsi- 
cam emisil, qui nemine resistente insulam in potestatem re- 
degerunt, et inde Sardiniam cbtinuerunt; atque ita utramque 
insula Totilae vectigales fecerunt, ut inquit Procopius. 

Eodem anno Joannes^ qui in Libya exercitui Justiniani pra> 
erat , navium classem , ac hominum copias in Sardiniam 
conlra Gothos misit. Hi ubi Caralim urbem propius pervenere 
positis castris eam obsidere animo agitabant: nam muros ex- 
pugnare nil poterant obsistentibus Gothis , qui validurn ibi 
habebant praesidium. Barbari itaque cognito Romanorum ad- 
Ventu eruptione ex Urbe facta, cum hos repente invasissent, 
nullo negotio multis jam interfectis in fugam vertunt: domum 
qui praelio superfuere fugientes se in naves recipiunt, ac 
paullo post inde solventes Carthaginem cum universa classe 
petunt; eodem Procopio referente. Regnavit Tolilas in Sardi- 
nia annum unum, et in praelio occisus est; teste Procopio , 
et Blondo. 

Anno 552 Teias nonus Gothorum in Italia Rex adeptus 
Sardiniam in ea regnavit annum unum, et praelio victus a 
Narsete Duce Justiniani occisus est, Gothique omnes ex Italia, 
et Sardinia pulsi sunt, ut ex Procopio, Onuphrio, et Jacobo 
Maynoldi constat. 

His temporibus regio Gothiani, quae in Sardinia insignis 
Comitatus est, et insula Buccina, in qua ossa Divi Pontiani 
Papae diu teste Damaso conquieverunt, nomen a Gothis ibi 
considenlibus, ut creditur, sumpserunt. 

GR^EGI  ORIENTALES  IMPERATORES. 

Post Gothos Ofieiitales Imperatores Sardiniam obtinuere , 
teste Onuphrio, Maynoldi, et 2urita. 

Anno enim 553 victo, et occiso Teia, pulsisque ex Sardi- 
nia Gothis , Narses Regnum Sardiniae Justiniano Imperatori 
Orientali acquisivit, pacatumque reddidit: atque ita Justinianus 
in ea regnavit annos 12 et menses 3; idibusque augusti mor- 
tuus e§t» 


59 

Anno 5G"i Justinus junior Imperalor Oricntalis adeptus est 
Sardiniam , et in ea regnavit aunos 10 mcnses 10 et dics 
20: et obiit VI. nonis oelobris. 

Anno 57G Tibcrius Anieins Constantinus Imp. Oricnt. Sar- 
diniani adeplus, regnavit in ea annos G menses 10 dies 8: 
et IV. idus augusti mortnus est. 

Anno 585 Tiberius Mauritius Imper. Orien. Sardiniam ob~ 
tinuit, ct in ea regnavit annos 19 menses 5 dies 11: et 
coaetns abdicavit XIV.  kal. dccembris. 

Anno 591 Theodosius Imper. Orien. a patre Mauritio ap- 
pellatus, regnavit cum eo in Sardinia annos 11 menses 7 
dics 6 : et cnm patrc occisus est VIII. kal. decembris. 

Anno 602 Flavius Phocas  Orient.  Imp. adeptus est  Sardi- 
niam , et in ea imperavit annos 8 menses  4  dies 9 :  et  VI.    /Vj* 
kal. aprilis occisus cst. v^fl** 

Anno 611  Heraclius  Oricnt.  Imp.  adeptus cst Sardiniam ,    y~ 
et in ea regnavit annos 50 menses 2: et de mense maii obiil.    6/j/* 

Anno 615 Constantinus appellatus ab Hcraclio ejus patrc 
Imperator, regnavit cum eo \\\ Sardinia annos 28 menses 2; 
et solus menses 4 et dies aliquot;  et obiit.   -~ rfrr^    "^7"**"^ 

Anno 641  Heraclius Conslans Orient. Imper.  Sardiniam  a-  \ 
deplus, in ea  regnavit  annos  26  menses  8: et idibus juliL  I jT^f. -rtyn* 2- ?**i» 
occisus est. *•— * — ■***■ —" ^J    v *1 ▼    /\ 

Hic Iributa Sardis imperavit non ex veteri forma, sed quan-   xiJUat**-  t*j*^ /* 
tacunque extorqueri, vel abradi posse inteliexit: et ejus quac- *?,*fa+y\   m K4U ««WmI 
stores tanta avaritia, et superbia exegerunt, ut multi non  so: /- f    J~\f£s 

lum fortunis, sed etiam liberis, et uxoribus spoliali sint. Sacra 
etiam vasa, aliaque Ecclesiarum ornamenta ipsius jussu sublata   * 
fuere, Paulo Diacono, Blondo, et aliis referentibus. 

Anno 654 Heraclius Constantinus j seu Poganatius , a patrc 
Constantc Imper. appeilatus, regnavil in Sardinia cum.patre, 
et fratribus Heraclio, et Tiberio Caesaribus annos 15  menses 


mense julii abdicavit exul factus. 


solus cum filiis Caesaribus annos 16  rnenses 7 :  et coactus *»<^ . 


K &<> 


Anno 696  Flavius  Leontius  Orient.  Imperator  Sardiniam  V^4*9* 
naclus regnavit in ea annos 5  menses 2 :  et  coactus  mense *J**m+*m 
julii  abdieavit. 


Anno 699 Tiberius Apsimarus Orienl.  Imp,  qui  Sardiniam  1 / 


60 
dbtuiuit, in ca regnavit annos circitcr 7: et circa kal. augu- 
sti abdicavit, et oceisus est. 

Anno 706 Heraclitis Justinianus junior iterum obtinuit O- 
rient. Imperinm, et Regnuin Sardiniae , in quo re^navit annos 
6 : et idibus aug. occisus est. 

Anno 712 Philippus Bardanes Orient. Imp. Sardiniam ade- 
plus, regnavit in ea annos 2 menses 9 dies 7, et coactus 
abdicavit XII. kal. julii. 

Anno 715 Artemius Anastasius Orient. Imp. adeptus Sardi- 
niam imperavit annum 1 menses 3, et coactus abdicavit XIV, 
kal. septembris. 

Artno 716 Theodosius quartus Adtramilenus Orient. Imper. 
Sardiniam obtinuit, et in ea regnavit  menses  7  dies  6:  et 
n\^   coactus abdicavit VIII- kal. aprilis. 

Anno 717 Flavius Leo III. Orientis Imp. obtinuit Sardi- 
niam, et in ea regnavit annos 3 et menses aliquot: et Sara- 
cenis Sardiniam invadentibus insulam amisit anno 186 quo 
Imperatores Orientales in ea regnare coeperunt. 

His Orientalium Imperatorum temporibus anno circiter 535 
fuit Sardinia Africae attributa, et facta illius Provineia Prae^ 
sidialis a Justiniano Imperatore, qui sanxit Sardiniae Praesi- 
dem Praefecti praetorio Africae subesse, et in ejus officio 
quinquaginta homines habere, ut in illius codice lejjitur. 
Praesides autem hi fuerunt 

Anno 535 Cyrillus ..... Sardiniae Praeses. 

Anno 597 Gennadius Sardiniae Praeses. 

Anno 598 idem Gennadius Sardiniae Praeses. 


Anno 601 Spes de Hospes Sardiniae Praeses. 

Eodem etiam tempore Justinianus mandavit Ducem in  Sar- 

dinia a Belisario ordinari, qui miliies  pro  locorom  cuslodia 

4* necessarios in ea haberet, et Sardos ab omni hostium  incur- 

sione illaesos defenderet, eorumque hnes servaret, ut ex  eo- 

dem Justiniani codice con^tat. Fuerunt autem Duces 

^Anno •   • 

^    Anno 588 Edatius Sardiniae Dux. 

\^^^','^ 

•UV   #>^v %Av 


61 

\ iino 590 Thcodorus Sardiniac  Dux 

Donatus, seu Doralus ejus ofBcialis. 

Anno 595 Zabardus Sardiniac Dux. 

Anno 602 Eupator Sardiniae Dux. 

Hi Duccs in montibus Sardiniae jussu Imperatorum reside- 
bant: nam ibi aderant Barbaracini, populi illi antiqui , qui 
nunquam a Carlhaginensibus, Romanis, et Vandalis, ut dixi- 
muS, debcllati fuere , quique ad eam usque aetatem idolorurn 
Cultores Christi fidem ct Orientalium Imperatorum jugum re- 
cipere noluerant. Itaque Duces praefati cum illis variis prae- 
liis certarunt, usque ad Mauritii, et Theodosii iempora, qui- 
bus Hospes eorum dux fidem Christi recepit, et pacem a Za- 
bardo tunc Sardiniae duce petiit, atque eam hac conditione , 
ut reliqui Christiani fierent, habuit: quod ubi divus Gregorius 
tunc Romanus Pontifex cognovit, Felicem Episcopum, et Cy- 
riacum ad eos misit, ct Hospiti Barbaracinorum Duci ita 
scripsit. 

« Cum de gente vestra nemo Christianus sit, in hoc scio , 
« quod omni gente tua es melior, quia tu irt ea Christianus 
« inveniris. Dum enim Barbaricini omnes , ut insensala ani- 
« malia vivant, Deum verum nesciant, ligna auiem, et lapi- 
« des adorent, in eo ipso quod Deum verum colis, quantum 
« omnes antecedas, ostendis. Sed fidem quam percepisti , e- 
« tiam bonis actibus, et verbis exequi debes , et Christo, cui 
« credis, offer quod praevales, ut ad eum quoscunque potueris 
« abducas, eosque baptizari facias, et aeternam vitam diligere 
« admoneas. Quod si fortasse ipse agere non potes, quia ad 
« aliud occuparis , salutans peto, ut hominsbus nostris iltic 
« transmissis , scilicet fratri, et Coepiscopo meo Felici, filio- 
« que meo Cyriaco servo Dei , solatiari in omnibus debeas , 
« ut dum eorum labores adjuvas, devolionem tuam Omnipo- 
« tcnti Domino oslendas; etiam ipse libi in bonis kdlibus a- 
« djutor sit _, cujus famulis solaliaris. Benedictionem vero 
« sancti Pelri vobis transmisimus, quam peto, ul dcbcatis 
«  benigne suscipere ». 


62 

Ad ZabarJum autem Dueem Sardiniae has etiam literas 
paullo post misil. 

« Scriptis fratriSj et Coepiscopi mei Felicis, et Cyriaci 
« servi Dei, gloriae vestrae bona cognovimus, magnasque 
« Ojnnjpotenti Deo gralias agimus, quod talem Ducem Sardi- 
« nia suscepit, qui sic sciat, quae terrena sunt Reipublicae 
« exsolvere, ut bene etiam noverit Omnipotenti Deo obsequia 
« patriae caelestis exhibere. Scripserunt etenim mihi, quod 
« eo pacto cum Barbaracinis facere pacem disponitis, ut eos- 
« dem Barbaracinos ad Christi fidem adducatis. Hac de re 
« valde laetatus sum, et dona vestra ( si Omnipotenti Deo 
« placuerit ) citius Serenissimis Principibus innotesco. Vos 
« ergo, quod coepistis , explete; Omnipotenti Deo devotio- 
« nem vestrae mentis ostendite. Eos, quos iliuc ad conver- 
« tendos Barbaricinos transmisimus, quantum valetis adjuvate, 
« seientes, quod talia opera multum vos, et anle terrenos 
« Principes, et coram caelesti Rege praevaleant adjuvare ». 

Felix igilur et Cyriacus in Sardiniam a Gregorio , ut dixi , 
missi Verbum Dei Barbaricinis illis populis disseminantes , et 
Christum mundi Redemptorem praedicantes , multos ad fidem 
Christi duxerunt , baptismatisque lavacro sacrarunt. Atque ita 
infra septennium regio illa in paroeciae formam redacta fuit , 
et in illius utilitatem mancipia comparari Gregorius , hac 
epistola Vitali Sardiniae defensori mandavit. 

« Bonifacium praesentium portitorem, Nolarium scilinet no- 
« strum, ad hoc nos experientia tua illuc transmisisse eogno- 
« scat , ut in ulilitatem paroeciae Barbaricinae debeat man- 
« cipia comparare. Et ideo experientia tua omnino ei studiose 
« soliciteque concurrat , ut et bono pretio , et talia debeat 
« comparare, quae in minislerio paroeciae ulilia valeant, in- 
« veniri etc.  ». 

Erant insuper eodem tempore in diversis Sardiniae pagis 
plures rustici infideles , qui ab ipsius insulae nobilibus , vel 
Ecclesiis possidebantur , et in Phausiana dioecesi multi , qui 
adhuc idola colebant , reperiebantur. Hi enim, ut idolis libe- 
rius sacrificare possent, lmperatoriis Judicibus pretium quod- 
dam persolvebant : quod ubi Divus Gregorius , ex Felicis 
et Cyriaci relatione accepit , ejus rei indignitate motus, im- 
primis ad nobiles Sardiniae has literas dedit. 


63 
t  rratris , ct Cdepiscopi mei  Felicis,  vel filii mci Cyriaci 

« servi Dci ,  relationc  cognovi ,  penc omnes vos rustieos in 

« vestrispossessionibus idololalriae dcditos habcrc. Et valde hae 

« de rc contristatus sum : quia scio quod  subjeclorum  ciilpa 

« praepositorum deprimit vilam; et cum in subjecto pcccatum 

« non corrigitur , in cos qui  praesunt  sententia  relorquetur, 

« Undc , magnifici fiiii , exhortor ,  ut  omni  cura ,  omnique 

« solicitudine animarum vestrarum zelum habere debeatis , et 

« quas raliones  Omnipotenti Deo  de subjectis  vestris  reddi- 

« turis estis  aspicite.  Ad hoc quippe illi vobis commissi sunt, 

« quatenus et ipsi vestrae utilitati valeant ad terrena dcservi- 

« re ,  et vos per vestram providentiam eorum animabus ea , 

« qUae sunt aeterna, prospicere. Si igitur impendunt illi quod 

« debent , vos eis cur non solvitis ,  quod debetis ? id est , ut 

« assidue illos magnitudo vestra  commoneat ,  ab  idololariae 

« errore compescat , quatenus eis ad fidem ductis >  Omnipo- 

« tentem Dominum erga se placabilem faciat. Ecce enim mun- 

« dum hunc , quia finis vicinus urget , aspicilis ,  quod  modo 

« humanus in nos , modo divinus  gladius  sacviat  videtis ;  et 

« tamen vos veri Dei cultores a commissis vobis lapides ado» 

« rari conspicitis, et tacetis. Quid quaeso in tremendo judicio 

« dicturi  estis ,  quando  hostes  Dei ,  et sub  potestate  vestra 

« Suscepistis, et tamen eos Deo subdere , alque  ad  eum  re~ 

« vocare contemnitis. Unde debitum salutationis alloquium sol- 

« vens peto , ut magnitudo vestra  attendere  erga  zelum  Dei 

« vehementer invigilet, et quis quantos ad Christum perduxerit 

« suis mihi epistolis  indicare  festinet.  Ouod  ergo  vos  agere 

« ex aliqua occasione forsitan minime valelis praedicto fralri, 

« et Cdepiscopo nostro Felici ,  vel  filio meo Cyriaco , injun- 

« gite, eique ad opus Dei solalium praebete, ut in  remune- 

» ralione vitae tanto possitis esse parlicipes, quanto nunc bono 

« operi solatium praebetis  ». 

Ad Januarium  quoque  Episcopum  Caralitanum  has  literas 
transmisit. 

«  Fratris,  et Cdepiscopi nostri Felicis,  et  Cyriaci  rVbbalis 

« relationc cognovimus etc.  Accidit aulem aliud valde lugei - 

« dum , quia ipsos rusticos , quos  habet  Ecclesia  tua ,  nun<: 

« usque  in  infideliiate  rcmanere ,  negligentiam  fiatcrnitatis 


64 
« vestrae permisit. Et quid vos admoneo , ut extraneos ad 
« Deum adducalis, qui veslros ab infidelitate corrigere negli- 
« gitis? Unde necesse est vos per omnia in eorum conversione 
« vigilare. Nam si cujuslibet Episcopi in Sardiniae Insula pa- 
« ganum rusticum invenirt potuero , in eundem Episcopum 
« fortiter vindicabo. Iam vero si rusticus tantae fuerit perfi- 
« diae , et obstinalionis inventus , ut ad Deum venire minime 
« consenliat , tanto pensionis onere gravandus est , ut ipsa 
«  exactionis suae poena compellatur ad rectitudinem festinare. 

Postremo in Phausania dioecesi Episcopum ab ipso Janua- 
rio ordinari mandavit , cui bas litteras scripsit. 

« Pervenit ad oos in loco, qui intra Provinciam Sardiniam 
« dicitur Pbausania, consuetudinem fuisse Episcopum ordinari, 
« sed hanc pro rerum necessitate longis abolevisse tempori- 
« bus. Quia autem nunc Sacerdotum indigentia quosdam illic 
« Paganos remanere cognovimus , et ferino degentes modo , 
« Dei cultum penitus ignorare, hortamur fraternitatem tuam, 
« ut illic secundum pristinum modum ordinare festinet Anti- 
« stitem, talem videlicet, qui ad hoc opus, moribus, ac verbo 
« existat idoneus , et oberrantes ad gregem dominicum pasto- 
« rali studeat aemulatione deducere, quatenus eo illic ad ani- 
« marum vocante compendium, nec vos inveniamini superflua 
« poposcisse , nec olim destructa fustra nos reformasse poe- 
« niteat ». 

Ordinatus itaque fuit Episcopus dictae Ecclesiae Phausianae 
Victor praeclarus vir , qui doctrina , et exemplo multos ad 
fidem reduxit, atque baptizavit; ut ex literis Gregorii constat, 
qui Spei de Hospite Sardiniae Praesidi in hunc modum scripsit. 

« Particeps procul dubio mercedis existit , qui bonorum se 
« operum exhibet adjutorem : quia ergo multi de Barbaris , 
« et Provincialibus Sardiniae ad Chrisiianam fidem dicuntur , 
« Deo propitio , devotissime festinare , magnitudo vestra stu- 
« dium suum hac in causa decenter accommodet ; et Fratri , 
« et Coepiscopo nostro Victori in convertendis, baptizandisque 
« eis studiose concurrat , quatenus dum de interilu multorum 
« animae per baptismatis gratiam vobis fuerint sollicitanlibus 
« liberatae , et apud homines laudem habere, et apud Omni- 
« potentem Dominum, quod summopere  studendum  est, ma- 


« gnam mercedem possitis acquirere, otquo nos vobis gratias 
« referentes , magnitudini vestrac possimus modis omnibus 
« exislere debitores ». 

Ceterum qiiia a Praeside, ct aliis fmperatoris Judicibus, conversi 
ad fidcm etiam solvere cogebanlur, quac antea pro idolorum 
ciiltu pendcre consueverant , populique dupiici premebantur 
tributo , idco ad Constantiam  Augusttfm  literas  has dedit. 

« Cum serenissimam dominam sciam dc caelesti patria, at- 
« que animae suae vita cogitare , culpam me commitlcre ve- 
« iiementer existimo , si ea, quae pro limorc Omuipotentis 
« Domini sunt suggerenda , siluero etc. Ouidam rem mihi sa-* 
« critegam nimciarunt, quia hi , qui in Sardinia idolis immo- 
« lant Judici pracmium persoivunt , tit eis hoc facere liceat , 
« quorum dum quidam baptizali esscnt , et immoiare jam 
« idolis deseruisseut, adhue ab eodem insulae Judice, etiam 
« post baptismum , praeminm illud exigitur , quod dare prius 
«  pro idolorum  immoiatione consueverant etc.  ». 

Postea ad Innoeulium Airicae Praefectum lileras in hunc 
modum scripsit 

« Qui pravorum actuum eminenliam vestram judicem esse 
« desiderat , quid de aequitatis ejus bono sentiat , aeslimatis, 
« Proinde reverendissimi Pratris , et Coepiscopi nostri V icio- 
« ris Phausaniensis Episcopi plenam vobis doloribus qucre- 
« lam dcfcrimus , ut et maios ab actione perpera corrijya- 
« tis, et ab injustitia, quam sustincnt, bonos eruatis. Queriiur 
« siquidem supradiclus frater noster, multas in illis loeis vio- 
« lentias , multaqne alia contra edicti morem Africanos Judi- 
« ces exercere. Denique ut duplieia illic tributa, quod audiiu 
« ipso intolerandum est, exigantur. Et quia hujus maii einen- 
« datio vestram specialiler auctoritatem dignitalis expectat , 
« petiinus , ut sub tali indignatione perquirere , et ita hoo , 
« Dco vobis imperante eorrigere velitis, quatenus afliielis pro 
« mercede animae vestrae proteclione justitiae sucurratis, et 
« hujus emcndationis e^emplo' alioS in futuro a pravis actio- 
«  nibus areeatis  ». 

Cum etiaiti in Sardinia aruspices, sortilepique plures idolo- 
latris mixii reperirentur, contra eos Gregorius proccdendiun 
essc censuit,  aiqne  iia Junuario Episropo Carajitano  scripsi), 

M 


66 

« Pei venit ad nos ete. Contra idolorum namque cultores , 
« vel aruspices, atque sorfilegos, frateroifatem veslram vehe- 
« meutius pastorali hortamur invigiliare eustodia, atque publicc 
« in populo eontra hujus rei viros sermonem faccre, eosque a 
« tanti labe sacrilegii, et divini intentione judieii, et prae- 
« sentis vitae periculo adhortatione suasoria revocare. Quos 
« tamen si emendare se, a talibusque corrigere nolle repere- 
« ris , ferventi comprehendere zelo te volumus, et si quidem 
« servi sunt verberibus, cruciatibusque, quibus ad emenda- 
« tionem pervenire valeant^ castigare; si vero sint liberi in- 
« clusione digna, districtaque sunt in poenitenliam dirigendi, 
« ut qui salubria, et a mortis periculo revocantia audire 
« verba contemnunt, cruciatus saltem eos corporis ad deside- 
«  ratam mentis valeat reducere sauilatem, etc. ». 

Hac igitur Gregorii pastorali solicitudine, et diligentia ido- 
lolatrae, qui in Sardinia erant , ad fidem Christi conversi sunt, 
teste Nauclero. Judaei quoque plures, qui etiam tunc tempo- 
ris in insula reperiebantur, ejus summo studio , et Iabore 
Christum amplexi sunt, ul ex Gregorii literis, ad Januarium 
Episeopum Caralitanum scriptis, constat. 

Quia tamen acceperat hos Judaeos servos, ancillasque ad 
Ecclesiam fidei causa confugienles vendicare,- vel eorum pre- 
tium extorquere coi suevisse, ita eidem Januario Caralitano 
Episcopo scripsit. 

« Satis quidem te ipsum pastoralis zelus instigare debuerat, 
« etc. Pervenit et ad nos, servos, ancillasque Judaeorum, 
« fidei causa ad Ecclesiam refugienles, aut infidelibus resti- 
« tui dominis, aut eorum, ne resiiluantur, pretium dari. 
« Hortamur igitur, ut tam pravam consuetudincm nullatenus 
« manere permittas; sed si quilibet servus Judaeorum ad ve- 
« nerabilia loca confugerit causa fidei , nullatenus eum patia- 
« mini praejudicium 6ustinere. Sed sive olim Christianus , sive* 
« nunc fuerit baptizatus, sine ullo pauperum damno, religioso 
« Eeclesiasticae pietatis patrocinio, in libertatem modis oinni- 
*  bus defendatur, etc. ». 

Haec omnia ex regeatro Divi Gregorii conslant. 

Per faaec tempora plures in Sardinia erant ins'gnes Ecclesiac. 

Nam aderat Ecclesia Turritajia , in  qua  infrascripti  Episc. 
his temporibus floruere. 


67 

Anno onhn G 15 ilornit Peutusius sanctae Ecclesiae Turiii;»- 
nac Episcopus, qui in Bizanlii Concilio coutra Paulum et a- 
lios  Monothelitas intorruil. 

Anno 650 Yaleniimis sanctissimus Ecclcsiae Turritanae E- 
piscopus, qui in celcberrimo Latcraucn. Komano Concilio , 
sul) sancto Martino Papa hujus hontints primo, claruit , ut in 
seeuudo conciliorum tomo constat. 

Episcopi hnjus Ecclesiae Tnrrttanae ex antiqua consuctti- 
dine , et sancti Marlini Papac, Imjus Uominis primi, ac etiam 
beati Joannis Papae, hujns nominis qtiititi , comtitutiopibua a 
solo Romano Poniifice ordinabanlur. eC nulli alii sij?>eranl, 
ut inquil Deusdedit, in ejus libro qi#i tfl Kibiiolheca Vaticana 
servatur, multosque suffraganeos , quibus prseerant, habebant , 
quorum nomina incognita. 

Insignis etiam erat hoc tempore Ecclesia Caraliiaria, in qua 
Januarius Episcopus s. Gregorii epistohs clarUs floruil. Hic in- 
ter eaeleros habebat in ejus Ecele.ua Epiphaiiinm A,rehipres- 
byterum, et Liberatum Diaconum a divo Gregofio nominatos. 
Erat Mctropolitanus , et ex consuetudine, et sanctt Gregorii 
institutionc tenebatur bis in anno Conciha Episeoporum cou- 
grerjare, ut ex cjusdem Gregorii epistola ad ipsimn Januariiuu 
missa constat, dum inquit: 

« Episcoporum etiam Coneilia, sicuti lam tuae mos dicitur 
» fuisse provinciae , quam quod sanctorum canomun authoi i- 
« tate praecipitur, bis in anno celebrare tc vnhimus; ut si 
« quis inter eos a sui forma propositi actionis, atque morum 
« qualitate, discordct sociali possil rralrmn incivpaiionc redar- 
« gui , et pro securitate eommissi gpregis, animarumque statu 
«  paterna valeat cireumspectiune tractari. etc.  ». 

Erant autcm ejus suiTratjanei  inrYascripti Episcdpi 
Innocentius Episcopus   ....   in Sardinia. 

Marianus  Episcopus in Sardinia. 

Liberlinus Episcopus iri Sardinia. 

Agaton  Episcopus in Sardinia. 

Viclor Episeopus Eeclesiae  Phausianae  in  Sardinia.   Ecelesia 
autem ista  nunc suppressa est. 

Hi omncs ex consuctudine, et divi Gregorii ordinatione , 
denuntiationem , et  lieentiam  ad  iransmarina  proneiscendi  a 


6S 
Caralitano Archiepiscopo acciniebaiit :  narii  illis  ita Grerjorius 
Papa  soripsit. 

« Cofjnovimus, quod mos vcslrae insulae post Paschalem 
« festivilalem vobis euntibus, aut directis responsalibus ve- 
« stris ad Metropolitanum vestrum, utrum sciatis an minime 
« ipse vobis de venturo Pascha scripta debeat denunciatione 
« mandare: et quantum dicitur,- quidam vestrum hoc facere, 
« secundum consuetudinem , postponentes, aliorum quoque ad 
« non obediendum corda pervertunt. Additur etiam , quod ex 
« vobis aliqui pro Ecclesiae suae emergentibus causis, tran- 
« smarina petentes, sine praedicti Metropolitae sui cognitione, 
« vel episiohs, sicnt canonum ordo consliluit, audeanl ambu- 
« lare. Hortamur ergo fraternitatem vestram, ut antiquam Ec- 
« clesiarum veslrarum cousuetudinem exequentes, tam de su- 
« scipienda Paschali denuntialione , quam etiam si quemquam 
« vestrum pro causis proprhs, ubicunque compulerit ambulare 
« necessitas, ab eodem Metropolitano vestro, secundum indi- 
« ctam vobis regulam , petere debeatis, nec eam postponere 
« in aliqno praesurnatis ; excepto, si , quod non optamus , 
« contra eundem Melropolitanum vestrum habere vos aliquid 
« causae contigal, ut ob hoc sedis Apostolicae judicium re- 
« quiratis: nam his qui petere feslinant licenliam, quod scitis 
« per canones, eliam antiquorum patrum inotitulione, habere 
«  permissum  est  ». 

Post Januarium plures in ea Ecclesia Caralitana his tem- 
poribus -iloruerunt Episc. 

Anno enim 604 ciaruit Venereus insignis Episcopus Carali- 
tanus, ad quem idem Gregorius Papa quasdam scripsit epi- 
stolas,  ut ex Gratiano, et Ivone Episcopo  Carnotensi  constat. 

Anno 650 emicuit Deusdedit sanctissimus EccSesiae Cara- 
liianae Episcopus, qui in celeberrimo Lateran. Romano Concilio , 
s b s. Martino Papa hujus nominis primo, interfuit, et multa 
praeclare , docteque dixit,  fccitque ut in eo  concilio coustat. 

Post eum eliulsit Juslinus ejusdem Ecclesiae Episcopus, qui 
eidem Lateranen. Synodo subscripsit, ut in secundo concilio- 
rum tomo apparet. 

Anno deindc 681 CilonaJus ejusdem Caralitanac Ecclcsiac 
iiu ignis Episcjpus , in sexta Coiislantinopolilana Synodo claruit. 


69 

Praeterea in Sardinia erat Miricnsis Ecelesia, in qua Seve- 
rinas insirjnis Episeopis c\cclluit, et eo mortuo pro Episcopi 
ortftnatione, el rcstiluiionc miiiistcriorum ipsius Ecclcsiae , 
Gregorius hanc epistoiam Petro Notario iu Sardinia scripsit. 

« Miuisteria Ecclcsiac Miricnsis, quac secum Squillalrum 
« quondam Episcopus Sevcriuus delulerat, praesenlium sibi 
« portitorcs restitui poslulabant, quia ergo res Eeclesiastieac 
« lauta dcbent soliciludine praemuniri , hoc nobis visum est, 
« ut in eadem Eeclesia seu Civitate Episcopus , cui ministe- 
« ria ipsa tradi possint, debeat ordinarij sed quoniam Leo- 
« ncm Archidiaconum, aliosque clerieos ejusdem Eeclesiae esse 
« illic commemorant; experientiae tuae praecipimus, quatenus 
« eos ad suarn Ccclesiam proficisci, ac elifjere ordinandum 
« Episeopum sibi conunoncat, ut dum Deo illic fuerit propi- 
« lio consecratus, ipse Ecciesiae res sine aliqua amhitjuitate 
«  recipiat ». 

Ex epislolis etiam divi Gregorii insinuatur, Felicem quen- 
dam Sardiniae Episcopum his tcmporibus a Joanne Priinae- 
Juslinianae Episeopo ordinatum, sub iiiius jurisdictione fuisse. 
Caeterum in antiquo manuscripto codice Michaelis Thomasii 
doclissimi Ilerdensis Episcopi, inveni hunc Felieem Episcopum 
non Sardiniae, sed Sardicae civitatis Lydiae fuisse, atque ita 
ab Episcopo Primae-Justinianae ordinalum. 

Coepit habere eadem fere tempeslate primum Sardinia suos 
Defcnsorcs, seu Legatos Apostolicos annis sequentibus, ut in- 
fra describuntur, qui causas, et praecipua Cicri ncgocia apml 
Romanam Sedem curarent, ut ex ipsius D. Gregorii ad quos~ 
dam missis Epistolis salis constat :  itaque 

Anno 590 Honoratus Diaconus Sardiniae Defensor. 

Anno 591 Jo. Sed. Apostolicae Nolarius Legatus in Sardinia. 

Anno 592 Sabinus Defensor, et Joannes . Legatus in Sardinia. 

Anno 596 Petrus Notarius Legatus in Sardinia. 
Anno 598  Vitalis defcnsor Sardiniae. 


Anno 600 ideni  V itaiis defensor,  et Bonifacius  Legalus  in 
Sardinia. 


70 

Anno 604 idem Vitalis defensor in Sardinia. 

Isti erant Cleri defensores, ut Judices gravaminum, quae 
ab Episcopis Sardiniae inferebantur, ut est nunc etiam , is qui 
Judex appellationum vocatur, quod ex epistolis Gregorii satis 
aperte colligitur. ls enim Sabino defensori in Sardinia ita 
scribit. 

« Quaedam ad aures nostras gravia pervcnerunt, quae quo- 
« niam canonicam emendationem expectant, idcirco experien- 
« liae tuae praccipimus, quatenus una cum Jo. Notario, omni 
« excusatione postposita, Januarium fratrem et Coepiscopum 
« nostrum summa huc exhibere instantia non omittas; ut eo 
« coram posito ea, quae ad nos perlata sunt subtili valeant 
«  inquisitione perquiri etc.  ». 

Praeterea Vitali Defensori in hunc modum scripsit. 

« Indicatum est nobis, quod quidam Caralitanae Ecclesiae 
« clerici disciplinam sui refugientes Episcopi, contra eum so- 
« latium tuae defensionis exquirant, alque per hoc illi, quod 
« dici grave est , contumaces existant. Quam rem , si ita est, 
« omnino dure suscepimus, dicitur etiam, quod suae actus 
« deserentes Ecclesiae in aliorum se obsequiis et laboribus 
« occupanles, ubi nomen dederunt militiae inveniantur extra- 
« nei. Experientia ergo tua nihil deinceps tale aliquid facere 
« praesumat, sed si cujusque Clerici, ut assolet, culpae casus 
« emerserit, in qua te sibi petere debeat adjutorem, ad eun- 
« dem Episcopum reverenler accede, et sicut causae meritum 
« cognoveris, apud eum non defensor culpae, sed potius in- 
« tercessor accede, ut hac provisione, et poscenti feras auxi- 
« Iium, et jura praepositi non turbentur. Si qui vero sunt , 
« ut justa poposcerint , eis per te auxilium Sedis Aposlolicae 
« non est negandum, sed tamen ita servanda est uniuscujus- 
« que Episcopi reverentia, ut Clericorum disciplina per dcfen- 
« sionis tuae experientiam minime solvatur. Dictum est nobis, 
« quod rustici possessionis ejusdem Caralitanae Ecclesiae cu- 
« ram propriam deserentes in privaloruin possessionibus cul- 
« turam laboris adhibeant, ex qua re agltur, ut possessiones 
« Ecclesiae propriae, in alio occupato cultore, depereant, at- 
« que ad tributa sua  persolvenda  idoneae  non  existant.  h\ 


n 

« qua ro cxpcnentiam tuam volumus omnino cssc sollieitam, 
« ut tale ficri posthac noslra authoritatc data tibi pcrmiltere 
« non debeas, sciturus, quod si neglcxcris nostros cxinde de 
«  minori contra te solicitudinc animos commovcri elc.  ». 

Siinilcm etiam cpistolam ad Januarium Caralitanum Episco- 
pum dedil dicens. 

« Pcrvcnit ad nos, quod quidam de vestris Gericis spiritu 
« clationis iflati , quod dici grave est, fraternitatis vestrae 
« jussionibus obedire postponant, atque in aliorum se magis 
« obscquiis ac laboribus occupantes suae desiderentur , ubi 
« sunt neccssarii, actus Eeclesiae, ex qua re nimie, admira- 
« mur, cur in eis Ecclesiasticae non tencatis regulani disei- 
« plinae, nec eos dissolute vagantes in deviis ad normam 
« suscepti offieii districti moderaminis frcno reslringalis. Dici- 
« tur etiam , quod aliqui ex eisdem contumacibus Clericis , 
« ut dcfendi contra vos valeant, ad Vitalis Dcfcnsoris nostri 
« palrocinia convolarint. Undc ad eum scripta nostra dircxi- 
« mus, ne quemquam Clericorum vestrorum contra vos irra- 
« tionabililer deuuo valeat defensare , sed si culpae casus 
« emerserit, et gravis non est, sed veniam mereatur, interces- 
«  sor apud vos magis accedere dcbeat, quam defensor etc. ». 

Per haec etiam tempora Caralilanae provinciae Presbyteri 
infantes baptizalos,, sacro Chrismate coniirmabant, quod ubi 
Gregorius novit, omnino prohibuit, ita Januario eorum Epi- 
scopo scribens. 

« Salis quidem te ipse pastoralis zelus instigare debucrat 
« etc. Praesbyleri baptizatos infantes signare bis in fronte 
« Chrismate non praesumant. Sed Praesbyteri baptizandos 
«  tangant in pectore, et Episcopi tangere debcant in fronte etc. ». 

Quae quidem prohibitio cum aiiquibus in ca provincia mo- 
lesta esset, idque Gregorius intellexisset, eidem Januario in 
bunc scripsit modum. 

« Fratris, et Coepiscopi nostri Felicis, et Cyriaci Abbatis 
« relatione cognovimus etc. Pcrvenit quoque ad nos qnosdam 
« scandalizatos fuisse, quod Prcsbytcros Chrismatc tangcre 
« cos qui baplizati sunl prohibuimus. Et nos quidein secun- 
« dum usum veterem Ecclesiac noslrae fecimus; sed si omnino 
«  dc  hac rc aliqui conlrislanlui , ubi Episcopi dcsimt , ul p?es- 


72 
«  byteri et in fronlibus bapiizatos Chrismate tangere debeant, 
«  concedamus » . 

Floruit his lemporibus Isidorus Sardus vir eloquentissimus 
a Gregorio huidatus clarueruntque Desideria, et Catella, plu- 
resque moniales, et viri religiosi. Et monasteria infrascripla 
constructa fuere. 

Monasterium sancti Viti a Vetulana conditum, in quo Juliana 
Abbatissa floruit. 

Monasterium sanctae Hermae a Pompcjana religiosa in domo 
propria erectum. 

Monasterium a Theodosia jussu Stephani viri sui 

m civitate Caralis conditum,  in  quo  reliquiae  sanctorum  ex 
Gregorii concessione fuerunt collocatae. 

Monasterium .... jussu Petri in ejus domo  construclum. 

Monasterium Agelitanum, in quo Musicus erat  Abbas. 

Monaslerium s. Gavini, et Luxorii, in quo Siriaca prius , 
mox Gavina, fuerunt Abbatissae. 

Monasterium sancti Juliani 

Monasterium Urbani quondam Abbatis exlra muros urbis 
Caralitanae constructum, in quo fuit Ordinalus Abbas Joan- 
nes, et plures reliquiae sanclorum  fuerunt  reconditae. 

Alia quoque monasteria, quae ex relictis piis aedihcanda 
in Sardinia erant,- negligentiaque Praclatorum construi dilFere- 
bantur, a Gregorio jussa sunt aediticari. Is enim Januario in 
hunc modum scripsit. 

« Satis quidem etc. Pro fundandis etiam monasteriis, quae a 
« diversis jussa sunt construi, si injusta perspicis hacc aliquos 
« quibus indicta sunt, excusatione differre, solerter, secundum 
« quod leges praecipiunt, admonere te volumus, ne piae dcfun- 
«  ctorum voluntates, tua quod absit, remissione cassentur etc. ». 

In ea quoque Epistola magnam Januarii negligentiam circa 
monasteria constructa ita reprehendil, et increpak 

« Pervenit siquidem ad nos; minus te monasteriis ancilla- 
« rum Dei Sardinia sitis, tuitionis impendere, et cum dispo- 
« situm a tuis prudenter fuissct decessoribus, ut quidam de 
« clero probati viri curam gerentes earum se necessitalibus 
« adhiberent, nunc ita funditus esse neglectum, ut per pu- 
«  blicas personas pro tributis,  aliisque  muniis ipsae  per  se 


• 


73 

« prinripaliler Deo dedicatae foeminae compellantur subire , 
« neceetiiatemque habeant pro supplendis tisealibus per vil- 
« las, praediaque discurrere, atque viriiibus incbmpetenter se 
« miseere negotiis: quod malum fralernitas tua facili corre- 
« elione removeal, ul unum probatum virum vita moribus- 
« que, cujus elas; atque loeus nihil de se prave suspicionis 
« objieiant, sollicile deputet, qui sic monasteriis ipsis cum Dei 
« timore possit adsistere, quatenus ulterius eis pro quibuslibet 
« causis privatis, vel publieis extra venerabilia loca contra 
« reguiam vagari non liceat; sed quidquid pro iis agendum 
« est, per eum queni deputaveris, rationabiiiter peragatur. 
« Ipsae vefo referentes Deo laudes, atque coercentes semeti- 
« psas in monasteriis suis nullam occasionem ulterius fidelium 
« mentibus pravae suspicioms injiciant. Si qiia autem earum, 
« vel per anteriorem licentiam, vel per impunitatis pravaui 
« eonsuetudinem ad lapsum deducta est, aut in futuram fue- 
« rat perducendam voraginem, hanc post adulterii competen- 
« tis severitatem vindictae in aliud districtius Virginum mo- 
« nasterium in poenitentiam redigi volurfius, ut illic orationi- 
« bus, atque jejuniis, et sibi poenitendo proficiat, et metuendum 
« caeteris arctioris disciplinae praestet exemplum. Is autern, 
« qui cum hujusmodi foeminis in aliqua fuerit iniquilate re~ 
« pertus, cominunione privetur, si laicus est; si vero clericus, 
« a suo quoque remotus officio, pro suis continue lugendis 
«  exeessibus in monasterium detrudatur, etc. ». 

Erant praeterea in partibus Caralis duo celeberrima xeno- 
dochia Thomae Episcopi, et Hortolani; atque alia plurima su- 
per quibus Gregorius scripsit Januario in hunc modum. 

« Oportebat siquidem fraternitatem tuam , ita de rebus piis 
« esse sollicitam, ut nibil ad explendas eas nostrae admo- 
« nitionis penitus indigeret : tamen quia quaedam ad nos per- 
« venerunt , quae sunt corrigenda capitula , nihil est incon- 
« gruum , si nostrae quoque vobis paginae authoritas accedat. 
« Quamobrem significamus pervenisse ad nos consuetudinem 
« fuisse , ut xenodochia , quae sunt in Caralitanis partibus 
« consdluta apud Episcopum civitatis singulis quibusque tem- 
« poribus suas subtiliter rationes exponerent, eorum videlicet 
« tuitione , atque solicitudine gubernanda; quod quia tua hac- 

u 


H 

« tenus fertur charitas  neglexisse, hortamur, Ut (sicut dictum 

« est ) tibi singulis quibusque  teniporibus rationes  suas xeno- 

« dochii , qui  in eis suut  conslnuti *  vel  fuerunt,  subtiliter 

« reddant , aique tales  in eis , qui praesunt  ordinenlur ,  qui 

« vila , moribus ,  atque industria  inveniantur esse dignissimi , 

« religiosi dumtaxat, quos vexandi judices non  habeant pote- 

« statein,  ne si lales personae fuerunt, quas in suum possint 

« evocare judicium, vastandarum rerum debilium , si quae illic 

« re jacent praebeatur occasio, de quibus rebus summ an le cu- 

« ram gerere  volumus , ut nulli sine tua  licentia detur  noti- 

« tia ; ne usque ad  direptionem  earum  ex  fraternitatis  tuae 

« perveniatur incuria etc* ». 

Quae cum Januarius facere neglexisset ita Vitali Sardiniae 
Defensori scripsit. 

«  Experientia tua indicanle comperimus xenodochia in  Sar- 

« dinia  constituta gravem habere neglectum;  unde Reverend. 

« frater Cdepiscopus  noster  Januarius  vehementissime  fuerat 

« objurgandusi nisi nos ejus  senectus  ac  simplicit;;s  et  su- 

« perveniens aegritudo, quam ipse retulisti, suspenderet; quia 

« ergo ita est  positus^  ut ad aliquam ordiuationem esse  non 

« possit idoncus , Oeconomum  ejus Ecclesiae ,  atque  Epipha- 

« nium Archipresbylerum ex nostrae districte authoritale eom- 

« monemus, ut eadem xenodochia sine periculo suo  sollicite, 

« ac utiliter studeant ordinare :  nam  siquis  iliis  posthac  ne- 

« glectus extiterit; nulla se  noverint posse apud  nos  ratione 

« aliquatenus excusare etc.  »* 

SARAGENt* 

Post Orientales Imperatores Saraceni insulam obtiriuere , 
1li eriim anno 650 ex Africa per mediterraneum mare delati 
bitinem insularum oram ferrOj et igne, teste Sigonio et Sabei- 
licOj faedarunt* 

Anno deinde 720 cum infectis excursionibus late maria om- 
hia vagarentur , excursione in Sardiniam facta insulam , quae 
tunc exiguo Graecorum piaesidio tenebatur in polestatem ad- 
Xtarxteruittj a Leonis iniperio eripuerunt, tesle Sigonio, Raphae- 


7S 
|e  Volaterrano ,  Hieronymo  Romano ,  et  Maurolicio  Abbate. 
Sed ea p*rvo tempore sub  eoruaa dominio  sieiii ,  nam  pau- 
cis elapsis annis  a  Longobardis insulam  totis yiribus invadenti- 
bus  pegno  privali stiul ,  ut  inox dioelur. 

Hoe tempore Saraeeni in templa Sardiniae , et sepulera 
omnia Sanetorum saeviere; et imprunis locum, in quem Sacra, 
D. Au^iKshni Hipponensis Episeopi ossa ex Africa translata 
fuerant , barbara impietate faedarunt. Quod ubi Luitprandus , 
Longobardorum Rex audivit, magno repente dolore exarsit , 
ae Legatis in Sardiniam missis magno illa precio a Saracenis 
redemit, et non parvo Sardorum luctu Papiam ad se traus- 
porlari curavit. Qui posteaquam ea Genuam appulsa audivit ; 
Papia egressus obviam eis iliuc usquo proeessit, eaque edito- 
rum miraeulorum magnitudine percitus maximo honore coluit. 
Cum autem postridie a ministris nulla neque vi , neque arte 
moveri possent ; vehementer ea re perturbatus , sancto Con- 
fessor ( inquit ) si tua hinG ossa tolii , et Papiam transferri 
propitius patieris, spondeo me templtun in tui honorem aedi- 
ficsturum. Quae ubi vota concepit, ossa subito nullo molimine 
sustulit , et Papiae in templo Saneti Petri ad Coe.lum aureuu? 
a se condito , in precioso , quotd adbuc extat, monumento 
collocavit pridie kal. marlii , Sigonio , Sabellico , Plaiina , 
Volaterrano .  et aliis multis referentibus. 

Eodem tempore Fratres Eremitaruin, qui in Sardinia Sepuk 
cro Divi Augustini adhaerebant , insula exeedentes mitrafn , 
baculurn , et pastorale sancti Augustini secum transtuleruui , 
et in Valentinae urbis monasterio , ubi adhuc visuntur, cojlo- 
earunt, teste Hieronymo Romano. 


LONGOBARDORUM  REGES. 

Longobardi , qui ex Pannonia a Narsete vocati amplissimum 
sibi Regnum in Italia acquisiverant, Agilulphi temporibus coe- 
perunt teste Gregorio , mediterraneas insuias infestas reddere,- 

Anno autem 597 Sardiniam incursionibus, et populationibus 
afllixere, quod ubi Gregorius accepit ;, graviter doluit , atqu# 
ita Januario Caralitano Episoopo scripsit. 

• 


76 

« Quid in Sardinia hostes nostri fuermt operati , priusquam 
« fraternitatis veslrae epistoia ad nos perveniret , agnovhnus. 
« Et quia hoc futurum dudum metuimus evenisse, quod praevi- 
« dimus, nobiseumnune gemimus. Quod si secundum eum, 
« quae lam vobis, quam exjpllentissimo filio nostro Gennadio, 
« hoc fore nunciantes scripsimus , soliicitudo fuisset adhibita , 
« inimici iiluc, aut non accederent, aut accedentes periculum, 
« quod fecerunt , moererent. Vel nunc ergo , ea , que conti- 
« gerunt , vigilanliam vestram in futura exacuant: nam et 
« nos quidquid prodess^np&ssuuius ^acere domino auxiliante 
« nequaquam omittimus ». 

Et licet deinde pacem cum Agilulpho Longobardorum Rege 
tractasset , et firmasset ; tamen quia adhuc non erat sacra- 
mento sancita , nec admodum firmo vinculo constricta vigilan- 
dum esse his literis eidem Januario scripsit. 

« Cognoscetis inquit, Abbatem, quem ad Agilulphum ante 
« multum jam tempus transmisimus, pacem cum eo, Deo pro- 
« pitio, quantum vobis Etfcellentissimo Exarcho scriptum est , 
« ordinasse. Et ideo quousque pacta de confirmatione pacis 
« ipsius conscribantur, ne forte hostes nostri in hac dilatione 
« ad partes illas iterum velint accedere , murorum vigilas, 
« et sollicitudinem in locis facite omnibus adhiberi. Et confi- 
« dimus in redemptoris nostri potentia , quia adversariorum 
« nobis incursus , vel Sardis denuo non nocebunt ». 

Praeterea aliam Epistolam ad eundem Januarium ea de re 
dedit dicens. 

« Quia vero non minorem de vobis , quam de nobis solli- 
« citudinem gerimus , hoc quoque pariter indicandum cura- 
« vimus , quod finita hac pace Agilulphus Longobardorum 
« Rex pacem non faciat , unde necesse est , ut fraternitas 
« vestra ( dum licet ) civitatem suam , vel alia loca fortius 
« muniri provideat , atque immineat , ut abundanter in eis 
« condita procurentur; quatenus dum hostis illic Deo sibi irato 
« accesserit, non inveniat, quod laedat, sed confusus absce- 
« dat. Sed, et nos pro vobis quantum possumus ; cogitamus, 
« et his quorum interest , ut se ad obsistendum Deo adjutore 
« praeparare debeant , imminemus, quia sicut vos nostras tri- 
« bulationes vestras attenditis, ita quoque nos vestras afflictio- 
« nes nostras similiter reputamus ». 


+ 


11 

Ilaque Sardi nunquam a Logobardorum armis tuti sine metu 
viveic. lli eniin quibusdaui clapsis annis propinquam Corsicae 
insulam invadcnles in eorum ditionem redegerunt, teste Jacobo 
Maynoldi. 

Anno deinde 750 ut creditur ,,Luitprandus eorum Rex ex 
Corsiea.in Sardiniam magna classe trajecit , et insulam Sara- 
cenis ejectis suo adjccit imperio, ut refert Felinus, atque ita 
appellatus est Rex Sardiniae, ut scribit Petrus Recordati; re- 
gnavit deinde aunos quatuordeoim, et menses aliquot, et obiit 
Ticini. 

Anno 743 Hildibrandus Rex Longobardorum vivente palre 
electus regnare in Sardinia coepit; sed paullo post Regno exa- 
ctus fuit; et Rachis Longobardorum Rex creatus Sardiniam 
obtinuit, et regnavit annos quinque, menses sex, et abdicavit 
•sponle. 

Anno 749 Astulphus Longobardorum Rex creatus adeptus 
est Sardiniam, et regnavit annos septem, et obiit in venalione. 

Anno 756 Desiderius Longobard. Rex Sardiniam adeptus , 
regnavit annos 18 et mense majo victus , et caftiis a Carolo 
Magno , et in exilium actus Italia et Regno Sardiniae priva- 
tus fuit ; alque ita Sardinia sub Caroli Magni poteslale addu- 
cla , Romano deinde Pontifici donata fuit , ut refert Adrianus 
Papa , Anastasius , et Carolus Sigonius, de qua re in sequenti 
libro exordiendum erit. 

Hoc tempore anno nimirum 759 corpus sanctae Juliae , 
quae in Corsica XI. kal. junii Crucis supplicio, teste Usuardo 
fuit coronata , ab Ansa Regina Desiderii Longobardorum Regis 
uxore fuit Rrixiam translatum , atque ibi insigne monasterium 
Domino Salvalori et s. Juliae martyri dedicatum, ut ex Petro 
de Naialibus , et Carolo Sigonio coustat. 


LAUS DEO. 


^j u.^«— ff~~~ ^/WTy' ' 

V-   p^r-    <»tf4*   f'f*-    *-   J*<rm<€*»«,1  . , ^^^ 

VI .    f~~J   f/Jjfl y^_  ^ r/c^^Jj  J>  &yA~~   vhy****  »«   "<~»~>-  ^y 

'y^'^  Jm*-£rys   %r/%rr\ /W   e<t-H»t-~  i^Mwnrt^   £/   -/..***<  <7t'la<r^'  ^J-  Jmrrvu***ly   f4t~<+. 

/t*>T. 


. £w~~ ^ &*--*?■- 


•    ^    -^ */ A 


/ ' J , , - !    *   $  f    .. ( Ar  *& I O *~ ■ ii>  %t~ 

XX)c/'f>^1  d^^ jh*JL j^lwwu^  & eteM^&~^xej&.^~^&7- 

&XM'  ffj*~-   4^t— ^   ^U^rW^,  £\5.*Vc-~W-. \%Sru~*y  ryr* jJ*~~ p~J*~~~** 
Cm4<~&m<   /*4L  ^'tW-   -rvxmp+cij   %A*Jcf\ 

LtoXW*   • * -  •   &A.*n.   *~"~   ^uC^  ^"^,  rr^t^   <>*~rr**U<%fmj   j™'<hf**-fr^  r***™* 
Jr&C'm*f\ ,  £<<*»A/*«~rV.-   f>***V»t   yVWtfcr^***wt  'fCfllrfcj  t/WfV»W  J *<*<*■**". , 

LXWVh  ?"*<**+■  »^^H   ^   ^O^-^-J  Jr\r<*<*^  /<\   &rt'um<r*,  •U- lm~+~<~+-  A**/  * 

^Wy   *W«^L   JW*,^  f^r- J,'tftt~m  ,'X;   A'*   Xi^&r'»  ^ ^~*   ^*    /^ 
5*»C*t^r»«7    .Jifcuj    ^Clf^ruf\   <2/r'i^t<er>r^'h*>   >"* C*Yr\»«H   tfr' 


■*1 


^' ^- «X cW^ fc-. xt vw. iU^ ^. /-*- -— ——7 


' '   * # ' ., J^.    ******** 

l<~u*rtj  Ctrv^+rttr^r--   tA- yvrm^'dmjL  y^«c^m  jUctc^V «  ***^  S*~***-~y  - *f~% 
f>'A^^yr- . 


— y   — •— ^» -^t-^,     ^r   wra^> i~^»*.  n+n-crnm  a<Krtc*+r%* r- •  t-*-***  *" » ■*■ -^— •/ 
h'A^*^rh. y   6*r~^<p'  <t^^m^<m-r^>   «^Q^^mJ^  „   f//:^,/ ^ fA^t 


^   ,-m^,   «^  W *JL)  J^^,^ LLr y*~^J> H~i> f~*{ '?V <4r*T~>~'  *>*•*. 

'**•*-'  /M^l/,  &  U^  ^**^* >^Wr*^yV-^ tfitw^ tJ*r\  oe+fM f*y*o*r *J 6uJy S« &*•_ 

**'-~~n  ^ ^a~JL  LVfL~M« &J/c~~*  fi^k^jWt-AA, tr^^jJL^fa* +4u*w~~s> 

/»—•*.. f&<   ?r^a.   4^f^f  Lm5^  W~*  fJ*»> *0  rO*'+u^ fijty ^^ j~fM*>, cjLrfe~~ 
^"^^^J^   <WJ^  fJ^fi^  ^   c^A^'r'^^ 

V,n'     A^,   /^C^>;i/   tY**Q>a**j,   {£j*T / pvx2+T'p   *i*W  *^«^#  X^T^   7+y*,**S  **-r»rwM"'*   f^rm^n^r^. 

*+J>  *«,   h>  /++,'„* ,  M  y~  t*rr~,  tfJJy fr Cm^  <J $*mmh%o*y   C*r~S< €* <y~h ?*/**'** ^L 

h^'    ^**^    ^j^   <^~Xy   *^rU  j^mf  A*~rr*U<j   ++ <V~~~*'mJ>   V~r**Jf>+*   iV^iUU, /^7 

"™f'Jt**n*'t <tJ/~   *w*c   *y>~J nJ ^J; WrW  **~V   <*rr*~~« l^f*"*)  t™»*J >ru~m*rm<~t^ 

JL ^*~u<- ^^ l**^*t*^L*-*yy~^ 'fJ*3 >'*yJL+ C*jm+'~J*]%J~* J^fy^fisu^ 

•+~«*«Jy* \*+~^   <r\^oA    n^K^r^i.   vf- ,&' ^rrJt-f xft.   l!fo»«  *2  j(  fa/.  ^tC*   /£V«*  ^T*yW«^^ ^, 
fH«v~~>   ****%*'+****   **j4*<r%c~*  sfarts  /7*4   tst ,*t*-lr'*Ww  ^%^'^wtmii»   *c4> U*^my  Yfll  "**- fir*1 s»%M***y 

^+^Xxk ™'^ ^^f K<^ «* JLs^to^ *< ^f^ Utw^ % ^JLrJ^^ ilu-» 

~~+rr'S*H^   A^^^W^A^   y^.C^  Jdj.  ^  ^JUc   4«^% t^t^^fjy f\J^ 


«'W  ^ j^>^   ^^^rrrn^ , A >yJU Jy^ .J f'^rm^r^  C^rr^m  ++ ^um^fUu^  U- cicj^h 

1KX+*t'K*r  >*^-y *7   Apsry****,,^^ *U   v^n+ox»*^; tn s^y fck4rx£r»<*m (/5*+»A+~*-> 
^»  *-W AyH-t^^^W'  J^J^^^}m^ ^j^  abt*Am~l  Vtrflrrx  &m*AW*£.' 

-W- ^,  ^7  UfJf<^   M  y+m^,'^ J    ^,    JL*~~ ' 


VV> 

r-e-^tW 


**a~ ^j~~ Sf~*~^ iULf^ <*£* pj cJ~~-r*~ ^yL* ^Jl * Lr*-*\ 

^*J*L ,fhJ? <^yir~h^ t£ ^w-^^M-rt ™^^^^^yw^ ^^^, y^uy^Jj^y 

^W /h^* ^W ♦«-^^ /^ ^Vm*^y f  /^..^  £**r   &+r^~^ J' yrt««*^  * ^"A 

dJ JU#I C U*Y,%l^j ^U^c. l/^r^r^ «,y jL~"A< f^ * «^JUr , ^m~*L 
p~  ,W>   r4^-~V«SV  ** ,'*V ty'#r'y  ////   7-^—^,  , fV  |^*'*7 «*>rW W«^ ^ ^J^ftJL 


^1  **"«-  fiot***+  >*•   'A~-*rr-  -*~~  -i^^. ,  *L*'ly fa^ ^ y^ puu~~'*>  irty'ry ^V 

Vf**r-> p«L/*>     «^" -C**W  (fVi   <Urr~>  'fa<r»i.+*+r- J&^c V+nf&H^ f  *V*U ' jA*J>4emS ,; >*^ ' ?vf*~»' /pr<***Uy 


*r~t*«*JLk   X^W*^   '??<^6fe'«»i  '^^mJ^U*^   ^W   ^v**rC  AJw.   frluJL" *'**<**+> e*r*f*Uy p 

fii S^rh^ <^4^ ^i'4y i^^mA^ /j^M^y: ^w <^- 'hr*9^JL*±± JSu* /^'um^ 

**   ff(r\A'f*H  x*yy~&,:   /a^^Cn>   JU^ru    / 


/»rH*f**rt  t^/rM^ffi   /(****+*«»*  yU*+<+u    / 

*y  l'+«r+4y   *f-  <^-~*yTLX,*€*+Jrt*j  S»~>f>rmS farrr*rr~>  #0  >V-t<fa**   "fr^Ju  ,W»*i   «*^W «Vtw-mW^ 
"-*>   <3/*r-rV<'r^r#   ^r   «**$-,'+**+*/ ***~*   ynttyr^»   yr^f^M^ 'r*.   >+t%"Ht*H  U>r~ n*>»^ 
/^.  ^Uff'  ^' /2^^  tr,V*fc   ^U^fW^StM.' f'^rfW  ft*A*~+~-  ++■ ,U xyW 

.   rtrWVW    "O^hu^   jdL'»   ^Un, 


>C~«JL- -ry^tyJ**» Sr^-rt^. tsr 4vt *<f*,''h 'jJ\ >^(^m^ <^ /^ '^ ^f^1^ ^*^ C^rrUf , ^t rW 
>^ ^r- 'Jl'1fm~4f*«* duuf^J^J> <L»+r~~r-, f^rmJ^ yrvrW /rvW- »'*» ^^^yM» '» '-^H 
/ Hu<J*~J>j  p**r*J  rVWrwr.  ^W>«Jn; ^ /^^j^ /w  ^lr^'^ ^rvr^Vv  ^ A^i> 


7c«l  ^cr-trwf^iC,  ^crO  mrr^v   -^tl^rr,   /fjpW-r*^   -rvrW fWfirw> TmV^  Uvm* ^'#   Cr^ 


' 


f«w'+   ^   r*rr*mj   /*  ^eJiVK  pr*  nftJ.Uy'  A*«*tr  vf frtr+j  VI -yr> s S~r<*   ~* C**^***** &> 
C i  ^h- ^CC^rvy  ^crr^ XH   i~~~%  *****   iky^SO,',   c*r~f,  «^m^Mu /i***^'/*^*^ 
*"**- J**-"^,   f+vuJ,\Jy ^rWJL^  (^n^   &+U*'*>t>~*f  ^~-J J*JL-  ^L^,^'i>Vi 6y*Ji**X 
1  «^   (^rtm^  ^^n   *4^V ^tW   /W,W '^(^tt^^ *J~ ^<+r~~*   c*~rJ «**V£ S*rr*)  Vru 

^r^ , prj-rz* *// ^Uy  /^  W^V  -r^—^ / G*v~c ^^W j^\~~*--f  »~~~r^ 
,' ^  <3r<r4v-r*L,   ^,*^^. ^  *«%*ru'4»J jprMmm+Sj  f^r   t+6**t> (f*J*'**j r^rir^rt^ 
^ir{U^h ^   irrW»**^,  >tjki*~r\  .  ^*^'  A«v 
/-rVc*v*r»*'»r~  /£/**«<  C+t-t*n Wt /w/»*f***f**** 


rruujrm^ 


>~~v ^7// ^tv^ lirw-* 


?v*~-*/ 


C>  /^,'*^  e^, yU>»o  ^Crrf   L*nr**S  P*f*^J A^(^r»^7 

cSr^rt^   *sh  *-+f  h'r^n^  ;C^f   dv^c^W»   ^vm^rUy  ^^  *'•»   ^"^^ jf«   ^^4^ 

^.  v^c/ ^X  ^  ^pj.  ^e^*. r*n«Jp*f*  t'*^ ?*«•> J* fri*>  ^ f—t* 

*v*vr-»W , / • |,. y y  /L^. *y«A**+i r «- S*++y'i**+Ti 

A^JU , -pV ^--yy   W-v Sc~r\~^  r>~~f~~+-t* e— ^^^^^^UjLT 

t*   /c^j ^W   VV^.  /^-?  j4v*W-   ^  ^  J*^~*<y^  J"%f*~~"  C*~f~~~ 

t-*~y  ***-£.?*«*+*   y^M+t^rtjh1*   fy~r*J  «rr*~JLjL-   *J +<<****>**-> «><)   W   P** '/"^'^ 
A^U  *-u«r  e**^ A»^y  j>^.  ^f  /»|*fU^   /G^  r*Wr-\ 

^vf   /V^   //o-WtcV   #t v ^ouH^r,'^ r^' Syry^   </  rr' SarfirjSUL»   **~~<~  4*'»*  * S> Sf^r* ^ M^ 


**&vJV /,&** <.^^f Ls^L-X ^ U ftd^tc^e^, , ALiuf, '} 

•^jr **"~*~ *- h'u <. u i,"~4"~ *s <* ***** fJyJ *■  >"<»*>' 4 

/**(   !(//>   (m f*y*' t^&m.ii+m, eiJUt***.    mJLr-Z m.  fiUt^ *- «Ar*i»We  <U C-nrCt>  ,'„  /g^Ty^ <*r+rr»* '<&*+> 


''**€+,  <  t* ijjt***'**  W f**ft*  * fujJ ****.)<*»—> 


tAA vi  xsrxA**** 


f ' f     I   7 / 


^ c«x*4e-*-«A 


rYtA* \4<L* *»~v { £*c Jm*rty**m %fx*Jt Jtm-tm— mJpmmfmJ) f' t~,'f*l*** fc**t*9 t^^uy^to CAf * ****wff C%> «>»Hw}^* 
A^KV^J» , 4« jffvr* ^fv^i^ ^ t^JO^ *. r-u^KJ}</ p^ £/*>** ^'/^yVf^ m\f,'U~J U\ 
*M  '/VaY lA~hm%  Vi^WA''J^  *fu+J~ S y«f*~* /^W~*^^~^**^^^4 

*t'i<   /t>rt    /'  <F,f++o<'   *W^r   <U  c/*+   lt ' Cm+tny^ru, *.  t( &  &Umm*l   €  u> *t*~m*rm* *. fCrr*>^< f*f+* 
/*W   <W /^A  <   4c c*t~~4+  r<  A* Ca**f**s 
t<Yu<  ti>$0    0,  X.  vHuycfH,  t*nJ~* Sf+^X' ff1 ^ -^W^  <  fdJUr*^i^\ -+**< *mfU*U>. 'Jy*U*\> 


u 


*<* 1,*/}, ^AL^^ .iy^ ^/v/jiw 

Hoor^m-rt. {*,  S*-r*rf~~. «C   •%  A^-yfc^ /A<^ ^o  ^rum^r*4v*fc   £4+r**~%* omk^ r^fr, m\.  -itJ+^-n» > &y*f(m+%4 4 
'+*<tfu-rm   iO   **/+txti*m*f   &   /fx~ n.   du+4i*y<&.  t^€tAc   K.  Itk*****  -yr^Or^mJ O.  t4uf  9*mr\  *C vv^fc   €^m*^jL 
xUcr-i,   (4   cjLh^K   C****nK,  6 ' P-Ojf^^^rry   &«M+~*S ,  (*' 4m***n*ff'  /* J*J**±*rt  <*- / ' Ur~4r*^ 
CmjffvrmUa-   t U. X&r&r-rxm.  > 
Wi< tl.rt.   Y^Lmu  4f$~J4~Sv  VM  A^c  ,W /^  U. J+^rr>f~~ fU^r  <r<-  A' r^y^m   ^fff^U^ 

Clfc/   tVCr*  $6 ' ^'fmm*' 4<*JL*V fr*<+u*S CO^ 4**+r+*+f*% h'  ^ ' Om^   fp+rvr*o  tm.   )+#*.  1****-* 6 * *X^Ut ' «^'/t, 

*<***t;'**<. '\fm- JaJfrKa^M f -r% Ttfm^J' J-rffc**r*> & 4*rrm *. 4+*f+*v ^m^JrX^ mCl/ JrYL***?* 4JUS >Ur«S-+A*m\ 
**-rV «V c^kr <t tcJLfrr ; 6rr+ /LlJr'timS9 /r ' Cm^n +&* ' <Sr>l^ ^J^rr^rr^h '*+ Vruc^fr1 '/ AS-m><f+c^(^tn>-m4 
■ yO \<X4~C*t? ^. ^V,^^ ^ 7+urr'**ut* 0 'c^rtrrrtmm < frumSt* C<i<U^a^m "fyirtsmurH, *« <f«*txr -iH-n/ft. m\ 
WM I^^^^lJxv HUU l* 6u~i* A4U. Uf«_ yrirkfrmT h' f'*f* fyr^fUn (UaJt ^Or^ U f fif^rx^ frrJ>r'«< It 
H«S  xKASrlJ  *y„m4HK f4im~,' rh*-   *****  oJLjJh' *//+<* f*<*» 


^   /^>H'u~n   fa,4U*Tl/Z~~>   y*<t~~L   ***•••**   0~~»   ^^r^ j+^  S+~+t'~^  «4- p#«_   *W~/c 
<•)**«&*.   lf~*">"   +~y*r  t"*"^   4*sn~~r«~><-    *+ y~hi^  <~~\~m~*> ,'n  ~r~oj*^ ~*~t,  fVv  j&r, 

jmm^  c*-*-C~*-  ***~x~-  1    ( W £*►**♦«   <*-K^i.    ^vf^-,*^  ,/•*< 

JOHANNIS FRANCISCI FAR^ rLfl^lb;, 

DE REBUS SARDOIS :^^^X±] 

T IRPR   Tt r\t~>rr,'  ?n*<J ri*- p-c  tV trr^*''r^4^ i^>* 

EX RECENSIONE VICTOMLS ANGIUS. «w^ '**r ^ ^*— ^*-**-*- **~ 

»mW- #W<^/ ^n^"^ V**»' |*^7 ****« 

^ , t^ Pe~m# ««f  AH* ***•»! f»nV; J1 * ' " A«  /*&***~+ *<A **J** /*"/ $#**+ "~~ 

X< /^: /U  »'*~  /-«^2>~-**.&H~- >•*>   \ 

evictis  Longobardis, et capto  Desiderio  eorum  rege<  ac^^y*** .w^ 

exulare coacto, Carolus cognomento Magnus  Romae  ex.stena^^^ ^'^T^ 

Apostolicae Dei  Ecclesiae  Beatoque Adriano Papae  praesenti J^^^X-'^ I 

et ejus  successoribus  in  perpetuum  adeptam  bardmiam .et   ^,^./>4^^ 

Corsieam, aliaque multa donavit anno salutis 774 atque hujus J^  od^./*'*w 

donationis tabulas sua, Episcoporum,  Abbatum, graphicorum- ^V   ^ /^^Jihf^ 

que manu subscriptas super altari in s. Petri confessione ,  ut J^^ CLd ~~ 

testata sacris monumentis robustiora essent, deposuit, ac  M"    wW/liJ^^- 

lemni se suosque successores juramento devinxit, ahasque ta-^ ^ ^Jy*~~~/<~> 

bulas priorum exemplo per  apostolicum scrinianum  exoratas ^^ JjL e~p** *>* -**- 

secum deportavit, ut ex Folieta, Sigonio, Maynoldi, Anastasio, ^ ^^L MyL^,^. 

Adrianoque constat. J fa/^' +*>r~0~^ j~*>'» }<> 

Anuo deinde 817 Paschalis PapaL, Theodoro nomenclatore ^^A//w**7^ 

misso, confirmationem dictae donationis regnorum Sardimae et^ ^^ i j~f~* 

Corsicae a patre avoque ejus, decessoribus suis, factae m hunc ^J^  ^V 

modum a Ludovico Imperatore obtinuit, ut ex Gratiano , Vo-^. tyu XfJ)) %^± *"* 

laterrano, et Carolo Sigonio ( L. IV. $ Lndov. Imp> etc. ) constat. ^ fl-u-i y~**~rb*?-£ 

«  Ego Ludovicus Imperator Auguslus statuo et concedo P«^' JT&mJ* ,*^***>^ 

« hoc pactum confirmationis nostrae  Tibi  B.  Petro  principi^,^ ^^w— _^^r 

«  Aposiolorum, et per Te Vicario Tuo domino Paschali summo    - u*^> *>+++%. j*+ fr#* 

«  Pontifici ac universali  Papae, et sucCessoribus tjus in  Pw*&*Vc/, Cm*f^Wta^f> 

«  petuum,  sicut  a  praedecessoribus vestris usque nunC in ve- j^,^ ^ j^   * tfn 

«  sYra potestate et ditione lenuistis,  et  disposuistis  cmUleifl     ^ ^/ .^ 

iU*r*)   r**'***' t<-   PtrU- jfL^  >"M»'u,.i  R*t*rt/A**^  -y^lehA**, *J- U&lu**, ^ l^'£^'p~lL^ *J- r*J"~*'^ 
/V*  CtUU^4\n.   kr~wi«V<sC>~i-m  ft^r^dx   « V*^>U^ ;  /rw*4rx+n 4*~l~* f f'*x >~<~/a  w^i^i / t^y^it' f* /u~^ 


V*"}* $ ^ '*** ***** 


A tytp+ltt* *. c#***'f~*W 


'</ 


Romanam cum  suo  Ducatu  et  suburbanis,  atque  viculis 


''^f^    &lhf(V  * omnibus, et territoriis  ejus 

cL, Et infra «  Et insulas Corsieam Sardiniam et Siciliam sub 


i^rp&- 


f  ill   » 

&,** ****** "** ^ff 

jisrdpLul ******* 


tegritate cum omnibus adjacentibus  ac territorus, mantimis 
litoribus, portubus ad supradictas  ......   insulas 

pertinentibus »   Et infra  «  Has  omnes 

supradiclas provincias . . . . et patrimonia jain dictae 
Ecclesiae tuae, B. Petre Apostole, et per Te beato Vicario 
tuo spirituali patri domino Paschali Summo Pontifici ac 
universali Papae, ejusque successoribus usque in finem sae- 
culi, eo modo confirmamus, ut in suo detineant jure, prin- 
«  cipatu, atque ditione 


nfra « Ceterum, sicut diximus, omnia supenus nominata ita 
ad nostram partem per hoc nostrae confirmationis decretum 
roboramus, ut in vestro vestrorumque successorum perma- 
neant jure, principatu , atque ditione, ut neque a nobis , 
neque a filiis , vel successoribus nostris per quodlibet ar- 
gumentum, sive machinamentum , in quacumque parte mi- 
nuatur vestra potestas, aut vobis de suprascriptis omnibus 
vel successoribus vestris inde aliquid subtrahatur .... 
ita ut neque nos subtrahamus, neque quibuslibet subtrahere 
volentibus consentiams, sed potius omnia, quae superius 
leguntur, idest provincias, civitates . . . . et pensio- 
nes Ecclesiae B. Petri Apostoli et pontificibus in sacratissima 
illius sede in perpetuura residentibus in quantum possuinus 
defendere nos promittimus ad hoc, ul omnia ea nullius jus 
ditionis ad utendum et fruendum atque disponendum firuu- 
ter valeat obtinere, nullamque in eis nobis partem atque 
potestatem disponendi vel judicandi, subtrahendi vel mino- 
randi vendicemus , nisi quando ab illo, qui eo tempore 
hujus sanctae Ecclesiae regimen tenuerit, rogati fuenmus. 
Et si quilibet homo de supradictis civitatibus ad veslram 
Ecclesiam pertinentibus ad nos venerit, subtrahere se volens 
de vestra jurisdictione vel potestate, vel quaml.bet al.am 
machinationem metuens aut culpam commissam fugiens, 
nullo modo eum aliter recipiemus, nisi ad justam pro eo 
faciendam intercessionem ; ita dumtaxat sj culpa, quam cora- 
misit, venialis  fuerit  inventa,  sin  autera  comprehensum 


^4/  tf>V   //m**-»*'  /< ' l'*~f*Ldt^„  ft^U ^'WQjfyc+r^/*. ^, 


81 

« ciim ad vestram potcslalem remittemus, exeoptis iis, qui 
« violeniiarn vel oppressionom polentiorum passi ideo ad uos 
« veniant, ut per uoslram inleroossionom jusliiiarn aeeipcre 
« mereantur . . . . » Et iufra « Haee aulem , ut ab 
« onmibus Dei Eeelesiae fidelibus, et nostris Hrmum esse cre- 
« datur . . . . paclum noslrae conlirmalionis, roboranms 
« et per legatum s. Eeclesiae Tbeodorum nomine domino 
« Paachali Papae direximus ete. » ul apud citatum Sigoniun*j 
et eonstat cx Bibliotecario, Mario Pandulfo, el Raymundo Ru o. 

Anno deinde 9G2 Olho I. Imp. sub Johanne Papa XII. in 
liaec se subscripsil. » Ego Ollio Imperator pro animae nostrae, 
« iiliique , ac parentum nostrorum salute haee oninia supra- 
« dicla tibi B. Petre , successoribusque luis Sibenter concedo ». 
Et subscripsere Episcopi X., Abbates II., Cornites V., Obti- 
males VIII. ut ex authographo bibliothccae Vaticanae aniiqui 
libri refert Raphael Volaterranus L. III. 

Gratianus praeterea tradit eumdem Olhonem ipsi Johanni 
Papae XII. jusjurandum in hunc praeslitisse moduin: « Tibi , 
« domino Johanni Papae ego Rex Otho promillere ot jurare fa- 
« cio per Patrem Filium et Sp. Sanclum, et por ligniim hoc sa- 
« luliferae Crucis, et per has reliquias Sanclorum, quod si , 
« permittente Domino, Romam venero , sauclam Romanam 
« Ecclesiam, et te Rectorem ipsius exaltabo secandum ineum 
« posse, et vitam aut membra nunquam, noque ipsum hono- 
« rem, quem habes, mea voluntate, aut moo consiho, aut 
« meo consensu, atit mea exhortatione perdcs; et in Roma 
« nulium placitum aut ordinationem faeiam de omnibus, quae 
« ad Te, aut ad Romanos perlineanl, sine tuo consilio, et 
« quidquid de terra s. Pelri ad nostram potestatem perveno- 
« rit, tibi reddam, et cuicumque ltalicum regnum commisero, 
« jurare faciam illum, ut adjutor lui sit ad defendendam 
«  ierram s.  Petri, sccundum suum posse  ». 

Itaque Romani Poutifices regnum Sardiniae sic sunt adepli, 
ut etiam roferunt Innocentius Papa III. ei Johannes de Imoia 
lit. cle verborum obbligcdiombus', atque in hac serie clomi- 
nati sunt annos circiier LXXX , videlicet. 

Anno 774 lladrianus Papa l. Sardiniara adeptus regnavit 
annos circiler 2i et oblit  \ II- kal. jauuarii. 

1.2 


62 

795 Leo III. habuit Sardiniam anrtos 20 menses 5 dies 26, 
et obiit pridie idibus januar. Fuit interregnum dierum  20. 

816 Stephanus IV. Sardiniam habuit menses 6 dies 26, et 
obiit VIII.  kal.  febr.  Fuit interregnum 2. dierum* 

817 Paschalis I. Sardiniam habuit annos 7 menses 3 dies 
17 , et obiit pridie  id.  maii. Fuit interregnum dierum  4. 

824 Eugenius II. Sardiniam habuit annos 5 menses 6 dies 
24 , et obiit idib. decembr. Fuit interregnum unius diei. 

827 Valentinus I. Sardiniam habuit mensem 1 dies 10 , et 
obiit VIII.  kal.  febr.  Fuit inlerregnum dierum 3. 

827 Gregorius IV. Sardiniam habuit annos 16 , et obiit 
VIII.  kal, febr. fuitque  interregnum dierum  15. 

844 Sergius II. Sardiniam habuit annos 3 menses 2 dies 3, 
et obiit. Fuit interregnum mensium 2 dier.  15. 

847 s* Leo Papa IV. habuit Sardiniam annos circiter 7 , et 
a Saracenis insulam invadentibus regno privatus fuit , teste 
Thoma Facello. 

His Romanorum Pontificum temporibus erant Judices in Sar- 
dinia , qui pro illis ad instar regis dominabantur insulae ;  at- 
que Leo IV. Saracenorum arma veritus ,  ab  eo Judice ,  qui 
tunc temporis Sardiniae praeerat ,  auxilium his verbis peliit. 
Leo Papa IV . Judici Sardiniae 

<* Celsitudinem vestram  duximus  obsecrandam ,  ut  nobis , 

* quantum tua providerit magnificentia , armatos , sive pue- 
*t  ros , sive adultos ac juvenes ,  cum armis suis mandare di- 

* gnemini , qui nobis  quotidie  jussa  quolidiana  possint  ex- 

* plere , etc.  ». 

Alias insuper literas ad eundem Sardiniae Judicem nova 
quaedam et inusitata petentem idem Leo misit mhuncmodum: 
Leo Papa IV. Judici Sardiniae 

« Nec mos, nec noviter introducta consuetudo nostrae Ec- 
fc clesiae , praedecessoribus nostris fuit contra sanctorum ca- 
<k  nones nova vel inusitat j praesumere.  Quamobrem  devolius 

* vellemus vestras petiliones suscipere, si in iis Nos sanctormn 

* patrum censura juvaret. Sed ideo quia synodicae pagine iu 
<k hoc favere non videntur, Nos tantam noviiatem praesumere 
%  non noHsumus , et ab illo rectissimo tramite  deviare etc. ». 

rlaec ex ipsius Leonis regesto  refert  Johanues 

Episcopus» 


83 

Hoe etiam lempore anno eirciter 851 eoloniae ex Sardiuia 
et Cortica ad Osliam urbem deduetae sunl, deucientibus iu 
ea habitatoribus propter inttictas cladcs a Saraeenis, ui refe- 
nml  Piatina , Sabelliens , et Malthaens Paimerius. 

Praeterea hoc tempore floruit Thomas Episcopus Sardiniae 
qui Epiphanimn diaconum suum misit procuratorem ad 6yno- 
dum Yiii. universalem , ut ex Concil. tom. 3 constat. 

SARACENI. 

Saraceni , qni jampridem , ut diximus , insulam Sardiniae 
amiserant , eam recuperare eogitantes , anno salutis 806' ma- 
xima classe partim ex Airica , partim ex Hispania coacla , 
prius Sardiniae litora reddiderunt infesta ; mox Corsicam in- 
vaserunt. Quare Pipinus tum Italiae Hex et Homanae Ecclesiae 
defensor , classe in Liguria , ut narrat Ubertus Foliela , eom- 
parata, et in Corsicam ductu Audomari Genuae Comifis missa 
Saracenos ejus adventu inopinato perculsos, inde se proripere 
compulit teste Sabeilieo et Sigonio. Ea enim tempestate Cor- 
sicae imperium Genuensi populo adjunctum , ac veiuti beiio 
partum, a Romanis Pontificibus fuisse confirmatum refert idem 
Folieta. . 

Anno sequenli 807 Saraceni qui iii Hispania erant , opu- 
lenta classe collecta Sardiniam et Corsic-am adorti utramque 
sibi insulam conanlur adjungere. Sed Sardi ad arcendos a po- 
pulationibus agrorum occurrentes signa contulere, et fortiier 
pugnantes tribus circiter miiiibus barbarorum eaesis reliquos 
trepida fuga ad mare compuiere: ubi non minor trepidatio 
fuit , dum in conscendendis navibus turba se mutuo certamine 
impediente majorem tumultum Sardus a tergo premens injccit. 
Nec minor ibi caedes, quam in praeiio fuit; nam ad quinque 
millia eorurn interficiuntur. Ceteri omnes a Burchardo etiam a 
Corsiea fugantur, et eorum terdecim naves eripiuntur, ut ex 
Paulo /Emilio , /Enea Syivio , qni postea fuit Pius II., AVol- 
phango , Biondo ,  Sigonio , et Zurila constat. 

Anno deinde 809 , quo inler duo imperia magna orta erat 
discordia ,  Saraceni qui Hispaniam  incoiebani ,   Christianorum 


84 
dissiditim in suum commddum vertentes Sardiniam, unde dtio- 
bus abhine annis cum insigni caede suorum fueranl repulsi, 
ex improviso invadunl. Indeque subito avcrsi Corsicam pelunt 
Aleriaque urbe direpta, praeter iilius antistitem et senes ad- 
modum paucos, ceteram multiludinem captivam inde avehunt, 
Sabellico et Sigonio referentibus. 

Anno 812 Saraceni ex Africa et Hispania armis sociatis ad 
lilora Ilaliae depopulanda concurrunt. Classe tamen Caroli Itn- 
peraloris deterriti Italiam omitlentes alii se in Sardiniam, alii 
in Corsicam intulere; ex quibus qui attigere Sardiniain prope 
omnes occisione occisi sunt , tesle Sigonio , et Petro Mestie 
in histor. Imperat. 

His cladibus Saraceni Hispaniae et Ambulachus Rex Coidu- 
bae animis conslernati pacem cum Sardis et Carolo Magno 
Imperatore fecerunt. Saraceni tamen Africae eam aspernati 
anno 815 Corsieam invadunt, dumque praeda onusti Hispa- 
niam navigant ab Hermengario Cotnite Emporilano invasi prae- 
dain et oclo naves cum quingentis Corsis captivis amiserunt. 
Ouum autem resarcire damnum cupiunt mahim malo cumulant, 
et nova inslructa classe Centumcellas in Hetruriae ora occu- 
pant , captam urbem diripiunt, ferroque et igni vasiant : tum 
Nicaeam Provinciae et JNarbonensem oram populati Sardiniam 
invadunt. Sed ibi , qui se et sua pari audacia defenderent , 
atque ipsis obsisterent , invenere. In hos licentiosius paianies 
Ermengarius cum insulanorum manu repente fecit impetum , 
fusosque cum multa caede ad mare agit. Hic dum naves lu- 
multuose ascendunt a Sardis caeduntur ad satietatem ; alque 
ita graviter alFecti magnaque classis parte amissa in Africam 
trajecere , ibique quievere aliquandiu nihil moventes , ut re- 
ferunt Pius  II., Sabellicus, Sigonius, et Zurita. 

Saraceni etiam Hispaniae praedae dulcedine iterum allecti 
non cessabant frequenter Sardiniam invadere et populationibus 
omnia complere. Quare anno 8f5 Bernardo Ilaiiae Regi , qui 
Sardiniae et Corsicae tuendi curam habebat, degebatque Ro- 
mae , adfuerunt Caralitanorum legati ex Sardinia qaaercnies 
pacem tertio anno cum Ambulacho Saracenorum rege constilutam 
sibi et universae insulae calamitosam, praescrtim Ambulaeho 
def unclo, quo in hiunanis agenle pax satis fida, fuisset.  Cetc- 


85 
rnm eo sublato omnia mutaia, nulltim suis rebus laxamenium 
dari a Saracenorum latrociniis, neo illos uuquam ab injuria 
Cessaturoe, nisi armis, ui saepe aniea, arcerentur. I\ex Sardo- 
rura querelis permotus jussit bellum Saraeenis indici, eisi res 
lialiae adhuc lluctuabant, ut ex Sabellico et Blondo constat. 

Anno deinde 82S cum demandata esset Bonifacio Comili 
eura Sardiniae et Corsicae tuendarum , ipse assumplo fralre 
Betnario, atque aliis quibusdam e Thuscia sociis, parva clas- 
se, Sardiniam et Corsieam perlustravil, et nullo ibi praedone 
reperto in Africam provectus inter Uticam et Carthaginem 
ingentem incolarum manum occurrenlem, quater cum ipsis 
congressus , concidit, tai tamque Saracenorum stragem egit, 
ut eoacti sint Mauri , quemadmodum olim a Scipione vexali 
Carthaginenses, revocare suos e Sieilia, qui iaboranli palriae 
auxilium ferrent. Ita liberata Sicilia, rediit in Corsieam Boni- 
facius, cuni classe victrice, ingenli praeda onustus, ut ex 
Platina et Sigonio accepimus. 

Annis sequentibus Saraceni non cessarunt eonferiissima classe 
Sardiniam, Corsicam, et Siciliam, ipsamque Italiam saepe in- 
vadere, earum urbes diripere, ingentesque praedas asporiare. 
Sieque capta Siciiia, ac urbe Roma etiam devieta Sardiniam 
et Corsicam subj.igarunt anno ferme 855 , ut ex Onuphrio 
Panvinio, Thoma Facello, et Mattheo Palmerio liquet. Sardiuia 
tamen non penitus neque ex omni parte fuit subacta, quam- 
quam majorem ejus parlem occupaverint, ac per annos 160 
tenuerint, quousque a Pisanis insula pulsi fuere. Corsos ex 
sua insula et patria ea tempestate Saraceni depulere; eisque 
sic pulsis Leo Papa IV. , qui munitioncrn Vaticanam , urbem 
Leonirtam appeilalam absolvit, anno 854 habitanduni tratiidit 
Platina, Sabcllico, et Sigonio referentibus. 

Anno 861 Audalisus, Beneventanus dux , perfidiae suae 
contra Ludovicum Imperatorem, a quo precibus Nicolai Pon- 
tifieis rebellionis veniam obtinuerat, poenas metnens, in Sar- 
diniam, teste lllesca (historia pontificalis), confugit. Quo iem~ 
\ ore Saraceni non cessahant ItaSiae oram reddere infestam , 
et ipsam Beueventi Urbem invadebant. Sed senlper repulsi fuere 
ef vigiiantia Nieolai, et Imperaloris auxiliis, qui ibi semper 
aderat, ubi opus esset,  lesle eodcm iiiesea. 


H6 

Anno 953 Saraceni in Italiam revcrtenles Genuam captam, 
direpiamqne incenderunt et everterunt, imbelli miiitiiudme 
partim caesa , et partim capta. Nam ceteri habilatores, qui 
anna ferre poterant, aberant, in expeditione alio profeeli. 
Hic tamen mox reversi, et Saracenos insecuti, eos ad insulas 
Buccinarias haud procul a litoribus Sardiniae adepti in eos 
victos omnem efferatorum aniuiorum rabiem effuderunt, omni- 
bus praeter perpaucos, qui manus victorum sublerfugerunt 
veluti pecudum more trucidatis: tum naves hostiles captas 
secum trahentes cum captivis recuperatis in patriam reverte- 
runt, Uberto Folieta referente. Saiaceni tamen non destite- 
rimt classibus suis llaliam infestam tenere, et cum Pisanis et 
Genuensibus bellum constanter in Sardinia et Corsica gerere, 
ut mox dicemus. 

MUSACTUS   SARACENUS  -  PISANI  -  GENUENSES. 

A Saracenis, eorumque Rege Musacto, Pisani et Genuenses 
Sardiniam et Corsicam eripuere. 

Anno 1005 , cum a Johanne Papa XVHI. edictum fuisset , 
ut cuilibet Christianorum liceret insulas Sardiniae et Corsicae 
possidere, modo eas a Saracenis libcrarent, Pisani hanc ex- 
peditionem suscipientes Sardiniam invaserunt, et Musactum 
Regem, qui eam tunc detinendo/ non modo Romam, verum 
et totam mediterranei oram, infeslabat, insula delurbare ten- 
larunt. Irritus tamen fuit eorum conatus. Nam quum ipsi , 
et totum juventutis robur, domoabsunt, Lucenses, qui veteres 
siiiiultates cum ipsis fovebant, occasione allecti , Pisanum a- 
grum invadunt, et oppidum Valdiserchium capiunt: atque ila 
Pisanos ab incocpta in Saracenos expeditione desistere, pa- 
triamque remeare coegerunt, ut referunl Sigonius et Volaterranus. 

Pisani statim post reditum usque a Ripam-francam Lucenses 
fugarunt; nec multo post Rhegium Calabriae urbem a Sara- 
cenis occupatam  invadunt. 

Nactus hanc occasionem Mnsactus , acceptae injuriae me- 
mor, anno 1006 munita classe Pisas se contulit; atque inermi 
multitudine ad vicinos eolles refugiente, repenle captas incen-* 
dit. Quo nuncio acccpto, Pisani, Rhcgii obsidione soluta, do- 


87 
miun contenderunt, atque patria in cTrt! festo s. Xisti reclipe- 
rata aediheia confestim rcstitucrc curarunt, tesiibus iisdem 
Sigonio, et Volaterrano : ac postea excurrente sexennio, anno 
videlicel 1012 doiore et ira illatae a Musaeto injurie accensi 
Pisani Sardiuiam repetunt, et Musaclo inde ejecto, insula po- 
tiuntur. Musactus tauien non multo post reversus Sarcliniam 
recuperavit, ut refert Folieta. 

Ea re commotus Benedictus Papa VIII. Cardinalem Episco- 
pum Oslieusem misit, qui Sardiniae et Corsicae iusulas, a 
Saracenis occupatas, amplissimis tabulis donaret Pisanis , eis- 
que vexillum rubrum, a!ba cruce intextum,  traderet.  Ergo 

Anno 1018 Lamberto praesule Pisano, et ipso Cardiuali 
Ostiensi , impellenlibus, Pisani classe instrucla , Sardiniam re- 
petentes victoria sunt potiti , et insula capta , atque iiberala, 
Musactoque fugalo, illius possessionem sunt adepli. Verum 
post triennium scilicet 

Anno 1021 Rex Musactus ex Africa cum ingenti Saraceno- 
rum copia ex improviso in Sardiniam irrupit, et Pisanos inde 
cum omnibus Christianis turpiter ejecit , insulamque in ditio- 
nem suam redegit, ut tradunt Chrislophorus, Laudinus, Sigo- 
nius, et Volaterrauus. Cum deinde Musactus Pisanorum et Ge- 
nuensium litora quotidianis incursionibus depraedari non desi- 
steret; hinc sequenti 

Anno 1022 contracta invicem societate, commuuibus opi- 
bus, bello Saracenos aggressi sunt, atque illos tandem ex 
Sardinia vi ejecerunt. Praeda, ex paclo invicem inito , Ge- 
nuensibus, Sardinia Pisanis cessit, ut Cyprianus Maneuti, Ja- 
cobus Mainoldus, Carolus Sigonius, aliique referiuit. 

His aliisque rebus, annis sequentibus, prospere contra Sa- 
raeenos a Pisanis gestis, exaratum fuit Pisis, et in fronle tem- 
pli maximi posilum anno  1054 , hoc epigramma : 

HIS . MAJORA . TIBI . POST . H^5C . URBS . CLARA . DEDISTl 
VIBIBLS  .  EXIMHS  .  CUM  .  SUPKBATA  .  TLIS 
GENS   .   SABACENOBLM   .   PEBIIT   .   SINK    .   LALDE   .   SLOBUM 
HINC . TIBI . SABDINIA . DEBITA   SEMPEB   EUIT 

A.  D.  M.XXXIll. 


88 

Aimo 1055 Musaetus Rex, imprudentibus, aut frustra repu- 
gnantibus Pisatus, antiquam Sardiniae possessionem recupera- 
vil , alque iusulam mullis castellis et aedificiis ornavit, Voia- 
terrano  referente. 

Anno 1051 Pisani a Leone Papa IX. impulsi classem in- 
structam in Sardiniam inluierunt, ac tempestate iri Corsicam 
delati primum partem insulae Genuensibus ademerunt , deinde 
ad Sardiniam sedata tempeslale appulsi tantum Musaclo ter- 
roris incusserunt , ut bonis, quae asportare non poierat in- 
flammatis excesserit. Ea res primas inter Genuenses el Pisanos 
simultates excivit, quae postea in apertas et perniciosas. bel- 
Jorum contentiones exarserunt, ut iisdem verbis narrat Caro- 
lus Sigonius L. VIII. ad ann. 1051 et consentit Volat. L. V. 
JRes Pisanorum. 

Anno 1052 Regis Navarrae filia e palerna domo rapta , et 
tempestata in Sardiniam acta , sedes suas cum sociis colloca- 
vit in regione Agugliastri, ubi s. Mariae Navarresae inde 
dictae templum ab ea conditum adhuc cernitur. Has sedes 
poslea ob malignilatem loci mutare coacta in Arborensem re- 
gionem marilimam Ineontratae s. Marci de Sinnis dictae, sec- 
cessit,  ul oppidum a Saracenis desertum hieoluit. 

Alii etiam Chrisliani fere undique, hac tempestate, Sardiniam 
commigrantes brevi eam populosam reddiderunt: et Pisani in 
qualuor partes divisam, neque Turriianum, Galluritanum , 
Caralitanum et Arborensem, singulas singulis judicibus com- 
mendarunt, uti suo loco, ubi de Sardiniae judicibus erit 
sermo, dicemus. 

Praefata Corsicae invasio a Pisanis, anno 1051 facta belli 
caussa fuit. Nam Genuenses injuriae a Pisanis illatae memores 
Sardiniam et Pisarum maria perlustrantes infesta reddidere 
armis hostiSibus, et terras ipsas complevere ruinis, quibusdam 
occupatis locis, praesertim ab Auriensibus, qui ut Hispani re- 
ferunt auctores Algarium et Castrum Genuense aedificarunt 
anno 1102, et muniere. 

Anno 1110 Genuenses impulsi a Mariano, qui Judicatu Ca- 
rnlitano a Pisanis fuerat spoliatus, viginti duarum triremiuni 
classe Caralitanam provinciam invadentes urbem Caralis expu- 
gnaverunt, et Marianum in pristinum statuui restituerunt : qui 


89 
pro hujusmodi beneficio lihram unnm auri quolannis pendeiv 
<\si pollicilus; el nt tmo a Pisunorum armis irt Judieatu vivc- 
ivi , Genuensibua hMclitutis jusjurandmu praesiitit, ut Augusti- 
nus Jnsiinianus, Hieronymus Znriia, et alii Hispani auciores 
referunt. 

Anno 11 12 marchiones Malaspina classe inslructa Sardiniam 
appulerdui, et urbem Bosain-novam, ul referuut Hispani au- 
clores condiderunt. 

Anno 1113 Genuenses octodecim triremium classe Sardi- 
niam,  populabundi,  leste Interiano,  invasere. 

Anno 1119 mense majo,  iterum Genuenses;  sexdecim  tri- 
remium  classe  magnum  Pisanorum  numerum,  cum  ingenii ' 
auri vi , ex Gallura Sardiniae provincia  Genuam  asportarunt, 
ut refert Folieta. 

Anno 1120 ibidem Genuenses bellum prosequentes contra 
Pisanos octoginta triremium classe, et eorbitarum quatuor , 
aliorumque minutiorum navigiorum, quam conscenderunt so- 
ciorum navalium et bellatorum viginti duo millia, terrorem 
maximum incusserunt hostibus, eosque ad pacem adegerunt, 
Corsica et captivis Genuensi reip. restitulis, simnl cum jure 
inaugurandorum in ea insula episcoporum, ut tradit idem Fo- 
lieta. 

Anno 1122 Pisani post has iniquas pacis conditiones, diu 
illis ferendis aequo animo impares, fidem fregeruiH, novum- 
que bellum pararunt. Quare Genuenscs eorum fines ingressi 
ciadibus et ruinis omnia compleverunt. 

Anno 1124 Genuenses, qui septem triremibus maria perlu- 
strabant, quasdam Pisanorum naves ouerarias, sardoarum mer- 
cium et annonae onustas , triremiumque praesidio deslitutas , 
ceperunt, et arcem s. Angeli, quam Pisani adhuc in Corsica 
retinebant , vi expugnarunt. 

Anno 1125 Pisani instruela numerosa triremlum classc ar- 
cem s. Angeli recuperarunt, et plura Corsicae oppida acqui- 
siverunt, lotius ferme insulae potentes faeti. Ouare Genuenses 
sequenti trirmnio, emissis classibus infestam reddiderunt ipsam 
Pisarum urbem, litoraque Eihruriae, Corsicae, et Sardiuiae; 
et anno 1129 praefatam arceui s. Angeli iterum expugnarunt, 
ut ex Volaterrano ei  Folieia eonstat. 

13 


m 

Anno 1150 tnnocentius Papa II., cui graves adinodum e- 
rant diseorJiae Pisanos inier el GMiueuses, ad indueias paci- 
scendas prius ulroKjue induxil, nijxque finna pace couciliavjt. 

Anno 1131 Cdraila Judex Arborensis armis Pisanorum op- 
pressus ad Genuenses confugit, eorumque patrocinium sibi 
firmavit sacerdotio s. Petri de Claro Genuensi Ecclesiae s. 
Laurentii attributo, et dimidia parte montium, ubi sunt ar- 
genti fodinae,  dono data^  ut referunt Justinianus et Folieta. 

Anno 1132 Gimiienses arma intulcrunt comitibus Lavaniae 
in Cof.sica non saiis obedienter pop ilum Genuensem eolenti- 
bus, areemque Riparoii, quae eoruin cervicibus immineret , 
aedificarunt: ac anno sequenti eorumdem comitum arees ever- 
terunt, ipsosque ad praestandum Hdeutatis juramentum, et ad 
obsequium abstrinxerunt, eodem Folieta referenle. 

Anno 1144 Lucius Papa II. remisit Genuensibus vectigal 
anniversarium iibrae unius auri, ob Corsicae datum ipsis a 
Pontince imperium , pendi  solitum. 

Verum Fridericus I Imperaror, Barbavossa vulgo dictus, 
Vectigal Sardiniae et Corsicae imperio tantum deberi assere- 
bat: nam donaliones ab Impp. Ronianae Ecclesiae, et a Ro- 
manis Pontificibus factas populo Pisano et Genueusi, ratas no- 
luit hahere. Propterea 

Anno 115$ Dimisso conventu, quem ad Roncalias edixerat, 
evocatis utrjusque regni principibus, Imper. Fridericus nun- 
cios Conradum Episcopum Eistatensem, et comitem Emicho- 
nem in Sardiniam et Corsicam ad eas constituendas insulas 
misit, eosque Pisanis et Genuensibus commendavit* Verum , 
Pisanis et Genuensibus insularutn retinere possessionem volen- 
libus , legali non trasmiserunt. Qua re iralus Imperator pro- 
pius Genuensium finibus movit, ac Poscum progressus, cognito 
Genuenses novo metu exterritos in urbis munitione persistere, 
legatos eorum ad se mitti postulavit, et cum eis pacem pe- 
pigit, ut iisdem verbis refert Carolus Sigonius. 

Vnnis sequentibus Pisani piraticam exercentes plures Ge- 
huensium naves ceperunt. Quare anno 1161 Ubertus Spinula 
oras Sardiniae et Corsicae quinque triremibus perlustravit, 
atqie illa maria tuta navigantibus reididit, ut refert Augu- 
iliuus Jiistiniauus. 


ftt 
Anno 1165 mercatnrcs Gemienses Constantmopoli de^enies 
■ Pioanis invadnntur, et eortim aliquoi iuicrttciuutur. Qua re 
oomperta, Gonsuiet Gcuiicnsium duodccim iriremibus in porr 
lum Pisanuui invectis, lurrim iu conspcciu oivium evcrtuni , 
nonnullasquc eorum naves inceiidunt. Eodemque temporequa- 
tuop Genuensium tvirenies vi tempestaUs ad litora Gorsicae <'t 
Sardiniae eompulsae compiurcs Pismorum naves ceperunt; iti 
quibus triremis fuit, quae Bonacursium unum ex Pisanis con? 
sulibus veltebat; qui Genuam missus cum nonnulhs aliis Pisa- 
nis , qui caedi superfueruui, carcere inclusus est, cum multi 
eorum in captis navibus ab Otlione Ruff > jugulaU fuissen; re* 
centi dolore filii Gonstaniinopoli necati ad ejus mor:em ulci- 
scendam palernum animum slimulante. Pisanum eonsulem paullo 
post dimiserunt Genuenses a maximo Caesaris scriba exorali , 
quo eliam se inlerponente ulerque pop ulus per nonuullos dies 
a se uiuluo iaedendo abstinuit. Nec tamen diu conquieveruut 
Pisani; triginta sex triremibus ac nonnullis aliis navigiis arma- 
tis per caussam ut praesidio essent navibus el negouaioribns 
suis ullro citraque commeantibus, a quibus duae onerariae 
Genuenses captae suni. Cujus rei nuncio ad Lriremes Genuec- 
ses, quae in portu Lunensi substilerant, perlato, hoslilem clasr 
sem duces conBsi navium ceicritate invadere non dubiunmt. 
Sed Pisanis pugnam delrectantibus Gcnuenses in ins ulam Pla- 
nasiam ditionis Pisanae iter avertunt, qua eversa in Corsicam 
et Sardiniam contendunt, magnaque per circuuijecta maria 
liominum et rerum Pisanorum praeda facta in portum Lunen- 
sem se recipiunt. At Genuae captarum navium nuncio aceepto 
classis in Pisanos decreta est, qnae dum comparatur et in- 
struitur, magnus Caesaris scriba ejus jussu Geiuiam ivit, cujus 
auctoritate apparatu bellico ob utroquc populo intermisso , u> 
trique Augustam Taurinorum, ubi tum Imperalor constiterat , 
evocati sunt, qui de jure suo, Caesare ipso disceptatore , dis- 
sererent. fta eiisdem ferme verbis Uberlus Folieta. 

Anno 1164 Genuenses qui omnes Sardiniae populos devotos 
subditosque sibi reddere, et Pisanorum imperium in insula 
laiius patens, quam suuni , perimere cupiebant, qualuor rnarca- 
rum millibus datis, Barisonem judicem Arborensem eorum 
amicum toiius Sardiniae Regem constitui  a  Friderieo hnpera- 


92 
tore, Pisanis frustra renitentibus, obtinuerunt; regemque ipsum 
postmodum in cuslodia quousque peeuniam persolveret, Genuae 
delinuerunt, ut inferius in Judicum  historia copiosius dicemus. 

Anno 1165 Pisani violatis induciis, quae fuerant conslitulae , 
navim Genuensium ejectam ad Asinariam insulam compilarunt, 
alque apud Frideficum id factum excusarunt, quod Genuen- 
ses injuste in custodia Barisonem lenerent. Cum autem pax 
per Conradum sacerdotem Frideriei in Portu-Veneris iraelata 
convenire non potuisset, res in apertum bellum evasit; atque 
in Sardinia, aliisque pluribus in locis certamina, praedalio- 
nes, caedesque odio inexpiabili promiscue utrinque commissa 
sunt, ut refert bisce verbis Carolus Sigonius, et alii. Ad boc 
Ubertus Folieta scriptum reliquit tres triremes a Genuensibus 
in Sardiniam missas, e quibus ad locum Turrim appeliatum 
in terram egressi complura aedificia Pisanorum incenderunl , 
letamque circumjectam regionem direptionibus,, ruinis, omui- 
que  belli clade  pervasiarunt. 

Hisee diebus Pisani et Turritani viri aberant, qui IV. id. 
maii cum omni exercitu contra Arhorcnses urbe egressi, di- 
miearunt, et apud O.tanam de illis vieloriam reportarunt, uti 
in anliquis monumentis inveni. 

Anno 1166 Recalalus Genuensium Consul , quum coram 
Caesare de jure Sardiniae esset inter Genuenses et Pisanos di- 
sceptandum , ul ostenderet Genuenses in pacifica possessione 
medietalis regni Sardiniae esse , tribus triremibus instructis in 
Sardiniam venit, cui incolae praefecturae Arborensis, et inter 
hos primarii regionis hcmines, qui Liberi appellabantur, non 
quod dominatu judicis essent soluti, sed quod ab omni onere 
et collecta ex judicis privilegio liberi , immunes , et exempli 
essent , honorifice excepto ad obedieniiam et debitam fideli- 
tatem significandum, seplingentas libras tributi nomine pepen- 
derunt. In officio quoque fuit Caralitanus Judex Petrns , qui 
consule reverenter salulato , atque hospitio comiler exccplo 
ju.vjurandum fidelitatis in publieo conventu civitati Genuensi , 
et archiepiscopo palam delulit , deeem librarum millibus qua- 
drima die solvi promissis , atque anniversario tribulo centum 
iibrarum rcip. Genuensi , ac librae unius argetiti puri archie- 
piscopo constituto, utFoiicta, Justinianus, et lnleriauus referunt. 


93 

Fodem «mno Pisani |ns Sardiniae terdccim librarum millihus 
al> hmperatore Friderico , intercedenie Episcopo Moguntino , 
redemerunt. Quare Cenuenses legati , quorum princeps Uber- 
lus Spinula , coram Impcralorc de jure Sar<luiiac cuni Pisa- 
nis cerlarunt, assercnlcs icl in fraiidem Genuensium fieri non 
posse , cum jam imle ab insula e manibus chrisiiaui nominis 
liostium ercpta, ac Musacto Kege caplo , alque ad Cacsarem 
a Genuensibus adducto , satis quidem de eorum Gcnucnsiuui 
jure in rebus Sardmiae constaret. Hoc ipsum docere ajebant 
exempla eiiam et leslimonia tum ab exleris , quam a Sardis 
ipsis snmmi imperii omnibus temporibus Genuensibus data, quae 
protulit , in quibus duo illa commemorarimt , vectigal scuti 
pane omisti , ac duorum vasorum piperis pienorum , duorimi 
vini cadorum a regni neapolitani mercatoribus et negoliatori- 
bus, Sardiniain commerciorum causa adeuntibus, velustissimo 
ac pcrpetuo usnrpato more offerri Genuensibus; recusanlesqne 
a magistralibus Sardiniae cogi ; et tributum casei , quantum 
plaustruin boum trahit , a Sardis ipsis quotanni» die resurre- 
ctionis festo Genuensibus pensum ; quae res certissima essent 
signa summi ac vetusti Genuensium in Sardinia juris et donu- 
nauis. His audilis Imperator causam ex integro cognosci mau- 
davit , et duos antistites , nempe Moguntinum el Kainaldum 
Archiepiscopum legatos , hunc Genuam , illum Pisas mitlil , 
qui in re praesenti pro communibus amicis ac disceptatoribus 
res componere studeant. 

Anno sequcnti 1167 Caesaris Iegati pacem inter Pisanos et 
Genuenses conciliare conati pluries sunt, sed frustra: nam uter- 
que populus Hberam sibi Sardiniam relinqui pelebat, et ad se 
spectare contendebat. Hinc faclum est ut Genuensium consul, 
mense octobris in Sardiniam profectus , in Judicatu Caraiis et 
Arboreae, veinli dominus , usque ad mensem februarii , ste- 
teril , cura magno populorum assensu ut tradunt Folieta , lu- 
terianus , Justinianus , et Sigonius. 

Anno 1169 Ugo Torneilus in Sardiniam cum duabus trire- 
mibus venit ad res populi Genuensis firmandas. 

Anno 1171 Bariso Kex Sardiniae cum octo annos Gcnuae 
tamquam in custodia fuisset , t.mdem a quatuor Genuensium 
triiemihus, quibus praefuit Olho Callarus unus ex eonsulihus 
m Sardiniam trajectus est. 


94 

Anno 1172 Christianus Archiepiscopus Moguntinus Gcrmaniae 
eancellarius, Caesaris legatus pertotum lialiam, Genurnsium et 
Pisanorum legatos Senas accivit, et ad concordiam eorumdem 
aniinos reducere sluduil. Licet Genuenses se in illius arbilrio , 
injurias, a Pisanis illatas , litesque remissuros sponderent; Pisa- 
ni tamen in pristina pertinaeia persliterunt; atque inde, tam- 
quam communis tranquillitatis hostes , a Caesareo legato pro- 
scripti , privilegio regni Sardiniae , ceterisque beneficiis impe- 
riabilibus , spoliati fuere , ut docent Sigonius , Justinianus , 
lnterianus , et Folieta. Multae parvae expeditiones eo anno 
a Genuensibus factae ad Pisanorum res multifariam carpendas. 
Ex memorabilioribus una fuit septem triremium , quam Corsus 
Sigismundus unus ex consulibus induxit in Arnum, circumjectam 
regionem ferro atque igne late vastans; altera sex triremium, 
Rubaldo Bisaccia profecto adversus tres Pisanorum triremes , 
quae nonnullas Genuensium onerarias magni pretii mercibus, 
onustas ceperunt; quas noctu ad litora Sardiniae nihil tale 
opinantes adeptas sine ullo certamine Genuam ovantes tra.\e- 
runt. fta  Folieta. 

Anno 1173 Genuenses rebus terrestribus constitulis in- ma- 
ritimas verterunt curas, atque classe octo triremium Lanfrancum 
Albericum n.iserunt Sardiniam , qui suas res ibi iirmaret , ac 
Judices in officio et fide erga populum Genuensem contineret. 

Annus 1175 Laetus civitati Genuensium fuit, re saepe fru- 
stra tentata tandem ad effectum perducta , ac perhonorifica 
nomini Genuensi pace tandem inter Genuenses , Pisanos, F!o- 
renlinos , Lucenses , Friderici Caesaris auctoritate , ipsoque 
disceptatore, Papiae composita, cum legatos eorum populorum 
ad se in eam urbem vocasset. In conditionibus enim pacis , 
dimidia Sardiniae pars, quae res utrique populo arma induerat 
Genuensibus accessit; quam etiam Caesar pro jure summi imperii 
ilhs ratam fecit ; atque ita finis molesto bello impositus; quod 
duo hi populi latrociniis magis , quam justi belli more per 
mtiitos annos exercuerunl, mutuis ac parvis damnis sese con- 
tinenter carpentes , quum numquam totis viribus signisque 
conlatis concursum sit, neque universae pugnae fortuna tentata. 
Ita  Folieta. 

Anno 1187 Pisani in Sardinia violata pace ac jurejurando, Ge- 


D3 
tiUenses mcrealores ex .fiidicatti Caralitano excfterunt , eosque 
Bnoliarunl suis rebus. Ne tantam injuriam tautamquc pcrlidiam 
inultam sincrenl Genuenses , kflagnis terrestribus et pedestri- 
bus copiis coaciis Pisas petuiit. itfaritima elassis Falcone Ca- 
stellio Praefecto circumiens non exigua deirimenta Pisanis in- 
tulil , ac in Corsica arcem Bonifacii a Pisanis aedificatum 
expugnavit , ac solo aequavit , ut tradit Foliela , et consentit 
Sigohius,  Inlerianus ,  Justinianus. 

Hoc anno , qui falalis fuit nomini Christiano , Christianis 
principibus in Syria mgenti praeliu a Saladino victis , Grego* 
rius Pontifex hujus nominis VIII. ul Pisanos cum Genuensibus 
reconciliaret Pisas ire intendit ratus hos populos maximum ad 
beliuru Orientis momentum afferre posse. Verum ubi eo acces- 
sit, morbo et ipse intempcstive oppressus est : et XVII. kal. 
januarius obiit. Ita Sigonius. 

Anno 1188 Clemens III. qui in apostolica sede Gregorio 
successerat , exemplo Gregorii Genueuses et Pisanos ad com- 
promissum in se faciendum adduxit , alque auctoritate sua 
omuem dissidii materiam suslulit , ac protinus legatis ad di- 
versas terrarum partes dimissis rursus Crucem indixit , eodem 
Sigonio referente ad dictum ann. 

Anno 1189 Stepiunus Sigismundus, nobilis Pisanus , Carae 
filius , a quo postea fuit Carafa dictus , Sardiniae partem oc- 
cupavit, eamque paullo post amisit. Nam aJudicibus, aliisque 
primoribus Sardis , qui ejus nimis acerbo imperio premeban- 
tur armis ex insula fuit deturbatus. Inde Neapolim profectus 
nobilissimae Carafae famiiiae originem dedit , ex qua Paulus 
Papa IV., octo Cardinaies, et nonnulli principes, duces, mar- 
chiones , comitesque insignes- processere , quos refert Petrus 
Recordati. 

Aunis l$90-9i-92 inter Genuenses el Pisanos nihil memo- 
rabile gestum tradilur , qui in pace vixisse creduntur. Unde 
anno 1191 plures insignes Genuensis reip. viros pro ejusdcm 
Reip. componendis in Sardinia rebus, in eam insulam commi- 
grasse, testis est Augustinus Jnstiuiauus. 

Anno 1193 Wilhclmus marchio Judicatum Caralitanum ■iu- 
\asit , et Petifum tegitimum judicem abdicare coe^it , ut infe- 
rius dicemus. Ea res  Pisanos inter et Genuenses discordiac et 


96 
beijj reiutegratio fuit. Nam Pisani partes Willielmi marchionis 
contra Geuuenses lenebant ;  et 

Anno 1194 eo slimulantc odio , Genuenses et Pisani gravi 
eontentione inler utrosque exorta pci niciosissime classibus 
Messanae pugnarunt , quod bellum staiim per inducias fuit 
compositum Marcoaldo in speciem pro communi amico se in- 
terponenle. 

Anno 1195 ad invidiam pacti jurisjurandi violati a publico 
consilio amovendam , nonnullos cives suos piraticam facientes 
Pisani submiserunt , qui in colle Bonifacii iterum occupato 
oppidum condiderunt, et ex eo latronum receptaculo Genuen- 
sem ditionem ac circumjecta maria et commercia infesta Ge- 
nuensibus fecerunt praeter verborum contumelias: quibus inju- 
riis irritati Genuenses non solum laudatum caslrum, sed mul- 
tasHe.liam naves a Pisanis eripuerunt , ut referunl Sigonius, et 
Folieta. 

Anno 1196 quum Pisani occulte misissent , qui Bonifacii 
castrum occuparent, Marcellinus Drudus Mediolanensis Genuen- 
sium praetor triremes aliquot adversus eos eduxit. lliis autem 
inde profectis copias ad Caralim exposuit, et cum marchione 
Wilhelmo , qui caralitanum Judicatum occupaverat , alque ut 
liberiore uteretur dominatu a Genuensibus ad Pisanos defeceiat , 
bello decertavit, et complura praelia semper Genuensibus se- 
cunda fecit, quamvis marchio magnum Sardorum et Calhalauo- 
rum numerum coegisset. Tandem quum Genua praevaiida co- 
piarum supplementa ad praetorem venissent, marehio quo^ue 
Pisanorum subsidiis auctus esset ad universum dimicationem 
deventum est ; in qua Genuensis victor copiis marchionis 
profligatis oppidum et castrum S. Igiae expugnavit , et spolia 
multa , et res pretiosas , quae ampiissimae in palatio mar- 
chionis et oppido reperta fuerunt _, Genuam adsportavit , ca- 
stro magna ex parte exscJsso , ut Sigonius , Justinianus , In- 
terianus et Folieta referunt. 

Anno 1197 Pisani cognito discessu Genuensium, cum muni- 
tissima arx Bonifacii Sardiniae cervicibus imminens quiescere 
illos non sineret, piratis nationis suae undique corrogatis ile- 
rum Bonifacium obsidione cingunt, varioque telorum ac bel- 
licarum machinariim genere  magno  impetu  adoriunlur.  Ge- 


97 
nncnses re audita, lum ipsi interea secnmparant, expcditam 
navim bellicis apparatibus referlam Montarionc Auria praefeeio 
Bonifacianis subsidio miitunt, qui paullo incautius navitjans ab 
hosie exceptus csl. Paullo posi consecuta cst Gcnuensium clas- 
sis decem et seplem triremmm, quam duxit Ansaldus Guara- 
cus. Qni cum Ronifacium incolumis appulissct, ejus adventu 
perculsi i 'isaui tabernaculis properc deiensis , machinisque 
quas vexerant praedae reliclis, trepido discessu scse in Sardi- 
niam recipiunl; deeemque et novem triremibus raptim coaelis 
reversi, Genuensibus non Jclrecianiibus eoneursum est : isque 
exilus praelii magno certamine aceensi fuifc, ut Geoncnscs tres, 
Pisani unam tantummodo triremem amiserint.  E\ Folieta. 

Anno 1199 Genuenses armarunt ocio trirernes ad tulelam 
commerciorum , quibus praefuit Uberlus Marocellus, qui in- 
gentem Pisanorum navim onerariam Buccatiigram dictam in 
pOrtu Caraliiano cepit. 

Anno 1205 Genuenses aliam Pisanorum navim Rosam di- 
ctam  in Sardlnia adoriuntur , et depilant. 

Anno 1207 cum andissent Gcnuenses Pisanorum classem , 
quae erat octo trircmium ac decem navium in Sardiniam ap- 
pulsam ad res in insula novandas, e vesligio missus esl Nieo- 
laus Auria cum pari corbitarum numero ac totidem trircmibus. 
Re cognita Pisani haud sanum consilium rati cum hostili ct&sse 
numero superiore fortunam pugnae tentarc, sese in Caralita- 
num portum, quae urbs in ipsorum partibus lum erat, reci- 
piunl, vailoque ostium obstruunt. Quae res irritos Auriae conaius 
fecit, quurn modo vallum perrumpere, modo ignem classi inji- 
cere tentasset. At Pisani suis, qui erant in Sardinia, timentes 
septemdecim triremes extemplo laborantibus submittunt. 

Idem faciunt Genuenses novo motu Pisanorum cognito, sup- 
plemento tmatuordecim triremium, quas Falco Casteliius unus 
ex consulibus duxit, misso. Ceterum, quum Pisanorum subsi- 
dium celerius, quam Genuensium fuisset, Nicolaus Auria, me- 
tuens ne medius circumsisleretur, hoste appropinquante, illico 
incoepto omisso discessit, quem atrox remp:sias adoria classem 
disjecit; duaequc naves a elasse separatae in bostes J qui ve- 
niebant , incidentes a Pisanis eaplae sunt. Ita Folieta* cum 
quo consentit Juslinianus,  et Interianus, 

14 


98 

Anuo 1208 consllia de pacc componenda inita sunt abba 
tibus Tilieli et Gorgonii sese intcrponcntihus. Quae, ut niagni 
mohminis et diuturnioris temporis res , qutuflQ subito componi 
non possel, omnc arbilrium et judicium ad venerabiles viros 
de utriusque populi vohmtate rejeclum est, induciis interea 
intcr utrumque pactis. Ex Folieta. 

Anno 1210 Abbates, quos nominavimus, causis discordiarum 
et controversiis diligenler cognilis, judicium tandem tulerunt , 
legatisque utriusque populi Ericem convocatis pacem compo- 
sueruut ab ulrisque haud retractanler acceplam. Cujus fides 
apud Pisanos fluxa ac parum SLabilis fuit per usitatum pirata- 
rum ariificium infracta, quorum quinque triremes tolidemque 
eorbitae nonnullas Genuensium naves privatae negoliationis 
caussa naviganles, nihil tale suspicantes, ceperunt. Quapropter 
Genuenses consules eadem arte hostes ludificandos censentcs 
*H uuclores fuerunt quibusdam naves armandi, qui eadem specie 

piraticam facientium Pisana commercia ipsi quoque quantis 
plurimis possent damnis coniinenler carperent. Interposuit 
auctoritatem suam in res pacandas Otho Cesar, atque utrum- 
que populum ad biennales inducias adegit, compluribus ulrius- 
que populi captivis in cuslodiam tamquam obsidibus datis. Ex 
eodem Folieta  et aliis. 

Hic Iinperator nunquam voluit habere ratas donationes Sar- 
diniae et Corsicae Romanis Pontificibus ab Imperatoribus, at- 
que a Pontificibus factas Pisanis ac Genuensibus; propterea 
pkira Ecclesiae loca infesta rcddidit. Quare anno 1210 ab 
Innocentio Papa III. fuit excommunicatus, imperioque priva- 
tus. Ejus in locum suffectus est Fridericus II. qui anno 1215 
eidem Innocentio Sardiniae et Coisicae donationes confirmavit, 
teste Zurita L. V. Annalium ad annum M.CCC.III. 

Annus 1217 insignis est pace inter Pisanos et Genuenses 
tandem composita, Honorio Rom. Pontifice auctore; conditio- 
n'bus pacis in ipsius Pontif. arbitrium rejectis, cujus omnes 
cuvae in sacrum bellum versae erant; qui ea dc caussa U^o- 
linum Episcop. Ostien. ad utrumque populum legavit, quo hor- 
tante mille utriusque civitatis primores cives in pacem jura- 
rum, Raymundo a Volla el Nicolao Barbavaro oratoribus Pisas 
nnssis ad jusjuranduin eA^endum,  cum ad eamdem rem  duo 


99 
Peanorum le^ah Gonuam venissont, Soorzn Lupus, et Alexander 
Snavicus, missique acl Pontitictmi suul hini Oraloros, qfciibtM 
Pontifox re plane eofjnfta eondiiiones praeseripsit , paeenjque, 
gravi poenn pro jnro sncrosnuclac poies alis in violatores pro- 
nunciata, saiscivii;  ul ex  Folieta,  et Justininno. 

Hisce paeis conJiiionibus Corsicam fuisse ab Honorio Papn 
III   Gefmensifetis eoncessnni auctor e\  Petrus Reeordati. 

Anno 1222 in Syria ingentes turbae inter Pisanos et Ge- 
nueises cxcitaiae sunt, acri praclio in urbe Ptolemaide, qnam 
recentiores  Aeonem appellaruut,  inter eos commisso. 

Annis sequentibus Gregorius Papa IX. ira el iudignatioue 
oxe.rsit contra Fridcricum II. Imperatorem , qui, spretis pro- 
nnssis et reverenlia sedi apostoiieae debita, jns Sardiniae et 
illms vecligalia sibi usurpare conabatur, Encioque filio suo 
naturali Sardiniae Rege creato , infestas reddebat pontiHcias 
urbes. Quare anno 1240 concilium generale , ut eum ab im- 
periali throno deponeret, indixit Romae. Sed Fridericus prae- 
cipua Pisanorum opera usus, illud impedire curavit, itinera 
omnia Episeopis terra marique praeclu-lendo, et contra quos- 
dam Cardinales atque antistites ex Gallis accersitos, qui Gc- 
nuensium classe Romam adnavigabant , Encium Snrdiniac Regem 
misit Qui apud Meoram scopulum ad portum Pisanum Ge- 
nuensem classem invasit, eaque subacta, Cardinales et Epi- 
scopos cepit, qui Apuliam ab Imperatore missi sunt, atque 
in carcerem conjecti. Hac injuria con.motus Gregorius Papa 
IX. Encium et Pisanos sacris inlerdixit, regnumque Sardiniae 
et privilegia ab apostolica sede jampridem Pisanis impertita 
abrogavit, ut ex Nauclero, Sabellico, Villanio, et Volaterrauo 
constat. 

Pisani tamen in ea insulae possessione, in qua prius erant , 
perstiterunt, et pro ea bellum cum Genuensibus, aliisque 
gesserunt. 

Anno 1256 Novae inimicitiarum ac bellorum caussae m 
vetera dissidia inter Genuenses et Pisanos additae sunt. Qua- 
rum origo fuit Chianus marchio et Judex Caralifanus. Is quum 
ferre non posset Judicis Arborensis opes Pisnnorum soeietatc 
innixas in Sardinin supra snas excelloro; u( pjrri potcntia se 
muniret, Genueusium amiciliam beneiicio suo provocatam sibi 


100 
adjunxit, Castelli Castri oppido i.o Judicatus Caralitani fini- 
bus illis (Joualo , quod oppidum iradilum acceperunt Ogerius 
Scottus el Jphaooes Pausanus, ea de causa cum duabus tri- 
remibus in Sardiniani uiissi ; quarum praefectus ex famijiaribus 
praetoris erat, cui in consilio additi trcs Genuenses cives 
Pesehettus Mallonius, Dielisalvus Dielisalvius, et Petrus Advoca- 
tus.quaecum octo Pisanis congressae haud incruento certamine 
victas eas capiunt_, captasque Genuam ducunt. Quibus successibus 
Genuenses confirmati, ut nullum locum Pisanos urgendi relin- 
querent, quatuor et viginti triremes de iutegro deducunt, 
quas omnibus rebus abunde inslructas Simone Guercio et Ni- 
colao Cicada praefectis Pisas mittimt. Quae portum Pisanum 
ingressae tribus oneiariis, ac oonnuUis minulioribus navigiis 
captis, iter in Sardiniam dirigunt. Eo appuJsae res tristes of- 
fendunl, inorte Chiani marchionis ab inimicis suis interfecti. 
Huic Gulielmus Cepolla avunculus successil, qui societate ac 
foedere cum Genuensibus renovato, Genuam venit, subiloque 
morbo correptus, republica Genuensi haerede nomioata , dects- 
sit.  Quae iisdem verbis testatur Folicta. 

Anno 1257 Pisaoi Comitem Ugolinum cum classe in Sar- 
dioiam miserunt , qui expositis io terram copiis, oppidum 
s. Igiae, presidio Genuensium salis manitum, obsedit, et cum 
Sardis a Mariano Judice Arborensi Pisaooruoi faulore missis 
dictum oppidum XI. kal. aug. expugnat, capit , igneque ac 
ferro foedal , et desolatum relinquit. Cujus accolae io Villae- 
ecclcsiarum oppidum confugerunt, quod mox Ugolinus invasit, 
cepit , et in suam ditionem redactum moenibus cinxit , atque 
nmnivit. 

Interea Marianus Judex Arborensis cum Castellum Castrum 
Genuensium copiis munitum vi expugnare non posset, mililum 
corona circumdedit. Quare Genuenses Nicolao Vento et Jacobo 
Nigro, ambobus ex nobilium corpore sexdecim triremium prae- 
feetis adversus Pisanos missis suppetias obsessis ferre studue- 
ruut. Duces autem isti in insequendis septem Pisanorum trire- 
oiibus tantum temporis insumpsere , ut Genuenses mililes qui 
eranl inpraesidio oppidi Caslri extrema fame vieti Judiei 
Arborensi^itemlionom fecerint. Jllae autem triremes Pisanorum 
in Sardiniam eonfiujientes , praesidium cujusdam turris et Sar- 


10 1 
dorum opeta tulac c Genuensium manibus evascre, ut ex Folieta , 
Justiniano , Interiano , et antiquis nionumentis eonstat. 

Genuenses accepto nuncio deditionis supradielae, raarehionis 
avuneulo suadentc, qui ea de eausa protinus Gcnuam se eon- 
tuierat, spemque feeerat, si auxiiiis Gcnuensium adjuveretnr, 
sesc ex Faoo Giliao pppidum et cetera amissa loca reeupera- 
turum , haud gravate dclcctain alam centum et quinquagiuia 
cataphraetorum equitum ilii decreverunt, quam Jaehino Calde- 
rario ducciidam dcderunt. Hanc Piiilippus Calderarius classis 
hujus praefectus crealus , in Sardiniam trajiciens , in itinere 
navim Pisanum magnam argcmi vim vehentem cepit. Ge- 
nuenses Fanum Giiiac introducti occultis consiiiis nonnullorum 
civium oppidi Pisanis tradendi deteclis , auctores proditionis 
cotnprehensos  horribili  ignis supplieio necarunt. ita Folieta. 

Anno 1258 Egregium Luccnsium amicitia ac fidei erfja 
Genuenses extitit officium duobus millibus inarearum argenti 
douo missis ad diiiicultates piiblicas subievandas, tot impendiis 
in res syriacas et sardas factis , totque detrimentis acceptis. 
Ex Folieta. 

Anno 1282 Petrus Ara^oniae Rex, Pisanorum, ut inquit Zu- 
rita , a.nicus, ex Africa iil Sardiniam cum mugna classe venit, 
et in ea nuncios defectionis Siculorum expectavit. ibi Joannis 
Prochytae impuisu conjuratum est in Gallos , omnibus hujus 
nominis per armatos insuianos trucidatis. Quae vis erupit ves- 
perarum hora , et ad campani aeris sonitum datum signuni 
diseurreniibus adcaedem, unde adagium illud Siculae vespcrae 
ad subitam cacdem in multos editam significandam. Acceptis 
nunciis rex Aragonius non muitum in Sardinia desedit; nam a 
Siculis accersebatur, Panormumque appiicuit iucolumi classe, et 
ex tota insula magoo hominum numero ad eum confluente , 
eorum magno favore Kex salutatur. Ita Sabellicus, Piatina , 
et Aeneas Sylvius. 

Eodem anno Pisani contra Genuenses longe alias res ageu- 
tes Corsorum animos tentarunt gentis ingenio inquietae ac no- 
vandarum rcrum perpetuo cupidae , oniuique lcvi aura spei 
ad defectionem paratae. Facile igitur fuit Judieem.a Ginciea 
virum magnae in ea insula potentiae , magnarumque elicnlc- 
laruiii , ac compiurium oppidorum dominatu fultum, ingentibus 


102 
piojsiiH.sis oneratum, ac spe majorum opum latiusquc proferendi 
domiiiaiiiiii inductmn, ad deficiendmn a veteribus dominis im- 
pelicre Hoc viro iti suas parles lr;i lucto , cujus auetorilatem 
lviiqunm Corsicam sequuturini sperarent, Pisani non jam 
euneiandum rati bellum orsi susit , idquo a parvis initiis. INam 
triremern Gulielmi a Mari Genuensis captam in Bajnnis litori- 
bus a diiobus Pisanorum navi(}iis Pisas cum praefento duxe- 
runt. Eodemque tempore Judex a Gincrca defecit, compluri- 
busque eorrogatis atque armatis hominibus Gcnuenses Bonifacii 
incolas vexare cepit, in quorum finibus arcem communivit 
latronum receplaculum , ex qua incursionibus ac latrociniis 
totam  circumjectam regionem infestam fecit. 

Monitus fuit Ginercae Judex a Geuuc ns%os , ut injuriis ti- 
nem faceret , a defectione desisteret, et de illatis damnis sa- 
tisfaceret. Qumque nollet adquiescere, Genuae confestim qua- 
tuor triremes armatae sunt, quae ducentos equites, ac quingentos 
pedites_, quorum trecenti hastati eranl, ducenti scorpionibus 
armati, vehcrent , quibus tam navalibus, quam terresiribus co- 
piis praefecti sunt Franciscus Camiila , et Nicolaus Petratius. 
Qui in terram egressi, Bonifacianis sibi adjunctis, primo ad- 
ventu munimentum a Ginercio excitatum expugnant, ipsumque 
congredi ausum fundunt ac fugant. llle Aleriam se recipit , 
inde Pisas confert, atque in Pisanorum fidem et ditionem tra- 
dit, in illorumque imperia jurat, Palmerio Mignardo J. C. 
ea de causa a Genuensibus Pisas misso nequidquam reclamante, 
Deum alque homines testante jus aperte violari in Ginercio 
veteri Genuensium imperio subjuncto. Cujus oratione Pisani 
spreta, in fidem Ginercium acceptum pedestribus et eque- 
stribus copiis armant, cum interea Gamilla et Petratius in 
Corsica Tallam, Istriam Ornanum, Roccam vallis, Contendu- 
lum castella expugnassent , totamque Ginercii ditionem octo 
et triginta dierum spatio in potestatem redegissent. Post quae 
copiae in Corsicam missae peracto stipendio, locisque captis 
praesidio firmatis, domum reversae sunt. Quare fuit facile Gi- 
nercio in Corsicam reverso cum centum ac viginti equilibns 
ac ducentis peditibus a Pisanis acceptis, atque ab illorum 
navibus vectis, loca a Genuensibus paullo ante capta recupe- 
rare. Pisani neminem sibi obstaturum rati  remigio  et  copiis 


103 
a Gonncnsibus dlmissis, rnm vijjinli duabus trireniihus, uua 
riiin ,.r.w lcclus hiil Giuiccllus S^isnnuidus Ciir.su pi opero Poi- 
lum-Yciici is oonlcndunt, exsccnsinneque facta iusulam vaslant 
ci :id ne sacrae quidom acdi parccrent, ex qua tintinnabulum 
abslideiunl. Iloc fuit inilium bcili quod atrooissimum fuit 
omnium, (juae inter hos duos populos praepotenles ^esta sunl. 
H..cc cx  Folicia. 

Genuenses niajore mole et majore, quarn in reliquis, con- 
sdio sibi lioc bcllum capcssendum statue. tes, ma^islratum 
(piinueeimviralem creanl, eui a cousiJio civitatis et a capiia- 
ncls amphssima omnium rerum poiestas mandata est. Atque 
ul omnia rite Hcrent Matlhaeus Canis cum tiiremi in Corsicam 
et Sarduuam mittitur, qui bellum cum Pisanis commissum 
tota ulraque insula  pronunciet. Ita  ex Folieta. 

Anni H83 initio, Genuenses ut par Pisanis referrent, Sar- 
dorumque arma in iilos verterent, compluribus ejus insuiac 
primoribus spe praemiorum, et veteris imperii taedio in suas 
partes traduetis, classem unius et viginti triremium bellatori- 
bus refertam, in quibus fuit Emmanuel Malaspina ab ipsis in 
gratiam aeceptus atque honorifico stipendio conductus, quem cum 
quinquaginia equitibus e ditione sua adductis in Sardnnam 
nnserunt sub Petro Arcanto , et Cacoiauimo a Volta praefectis 
ad res in ea insula seditionibus et tumultibus miscendas. Quae 
ciassis maxima detrimenta Sardis, qui in partibus Pisanorum 
erant, terra et mari intulit. / ^^^^ ^^wU^^ 

Ex altera parte Pisani non minus impigre  bellum  gerentes ^^^X^irt /a/.4«rf*~'»v» 
per eadem tempora classem sexdecim triremium ,  Roscio  Bu- c<rrf,'c*. * ^^^'",!'*rt*\ 
zacharino praefecto , in Corsicam  mittunt ;  quae  -exscensione 4.^*4*^W*'/^*wA'^T 
in terram facta , copiis Ginercii  sibi  adjunctis  circumjectam f^*j~f ! ^ J^^~ *lf£«* 
regionem Sanctae Mansae vocatam hiud exiguis cladibus va- ^^^/w*t*t 
slarunt. Sed longe  pluris Genuae aestimata est decoris  jactu- ^**** 
ra ,  cum Idesius Mallonius et Montanarus Squarciaficus noveni 
triremium praefecti adversus totidem Pisanas missi ,  quae de- 
lectain bellatorum manum  in Corsicam adversus Genuenses ve- 
xerant , mandatis nou observatis ac re malegesla, iguouiiniae 
pleni  Genuam  revertissent.  Quare  Genucnses  danmoriim  et ^4^ ' T^"/f 
)!;nominiae dolore  incensi  e  vestigio olassem  quaUior  et   U;ij    ^. JT   ^^ « ' *$$.   . 
gmla triremium ,  quarum sex tantummodo stipcudio merehant ,£^7^ /^ ^,^.^*^ 

/*-*. **j*lS+rtr%^.  *'i'Lr{*~ h* k *'**+*&*. ^m^c^U  e~#t*~Ut> «V^/A^t W4««rK   m^h  £*~<**^-m+j60F+  ^J* *t*f, 
A«ft   *   4*+n*Xm*£ «•  Wf"««»iK &**p*  Urf  *r*»"» -n«***i.Crw ^f» ' j^yftrvj***' t <C ->U**rrf<k,9t%» st/4* JenJ-ty^ j^ 
St+v  7. ***>** c^ttUk. /f *yi-m+**  -O *>&*+.  > <rvifc* , 4K+- ++^<~K /<>.t,i.»wV»^> */£*#>^«< .^**t> *~i*%nf, c*^ 


104 
reliquae volunfariae  fucrunt ,  omnibus  rebus  necessariis  in- 
Structam,  alque  haud  exigua  armalorum manu  aetate et  vi- 
ribus florenie tirmatam e  portu  emittfmt,  praefeoto  Tlioma 
Spinula, qui quum celeri  navigatioue Pianasiam ditiouis Pisa- 
nae insulam tenuisset :  primo adventu suburbia occupat ,  tur- 
rimque demolilur ,  ac  centum  quinquaginta  mortales  capit. 
Quibus rebus coufectis cum Sardiniam petere decrevisset ,  ut 
expeditius navigaret captivos , ac saucios Genuenses  cum tre- 
decim triremibus Genuam remittil. Qua re cognita Pisani con- 
tinuo ipsi quoque praevalidam classem quatuor et quinquagmta 
4^^^ *~ <*« $Aiyt'«" triremium omnibus rebus instructam, Andreotto Saraceno prae- 
T^jJk ltri'»1rJJiAj»- fecto , adversus Genuenses mittunt ; quae classe Genuensi  ad 
t* < f'dC4 4^'J,*±f''*<^~ Planasiam non inventa in Sardiniam cursum dirigit ,  Genuen- 
rrW^ ju*. Uty. )xL^^ sique classi nusquam obvia facta , ne  frustra  omnino  m  ea 
tys ,.„ f<w~f /cJMcA^j^ ioca venisse videretur , cum insulam tenuisset ,  copiis in ter- 
4,'jUu^^^ /^'/PT^r&m expositis Algarium castellum privati dominatus gcntis Au- 
tt^'*^'^f^*rtfh,'T\AQ aggreditur;  quod aliquot dierum obsidione in dcditioncm 
W^>*r^p,^    '/-^accipiunt certis paetis , quorum fides observata non esl. lute- 
\U^^ki '^r^^fea Spinula agmen  Pisanarum triremium atque navium onera- 
^^ ^af^/t   *pJJ riarum opulentis mercibus plenarum non incruenta victoria ce- 
U'U   'jucjZ^^^V^^ un(ie Gcnua habuit praeler  capiivos  viginti  octo  imlli 
\tvJZ^*.lX^''s^ marcarum argenti ; ex quibus decem  millia  inehoalae  pos 
\lZZZw~ujJZ*WJ*h<- aedificationi decreta sunt.fceterum ne Pisanorum animi  in 
\p«. $*jK~~ #2>U m*r*y»»~ renlur, quod, Genuensibul opem  ferre non audentibus, opp 
(***''»'" *j~ fo i*X"** *~ dum Algarium expugnassent,  Genuenses totidem, quot Pisaui , 
**~~ * f'^^A^^triremes armant, quibus praefectus est Conradus Auria Uberti 
-^^^.A^7^fiiius (  qiu-  mmcio aceepto classem  Pisanorum e  Sardmia re- 
ZZtr\Jl^tZJ'^^T^m in portum, qui vulgo Feiesi  diciiur ,  ad  Plumbinum 
CL i JZlI^JJZJ se recepisse , eo contendit , et portu  ingentibus  mohbus  ob- 
l^^JT^W^^ structo, obsedit. In  qua  obsidione  quatuor  cepit  naves  ex 
%*, T7JLh''f*,*~*'*~t'  quindecim, quae  in clade paucis ante diebus a Spinula acce- 
V* *„»*> ^~*c*«*~pf  pta fuga se in portum Caralitanum subtraxerant ,  reliquis un- 
y^X /< *y*'+ '*#<&* j/**»~uiec'im in terram ejectis non sine magna jactura.  Ita  ex  Fo- 
^>wJ^^/<^«**«,*- lieta consentientibus Justiniano et Interiano. 
^lfi* rft f*. TT^t   Eodem anno Petrus Remenatus Sassaritanus  Genuensium a- 
ifiJ&U ifa'«*> t*if+> V«micug a Sassarensibus  Pisanorum studiosis , urbe  propria  eli- 
^JFjfrJTl**' minatus fuiL Quare Genuenses illum in patriam restituere eu- 
£■£ tph'*** «~rJ&ni™> m»Uis triremibus et;°Piis in Sardinianiuansimseiunt, 

■^tt, TpZfr' >JfXv~~~ I  ^O— A *~ »  «***   *~~£~*  **  \r0ytf~~,  I**-*     ^ 

&irfrl„. (j,--*tS-f~t, U^py^ crU*. W^A. (<%o**~%  ^ y^ ^ fa~? 

vJLA   c~4~ fro'tr~  CL^rJL*  jLlf  <L***~-  J~*> t~f  Y^  M*y <f  ~J"~t"  "^' 


rtus 

lla- 

i- 


— 


I***4' **'**•*' >V***** *****  <U«^' •**/»'/• /a4i*h ^, !(A*v«Mn« ^^0^f'm>UTvxri'i4Uf',i( C^Ul  t'j0*»'f~Jt> Uto-yh 
r+Aoj**, yVyfjJ+r, <$p 4_U*n:  ur-**^***  'y* <\*fo° 7ouccJ y^ «#**,** KffU .  flr*'tt t Y~~+fr' yy^- 
h*~r~* *_- IfJytMrt  {^"'kc^TVt*" ^rn. fy <_HV', < A *^*t'J~j*. U. **r~Jru . ,U L.iy* 4* XM*~ *Jm   __p~*4 
f* **•—*&' r,  'pJieAfcr+ f+<* 1$ t ?*'(+*" fifci C* fitr~'fJSut  A*  uj^w%t'%rr S~J r\'J rt </>'U*~i . v&rr%< , 

P&Ll**ri t*t )-**• h'M<*~~ * /^v*r ___._/<** **~~**_A- c~ l^*~<^ >__$<__ t*X ,*»*- ■**__«.- __~ 

quae S.ssaronsium  agros  cladibus  complevere ,  ut  rrfrrunt Jm r tTj*l  *x tft 

Jnsf iniaiius et lnterianus. &_♦_*♦ 4+**2++» t V efy* 

Amio 1284 Pisani  quatuor et triginia triremibus deductis ,  VJ?4k£jJ£ ?!***£ 

quarum praefectus fuit Johanues Cavalca,  Corsicam  pelunt ,  f^^//*^.^***^.**4.4^ 

arcequc Calvi irrito  incoepto  lenlala  discedunt,  certioresque "****£ W*7"^T/ 

facti classem, quae a portu Genuensi cxicrat,  praefecto  Hen- ''%  ^ 

rico a Mari, decem navibus  dimissis  ad  quatuor  et  viffinli   j   7*1 t 

i •   • j  •    i o   i-  •    <__sL_4_--~ ~$utwtJ**+f*^*+- 

redactam,  instituunt  quaercrc,  atque  ad  lnsulam  bardiniae •v. /g !• 

...     _  .„ . V , l  , * ■ .,~~ -•:   -^,/^ 

adepli  sunt. Lmmvero benuenscs hoslem in se venientem con- .   ; ts /* 

spicati,  navi  V encta  risanorum  mercibus onusta,  quam  aa ^  ^^   'jrfljrl*  C****% 

htvu^j Talariam insulam ceperant,  incensa ne impedimento  pugnan- ^aL. 

tibus esset, certarnen non detrectantes  ad  pugnam  se  expe-  ^J^^Jfi ^**<^M^» &/~+*A 

diunt, classesque proximae faclae magno impctu , ingcntibusque **' PV /^» '&■;&•■**** nfr 

utrinque animis  sese  mutuo invadnnt:  pugnalum  est  din  et f^w/'). i-^ .*W'^ A» />i 

acriter. Tandem sub vesperum Pisani aversi sunt novem navi- y***' P*j' ^f^^^^f^T^ 

bus amissis, quarum  una a Genuensibus  victoribus  demersa , ^*^.7^2*l 4 b?17~~ 

reliquae oclo captae sunt. Ut ex Folieta Consenlientibus Justfc fTL2*T$\L*^ _. 

niano et Interiano. ^SSS^StZ^ 

Eodem anno Genuenses trimnta triremes sine stipendio mi-^T _ 77?/   ?• J 

litanles raptim deduclas , et armatas, penedtcto Zacana prae- l? ' 

tecto m hostes emittunt, qui in darduuam cursum dingit eo 
consilio, ut copiis, quas Genuenses in ea insula habebant , ** 
sibi adjunctis, omni ope urbem Turritanam, quam Sassarim 
nunc vocarnus, oppuflmaret. Cathalanorum navi in sinu Cara- 
litano capta in Tizanem portum insulae Corsicae se recepit , 
ibique quae ad destinatam oppugnationem pertinerent sedulo ^- •■■■ 
instruere coepit. 

At Pisani rati Genuam ,  ex se tanta parte virium a  classe  vy~~- • ~**"^* ^L-Jj^*- 
abstracta, defensoribus exinanitam offensuros, ac propterea si ^.X!^^^w/>*^* > **»»* \ 
eo omnibus civitatis suae integris viribus accessissent occasio-2^^^ /fo^.^^*^- j 
nem magnae alicujus rei haud desperandam, omnibus viribus/'V'." Hf^f$*r*fl*''*Y€~*'t ' 
connisi classem ingentem septuaginia duarum triremium parant;#" ' \"*^7* 
quam omni bellico apparatu ac nautico armamento instructam ^w^^^ e ^^yfn- u^t> 7 
omnique lelorum et machinarum genere refertam , onmi etiam/^fe^/^j^ '/^w^.^ i 
opulentia insignium  armorum ac vestium ornarunt,  magna  vj ^SJ^^L^^j^c^t^^  \ 
argentearum sagittarum  ac  giobomm purpnrea  fascia  veIato->««^^^^«i^jJU*^./VK^ 
rum  ia  na^es  imposita.  Classem  conscencU runt  Mauroceniis^/^f^^^-^^yWr»^.^-!^**- 
ipse praelor, Lottus Gherardcscus Ugolini filius, omnisque fere "^j^* , k«W^v« ^r^*- } 


*>/•♦ fy^fj lu^rH^a*. rf JeL~c , 3<*&/^/*<~ '™yfv.tJir*Ju<^ ef*'** >» /jfc 

^  Vrryt^  i PH*. *fi*JLf  A^ ^'cJLJyt^ ttft*. *~-w'~_* /^^  c^^X 


*A 


*&*< *»*V»h*   +rrtp*h>   tcUt+nx  AA4**rC  /tt-i*»*  f*wf<~  «, jjfUl '*4t*^  tfWZ+rr** . ??U/ v*fm , f*mX>fth 0^y*T*~K ^ 


&»+*+*& *ft Vy^y hobilitntis ae juventulis  flos, et   quidquid  roboris  "m   finibus 
tXc fVIS^Wwdr     Pisania repertum est, tunquam di nicatione uhima de 


summa 


#£*-, 'iVi 4»*^'2**>*% rtP' deuret.iri.  Cognito apparatu Genuenses Zacariam revoeant. 

A/ MtyJUf' lyfr&n  Qui  mandaio accepto consilium  Sassaris petendae omittere  in 

^^.^^S^.fc^Z^S^pt-aesenti  coaclus,  itineri  eoufesum  se dat ,  ac  Genuam  per- 

*'( -*JL*^ J*m*& f*<>^ ***&»  poslquain  Pisani , qii seorpionibus et aliis  machinis al- 

fV^i*Vvr^'lat's sagittas et globos q ios diximas contorserant ,  et  probra 

lp+6' *,  ■tfvv  /t*S±$t>  H*ulta  ingesserant arrogantibus clamaribus, abierant.  Kes mira 

yi-r  '   ^*#M*^c.^TaD annalibus tradiiur ab hora teriia ad vesperum novam clas- 

^l,Jy*^*»*/^in octo et «Juinqnaginta  riremiu n deductam. Tantam classem 

/ eVU*» Ubertus Auria, aiter  ex Capitaneis ducendam sumpsit,  Zaca- 

*j^***"-fy' "rianis navibus cum  ipso duce sibi adjunctis.  Praefectus  hosti- 

A- <)'X}1* S*<u*f^ ****** iej|j  c|assem  porquiribundus  moao  ad  dexteram,   modo  ad 

Yvjfo^ ktoiT £'c*yrP* *>** laevam fleclens Corsicam tenuit.  Ibi  cerlior factus  Pisanos  in 

4*lr--«r h J/<fJ ***(y*^sua  se recepisse,  nihil  cunctalus in iilos intendit, et  secunda 

;f*u+Jt% P Q£*£f * **iavigatione usus M ioriam tenuit, quae  insula  est  e  regione 

U^ U* *»*&#• ' V^w^ortus-Pisani M.  P.  lH.  prooul a litore. Pisani  recenti  gloria 

(    ^+Jr-Ttrn, X-w*, Portus Geriuensis , quem  insederant,  inflati, arma  repente ar- 

*4*i4/0 #k>>* /;»,ripuerunt, ei e  faucibus  Arni  erumpentes  aciem  instruunt, 

\u J*r,A, i4  "toiue propinquum hostem,  qui »e  in ipsos concitabat, invase- 

.  i-unt» Mi^mis  in.ie, et  veteri odio ardeniibus animis  utrinque 

i^l*J^ mJ+*m.*v+ ^concupPjlur>  alq :e  missiiibus prius,  iuox gladiis et hastis con- 

X f<**+- V^yf «£j   **serle  pugnatur. lnceria  tiiu st^tit  vicioria,  quousque praetoria 

^*^ Pisana a  praetoria  Genuensi  ca;»ta,  vexilloque,  quod  altera 

'^f '^l^/i   nav{s gest-abat, dejecto,  Pisanae  naves  quacumque  facultas 

fr\f.{A%*'HJk ^^^-vdata est, eilusam  fugam  can-unt,  perpaucacque  pestem  vita- 

m~ ±t LoLt-* ttjL+M*^ i-unt portu  se  includentes.  Maxima  pars depressa  est,  viginii 

' ^***.* beto a Genuensibus captaa.  Desiderata  fuisse  sexdecim  Pisa- 

/&^^%w*^^,^^,orum  trkillia 9  partim  captos,  partim  caesos,  paullo  plus , 

»ZwiX/AU^« **««• Villanius tradit.  Qia tanta oiade factum, ut Pisani in posterum 

U * K*^j»A**fc£t* ^<*y>hunquam amplius caput ad pristinam fortunam erigere potue- 

h^w ' Ww-^i <y^*,rint, ut ex Foliela, Sabellico, Volaterrano^ Corio constat. 

v~**J*«w ! ,\^.+m<*mf9***   \nno 1287  Pisani  et Genuenses jam  bello  diuturno  fessi , 

, ^,^t> rwi*^ o^A» de pace agere coeperunt, quae anno seq.  1288  tandem  ad 

h' p*~^^'f*fhdr4*+* eliect im XVI. kah  maii , perdicla est, iu haec utroque populo 

A-c£M^#X.'^S«^'MO.|^'Consentie-iite,  i° Ut Pisani intra certum tempus Castellum Ca- 

tfftim^ifi&JLm^tfr^***.^,?^ et quaedam alia  S>rdiniae oppid;>, Genuensibus restitue- 

HLA.^JwW|^.t,1ii. 2° Ut C;rsic\ui re inquerent.  3/  Ut  Genuense*  bello 

hc«^ 5«* ***** y*6* , t'£J$&i>ioi Pisaubs resliiuerenU v 

■Sl T    -     


t* 


n*Vm 


jhU**i»4 «rmjy^ l^ <A'*jL^ ftsUUCU /,^Wj |i ^u.  1/uJ t~^l*a~y /m~X* ^rr <t>\'<~r*fft 
UrUUO yih  IhUOl. *vV*. *£*( r»l*~u* c c-dt^rfn^^+rf" '****&+. .^A'A>»w «gj* f»*J»?-C^U^. ' ' 
?'T+~4r'fJ /f flv Mpt***  Pf^^r^ynm^ti^^/tVfi*^'^^^**^ *»m U ryt-yi '■&****+. * r*«*** 
,*ri*lir*"  ***< *v+<U-'/f+<*<- ***■ jjrrs^- i4k  fVft£**mb  ivffv-r* jyj mU fU* f^^'*fi++r  <" * 

'  Hisce lcgibus pax convenit ,  JTgolmo  Comitc,  el  GalluiMc 
Judice,  qui  tuin  in  summo uKjgi. iratu  loeati  rerum poiieban- ^ 
tur, aegiv iem ferentihus. Vci-cbautui- enim ne, eivitate tantae /"** * M&*j*i '#** 

mnltitndinis redilu rorroboraia, ipsorum polenlia et domiuatus r **^ *}4* /*u- 4"'*i 

iufringeretur,  eujus  impolenier exeroiti lacuiuin et 0(iium jam, ^25k- **•<%»♦   *JtfcA*'<*>***h 
cives eapere  eocperal.  Comes  ilaquc  cl Jndex,  ut rem distur-   Ijfkjfc* * /J*.^* ,vG&4J * 
barenl,  eum Pisanis piralis, qui lum erant inSardinia, oocul-j,> ^lk fAh-rt"^ - *J~£*- 
te  egerunt,  ut  res  Genuenses  vexarenl;  quod  illi  unpigre '"T-fl,rfiftt^Mffe" *****+' 
exscqui inslituerunt eircumjecto mari excurrentes , ac  praedaa y^^^^^i^t^ ,Y^^t 
navium et rerum Genuensium agentes. Turbavit ea res animog ^ ('&+j&e>ft' \**Jt+4+** *\ 
Genuensium,  missnsqne esl ea de causa  Pisas Niculaus Petra^ ^-L^yC^ *q*&* ' <-"fu'***i 
tius fidem pacis violaiain conquesium , damnumque refici peii-  &'***■& fcrrwPm 4* (f***- 
tum.  Piiftcforofl Pisaium culpam a consilio publico avertere, et £* hJLJj' *s t f/*rf'*//r~t 
rem comibus verbis extraxerext^eterum eadem  res  longe  a- ^rr^f^J^ **V '* tftH^m". 
criora  odia Pisanorum  in  Ugrdinum  aceendit.  Conspiralione jC^J^ £rW** »' i**bjrtf'' 
igilur principum adversae factionis, cujus auctor et caput fuit   *^v**>r <Vr*7 * 
Rugerius  Ubaldinus  Archiepiscopus Pisanus, captus esl  Ugo- Jf.j» ^»^yi ■iL*f£ **&< *'** 
linus. Qua in re Pisani  immanis et execrandae saevitiae faci-vM^^ fai>fL /»r*** JSflf*- ■ 
nus ediderunt, parvulis ejus filiis cum palre in  turri  inelusis g^^A 4^'»J*v**+*2A+1'* 
absque alimentis.  Ita  ex  Foiieta,  cui  consentiunt  Villanus, /«^^^^V '^ •^*7'<M,/r : 
Justinianus,  Platina,  et Sabellicus. il/fe^^H*^**^  ^0*  \ 

Anno  1^589 Luchettus  \uria cum classe qualuor  trircuii.jm ^'^..('m^mJ  (p ovt 
myoparonis, septem taridarum ,  ac  nonnnilorum  minuiionuii f^4r*Uv'tJi4u ****** *'f 
navigiorum cum pedestribus et equestribus  eopns   miss i>  ai^  ^J^wi^», *9"f*** * 
ad recuperanda loca a Judice Ginercac per tempus belli, euru Cufe J&W '''"**' '***'    - 
Pisanis gesti illis auctoribus , occupata.  Pacta pecunia ea  de  hyJ. ^^^v*^f^y'.t^f^' « 
caussa a Pisanis exaeta;  cedenieque Judice cum nonnihii  ini- ■i^i^fh^-*^'*y/t^*fr '\\ 
tio restitisset,  nonnullisque  locis, que  retinere non poterat ah a&&C€&h'6^fcS".^M*' 
illo incensis,  Luchettus ioca amissa deinde recuperavit,  quae  iJt-iA+iftfaCTi*** •'**'?'' 
fuerunt arx Lulmetum,  Roccavallis ,  Ginerca, Islria,  quam  fi- i\4i* %*++ *+Zr»~** '< 
«luciariam jussu publico  Nicoiino  Petratio dedil,  exercituque 4^r*. $*/*+**' *** fy1' 
paullum  refeeto  \leriam contenlit;  m quam  urbom  inductus ^,*^»'A*^e^, v 
est a  familia Coriingorum, eujus  princcps erai. Episcopus ipse iU**** ***4*'(''0'> ** ^f^^^f 
Aleriensis,  quae ^ens in fidc  crga popuium  Genuensem  per- f*#* tp*****' *> ****** *>+{"** <t 
peluo manserat. Deindc Peirnm-laiam pctiit,  ubi Uguceius  ge- *. '/?< lOf^i* **'*'+"** ^ 
ner  Judicis oppugnalioucm  expectavit, nec haud diu susjinuiu /*^*-% ^t*> •/**■*'***>«*/  j 
Postea  Luchettns  arnia  eircumfercns domino.s  Bagnacae,  Maiv -*4h<"" C*4fn ** 
chione.ii Viridis,  Joanncilum  Loretum   Episcopum  Marianenr *~fK / y****** '/^f"'*! 

M^*  Unfu~ A*t'l*  OU.A:  /^ftor* .^^^ ,*un «*+,'** »W^*» *** fP*** * 
^tJLL f*f>/rr tv^f^JL %<U C^U \***~**~<rl *A+~'W* ****£»* * r*+r.y *4<^ ^ 

fcym*. i*4&t„ € fJL4'H *«U<jr~l<: L*^ 

W^* *€4U. (U&K p£*~U~  f*+*4^  <_ fr~ JO  «^rrv 'Hyrtimu. K ' <CfvUU~r* f J ^t  tytS**' «***' ^ r~»'/f r*- 

f**+U?) c4U*-U  W„-~JL^IU +L~L ^ ?+"?* "t *i»'t*VM4 > y^JU  #y*L, ^aJ^/*'^^ i»# 

V/. ',-»»y,  .   t  *  / ... .,.,*-&*'   _z_*  'J*  +L  .,jA-  traSc *4'i*rCb  1~~<M* t*r~rU  io^v  f~c4-rv<    ! 


*f*~£ 


=?* Wr* IrfA orfc t< '*' tjp*%»+ t+J!4*~*rM ItAtfitrt *>YX*'*>* h +*}* U*>**"' *+&• cjh, */«^'^ 
~US rUt*. (UJLk fJZrU f-^UL. %_ fr~yO '**#*> 'U<hc4>~ r\ ' tf+XU+r* jjM ti;1%Mi«*t»*r~~~Jt*+ 
«+UtJ C4UJ± W^~J~*'U J~rJ ^ ?"¥?* «*»'+«#** > ^rM &yM~ Sf^fi^yr" * 
^V^Wr  rM%A*<**f< ^W^M  ^  ^*r\  "'"f f~~<rf> ~~+rr  U ^  /W^* 


ftu^U^ ,YCc**£t (fr^**^V 6**Tl&(*~ <*'#** '* /^^m. .  A(>L~l'+''<>*xa'*<J> ^* **i'*u~< *'( **»+y 


^y^Jp&r&t? sem , qm omnes  contra  remp.  arma  tulerant , m antiquam 
diliouem et obedieiitiam  redegit.  Quibus  rebus  confeclis , in- 
"* sulaque pacata, Luchetlus se  Bouifacium subduxit,  ibique  e- 
*$*** ^^ A xercitum dimisit. Qua re cognita Judex novis motibus excita- 


4 


■ '**"*■ *j?" ^ *f*>v5S  ^*-18' omni °Pe contendil se  in giatiam restitui. Repudiatus est; 

.'/~cum bominis postulata minus aequa visa fuissent.  Ex Folieta. 

:,f^*&    Interea in Sardinia Genuenses Castellum Castri, et alia op- 

***pida a Pisanis promissa ex conditione pacis, hucusque habere 

nequiverant,  et  aequissima  Pisanorum poslulata reique publi- 

^u^JstV^ ''t#**—*K / fA^cae utilia et perhonoriiica repudiarunt,  cum  de  illis  ingens 

wJU*W*#> *x/+»4*++*iL  in consilio fuisset certamen.  Petierant  enim  Pisani,  ut  dies 

¥(' C*r,ui. p*~y? 4»*ft* *  arcis Caralitanae, qui appetebat, ex conditionibus  pacis  tra- 

jh^r^'ft'u^* /tt^i^f^^ dendae in annum prorogaretur; cavebantque reip.  traditione 

h( iffttrU ; #^A^>*i£':nonnuIlarum arcium in  ipsa insula Sardiniae , ac turris Portus- 

*****\ *- f* jfcl*** t*'"**- pisani , arcis Gorgonae, ac quinquaginta obsidum;  ad hoc re- 

y~t«Jh*ft>* v? Uy**+> /f*>  liquam pecuniam debitam numerabant. Postulabant hoc Pisani , 

nv*^*** /h ^*»'<tfpvr»»c * ***v quia dux arcis Caralitanae illam Genuensibus die  praescripto 

m»*\»***V **'<*/••/ «n^**».tradere non poterat. Impediebatur enim a Pisanis, qui in Sar- 

■Wt» a. JL^rfr^ &*«**+■ dinia Gherardeschis favebant. Guelfus enim Litiae comes Ugo- 

/tv u^mulJiVi |4 ' ^ lini fihus, audita patris ac fratrum nece, a rep. deficiens munivit 

$*/Z$*ffi $fr\* 0PP'da  Villae ecclesiarum ac etiam  Domus-novae  cum caslns 

?< u&<*'m  C> tLi- ^aratu'' i» Gioiosaeguardiae,  et Aquaefridae, et proximis subur- 

» i ;'-  fT^ biis. Interea Comes Lottus, alius miseri Ugolini fihus, condu- 

* ._   ctis ex Italia militibus fratri  auxilianus, ac paternae injuriae 

A*y    S^^/f ul101* sua ju,a armis tuebatur. 

^* /!**? rt'*    '' f^t4f*  Hisce incommodis ut mederetur, Comes Nero a Pisanis  in 

^^^^^♦^/^^•^j^Sardiniam missus fuit, qui cum  Mariano  Judice  Arborensi , 

«^w»WiJj&x W^r Pisanorum fautore, armis conjunctis obsidet in  primis  oppi- 

% ' ^putiM^t- Afr><nr4rv^lim Domus-novae, cujus arx statim capta fuit a Lupo  Lam- 

berlino, et centum sagittariis Caralitanis tradita, qui eam te- 

nerent. Sed iis ad unum mox trucidatis,  Domus-noviani  cum 

ceteris  quotidie  velitantes animis crevere praesertim in  sub- 

sidium adveniente ex Villa ecclesiarum Comite  Guelfo,  cum 

multis copiis. Ei vero obviam facti Judex Marianus et Comes 

Nero ad praelium  adigunt,  fortiterque  pugnantes  superant , 

fundunt,  et capiunt. Quod ubi  Lottus novit,  deditione Villac 

ecclesiarum, et alioium locorum  fratrem praestantissimae pie- 

tatis exemplo redemit; quem poslea apud Seplem-fontes gra- 

•->-  ^. 


109 
vi fehri correptum amisit. Nec diu ipse Loltus tot adversis 
supcrslcs fnit. Quare Judex Marianus, et Pisaui oppida Villae 
ecclesiarum et Domus-novac moeniis nudant, et exercitum di- 
mitlunt, hrmatis antea praesidio castellis, et oppidulis, ut re- 
feriuit antiquus codex MS , et Hispani  auctores. 

Anno 1290 quiuu Pisani promissa non facerent , neque ar- 
cem Caralitanam ex pacis conditionibus traderent novo bello 
a Genuensibus petiti sunt. 

Anno 1297 Ninus Gallurae Judex Ugolini saepius memorati 
nepos a Pisanis exulare coactus  in  Sardiniam  cum  exercitu  tA^,  11«'$  f~ ^—^ 
venit, et foedere inito  cum  Sassarensibus,  cum  Marchione  ^^/a<- *ui««w- ytUt*~* 
Malaspina , et Branca de Auria, bellum parat in Judicem Ar-  ^,^^^*'^ 
borensem, et  citra  pontem  fluminis  Thyrsi  non  procul  ab  fes^^ +* ^y *£~r"1 
Oristagno castrametatus hostilibus  incursionibus  omnia  incen- 1 'ry*K*n* 

diis  et  rapinis  vastat.  Deinde solus oppidum  Marae Arbarei *^y cAu*&a<y, *** T*~/- 
invadens ,  capit et vicina loca  populatur;  praedaque  onustus "* &<  4** o**^c >»**-*- 
in Galluram metu praevalidioris inimici jam adventantis regre- 1^**^~ i^+^^ty^f^ 
ditur, iisdem auctoribus referentibus. ^t^f^ iT^JZ^ 

Anno  1299 quo Genuenses  a  bello  Veneto ,  inita  pace ,  ^^^^^^Ta^f    **-- 
quievere , veriti Pisani ne illi molesto  negotio  liberati  arma '^"l ^"IJ ~T-/&^U~ 
in  ipsos verterent, ob non  servatas  pacis  conditiones,  cum  ^/4T**r ^'/XH 

impares se sentirent, compulsi sunt  inducias  a   Geuuensibus *^ 

in viginti septem annos redimere, urbe Sassaris Genuensibus,; t   ■**++-' fj+^" 
et omnibus, quae in Corsica tenebant, relictis;  ad  hoc  cen- ' 

tum triginta quinque millibus librarum  Genuensium  pro  im-/,w ^T*^ *rtA 

pensis in belium factis, persolutis,  ut  ex Folieta, Justiniano,>    ^^f^^S^J^Htr**. 
et Villanio constat. y^K»mJ^r ' " " 

Ceterum Sassaris urbem nonnisi pactis,  et  concessis  prius  ^* a^jJiLCJ 
quibusdam privilegiis, datisque immunitatibus,  habere  potue- **uJr*t*^fy 
runt Genuenses, novaque statuta condita fuerunt, quibus inter» *~"~ViJ7  4^ 
cetera sancitum fuit, ne ullus Pisanus in urbem admitteretur,     J^ * 2h'<~ /v* 7^Uf 
nullumque subsidium Terranovanis darelur: urbem autem ipsam 
Potestas  moenibus  et  fossa circumeingere  teneretur,  ut  ex 
ipsius civitatis Sassaritanae  monumentis  in  archivio  conditis 
constat. 


110 

Ees  Ecclesiasticae. 


His temporibus, quibus Genuenses de jure Sardiniae el Cor- 
sieae cum Pisanis certarunt, lis orta fuit de jure episeo- 
porum inaugurandorum. Nam anno 1119 ulerque populus Cor- 
sieae Episeopos apud se conseerari voiebant, Sigonio, Fofieia, 
el Interiano referenlibus. Quare anno H20 Callistus 11. e Pan- 
nonia Rotnam iter agens eos voluit Pisis componere; nec 
inoduui inveniens rem in aliud tempus distulit; et Pisanis , a 
quibus receptus liberali hospilio fuerai, donationem Sardiniae 
ampiissnnis tabulis confirmavit, et, ut inquit Voiaterranus , 
insulam illam de novo concessit. Anno deiude 1125 idem 
Callistus q:mm concilium universae Ecclesiae Romae haberet 
( q lod est Lateranense l. ) orutonbus utriusque populi , ac 
Corsorum in urbem evocatis , caussa cognita, judicium de 
inauguratiooe Episcoporum de concilii assensu tulil; quo ab- 
rogatis omnibus iis, quae secundum Pisanos antea decreveral, 
jus onane Episeoporum inaugurandorum utrinque populo abju- 
dicatum ad Pontifices Romanos in posterum revocavit. Quod 
Pisani aegre ferentes, ne commeatu quidem petito, indignabun li 
ac frementes Roma excesserunt, et ballum contra Genuenses 
instaurarunt anno sequenti, ut ex Folieta , Interiano, et Si- 
gonio constat. 

Anno 1152 Innocentius II. finem hujus discordiae imponere 
voluitj et ut inter Pisanos ac Gen icnscs tirmior atque perpe- 
tua pax esset, in primis Episcopum G^nuensem ab obedientia 
Archiepiscopi Mediolanen. exemit, et Archiepiscopi titulo deco- 
ravit, eique dimidiam Episcoporum Corsieae partem subjecit; 
qua dignitate primus usus est Syrus: postea Pisanam Ecclesiani 
fecit metropolitanam, et alteram partem Episcoporum Corsi- 
cae, ac etiam Populonien. in Italia, et Civitaten. et Galtellinen. 
in Sardinia Episcopos illi subposuit, ut ex Sigonio, Sabellico, 
/Enea Sylvio, Blondo, Villanio, Zurita , et epistola lnnocentii 
Papae III. constat. 

Anno 1155 Hadrianus IV. amplissimo chirographo ea omnia 
firmavit, et Pisano Arehiepiscopo primatun Turritanae pro- 
vinciae concessit. Idque postea auctoritate aposlolica  infrascri- 


111 

pli Pontitivs ndprohnmnl , nempe ann. 1160 Alcxaiider 1(1. 
anno 1188 Clemens 111. anno 1 19c2 Celcstinus Hl. auuo 1199 
Inuoeenlius  1(1. 

Ilic lnnoeeuiius priuiatum Ecclesiae Caralitanen. el Arboren. 
II h \\i\o Lanfraneo Archiepiscopo Pisano , ejusque suecessori- 
bus eoneessu. 

Le^alio.n m quoque Sardiniae , qua prius usus fuit anuo 
1074 Papilionen. Episcopus , coucessit eidem Praesuli Pisano, 
auno cireilcr 109«'). Urbanus U , eaniq ic ititrascripli Ponliti- 
res eouhi iuarunt, nempe ann. 1132 Innoeentius II; ann. 1 1 15 
Eligerritls 111 ; ann. 1:255 Vnasiasius IV ; ann. J 1 9 1 Caelestinus 
III; ann. 1198 (nnoceinius 111 , qui Ubaldo Piisano Archiepi- 
scopo in hunc modum scripsit. 

I N N 0 C E N T I U S  EPISCOPUS 

Seivus Seivonun Dci 

Venerabili  fralri  Ubaldo  Plsano  Arcbiep.  ejusque  suceessoribus  canonice 
substituendis in  perpeluum. 

«  Si Siia  cuique jura illibata servamus, et eos,  qui  iti Ec- 

w clesia Dei  pro  iijjuncto sibi officio el devotione sincera plus 

« aliis elaboranl, digna retributionis vicissitudine diligenlius a<5 

« spccialius bonoramus, quod  nostrum est juxta commune de- 

« biium sicut debemus exequimur ,  et  Apostolicae Sedis ho- 

« norem inlcgre cuslodimus. Proinde quum fel.  mem.  Prae- 

« decessor Noster lnnocentius Papa de  discordia  et  guerra , 

« quae inler Pisanam , et Januensem  civitates extitit , multas 

« hominum elaJes et Christianorum captivitates inumeras pro- 

« venisse considerans utriusque partis saluti tam spiritualiter , 

« quam temporaliler paterna sollicitudine studuerit providere , 

« atque pro bono pacis et recompensatione episcop ituum , quos 

« utique a praedecessoribus nostris Rom. Pont. Eeelesiae Pisauae 

« in insula Corsieae concessos, a praedecessore tuo bon. mem. 

« Archiepiscopo  Huberto  accepit,  in Galhtriensi Judicatu  duos 

« episcopalus G iltellinen  videlicet et Civitaten. et Populomeit. 

« episcopatum sibi ct suis successoribus, ct per eos Ecclcsiac Pi- 


1T2 .    . .  . 

«  sanae concessit , et metroplitano jure snbjecit , Nos qui  m 
i  Sedis Apostoiicae adminislrationem disponente  Dommo  sibi 
«  successimus, eamdem concessionem nostrorum  bon.  mem. 
«  Adriani ,  Alexandri , Clementis ,  et  Gaelestini  PP. vestigus 
k  inhaerentes, auctoritate Apostolica confirmamus ,  et  ralam 
«  manere censemus. Praedecessorum quoque nostrorum vestigns 
«  inhaerentes vobis primatus honorem  Turritanae  provmc.ae 
«  confirmamus. Ad majorem etiam honoris cumulum  Pisanae 
«  civitatis, ut Pisana Ecclesia cum universo ejusdem civitatis 
«  populo in fidelitate atque devotione sanctae Rom. Ecclesiae 
«  jugiter perseveret, et in ipsa quotidie augmentetur. Pro de- 
«  voiione quoque et honestate tua, frater Hubalde Pisane Ar- 
«  chiepiscope, personam tuam, et per Te Pisanam Ecclesiam 
«  ampliore munere volumus decorare. Tibi ergo, tuisque suc- 
«  cessoribus primatum super Caralitanam et Arborensem pro- 
«  vincias datum concedimus , et auctorilate Sedis Apostolicae 
«  confirmamus, ita quidem ut eos ad concihum vocandi, ex- 
«  cessus eorum corrigendi , et in doctrina  Apostolica  conhr- 
« mandi,atque cetera omnia, quae ad jus pnmatus pertineni , 
«  in eos exercendi habeatis liberam facultatem. Verum tamen 
«  supradictarum duarum provinciarum  Archiep.scopos ad con- 
«  cilium non vocabitis Pisas  sine  scientia Poiitihcis Homam : 
« super Turritanam vero provinciam disrnitatem pnmatus, sicut 
«  a praedecessoribus nostris Ecclesiae  Pisanae concessum est, 
«  habeatis. Legationem quoque Sardiniae a praedecessore no- 
« stro Papa Urbano praedecessoribus tuis concessam ,  et  tel. 
«  mem. Innocentii , et sanctae recordationis Eugenu, Anasta- 
«  sii, et Caelestini Romanorum Pontificum pnvilegns in per- 
petuum roboratam, Tibi, tuisque successoribus , praesentis 
scripti pagina confirmamus, et confirmationem ipsamratam, 
« et inconvulsam perpetuis temporibus decernimus permanere. 
Denique ut Pisana civitas, quae favore caelestis numinis de 
inimicis christiani nominis victoriam frequenter obtiniut, et 
« eorum urbes plurimas subjugavit, amplius honoretur, equo 
«  albo cum navo albo in processionibus utendi ,  et  crucem , 
« vexillum scilicet Dominicum , per subjectas vobis provmcias 
«  portandi , et per spatium illud Volaterranensis  episcopatus , 
« quo de Pisano Archiepiscopatu  ad Populon. transilur,  l»hi 


113 
vt ei tuis successoribus licentiam damus. Pallii quoque usum 
« fraternilali tuae concedimus, ut videlieet secundum consue- 
« tudinem Pisanae Eeclesiae perfruaris , et in consecratione 
« trium episcoporum in Corsica , Aleriensis videlicet, Adja- 
« eensis , ct Sagonensis , ac praediclorum duorum in Sardi- 
« nia , et Populonicnsis cpiscopi , quorum melropoSitanus 
« exisiis. Si qua igitiir in futurum eeclesiasliea , secularisque 
« persona hane noslrae eonslltulionis paginam sciens conlra 
« eam temere venire tenlaverit ,...». Dalum Lateraui per 
manum Rainaldi Dom. Papae cancellarii vicem agentis ind. 1 
Incarnat.  Domin. anno 1198  pont. nosfri an. prim. 

Ab eo lempore praesules Pisani Sardiniae primatum et le- 
gationem babuere usque ad annum 1240 , quo S. P. Gregorius 
IX. regnum Sardiniae a Pisanis ob sacrilegium contra Cardi- 
nales et Rpiscopos ad conciiium , nt superius diximus, euntes 
ab eis perpetratum , ademit , ut Volaterranus , Sabellicus , et 
Vilianius referunt. Oua lempestate bosee bonores amisisse cre- 
duntur Arcbiep. Pisani ; quod eam legationem Arcbiep. Tur- 
ritanum postea habuisse Iegimus in aniiquo MS. Codice , in 
Ecclesia Usellensi recondito, in quo apparet Prosperum insi- 
gnem Arebiepiseopum Turrilannm ea usum fuisse. Hic enim , 
anno 1255 omnes Sr.diniae praesules aceersivit in oppidum 
Bonarcadi , ubi synodum celebravit , atque unam supra tri- 
ginta constituliones sancivit. In quo consilio imrascripli anti- 
stiles euitere , nempe Arebiepp. Turrilanus , Caraiiianus , et 
Arborensis , et epp. Terralbensis , Suellensis , Sulcitanus , Ci- 
vitatensis , Usellensis , S. Justae , Plovacensis , Doliensis , Ot- 
tanensis , Sorrensis , et abbas s. Mariae de Saccargia Ord. 
Camaklulensis. 

Anno 1265 Arcbiepis. Turritanus fuit legatus Apostolicus 
Sardiniae , ut in annalibus Genuensibus refert Justinianus , et 
Inlerianus. 

Anno 1305 Raymundus Episcopus Valentinus fuit Iegatus 
Sardiuiae et Corsicae. 

Anno 1504 , VI. id. jun. Benedictus Papa XI. eam legatio- 
nem, el per triennium deeimarum pereeplionem ex suis regnis 
concessit Jaeobo II. Aragoniae Regi , quem prius Sardiniae et 
Corsicae regein ereaverai , ut  tradit Zuvita libr.  V.  eap.  65, 

/6 


114 

Anno 1526 Johannes Ursinus fuit legatus Sardiniae et Cor« 
sicae ,  teste Villanio. 

Post haec nuiium aiium legi habuisse primalum vel legatio- 
tiem Sarcliniae et Corsioae ; sed ejus loco institutum fuisse 
0;ficium Judicis gravaminum et appellationum , de quo infe- 
rius , suo loco ,  dicemus. 

Hac tempestate , qua Pisani dominatum in Sardiniae tene- 
bailt , anno nempe 1088 pretiosa corpora ss. rnm. Ephysi et 
Potiti , quae in Nora Sardiniae urbe intra provinciam Carali- 
tanum diu conquieverant , subtracta fuere , et Pisas magno 
Sardorum moerore translati, ac in Basilica s. Mariae decenter 
collocata III. kal. scpt. ut in eorum vitis el translationibus 
in  archivio Pisanae Eeelesiae condiiis constat. 

x^nno 1227 corpora beatorum Trani et Nicolai anachorita- 
rum , monitu B. M. Virginis > fuerunt in Loco-Sancto Gallu- 
rensis provinciae reperta , eoqne in loco tria ternpla a Sardis 
constructa , quorum unum B. Mariae , alterum B. Trano , et 
tertium B. Nicolao, dicata fuere, multisque bonis locupletata, 
et indulgentiis a Johanne , Cardinale Avenionensi , Papae Ho- 
horii II. legalo , decorata sunt , ut in dictarum ecclesiarum 
MS. Codice, a Ludovico Episcopo Euiporien. et Civitaten. ad- 
probato , conslal. 

Ea etiam tempestate s. Dominicus Calaguritanus in Corsicam 
veniens oratorium in ecclesia sanctae Pacis condidit anno 
circiter 1220 ut refert Cyprianus Manenti. Quare etiam ia 
Sardiniam propinquam insulam commigrasse , et conventum 
ordinis Praedicaloru.n , a se recens instituti, construxisse cre- 
ditur. Fuerunt enim in Sardinia non multis post annis celebres 
Conventus frairum Praedicatorum, et fratrum Minorum s. Fran- 
cisci , ut ex multis monumentis constat. 

Praeterea Genuensium et Pisanorum temporibus insignes in 
ecclesiarum regimine fuerunt infraseripti Archiep. 

In Provincia Turritana — Ecclesia Turrit. 

Anno 1065 Simon ..... Archiep. Turritanus. 
1075 Conslanlinus de  Castra  Arcliiep.  Turrit.  a  Gregorio 
Papa VII. Capua consecraUis ejusque Iegatus in Sardinia. 


1090 Christophorus Archiep. Turrit. 

1117  Viialis Tola Archiep. Turrit. 

1156  IVIanfridus  Archiep.  Turrit. 

11^)5 Atho Arohiep. Turrit. 

1155  Petrus de Canneto Arcliiep. Turrit. 

1 1 i 6 Albertus Monachus Montis Cassiui Ord. s. Benedicti 
Arch. Turrit. 

1230 Opizzo Genuensis Archiep. Turrit. 

125^ Prosper Archiep. Turril. Sardin. et Corsicae legatns , 
qui praefuit Conciiio Bouarcadensi, in quo praeler alia con- 
sfitutum est, de sanctis non canonizatis, et de reiiqois tollendis 
inconsulto Pontif. expositis, et de demolitione ecclesiarum ipsis 
erectarum ; quod decretum dicitur a Pontifice confirmatum et 
exeeutioni demandatum. Hic primus fuit qui coepit Sassari 
morari. 

1278 Torgotorius Archiep. Turritanus. Hic Archiepiscopus 
VIII. kal. octobres quatuor parochiales ecclesias , nempe s. 
Catharinae , s. Xisti, s. Donati, et s. Apoilinaris in urbe Sas- 
saris erexit , consentiente Petro Fara plebano s. Nicolai in 
in eadem urbe. 

1295 Theodosius de Pisis Archiep. Turritan. Hic condi* 
dit sacellum quod est in aedibus Archiepiseopalibus, ut ffoset 
lapis ad fores positus Annn Domini 1313 tempnr?. Dom.^ 
Bonifacii Papae VIII, Pater et Dominus Theodosius Ar- 
chiepiscopus Turritanus , natione Pisanus , fecii jieri istam 
ecclesiam ad honorem B. Andreae Apostoli 

Ecclesia  Plovacensis. 

1090 Jacentinus Episcopus Plovacensis. 
1156 Constantinus Persicu Epis. Plovacen. 
1187 Conslantinus De L»lla Epis. Plovacen. 

Ecclesia Bisarch iensis. 

1102 Constantinus Madrone Episcopus Bisarehiensig, 
ll^o Marianus Thelle Episc. Bisar.chicn. 
1174 Johannes Thelle Epis. BisarcVien, 


Ecc lcsia  Emporicns is. 

1165 Comita Dc  Martis Episcopus Emporiensis. 
1187 Petrus De Martis Eps. Emporien. 

Ecclcsia Sorrcnsis. 
1153 Johannes De Sarga Eps. Sorrensis. 


vZL t^^J+^.tff***  In Provincia Arborcnsi — Ecclcsia Arborcn. 

'?##»« ^r 4 A' kfpm'*U   iMffi Theodinus Archiep. Arborensis. 

1182 Comita De Mare,  dictus  etiam  Comita  De  Lacone 

t,r**+*  >»* »•#<**  ottT* t0**   a    . . »   ■ 

' & ****** 4** !u*   Archieps. Arbor. 

*y  T?   ,     j! %J,     1193 Justus nalione Genuensis Archieps. Hic varis crimini- 
^ *   r*r»* \yU$ accusatus, ejusque causa ab lnnocentio III. Archiep.  Ca- 
u ralitano, Archiep. Turritauo electo, et Episcopo Sorrensi com- 
^/^Vm missa   r^.rj^ 

*ff*+ti+fu' ,U*U~»,^«»«* 1^28 Torgotonus De Muru, Archiep. Arbor. Hic templum 
^^^/'^^^^^t^^^maximum metropolitauae Ecclesiae, auxilium praestante Judice 
****» fuStdU W* hyJf. Mariano , construxit. 

'nt4*U*<'+Arrtsrft'nXc iJf*+~ 


I 


Ecclcsia  Usellcnsis. 


***  1193 Comita Baie Episcopus Usellensis 


r 


u \*JL»sd% t&fJt. 


1234 Johannes Marras Eps. Usellen. 

Ecclesia S. Justae. 


1185 Ugo Episcopus s. Justae, qui a Judice Arborensi 
missus est ad Imperatorem Fridericum Barbarossam, ut Bari- 
sonem Regem Sardiniae crearet. 

1196 Slephanus Eps. s. Justae. 

122# Pelrus De Martis Eps. s. Justae. 


117 
Ecclcsia  Tcrralbcnsis. 

1 l \\ Mariaiius Episcopus Terralbensis. Hic insignem s. Peiri 
Tcrralbensis Ecolesiam Cathedraiem iabricandam euravit , uti 
c\ inscriptione , quac super ejusdem jauua visitur, fit mauifc- 
sium. yfimi Domini cum millc et ceiiium quadra^inta qua- 
tuor currerent, maii die dccima, Episcopus Marianus liaec 
posuit Liniina. 

1195 Marianus II.  De Zorrachi Eps. Tewalben. 

1254 Gontinus ( Conslantinus )  De Sueigo fips. Terralben. 

In Provincia Caralitana — Ecclcsia Caralit. 

1150 Petrus Archiepiscopus Caralitanus, qui ab Honorio 11. 
R. P. concessa habuit Pallium, et Clcricorum decedentium 
spolia; et restauravit ornaviiq.ie Ecclesiam s. Anliochi de Sul- 
cis, ut docet haec inscriptio, quae in eadem Ecclesia legitur. 

AULA . MICAT . UBI . COKPUS . BEATI . SCI 
ANTIOCHI . QUIEBIT . IN . GLORIA 
YTRTUTIS . OPUS . REPARANTE . MINTSTRO 
PONTIFICIS . CHRISTI . SIC . DECET . ESSE . DOMUM 
QUAM . PETRUS . ANTISTES . CULTUS . SPLEJSDO 
BE . NOBABITQUIS . MARMORIBUS . TITULIS 
NOBILITATE  . FIDEI . DICATU . D. XIII. KAL. FEBR. 

1163 Bonitus Archiep. Caralitanus. 

1185 Ricus Archiep. Caralitanus, qui ab Innocentio III. R. 
P. ad multa dissidia in Sardinia orta eomponenda electus est, 
et caussa  Archiep.  Arbor. Jusii commissa est. 

1259 Leonardus Romanus Archiep.  Carai. 

1296 Jacobus De Abbate Archiep. Caral. 


m 

Ecclesia Doliensis. 

1069 Vigilius Episeopus Doliensis. 

1112 Benedictus Monachus Coenobii  s. Victoris Massiliensis 
Ord.  s.  Benerlicti  Eps.  Dolicn. 
1165 Roclulphiis Eps. Dolien. 

Ecclesia Suellensis , seu Barbariensis. 

.  .  .  s. Gregorius Episcopus Suellensis 
1112 Johannes Eps. Barbariensis. 
1163 Petrus Eps. Barbarien. 

1220 N. N. Eps. Suellen. a Canonicis Caralitanis hoc anno 
m Archiepiscopum electus. 

Ecclesia Sulcitana. 

1083 Raymundus Episcopus Sulcitanus. 
1112  Arnaldus  Eps.  Sulcitanus. 
1165 Aymo Eps. SulciCanus. 
1206 Bandinus Eps. Sulcitanus. 

Judices Sardiniae. 

Judex Sardiniae unus tantum fuit olim, qui regio more 
insulae dominabatur, a Romanis Pontificibus constitutus; quod 
ex Leonis Papae IV. epistolis, superius recitatis , liquido con- 
stat. Anno tamen 1050, quo Pisani, Saracenis devictis insulam 
occuparunt, omnem terram in quatuor partes divisere, Turri- 
tanam videlicet, quae Logudorus etiam est dicta, Caralitanam, 
Arborensem, et Gallurensem, singulisque partibus singulos 
judices ex primoribus civitatis suae familiis praefecerunt , ut 
ex Christophoro Landino , Sigonio, et Volaterrano constat. 

Hi quatuor Judices paullatim temporum progressu reges 
facti sunt, et eorum primi fuere Judices Logudori et Caralis, 
qui regium nomen sumpsere, ut inquit Maynoldus. Nam Leo 
Cardinalis Osiiensis, sedente Alexandro II. circa annum 1060 


m 

nommat duoa Reges Sardiniae, nempe fiarisonem, et Torqui- 
tomun, quorum quidem unum Logudori, altcrum Carahs e- 
gem fuissc IVIaynoldus docet, cum Barison Arborea?, et H; n- 
ricus, seu Heneius Gallurae primi Reges, longe postea fuerint, 
ut suo quidem  loco dieemus. 

Ab his omnibus Sardiuiae regni titulus usurpabatur, quam- 
vis eorum quisque nonnisi unius quadrantis dominus essel. Quis- 
que modo cuin Pisanis, modo cum Genuensibus foedus habe- 
bat. censumque sive islis, sive illis, omnes pendebant, ut e* 
Justiniano, et anliquis MSS. codicibus, vulgo Condaghes di» 
ctis, constat. Practerea osnnes hi Judices obedientiam et fide- 
litatem per jusjuranduro Rom. Pontificibus praeslabant. Cumque 
sucetssu temporis, illud praestare omisissent, Gregorius VII- 
anoo eirciler 1075 Constantinum de Castra Arehiep. Turrit. 
ad eos legatum misit, cum suis literis dat. Capuae idib. oct. 
in huuc modum. 

GREGORIUS  EPISCOPUS 
Seivas Servorum Dei 

Mariano Turrensi , Honroco Arborensi, Honroco Caralitano,  et  Constantino 
Gallurensi Judicibus Sardiniae salutem et  Apostolicam  benedictionem. 

« Vobis et omnibus qui Christum venerantur, cognitum est 
« quod Rom. Ecclesia universalis sit mater omnium christia- 
« norum, quae licet ex consideratione oflicii omnium gentium 
m saluti debeat invigilare, specialiter tamen et quodammodo 
« privatim, vobis soilicitudinem oportet eam impendere. Ve- 
* rum quia negligentia antecessorum vestrorum charitas illa 
« friguit, quae antiquis temporibus, inter Romanam Ecclesiam 
« et genlem veslram fuit, in tantum ut a nobis, plusquam 
« gentes, quae sunt in fine mundi, vos extraneos fecistis, 
« quo Christiana religio inter vos ad maximum detrimeiHum 
« devenerit; unde multuin vobis necessarium est, ut de salute 
« animarnm vestrarum studiosius admodum cogitetis, et ma- 
« trem vestram Romanam Eeelesiam , sieut legitimi filii. re- 
«  cognoscalis; et  eam  devotionem,  quam  antiqui  parentes 


120 
« vestri impenderunt , vos qnoque impendatis. Nostri autem 
« desidcrii est non solum de liberatione animarum veslrarum 
« ciifam velle babere, sed etiam de salvatione patriae vesirae, 
« soliieitius invigiiare; unde si verba nostra sicut, decet, de- 
« voti receperitis., gloriam el honorem in praesenti et in fu- 
« tura vita obtinebitis. Quod si aliter, quod non speramus , 
« feceritis, el ad sonum exhortationis , nostrae aurem debilae 
« obedientiae non inelinaveritis, non noslrae incuriae, sed 
« veslrae poteritis culpae imputare , si quid periculi patriae 
« veslrae coniigerit. Cetera, quae de sdute et honore vestro 
« tractamus, magna ex parte confratri nostro Constantino 
« Turrensi A.rchiep. vobis referenda commisimus. At cum le- 
« gatus Noster, quern, Deo annuente , in proximo miltere 
« disponimus, ad vos venerit, voluntatem nostram pleniter 
« vobis signincabit, et quod gloriae et honori vestro conde- 
«  cet, apertius enarrabit  ». 

Lectis his litteris, et auditis, quae a Constanlino Archiepi- 
scopo relata fuere, Judices nihil certi statuerunt. Sed Honrocus 
Judex Caralitanus Romam ire decrevit, atque ita plunes com- 
meatum a Gregorio efflagitavit ; qui Pontifex XVII. kal. iebr. 
in hunc modum ei rescripsit. 

« Litteras tuas accepimus, in quibus te ad Nos velle ve- 
« nire continebatur. Nobis ltaque placet, ut venias, et cum 
« omni securitate postquam ad lilus nostrum veneris eundo 
« et redeundo per fines terrae Nostrae , te migi are posse 
« nullatenus tibi dubitandum esse scias. Praeterea admone- 
« mus prudentiam tuam, ut de caussa, quam per Archiepi- 
« scopum Constantinum Turrensem, hoc in anno a nobis 
« Capuae consecratum , tibi mandavimus, cum ceteris Sardi- 
« niae Judicibus loquaris, et firmiter inter vos communicato 
« consilio, quidquid vobis inde cordi et animo sit, celeri 
« Nobis responsione notificate; scientes quod, nisi hoc anno, 
« certa nobis, super hac re, ratione respondebitis, nec am- 
« piius vestra responsa quaeremus, nec ulterius jus et honorem 
« s. Petri Urequisitum relinquemus ». Haec in Regesto ejus- 
dem, in Bibliotheca  Vaticana recondito, adparet epistola. 

Anno sequenti 1074 ad haec misit idem Gregorius Papa 
Populonienscm Episcopum, cui debitus honor, et jus fuit  ab 


I2J 
Honroco Jiulice Caralitano pcrsolutum , ut  patet  ex  ejusdem 
Gregorii Papae epistola, quae in dicto Regesto legitur iri hunc 
niodum : 

« Gratias omnipotcnti Dco rcfcrimus, quia tua sublimitas 
« R. Pctrum rceognoscens debitum bonorem et reverentiam 
« legato Nostro Populoniensi Episcopo exbibuit: ac proinde 
« ila devolionem tuam in illo suscipimus, quasi Nobis, sicut 
« B. Petro, pracstileris, dicente Domino: Qai vos recipit , 
« me recipit. Dileclionem ergo tuam monemus, ut ea , quae 
« a praefato legato Nostro, atque Haronnc prudenti viro , 
« audiisti, alta memoria semper retineas, si et tui memoriam 
« ante Dominum jugiter esse desideras. Nos enim memorati 
« Episcopi bortatu, et precibus, qui se a te reverenter susce- 
« ptum, honorificeque tractatum testatur, apud illum , cujus 
« vices, licet indigni , fungimur, te in mente specialiter dein- 
« ceps babere optamus ». Et infra: « Nolumus scientiam tuam 
« latere Nobis terram vestram a mullis gentibus esse petitam; 
« maxima servitia, si eam permiserimus invadi, fuisse pro- 
« missa; ita ut medietalem totius terrae nostro usui vellent 
« relinquere, partemque allcram ad fidelitatem nostram sibi 
« habere. Cumque boc non solum a Romanis, Tbuscis, ct 
« Longobardis, sed etiam a quibusdam ultramontanis, crebro 
« a Nobis esset postulatum, nemini in ea re ucquam assen- 
« sum dare decrevimus, donec ad vos legatum Nostrum mit- 
« tentes, animum vestrum deprebenderemus. Ideo autem quia 
« devotionem te habere in Legalo Nostro monstrasti; si cam 
« sicut oportet, scrvare semper volueris, non solum pcr Nos, 
« nulli ingrediendi terram vestram Iicentia dabitur; sed etiam 
« qui attentaverit^, et saeculariter et spiritualiter prohibebitur 
« a Nobis, ac repulsabitur. Auxilium denique B. Pctri, si ih 
« ipsius fidelitate perseveraveritis , procul dubio, quod non 
«  deerit vobis, et hic et in futurum promittimus  ». 

Hoc jus Sardiniae, Romanis Pontificibus debiium, usurparc 
coepit , ut diximus , lmperator Fridericus Barbarossa , atque 
ita Sardiniae et Corsicae tributa exegit. Cnjus rei indignitafe 
motus Hadrianus IV. anno clrciter 1158 quafuor Cardinales, 
Octavianum nempe, Hcnricum, Wilelmum , et Vidonem Cre- 
monensem ad Fridericum destinavit, qui iHurii apud Bononiam 


conteriientes , inler alia postularunt, ut Sanliniae et Corsicae 
trihuta restituerei, quemadmocluni referl Carolus Sigonius L. XI I. 
Praeterea anno circiter 1202 Pisanus Archiep. exegit ab 
Judice Caralitano jurauieniuoj ficlelitatis praestari solitum Ro- 
tnanis Pontificibus , et eorutn nomine Archiepiscopo Turritano. 
Quod Innocentius Papa 111. moleste tulit, atque Pisano Arcbiep. 
has dedit literas , * Si diligertti penses animo , quid illa la- 
« bernaculi arca significet , in qua cum tabulis virga simul et 
« manna sunt, jubente domino, nequaquam Nos tibi scripsisse 
m dure et aspere repulares, cum in pectore Romani Pontificis , 
« qui universis ecclesiarum praelatis praeesse, Deo auctore , di- 
c gnoscitur , el virga correptionis et manna debeat esse dulce- 
c dinis , ut altera foveat humiles et devotos, el reliqua rebelles 
c feriat et puniat delinquentes. Hinc est, quod illius vulneribus 
c sanandis , quem Satnaritanus duxit in stabulum, vinuni adibe- 
c tur et oleum , ut nisi commonitionis et exhortationis oleo de- 
linquentiam vulnera foveantur, vinum ecclesiasticae severitatis 
subsequatur. Licet igitur ex iis , quae praemissimus , contem- 
ptis monitis Nostris,et mandatis, quibus nisi fuimus fraterni- 
tatem tuam frequenter inducere, ut dilectum filium noslrum 
c \V. marchionem Missae Judicem Caralitanum a juranienlo 
c fidelilatis absolveres, quod exhiberi tibi et ecclesiae Pisanae 
c fecisti, ut eo non obstante Nobis et Ecclesiae Romane jura- 
c ret; quod incunctanier dcbuisses exequi, et renuisti tamen , 
c hon solum asperilale verboru.n, sed exequutione forsitan po- 
« tuisserntts in te procedere ecclesiasticae disciplinae ; ciim 
c jara dictus Judicatus ad jus et proprietatem B. Petri perti- 
« neat f sicutt tota Sardinia ad nullum alium pertinet , nec 
€ ex medietate , parte; nec sit quidq.iam rationabiliter adlega- 
« tum, quare tibi licuerit pro te, vel ecclesia tua a praedicto 
« Narchione Massae Judice Caralitano fidelitatis exigere jura- 
« mentum . . . ». Sequitur paullo post « Super alio vero arli- 
« Culo taliter respondisti , quod ab eo tempore , quo fuistt 
c Assumplus ad Praesulalus oifieium , juranoentuui tidelitatis , 
» pro Sede Apostolica, ab ipsis Judicibus recepisti. Scias 
c tamen per Archiepiscopum Villanum praedecessorem tuu.n 
c virum magnae a clorilalis el honestatis , qui longo tempoie 
# iii cttria roiiiana exlriil, ac postea creatus Cardinalis plenius 


?23 

f quoqne novit consuetudines , et statuta ; scias per onmes 
« anteeesgores' tuos, qui fuerunt viri magnae auctoritatis secus 
« faeium fuisse , secusque de antiqua consueludine tenuisse , 
« cum mlii! ipsis hactenus ab Apostolica Sede fuerit objectmn. 
« Nos igitur iis et aliis, quae dilectus frater magister Bandinus. 
« nuucius tuus proponere voluit , plenius circu.nspectis , non, 
« iuieiiexinius te vel ecclesiam tuam super hoc aliquo jure, 
« subnixam , quo valeas a mandati Nostri exequutione ra^io- 
« nabiliter excusari, quum auctoritatem Sedis Aposlolicae non 
« ostendas , per quam a praedictis Judicibus Caralitanis tu 
« et antecessores tui fidelitatis exegeritis juramenta; nec prae- 
« scriptione aliqua muniaris , quum , secundum confessionein. 
« tuam, nec tu nec ecclesia Pisana fueritis in quasi possessione» 
« juris exigendi hujusmodi juramentum , quod per sedem,, 
« Apostolicam ab ipsis Judicibus receptum fuisse fateris; per 
« quod constat Ecclesiam Romanam semper in quasi possessio- 
« ne fuisse , quum pro ea , ministerio tuo et antecessorum 
« tuorum exactum fuerit , et praestitum juramenlum ; ab eo 
« namque possideri quid dicitur, cujus nomine possidetur ; 
« si vero dicatur, quod nomine tuo,- et antecessorum luorum , 
« et non nomine Nostro , et Ecclesia Romanae saepe nomina- 
« tum juramentum fuerit exactum , potest inferri quod jura- 
« mentum praestitum de conservando jure et honore sedis Apo- 
« stolicae fuerit violatum. Unde liquet retineri non posse quod 
« contra juramentum hujusmodi fuerit scienter obtentum: quia, 
« etiam secundum hoc, locum praescriptio habere non potest, 
« quum in praescriptione rerum ecclesiasticarum bona fides 
« et justus titujus exigantur ; et si locum habere potnisset 
« praescriptio , adhuc , praescriptio isthaec centenaria non esf 
«  ( quae sola currit contra Romanam Ecclesiam ) etc. ». 

Has literas ex decretal. Antonii Contii , Johannis Guintini, 
et Antonii Augus, in cap. Si diligenli de praescript. habuimus. 

Alias etiam literas Willelmo Judici Caralitano idem Inno* 
centius Papa his verbis scripsit. 

« Ea te credimus discreiione vigere , ut inteMigas per t$ 
« ipsum , quod onus non remiitilur, sed augeiur^ quum cuh- 
« quam improvide solvitur , quod alii ex dehito est praeslan? 
«  dum. Sane quum  ven.  fr.  NosL.  Arejuep.  Turritauus ,  ppr 


124 
« «uas nobis literas intimavit, q'iod quum a te noniinc Noslro 
« jtiramentum fidelitalis , sicnli a Nohis iu mandalis accepe- 
« ral, exegisset, iilud exhibere iri <ejus manihus distulisti , ad- 
« serens quod ven. fratr. Nostro Pisano Archiep. salvo Apo- 
« stolicae sedis honore , hujusmodi praestiteras juramentum. 
« Quum igitur Nobis et Ecclesiae Romanae fidelitatem jurare 
« tenearis , sicut tua etiam prudenlia recognoscit , si praesti- 
« tum non est, quod a te Nobis, tamquam debitum,/esl prae- 
« standum juramentum, illud repules illicitum, et novum , quod 
« a Nobis tamquam debitum petitur , licite exhibebis, illicito 
« illo prius praestito juramenlo non obstante. . . Monemus ergo 
« nobililatem tuam et exhortamur attentius , ut per A. S. M. 
« atque P. quod omni excusatione et occasione eessante in 
« manibus ejusdem Arehiep. Turritani, fidelitatis Nobis et Ec- 
«  clesiae Romanae exhibeas juramentum ». 

Haec habentur in Anton. Conlii , Augustini , et Gratiani 
decret. cap. Ea te de Jurejur. 

Judices itaque Sardiniae fidelitatis jusjurandum et tributa 
Romanis Pontificibus exsolvebant ; illaque Judicibus postea 
ejectis , ab Aragonensium* regibus , quibus Sardinia fuit con- 
cessa , deinde praeslabantur ,  ul infei ius dicemus. 

Ceterum quid fuerit ab his Judicibus gestum, quaeve illorura 
series et successio certe a scriptoribus traditum non invenio _, 
sed in parvo Judicum Turritanorum MS. libello ab incerto 
auctore condito prisca lingua Sardoa, et in quibusdam Eccle- 
siarum Sardiniae MSS. codicibus, quos Condaghes dixi vocatos , 
atque paucis aliis monumentis, infrascriptorum Judicum memo- 
riam saepe ineerto tempore, et serie intercisa , reperi, quam 
praeterire nolui.  Uaque fuere. 

Judices  Turritani 

Gunnarius , seu Gonarius, dictus Comita, fuit primus Turri- 
tanus Judex , Codice s. Mariae de Cerigo referente. Fuit Co- 
mita utriusquc loci Judex, Turritani scilicet et Arborensis. Hic 
miraculose lepra mundatus amplissimam ss. mm. Gavini, Proti, 
et Januarii ecclesiam , summa impensa , conslruxit , magnifice 


125 
Qrnavit , donis multis ditavit, ct ad eam sanclorum praedieto- 
rum corpora transtulit ; in qua deindc obiens scpultus fuit , 
ut iu ejusdem ecclesiae antiquo oodice lcgitur. Habnit tres 
sorores Helenam nempc , Pretiosam , et Georgiam , quarum 
ullima eeelesiam sauctae Mariae in Ardarae oppido , illiusque 
castrum et curiaiu etleeit, alque Baldum Gallureusem Judicem 
bello vicil , et cepit , ut idein codex refert. 

TorqukoriUSj alias Dorgotorius , vel Orgotorius Gunale , 
Judex ulriusque loci , Turritani scilicet et Arborcnsis , Comi- 
lae Patri successit , et Mariam De-Serra uxorem duxit. Hic s. 
Antiochi eeclesiam in Bisarchio aedifieavit , pluresquC Sardi- 
ni;ie eeelesias ditavit , et anno 1065 amplissima dona Cassina- 
tium monasterio contulit, ut ex Jacobo Maynoldo, et antiquis 
MSS. Codicibus constat. 

Marianus 1. fuit Judex Turritanus, ad quem Gregorius VII. 
literas dedit anno circiter 1074, ut ex ejus Regeslo in Biblio- 
theca Vaticana constat. 

Pelrus Gunale fuit Judex Turritanus , qui uxorem habuit 
Georgiam , et ea mortua , Annam De-Zori , ut ex antiquo 
MS. codice constat. 

Andreas Tanca fuit Judex Turritanus , qui sepultus fuit in 
ccclesia s. Maria de Ardara, ut in Jibello Judicum Turritano- 
rum traditur. 

Marianus II. in Judicatu Turritano Andreae patri successit , 
et Susannam Gunale , seu De-Zori uxorem duxit. Hic s^ Ma- 
riae ecclesiam in oppido Castrae, et monasterium s. Michaeiis 
ili oppido Salvenori , ejus mater monasterium Monialium s. 
Petri de Sirchis; ejus frater monasterium s. Mariae de Cerigo, 
hoc tempore construxerunt , ut in  praefato  libello  traditur. 

Constantinus De-Lacono Mariano patri iri Judicatu Turritano 
successit. Is anno circiter 1117 ecclesiam et monasterium SS. 
Trinitatis de Saccargia Ord. Camaklulensium s. Benedieti a 
fundamentis extruxit , et ecclesias s. Mariae de Cerigo , s. 
Mariae de Ardara in ampliorem formam redegit , donisque 
ditavil. Obiit in urbe Turrium ; at in dicla ecclesia SS. Tri- 
nitatis fuit sepultus , ut in Judicum libeilo , et antiquis codi- 
cibus MSS. le^itur. 'Ejus nxor Marcusa Gunale De-Arborea in 
Siciiiam peregere profccta hospilalc s. Johannis in.urbe Mes- 


* *fe* •* * 


m 

aana aedificare fecit , mujtis reditibus ditavit , et in eo obiit, 
vit in tisdem codicibus Irgitur. 

Gunnarius II. , vtilgo Gonarius de Laoono, Constantino pa- 
tri in Judicatu successit pner septem asmorum, et Pisis educa- 
tus Mariam Ebriandi nobilis viri Pisani filiam uxorein duxit, 
diuque regnavit Jlie castrum montis Gociani condidit, et 
( ecclesiam s. Mariae de Cerigo maguifice ornavit, atque eos de 
ji Arzenis et Arend(|s, qnos inimicos infensosque habuit, omnes 
obsidione cinxit et occidit; amicos vero et necessarios suos 
permultis praemiis donavit. Ingraveseente aetale regnum filiis 
suis divisit, atque Judicalum Turritanum Barisoni primogenito, 
regionem Nurcarae Petro, regionem Fripiae Itocaro , regiones 
Ojani et Anglonae Comitae dedit, et Hierosolymas pctiit. lnde 
reversus centum quinquaginta monachos, quos a s. Bernardo 
Claravallensi Abbate , in Apulia tum versante, habuit, in Sar- 
diniam duxit, et monasterium s. Mariae Capitis-Aquarum non 
longe a Sindiae oppido construxit, et discordes filios suo ad- 
yentu cqucordes reddidit; post quae obiit , ut in eodem Judi- 
cum libello, et MSS. codicibus est videre. Gunnarius iste 
Gummarus etiam, et sanctus dictus est. 

Barison de Lacono, defuncto patre Gunnario gubernacula 
Judicatus suscepit et Pretiosam De Arrubu uxorem duxit, 
atque optime regnum administravit , donaqne multa ecclesiis 
contulit anno circiter 1180, et obiit in Sicilia, sepuitusque fuit 
Messanae in Ecclesia bospitalis s. Johannis a Marcusa Gunale, 
ejus ex patre avia, condita. Fuit iili Susanna filia, quae 
Andreae Auriae nobili Genuensi nupsit, et ex eo peperit Da- 
nielem , a quo Barison , Gavinus , Nicolaus , et Petrinus Au- 
riae domini  regionis Nurrae processerunt. 

Ho<5 tempore Itocarus Judicis Barisonis frater Castrum Mon- 
tis-ferri condidit, ul ex eodem Judicum libello constat. Cla- 
ruerunt etiam Antonius Fara armamentarii Turritani praeses , 
Constantinus Fara lictorum mandator , et Stephanus Fara , 
qui post obitum, dona multa contulit Abbatiae s. Juliae Qui- 
terpnis, ut ex codiee ejusdem Abbatiae et Ecclesiae Plova- 
censis constat. 

Constantinus II , vulgo Gantinus de Lacono, Barisonis filitis, 
defuncto paire Judicatum habuit, ut ex Cathalonia prius Dru- 


W 

dam; mox, ea mortiia, Pruivsmdam uxorem duxit. Bffc hcllunet 
cum Willelmo inarchione Massae ei Judice Caralilano gessit , 
atque ab eo viclus Castrum Gociaiii , et Prunisindam uxoreiu 
amisit, nuiloque superstite haerede, obiit multis crhninibus 
focdatus, et anathematis vinculo innodatus, ut ex libello Ju- 
dicum cbnstat. 

Comita II. Barisonis quartus filius, ab Episcopis et primori- 
bus provinciae Turritanae Judex creatus, in locum Conslanti- 
ni II. su eitur. Hic Spellam Arborensem uxorem duxit, ex 
qua Marianum filium, filiasque Mariam et Pretiosam., procrea- 
vit, pacem eum Willelmo Jud. Caral. feoit, optime rexit Ju- 
dicatum, et obiit vicesimo anno sui regni, ut ejusdem libelli 
auclor referl. 

Marianus III. Comitae patri successit, et Agnetem Willelmi 
Jii'l. Caral. filiam uxorem duxit, ex qua Barisonem filium , 
Beniuliclam et Alasiam filias habuit; quarum primam Comili 
Emporiensi, aliam Baldo Judici Gallurensi uxores detht, ac 
postea  obiil, ut ejusdem libelli auctor narrat. 

Ba rison II. Mariano patri successit, et nulla superslite prolc 
ab humanis decedens sepultus fuit in Ecclesia s. Pantaleonis 
oppidi Suisae, ut ex eodem libello constat. 

Baklus hujus nominis secundus Galhirae Judex, et uxor ejus 
Alasia Mariani III. Turritani Judicis filia, mortuo Barisone 
fratre, ab Episcopis et obtimatibus regni Turritani vocati Ju- 
dices creantur, illisque Petrus Pinna castrum Gociani tradit. 
Post aliquot annos, quibus in utroque Judieatu simul regna- 
runt Baldus e vivis discessit, et in Ecclesia oppidi de Silico 
regionis Meiloci sepulius fuit, ut ex eodem libello habemus. 
Alasia vero aliquot annos vidua regnum gubernavit, ac postea 
Manuele, Friderico, et Principale gentis Auriensis suadenti- 
bus, Henrico Friderici II. lmperatoris filio notho, Hencio vulgo 
appellato, nupsit, eique utriusque loci Judicatum in dotem 
deiit, et nulla superslite prole moriens regnum Turritanum 
Gregorio Papae bujus nominis IX. ejusque in Sede Apostoliea 
suceessoribus reliquit,  ut in eodein libello  traditum. 

Anno circiter 1255 Henricus, sive Hencius, ex dote Ala- 
siae, Judicatum Turritanum et Gallurensem adeplus, el ab 
eji s patre  Fridenco  Kex  Sardiniae  coronatus  privilegia  et 


128 
constitutiones regni servare juravit, ut ex MS. codice synO- 
dalium conslitutionum in Archivio Usellensis Ecclesiae recon- 
dito, ut ex Christophoro Landino. Jacobo Maynoldi, Gabiiele 
Paieotto, et Hieronymo Zurita conslal. It.que Gregorius gra- 
viter coaqueritur Friclericum et Hencium terram Sardiniae, ad 
Sedem Apostolicam spectantem, occupatam sub sua ditione 
retinere; Henciumque sacris interdictum, regnoque Sardiniae 
privatum declaravit, quia Dux praefectusque paterni exercilus 
Pontificem ipsum, ceterosque Ecclesiasticos diutino bello in 
Italia est persecutus, et Cardinales ad Concilium generale Ro- 
mam vocatos invasit cepitque, et in carcerem conjecit , ut ex 
ejusdem Gregorii Papae IX. epistola, quae incipit: Ascendit 
de mari bestia, et ex Nauclero, Sabellico, et Volaterrano 
constat. 

Anno deinde 1249 orto inter Bononienses et Mutinenses 
bello, Hencius, qui paterno exercitu Mutinensibus suppetias 
ferebat, inito certamine, apud D. Ambrosii pontem, a Bouo- 
niensibus captus, nuila re ut dimitteretur, impetravit; sed 
custodia detentus, publicis Bononiensium impensis, duo et vi- 
ginti annos, regia pompa alitur; et mortuus ac rriagnifieeniis- 
sime funeratus in ecclesia s. Dominici marmoreo sepulchro 
tumulatur, anno 1272 II. id. martii, ut in epilaphio legilur, 
et constat ex Villano, Nauclero, Justiniano, Landino, Rigato, 
et Corio, qui duo ulfimi tradunt Hencium condidisse testa- 
mentum, et regnum Sardiniae fratribus Ordinis Praedicatorum 
s. Dominici reliquisse. Ceterum Johannes Laurentius ab Ana— 
nia refert Jacobum II. Aragoniae Regem fuisse ab Hencio 
regni Sardiniae haeredem institutum. Nec etiam verum esl ex 
hoc Hencio Bentivogliorum familiam , quae in Bononia domi- 
nabatur, originem duxisse, ut referunt Baptista Pigna, et 
Petrus Recordati ; nam D. Antonius Florentinus antisles, Nau- 
clerus, et alii tradunt Friderici Imper. progeniem in Hencio 
finem hal^uisse. Reliquit tamen io Judicatu Turritano matrem 
superstitem. quae ut inquit Petrus Recordati Blanca dicebatur, 
et Montis-^errati marchionissa erat; quae postea animo aegra, 
saevoque 'amore saucia, Michaeh Zanche architrichlino suo 
nupsit, teste Landino, et ad regimen Judicalus extulit, unde 
Dantes Alighierius de  eodem  cecinit «  Usa con esso donno 


129 
fttichcl Zanche — Di Logndom » Hic Znnches filiam ex 
Blanca genitam Rranohae Auriae uxorem dedit, qui magnam 
parteoa Judicatus Turriiani babebat, ut inquiunt Landinus , 
Jusliriianus, Interianus, et alii. Nam morluo Hencio Turritani 
Judices desierunt, et Aurienses, Spinulae, marchiones Massae, 
raarchiones Malasphiae, communitas Genuae, et communitas 
Pisarum omnem fere Judicatum occuparunt. 

Genuenses urbem Sassaris in amicitiam, et ditionem suam 
redegeruntj et cuni ea regiones Romandiae, Fluminariae , 
partem regionis Nurrae, villasque Geriti, Octavae, ct AristoSae , 
quae sub dominatu Sassaris crant, nt ex ipsius urbis statutis, 
atque Zurita, Justiniano, et Interiano constat. 

llluslris Anriae familia habuit Algarium, Caslrum-Genuense, 
et Castrum Montis Javae, quae fuerunt ab iisdem Auriensibus, 
u t quidam volunt, condita, et Castrum , cui Auriae nomen 
dedcrunt, atque Castrum Montis Leonis, et Rupis-fortis, om- 
nesque regiones Curatoriae Anglonae cum Ardara et Bisarchio, 
curatoriae Meiloci, Capitis-Aquarum, et Nurcarae cum majori 
parte Nurrae. In hac familia insignes eo lempore fuere Bran- 
caleo, ejusque filii Brancaleo, Manfredus, et Matthaeus Auriae: 
Barnabas insuper frater Brancaleonis I. ejusquc filii Cassianus, 
Damianus, et Fabianus; Nicolaus etiam filius Cassiani, el Ga-~ 
leottus cum Nicoloso Antonio, filii Nicolai , atque plures infra 
memorandi, ut ex Zurita et  antiquis  monumentis constat. 

Marchiones etiam Malaspinae dominio, et rebus gestis prae- 
clari in Turritano Judicatu fuere. Nam urbem Bosam novam 
ab eis, ut quidam ferunt, conditam, ac etiam Castrum BuScis, 
et Castrum Osuli , cum illorum snburbiis, et Regioncs Coeinae, 
Figulinae, Corosi , et Montis obtinuere. Insigniores hujus fami- 
liae viri eo tempore fuerunt, Opizo, ejusqne filii Azo, Fride- 
ricus, et Johannes: Franciscus Opizonis fraler, et ejus filii 
Francischinus, Johannes, et Moruellus , nec non Manfredus 
cum duobus filiis Francisco et Mareello, ut ex eodem Zariia, 
Annibale Nesolino, et MSS.  monumentis habemus. 

Spinulae insuper gens, auliquilale et rebus ^estis clara in 
eodem Judicatu Turritano dominatum, leste Zurita , adqnisi- 
vit. Hnjus familiae ceiebriores ea tcmpestate faere Chrislia- 
nus, Galeottus, et Manfredus Spinulae. 

ia 


130 

Pisani quoque, ct marchiones Massae, oppida et arces , eo- 
dem Zurita refcrenle, in Judicatu Turrilauo habuere; unde 
Gaslro Piaano, et Monli-Massae, nomen huc  itsque  reliquere. 

Gallurae  Judices. 

Anno 1050 Manfredus Pisanus fuit primus Gallurae Jndex, 
qui  Gaili  gallinacei irtsigne in armis deferebat , leste Landino. 

Baldus L hujus nomiuis fuil Judex Gallurensis, qui bello 
contra Comitam I. Turritanum Judicem suscepto a Genrgia 
sorore Coiuilae victus capitur, ut ex antiquo ecclesiae Turri- 
tanae codice conStat. 

Coiistantiniis GherarHescus Judex Gallurae, ad quem literas 
misit Gregorius Papa VII. anno circiter 1064, ut ex illius 
Regesto in Bibiiotheca Vaticana constat. 

Baldus II. fuit Jndex Gallurae, et uxorem duxit Alasiam , 
*ive Adelasiam Mariani III. Judicis Turritani filiam, qiue, ut 
in Judicibus Turritanis diximus, superstes Baldo, Judicatum 
Gallurae obtinuit, ut in iibello Judicum Turritanorum tradilur. 

Alasia sjccessit in Judicatu Galiurae Baldo II. et aliquot 
annos sola gubernavit regna Logudori  simul et Gallurae. 

Hencius, sive Henricus, Friderici II. Imperatoris filius natu- 
ralis anno 1254, Aiasiam Baidi viduam cum regnis Logudori 
et Gallurae accepit , ut ex eodem Turritanorum Judicum li- 
bello, Zurita, et Jacobo Maynoldi  constat. 

Vix autem Hencius a Bononiensibus captus e vivis decessit, 
et obiit Aiasia, cum confestim Jndicatus Gailurae ad Scotas 
Comites Pisanos Judicatus Gailurae pervenit, ut tcstatur Ba- 
ptista  Pigna» 

Johannes Scotus, comes Pisanus, anno circiterl271 Alasiae 
et Hencio successii in Judicatu Gallurae, et anno 1280 obiit 
Jn castro s. Miniat», ut refert Johannes Villanius. 

Ninus Scotus, qui fuit nepos Ubaldi Vice-comitis Pisani 
successit in Judicatu Gallurensi anno 1280, et Beatricem H- 
liam Opizonis VI. Atestae et Ferrariae marchionis, uxorem 
duxit, ex qua Johannam filiam procreavil, ac postea obiit in 
Thuscia, m oppido s» Miniati, anno circiler 1298 ut ex Chri- 


131 
sfoplioro Landino, ef  Johanne  Bnptista  Pipjna conslat,  De- lioc 
Nino Gallurac Judice iia Cecinit  Danies  ,\!if>herius 
/ er me si feee, ed io ver lui mi  fei 
Giiidice  \i/t ^eniil quanto mi /tiacque 
Quando ti vidi twn esser fra i rei. 
Ninus hie Comitam quemdam Gallurensem, avarum, ac ver- 
sipeliem hominem , qui  inimieos  maneipatos Nini earcerihus , 
pecnnia  corruptus  dimisit,  jussit suspendi , unde cecinit Dan- 
tes  Aligherius  Inferni Carmine XXII. 

C/ti ftt colui, da cui inaia pariita 
DiJ clie facesti per veuire a prodaf 
Ed ei rispose: fu frate  Goinita. 
Quel di  Galiura vasel d9 ogni Jroda , 

Ch9 ebbe i nemici di suo donno in matio , 
E fe/ lor si , che ciascun se ne loda. 
Denar si tolse ,  e lasciolli di piano 

tSi come ei dice , e negli altri offici anche 
Barattier fu non piccol, ma sovrano. 
Beatrix Alestina Nini vidua in majore parte Judieatus Gal- 
lurae viro successit quae anno cireiter 1500 de mense jnnii 
secundas contraxit nupiias cum Galeaceio Vice-eomile MaUuaei 
Magni Mediolanensium Ducis filio, ul testaniur Landiu us pi- 
gna, et Bernardinus Corio, unde Dantes eeeinit de PurgatOr 
rio Carmine VIII. 

Quando sarai di la dalle larghe onde, 
Di9 a  Giovanna mia, che per me chiami 
La dove agii itinocenti si risponde. 
Non credo che la sua madre jiiit m9 ami , 
Poscie che tramutb le bianche bende, 
Le  qual convien che misera ancor brami. 
Per lei assai di lieve si comprende 

Quanto in femmina fuoco d9 amor dura, 
Se l9 occhlo  o il faUo spesso non l9 accende» 
Non  «li fara si bella sepoUura 

La  vipera,  che i  Milanesi accampa, 
Come avria falto  ii  Gallo di  Grdlura. 
Hic Galeaccius  Puif  populi  MedioIant*nsis Capuaueus a patre 
crealus, mox Prineeps  eivitatis, et dominus a populo a^pella- 


132 
tus urbi praefuit. Postea vero a Ludovieo Bavaro Imperatore 
coactus abdicavit, et cum filio ac fratribus in carcerem fnit 
delrusus. Deinde oumibus dimissis exul ipse in castro Pissiae 
in Thuscia obiit anno 1528. Praedicta Beatrix ejus uxor obiit 
anno 1325, ejusque corpus Mediolani in ecclesia s. Francisci , 
decenter fuit conditum marmoreo sepulchro, in quo Viceco- 
mitum et Gallurae insignia, et arma incisa adhuc visuntur , 
teste Corio. Reliquit Actium fiiiuni ex Grleaccio , alque ita 
ipse el ceteri Vice-comiles , qui se pro Mediolani principibus 
tulere, in jure Judicatus Galiurae Beatrici hac serie successere. 

Azo vel Actius Galeaccii et Beatricis filius successit in dicto 
Galiurae jure, et nulla superstite prole obiit anno 1359. 

Anno J559 Luchinus Matihaei Magni filius et Actii patruus 
cum Johanne fralre, Mediolanensium Archiepiscopo in dicto 
jure nepoti successit, et decessit ab humanis anno 1549. Lu- 
chinus hic foedus cum Pisanis et Genuensibus percussit contra 
Aragonenses Sardiniam occupantes anno 1540, teste Zurita. 

Johannes Matthei Magni alter filius, et Aciii patruus, post 
obitum Luchini fratris diclum jus Gallurensis Judicatus so- 
lus habuit: et ex Episcopo Novarensi Archiepiscopus Mediola- 
nensis creatus habuit anno 1555 dominatum Gallurensium et 
Genuensium, qui se illius imperio, et poteslati subjecerunt, 
ut refenmt Corius et Zurita cum Sabellico. 

Hic foedere percusso cum Mariano Arborensi Judice , In- 
«ubrium et Genuensium auxiliares copias in Sardiniam contra 
Aragonenses misit, et anno  1554 obiit. 

Matthaeus Galeaccius II. et Barnabas, filii Stephani, et Mat- 
thaei Magni nepotes, Mediolanum, Genuam, et jus Sardiniae 
in Gallurensi Judicatu adepti, uno praetore, quem pari judi- 
cio deli};ebant, gubernarunt. Obiit Matthaeus sine virili prole 
anno 1556. 

Galeaccius anno 1578 et Barnabas coactus a Johanne Galeac- 
cio nepote abdicavit anno 1585 quo mortuus est. 

Hac tempestate Uriseenscs homines Gallurae,  Aragonensium 

imperium detrectantes, adhuc sub Vice-comitum imperio, teste 

2urita, persistebant; sed biennio post illis deviclis, et  Gallu- 

cnsi Judicatu  in ditionem  redacto Petrus Aragoniae Rex  no- 

men Judicatus Gallurae, quod ei suspectissimum erat penitus 


133 
extinxit, atque  nomine Caralitanac ftubcrnalionis comprehendi 
voluii , ul  retiert Zurita. 

Anno 13i8 Johannes Galeaccius filius Galeaccii II. defunclo 
patri, in Judicatu sueeessit, ct , ul diximus , Barnabam pa- 
truura abdicare coegit. Hic auno 1395 Dux Mediolani creatus 
fuit, atque obiil anno 1402. 

Anno 1402 Johan-ics Maria Jo. Galeacio palri successit in 
jurc Judicatus Gallurensis:  occisus fuit aono  1412. 

Anno 1412 Philippus Maria aller Jo. Galeacii rilias Johanni 
Mariae fralri majori natu successit, et absque legitima sobole 
anno 1447 obiens jus Gallurae, omnemque haereditatem Al- 
phonso Aragoniae ei Sardiniae regi reliquit, ut ex Corio , et 
Maynoldi  apparet. 

Ceterum Auricnses defuncto Nino, meliorem Judieatus par- 
tem occuparunt, redactis in eorum dilionem regionibus Ale- 
gurinae, Nullari, Curii, et Curtasi, ut refert Zurita ad annuni 
1308 eap. LXXI. 

Judices  Cara UtanL 

Anno 1050 fuit primus Judex Caralitauus 

Barison hujus nominis primus, quem Leo Cardinalis Ostien- 
sis anno eirciler 1065 regem nominat, eumque dona multa 
contulisse monasterio Cassinatium s. Benedicti  refert Maynoidi. 

Onroeus Grimaldus fuit Judex Caralitanus , ad quein literas 
plures Gregorius VII. scripsit anno circiter 1074 , ut ex ejus 
Regesto in Bibliotheca Vaticana constat. 

Doryotorius Pelruccius fuit Judex Caralitanus, qui villam 
Sueliis s. Georgio Episcopo Suellensi donavit, habuitque uxo- 
rem Veram, quae villam Simieris eidem Georgio tradidit , ut 
ex ejusdem saneti historia in Bibliotheca Ecclesiae Caralita- 
nae adparet. 

Marianus Castruccius fuit Judex Caralitanus, qui a Pisanis 
coactus regnum deposuit, et anno 1110 Genuensium auxilio 
iiluc recuperavit; quibus deinde pro accepto beneficio fideli- 
tatem praestitit, et libram unam auri eorum ecclesiae cathe- 
drali singulis annis pendere promisit, ut ex antiquis monu- 
mentis, et Hieronymo Zurita, et Aug. Justiniano constat. 


m 

Perrtis de Lacono Gunnarii II. Judicis Turritani filius., et 
Nnrcarae dominus , Garalilanum Judicaliim occupavit, euinque 
a Willelmo marchione coactus abdicavit , et clolore amissi Ju- 
dicatus in urbe Turritana obiit, ut ex Judicum Turritanorum 
libello constat. Hic anno 1166 Ubertiim Hicaltum Genuensium 
Consulem et legatum in civitate et amieitia sua lihcralissime 
recepit, eique jusjurandum fidelitatis praestitit, argenlique 
libras decem millia quadriennio, et libras cenlum singulis 
annis, libramque unam ecclesiae cathedrali Genuensium sol- 
Yere promisit, Pisanosque omnes e suo Judicatu expellere est 
pollicitus, ut Paulus Interianus et Augiistiuus Justinianus referunt. 

Anno 1195 Willelmus marchio Massae Judicem Petrum de 
Lacono Judicatu Caralitano abdicare, et in urbem Turrilanam 
se recipere coegit, ipsumque regnum Caralitanum vi armorum 
tenuit, Constantinumque II. Judicem Turrifanum, qui ei obsi- 
stere , et nepotem in regno sustinere conabatur , bello supe- 
ravit, et ejus uxorem Prunisindam, et casirum Gociani tenuit; 
pacem deinde cum Judice Comita ipsius Constantini succes- 
sore fecit, castro Gociani in primis restituto, suaque filia 
Agnete Mariano ipsius Comitae filio uxore data, ut in Judi- 
cum Turritanorum libello  legitur. 

Anno deinde 1196 Marcellinus Drudus Genuensium praelor 
eum eodem marchione Willelmo bcllo deccrtavit, eoque vieto 
oppidum s. Gillae, expugnavit, ruinis dtformavil, et spolia 
resque omnes pretiosas, quae plurimae in palatio MarchioYiis, 
et toto oppido erant , Genuam adsportavit, ut ex Justiniano , 
Sigonio, et Interiano conslat. 

Praeterea Wilielmus Judex anno circiter 1199 cum Petro 
Judice Arborensi bellum gessit , et eo victo captoque Judica- 
lum Arborensem occupavit , illiusque regem se fecit; quod 
ex epistola lnnocentii III.  habemus ,  ut infra dicemus. 

Anno 207 Petrus II. marchio Massae fuit Judex Caralitanus, 
et Arborensis , qui Benedictam uxorem duxit , et marehioni 
Willelmo suecessit , ut ex nionumentis in Archivio ecclesiae 
Caralitanae reconditis constat. 

Anno 1215 Dorgotorius Ranucir.s fuit Judex Caralitanus , 
ut ex  iisdem  monumentis apparet. 

Conslanliuus ejusdem Dorgotorii filius successit Judici Cara- 
litano. Ibidem. 


m 

Rarison 11. fuit Jiidex Cnralit^nus, ct uxorem hubuit nounne 
llencdiriam. b)x iisdem monumenlis. Barison iste fuit Arborensis. 

\uu> \"Z~A) Willcluius II. Barisouis el Bencdiclae tilius fuit 
Jiidex Caraliiauus , luultisque donis et privilegiis donavit Ar- 
chirpiscopuui Caraliianum ,  ut eodices referttnt. 

Chianus march.o f:iit Judex Caralitanus , et anno  1258  oe- 
cisus  tnit ,  ul  rrferi   Jusiiuianus  et  luicrianus.  Hio  easlnun 
C.aralis  Genuensibus  donavit ,  et  illius  possessiouem  O^crio 
Seoio , et Jobaimi  Panzano  Genuensium  legatis tradidit ,  eo 
dcn»  Auguslino  Imeriano referente. 

Willelmus Cepola Chiani nepoti iu ludieatu Caralitano suc- 
oessit anno 1238 ei codem anno obiit Genuae, herede dicti 
Judiealus testamento iustiluta communitate Genuae, ut ideui au- 
clor cst  Justinianus. 

Coiinminitas Genuie , ut refert Zurita , Judicatum Caralita- 
nutn occupavit. Quare inter Pisanos et Genuenses reuovalum 
est bcllutn , muliisque coaimissis praeliis Pisani superiorcs 
caslrum Caralis , illiusque suburhia , alque castrum Aquae-fri- 
dae , el Baraluii , ct aiia vicinae regionis oppida habuere. 
Cctera autem loca et eastella Judicatus Caralitani ceperunt 
iijfrascripli ;  aiqtte  ita Judices Carajitani desierunt. 

Marianus Judcx Arborcae oppida et caslella quaedam inva- 
si( j atque in suain ditionem redegit , quae anno 1295 Pisanis 
lestamento rcliquit. 

Ninus Scotus Gallurae Judex tertiam partem Judicatus Ca- 
raliiani occupavit5 et in ea castrum Chirrae et Agugliaslri 
eepit ; atque Nino mortuo successit in ea parte Johanna ejus 
filia anno 1298 , quam Rarnabas hlius Brancaleonis H. Auriae 
uxorem ducere cupiebat. Haec anno 1508 Ricardo De Canino 
domino eivitatis Trevisii nupsit, ne referunt Corius, Landinus , 
ac  praeseriim Zurita. 

U(»oiinus Gerardescus Comes Pisanus oppidam Villecclesiarum, 
et Domus-novae , ejusque turrim , et alia vicina oppidula , 
eorumque maria acquisivit. Anno tamcn li!88 a Pisanis eaplus , 
qni advcrsae faetionis erant , in carcerem cum duobus rilus 
et neponbus conjectus foetore et inedia necatus fuit ; ejusque 
filii Guelphus et Lotlus, ut superius diximus , eontra Pisanos 
in  Sardinia  rcbelianles , ab ipsis Pisanis vieti ,  bonisque  spo- 


136 
liati fuere ,  ut  ex  Villano ,   Sabellico ,  Justiniano , et MSS. 
monumentis constat. 

Comites efiam de Donoratico sextam partem Judicatus Ca- 
ralitani tesie Zurita habuere , et in ea castrum Gioiosae-guar- 
diae , Villam-massargiam , et Connesam cum omni regione 
Sigerri. Insigniores inter hos Comiles fuere , Bonifacius, No- 
vellus , Rainierius, Manfredus, Thomas, Gerardus, et Barnabas , 
ut auctorest Zurita. Horum aulem Rainierius circa annum 1256 
uxorem cepit Agnetem marchionissam Massae , et Caralis Ju- 
dicissam, ut patet ex scripturis, quae in Archivio Caralitanae 
Ecclesiae servantur. 

Jndices Arboreenses 

Anno 1050 . primus Judex Arbororeae. 

.... Marianus De' Zori fuit Judex Arboreae , ut ex an- 
tiquo codice MS. constat. 

Honrocus , Seu Orzocorus Zori fuit Judex Arboreae , ad 
quem literas dedit Gregorius VII. anno circiter 1074, ut ex 
illius Reg. in Bibl. Vatic. constat. Hic Nivatam uxorem duxit , 
et ex urbe Tharra in promontorio s. Mirci cum omni popilo 
in Oristagni urbem commigravit , ut in antiquo cod. MS. 
legitur. 

Torbenus Zori Honroco patri successit, et Annam de Laco- 
no uxorem duxit ;  quod habemus ex eodem MS.  cod. 

Honrocus II. seu Orzocorus Zori fuit Judex Arboreae , et 
Mariam Orruu in  matnmonio  habuit ,  eodem  MS.  referente. 

Comita Orruu pater diclae Mariae fuit et ipse Judex Arbo- 
reae , ut ex eod. cod. 

Gunnarius de Lacono vel Gonnarius fuit Judex Arboreae, et 
Helenam Orruu uxorem duxit,ex qua tres habuit iilias, nempe 
Helenam, Georgiam, et Pretiosam, totidemque fdios, videlicpt 
Constantinum , Comitam , et Honrocum , qui fuerunt Judices 
Arboreae. 

Constantinus de Lacono Gunnario palri successit, et Annam 
Zori uxorem duxit , ut ex dicto cod. MS. 

Coinita II. de Lacono successit in Judicatu Constantino fra- 


137 

tri , et in matrimonio sibi eopulavit Helenam Orruu , e* qua 
Barisoaem filium ei iiliam Vnasiasiam habuit, ut ex eod. cod, 
MS. rJic Comita anno 1151, ut superlus dixim is ecclesiae oa- 
thedrali Genuensi medictaiem fodinarum argenti Judicatus Ar- 
borcusis , aliaque multa dona , teste Justiniano , coniulit. 

Honrocus III. Comitae fralri iu Judicalu successii, ut ex 
eodem cod. MS. 

Barison de Lacono Comitae II. patri et Honroco III. patruo 
in Ju 1. Arbor. successit; et primo Peregrinam de L,aeono u-r 
xoreni duxit , cx qua Petrum et Barisonem filios suscepit ; 
mox , Peregrina defuncta , eujn Algaburga secundis -nuptiis se 
coujunxit. Hic anno 1164 a Genueusibus, quorum amicus 
erat, impulsus Ugonem Episcopum s. Justae , Philippum Justa 
ef Bonvassallum Bulferium legatos ad Fridericum Barbarossam ,, 
Parmae tunc extantem , misit ; ejusque explorata voluntate , 
e Sardinia triremibus Genuensium discessit, ac III. kal. julii 
Genuaui appulsus, mullitudine procerum Genuensium comitante,. 
Papiam venit , ubi honorifice a Friderieo cxceplus , datisque. 
quatuor millibus mnrcarum , IV. non aug. rex Sardiniae crea-?. 
tnr et regio diademate solemnibus ceremoniis in aede L). Syri, 
ornatur , Pisanis injuriam alte animo demissam haud lacitam 
ferenlibus , quod Sardiniae regnum ad se spectare prineipes, 
Jegationis Pisanae contenderent, ut ex Folieta, Sigonio, Ju-i 
ftiniano, et Tristano Calco conslat. Barison deinde Genuensinm 
triremibus in Sardiniam reversus, pecuniam , quam ad regiam 
dignitatem emendam Genuensibus muluam acceperat , ex pu- 
biico postulat , cumque illam, impedientibus , ut ereditur, 
Pisanis , babcre non possct, Genuam reducilur, et in cusiodia 
primariis Genuae civibus , donec omnia exsolveret , irauiiur y 
ut idem Folieta , Sigonius , et Justinianus referunt. 

Anno 1166 Ubertus Becalatus , unus e\ Genuensium con- 
sulibus ab hominibus liberis Judicatus Arboren. sepiingentas 
libras tribuli nomine aceepit, Anno 1168 exacta collecta ex 
eodem Judicatu Barison maximam partem debiti exsolvit : tan- 
dem anno 1171 q nim dcbilum integre persolvisset a cuslodia libe- 
ratus ab Oihone Calfaro uno ex consulibus cum quaiuor iriremi* 
bus in Sardiniam reducitur , magna Genucnsium caterva honop^ 
causa iilum coiuitanle , el a populo Arborensi summa  jaeljtja 

19 


M 

solemnique apparatu recipitur , quod ex Justiniano t Folieta * 
«t anliquis  monumcntis  constat. 

Anno 1191 Peirus Dc-Serra ipsius Barisonis filius palri suc- 
cessit. Deinde anno 1199 a Guliehno Marchione Massae et 
judice Caralilauo bcllo viclus, et cum parvulo tilio Donnicello 
Barisone dicto , quem ex Bina uxore habuerat , captus Judi- 
catum  amissit. 

Gulielmus, Justo Arohieniscopo Arborensi pulso, a suiTraga- 
neis Episcopis regale Judicatus Arborensis sceptrum accepit , 
ut legitur in episiola lnnocentii 111., quam in hunc modum 
Archiep. Caralitano , Episcopo Sorrano, et electo Archiep. 
Turrilano scripsit. 

» Cum pro controversiis . . * . . ♦ . . Cum enim idem marchio 
«  Judex Caralitanus ,  aucloritate  quondam  Apostolicae  sedis 

* exeommunicationis vinculo innodatus, nobilem virum Petrum 
« Arborensem Judicem 9 et filium ejus parvulum cepissei , ef 
« nequiter carcerari fecisset , et custodia mancipan , eorum 
« terra , quam ab ecclesia tenebant^ per violentiam oecupa- 
« ta, ipse Archiepiscopus, quia natione Genuensis erat, iram 
« ipsius marchionis , et Pisanornm , qui secum erat, metuens 
« ad partes alias declinavit ; in cujus absentia marchio et fau- 
« tores ejus Arborensem Ecclesiam spoliarunt in parte; et su?Tra- 
« ganei ejus et elerici dicto marchioui, lunc cxcommunicatione 
« notato, Arborensis terrae sceptrum solemniter concesserunt* 
« Verum quum tempore procedente idem Archiepiscopus ad 
« ecclesiam suam reversus praefatos clericos de eo^ quod^ ut 
« sibi videbatur, in contemptum Apostolieae Sedis fecerunt , 
« redargueret, nec vellet sine mandato Sedis Apostolicae prae- 
« fatum marchionem habere patronum; timenies, ut credeba- 
« tur , clerici , ne coram ipso Archiepiscopo de sua possent 
« incontinentia conveniri , conira eum cum dicto marchione 
«  seditionem fecerunt;  quem nihiiominus iti populo  diiVaman- 

* tes per duos de sociis ad Sedem Apostolicam appellarunt. 
« Sed duobus mensibus post elapsis , poenitentia dncti , de 
«  eo veniam  postulantes ,  remissis  utrinque injuriis,  m  ipsius 

* gratiam redierunt ». lla in libro I. epistol. Innocentii Papae 
tll.  apparet. 

Ea tempeetate Ugo primus bujus nominis fuit Judex  Arbo- 
V,  /^-^»,  Ju± tWvrffe. Ac^fymt,***,'^* ******* <*t^\/^y^fi^\JuK<*±M~z»&<A f^ 


K*U f*m  rtf-tftUj  U  1i*~*<  y~'f*'~*~** ,'f    J.ft* ^  t*~«*   *** * f**fti"ttmy*t' ■.£**» t^ <r*~J > U~f+~*^A 
m*U*'  m~*/,«** *^c-»iLw W4*6^<  r,\*Jh~<< 4S-W <** J39  «~<+C<:  rU> ' <+J**~ >,"**- 


~+mJtS, t#m c*~u -yJL^rc  ^yiL+lfm'*   /U ***•?* ^fSjir' f ' , 1 39   *p<*&   rlfr & JfitSr f< 

rensis cum eode:n  Pclro pnfrtio suo, qii  juvenis in  sinu Ori- 'f-e^r*J &-t*^f)'#rf* 
stani a Cathalanis raptug ad  Pelrum Aragoniae Rcgcm et Bar-  %?** ^*1*'**^ 
chinonae  Comiten)  adsportalur,  a  quo  uxorem  habuit ,  et  fjf  V*"* 
Vice-comitatum de Basso , ut  Hispaui  refcrunt  auctores , qui ^. ^jl, 

tamen . in nomine et temporum diftestione errant : eum  narn-  ' .  -h1**-» 


et lemporum digesfione errant ; eum  nam- 
que  Nicolaum vocaat. Obiit Up aina  1234; tfcJlZ'**^*'™**" 

Anuo 1254 Petrus Vice-eomes  de Basso Jutlex et Rex  Ar-  \ ' TT^J^ A 'ji^JLm. , < *r?*\ 
boreae successit Ugoni patri, et Dianam duxit uxorem. Deinde  ' ^ ^J+jhcm* **rUnX 

anno .... Comita  De-Serra  fuit Judex  Arborensis et Vice-» , .  . ' e/^ijL'/<^1'^T'ftMm 
comes de Basso , antiquo MS. codice referente. J* 

Anno  1265  Marianus II.  De-Serra  fuit Judex  Arboren.  et *     mJL *tu //**< /*'{+*" 
Vicec. de Basso. Hic anno 1291  turrem  Portae-pontis,  atque /^TS^/w 4***'f 'J?5 
anno 1295 turrem  castri Portae-maris in urbe Oristani  aedi- tt^f***'', 
ficavii, ut in illius epitaphio legitur , et ab  aliis  monumentis %K^/^^'*ff^^f^^^ 
constat. Eius signum est huiusmodi    "fc'e'~~^ <^*.*feL<--to'fc„    Tf^^^r^m 

' ° J *A*Cc  Mr»^ 4^' &W4H * p'uJrf4\'v,<^rt+f«'*f*<"* 

"fUm*  >**<* c*4**-« frVtjf*  JL&  r*Tn*' £*&*^Ut. 


^i«*^  ^ £*&***< %'bt'f*  .JL&<  r*f"*' £«&*+<***"   $* 


+**) t*44r^ K^,   'JLt*-*  +&,*.- M*± * JLM./>**<*~~ 4r ,~*t&. %aC r*OslL&« ^J^f^' 

VI JJ^JTTT^ *T^7 f*"/****"* <*- ***** i t*f <*7T~ MfL» ^ww ^^tUt*. 

^F»«C , //'»**  <Ui'»t«v  4/*snn c**t**yv*c tfvy  p%^*turH*^ U+*+j+m*' -yt^-rftjf stuuS* tW ?WW ♦«^u*^V^K^t^^***? 

Hic eastella et imperium quibusdam in locis Judicatus Cara- **•- *~«y «>- 7^**«- *' ^~i '■ *^*^*- 
litani habebat , quae auno 1295 communitati  Pisanae  eondito $*Jy- cv '^ 
testamenio reliquit, Johanne  ejus  filio haerede instituto. >^XJ>^% «*~3 

Anno  1299 Johannes De-Serra, patre defunclo,  fuit  J udex "7~~ ''/zTJ^J 
Arborensis, et Vicec. de Basso, duosque filios habiiit Andream .'" ' "* "J4*?* 

et Mananum, et resijmavit anno 1501, ut ex anttquis monu-   -, tjJ , . ■   ^^. 


mentts conatat. ^     A^i^w~*~*/~- 

Anno 1501 Andreas et Marianus fratres ruerunt stmul Ju- ^^, JLt~du*». MJn*~t% -**'■ 
dices Arbor. et Vice-comm. de Basso, qui anno 1308 habebant^^^/^^^u,*^* /m*^- 
castra Montis-acuti , Montis-ferri , et Bosam urbem, quam a^)^)^X^'^wfi' 
marehionibus Malaspina pignori acceperant , ut ex Zurita , et^,^^^,, j«**, *~*><i~4 *<>'• 
aliis Hispanis auctoribus constat , et in antiquis monumentisAfffefr^w,»*', ^w^^-^, 
Jegitur. Mortuo Andrea Marianus solus Judieatu.m temut, nul- ^^*. e^* ^**»^^ 
laque legitima superstite prole obiit anno 1321, ejusque fiiiui *~**r*y-c+ ^yr^ e^-4_ 
nothus invitis Pisanis sufficitur m suum iocum, *** f+*"<*~<u+**- -<+/-**■ /~ 

fx~i,'*J *<*■ *^'v^oWW*vm^  ^f***K^/^tr^ U U**+rr  rtr^ r~~ *+ ff^ «^/   ^HT* 
«•>W /^-  &****,/"** t*J+'<~*~*J>~r*>'f**"*r*  U~>U~*~ J^fJ^U 
d>  La ^W^iUtX-, ^ r\%OH^^fi^ttOuJ^>^*^ y*~i»~~n ~* m+t^ ftv <c* 

<: IA ^^7 *^ \~~U~  —^ ^ V/V— '^ >'fi~ +~rrr*>*f~ *h* *y*'*~ t*f*~** < *— * 

W'c*r»^c^v>^  ^jA^i«/ ^- 5/W^* .^X^AWh,'0 "*J*~~* ■* <(  r^'1 


*£~*<W 4U*.  tWi*  %.  f~f* ****** %"?**  & *  */t~P+~+ M*U;*it- A*7"~ ' ~~<fm** <*~f*r*f*  %^t~ 

/<****+*,,„ **+* i*JL '****•'* <+**£*** y^ftitel « yifm* &wj~: h**~u'* u* ,i£**X~* f** 

l^Jw*wU'^    ^go De-Scrra  Judex  Arborensis >  et  Vice-comcs  de  Basso* 

-jj   -rJLfJfiwhfh •^•c Postea a Pi*an's quindecim ftorenorum millibus Judicaium 

• * redemit. Pontentissimus fuil ; nam lertiam partem insulae  sub 

y£ ^  *~*   <W*P*Ut ,ua ditione babebat , ut  refert  Joh.  Vilianius.  Fuit Ugo  iste 

^    ^Pisanorum osor , ei Aiphonsi Afagoniae Regis fauior, alque iu 

*jT %L?L  >U*4*l JL~ -H.adipiscenda Sardinia  adjutor.  Habuit qualuor filios  legitimos , 

rquorum  duo  Pelrus  et  Marianus  fuerunt  Judices  Arboreae , 

L*f^t"n* ^Jj^tertius, nomine Johannes, fuit a patre relictiis dominus clvita- 

1r2T ^XuT^* tis ^osae > casiri  Monlis-Acuti ,  et  TerraeMiovae ,  qui  duxit 

, ^T*   s M "l   / uxorem Sybillam a Moncada ,  filiosque  suscepit ,  Petrum  qui 

**JL **£J4t't,  s%f  «^» ^um Patre In carcerem  conjectus  obut ,  Benedtctam ,  quae 

postea fuit domina civitatis Bosae, et  Johanni Carroz nupsit j 

*^Jf"   "* * ^a quo Berengarius Carroz Comes Quirrae processit , et Nico- 

^losam, quae cum  Nicoloso  Auria  Galeotti  filio  matrimonium 

**J0 ' // w^uj^u. L ,*-  v>Conlraxerat. Johannes apud Regem Aragomae, et in aequssitione 

^c^^'^i^n^vy*^^ Majoricarum insignis fuit , sed postea petendo palernam here- 

/'  *** U^uJjUIj^i ditatem t partem Judicatus Arboreae, a Mariano  fratre  in car- 

..,   ... cerem coniectus obiit anno 1556. Ejusdem dominatum Jobanna 

9    JuvJi+frJfi+K"* ^.praefata a Bege habuit. Quartus Ugonis filius ruit Nicolaus vir 


r ...   M    . M  (?. .    ecclesiasticus et quidem optimus.  Habuit  praeterca  Ugo  duas 

^l-u^A  VLJLc A ^c * legitimas iihas,  Mariam, quae nupsit Gnlielmo Galzerando La- 

^^jtXIT^Lm    **i' *-fr^*.Drera  R°caner,i j et Bonavenluram , quam  anno  15^0 
T^/  Tbt^ ^ j Exerica uxorem duxit. Habuil etiam fiiium unum spuriu 

^lafrt»'fcW.  *» f^-Mm-riV ~s „ »   . 


Pctrus 
um Lau- 


' t+*uJ  Jh±   rentium nomine , ut ex Zunta el optimis monumcntis constat. 

j* ^ ^ ^Nec desunt, qui referant alias  duas  filias  habuisse ,  quarum 

**. i * . unam  Nicolao  Carroz ,   aliam  Guiielmo  CamelSino  nupsisse 
^^Yf^^t^tradaht. 

|u«rt^'V^^ Anuo  1S56 Petrus De~Serra  uSoni  Patri  successit  Judex 

Ac. ^^*^ Arboreae et Vice^comes de  Basso , uxorem duxit  Constantiam 
„   de Saluciis retris Arasoniae propinquam.  Regiavit  annos  de- 
IL ^jirm/   f< cem > et 0Dilt 8,rle Pr0,e » codem Z.irita reterente. 

iu^ZtL~*-> Anno 1546 Marianus De-Serra successii Petro fratri Judex 
^i*y^L^.^Arbor-etVicec. de Basso. Hic antea, anno 1558, fuerat a Rege 
Jifa?'*^ *^fr*^****h rr*etro creatus Comes Gociani. Habuit uxorem Timboram, alias 
kJhvk^ 9f**Jft**-Y****}* Timborgetam s ex Vicc-comitibus Rocaberti , quac oppidum 
]ti* +*~6~t^hirr*JJ»>' «^Capitis terrae a Joh. Villanio de Gaetanis , filio Jacobi , hoc 
ih *^4^%^'(^,fu'f*M,aVLttiC tempore mille septingcntis scutis aurcis emit; ac postea annd 
| ^m^^fi^mL. i^w i^\  Dalmatio de Rodegui duobus milfibus fiorenis idipsum ven- 

^MpJ ;*u**~ sY**7t*' ****u»** i nf*h>*49 Uk6lc*U*o*w ( ***** W< Ct tL***$tKUu Av v*+**-p*6~**~ rW Je****y** > 

Hh, j^LJ^*<'tr%X~' ***** {/M att*%*f W  L/U~+, w iL«AW ^'rr44* '•)&* ,$**(«<**'' ***>** ^Y*' 
jr*'f+** ' yUi«'H*u *f*~»* ^«Xfli^ £**a* *'c*um. JfU, '*jL~~ cJLamJk . ^. . J^ti* 4<,w«*r , n W- 

h^"c^K*J ^^fi^ l  ft f+4fi^  Ly*^  L  falr, 'jtl^U*,* Af*'~U>~U &<«*<«, fr*+»c ****' 


/,' uSi*****' t+y*1 


L*  A   r~ / Cp~~y*«m. 4^A~  >-A   r-i   ?> ^/V^uW * CrW/-~ jL^Jfic U t~v_ 

tfidit. Ex Timboqjeta fibos  suscepil  Ugonem,  Leonoranij  et < 'Jur^yJJ ^at^J^p 
Beglricem , de quibus infra dicemus. i^J<u^(^y><lL~ ~*W- 

Marianus isie leges Sardas in Cudice vulgo dicto  &ir*d  d** ****** '"'/c~m$* <**va~ *+*+> 
Logu scriptas*  quibus adhuc utiinur prudcmissime condidit ac >+#"*' 1* *-*>**<*"? f1" 
proimilgavit,  regnumque  Sardiniae  adfectavit,  indcque  bello **~* *y <#*f~~"*f" "^ 
cum regno Aragorriae inito Algariam, Villecclesias, et majofem f^TT^^ 
partem regni subegit \  ftiilque  ab  Urbano V.  in amplissirod TTTtf 
Cardinalium Collegio, ob Regis Petri inobedientiam ,  Rex Sar- ^JT    u* ^u f/~W-i 
dimae nominaius. Sed re  infecta  Marianus  decessil  vigesimo ,  vt^Z^^W*^' 
nono regni sui anno, ut ex Zurita colligitur. Z*J+ *~ S^^f^f^l 

Anno 1575 Ugo Mariano patri successit Judex Arborensis ,/^ ,J^r~ < jJ«* <■*<** 
Comes Gociani, et Vice-comes De Basso, dominusque Sardiniae^ bj>~~ fTi^ f^ 
fuit appellatus.  Bellum a patre in  Petrum  Regem Aragoniae^ ^+J*** p*****"* /*"» 
susceptum prosequutus superbe et inique impcravit.  Quafe  a «W Arr** **-"-* h ^" 
suis interfeclus decessit anno sui  regm octavo , nulla superstite >™^>*f^*,¥7*'/r 
prole,  ut in monumentis condilis in Archivio urbis  Sassaris ,f~**^ t*~rrV<* '* Jr* 
et in Zurila legitur. W ^^ f~ 'riT**    *\* 

Anno  1583  Fridericus filius Brancaleonis Auriae et  Leono&*+~+C' '^^^TL 
rae filiae Mariani adhuc infans successit avunculo in Judicalu^, V^ "^^JT^w, 1 


Arbor. Comilatu Gociani, et  Vicecomitatu  De  feasso,  invitis^ 
nianies regnum ad civilem eommunitatem reducere  conaban-* " 


Arborensibus, qui Judicum dominatum exosi liberlatem aecla-****/** 


«.„..^a .^uum rtu uiniciu uuiininimiaism reuucere  conaOan-' J-iU*'**'"* tJh** 

tur. Eorum tamen audaciam Leonora Judicis  matei co:npressit,  '*£ T^ r -^J J>* 
omnesque iu filii obedieutia conlinuit. Ilie tamen  adhue  par- { . &   oXJ'?** 

vulus obiit,utexnuperlaudatismonumentis, et ex Zurita patet. %*~*^T1 

Anno 1587  Marianus  alter  Brancaleonis  filius  e*  eadcm 7" "~ Jz^cZX^ 

Leonora Friderico defuncto fratri  in  Judicatu,  Comitatu,  et * *"7t  T^Lj^*. 
Vice-comitatu adhuc iiuans successit, et anno eequenti abdicavit. *4?JJ^ £*,;*& > 

Anno 1588 Leonora Mariani filia, Brancaleonis Auriae uxor/" ^^* /^u^ < 
Judicaium, Comitatum, et Vice-comitattim  ex Regis Aragoniae/Xi^^C-*7l\ '9 * 
concessione stib spe pacis in feudum  habuit,  ac  viriliter  et ^. vGjfc.tt-^.^.* 
summa cum laude regnum administravit, auxit, legesque  de- XV **V burS,'(><'* «&*«• 
dit, quas simui cura aliis a Mariano patre condilis^ uno  vo-  V'* <i* 4&* 
lumme vnJgo Carta de Logu dicto  compilavit,  ut  ex  illo , & — ~> tef*^**.—. 
quo ad hue utimur codice , constat.  Inde  bellum  cum  Repe ^w  >**ACfv~fl f*<**~f+ 
Aragoniae gessh, et poslea anno  1405 obiil  magno  Vrboren^ <i«y^' *tf**y*~± 
sium  fiopulorutn luctu, et moerore, ut Zurita  et ajii referunt.^"^ ?f  ^^^ 

AnnoI405Marianus, matre defuncta, Judieaimr, Comilatum   ^*"^7^ '~ ^*^™ 


u 


m 

Vicc-comitatum iterum assumpsit; sed sine prole obiit in ipsa 
adolescentia anno  1407. 

Arinn I40i Braucaieo Auria defuncto filio in Judicatu sue- 
cedere conalur; et Gulielmus de Tinieriis Narbonae Viee-comes, 
qui Beairicem Mariani Judicis filiam et praefatae Leonorae 
sororem ; duxerat uxorem, jus in Judicatum, Comitalum , et 
Vice-comitatum habere opinafus copias in Sardiniam duxit , 
et percusso cum Brancaleone Auria foedere contra Aragonenses 
strenue in Sallurensi agro cum Martino Juniore dimicavit , 
victusque insula excessit; sed novo reparato exercitu mox re- 
versus urbem Sassaris, magnamque parlem Judicatus Logudo- 
ri occupavit, et Judicem Arboreae se gessit, cujus vicarius 
fuit Aimericus Narbonae , ut ex MSS. authenticis tabulis con- 
stat. Brancaleo vero in eo bello captus decessit,et Leonardus 
Cubellus insignis vir Arborensis, qui urbem Oristagni et vicina 
oppida occupavit ab Arborensibus Judex habitus, sed a Peiro 
Torrella Aragonensium duce obsessus , ex conditionibus pacis 
suppresso Arborensis Judicis nomine, titulo marchionis Ori- 
stani anno 1410 condecoratur. 

Anno 1419 Gulielmus de Tinieriis filius Gulielmi Narbonae 
Vice-comitis defuncto patre successit in Vice-comitatu et jure 
Arboreae; sed acceptis centum millibus ducatis a Rege AI- 
phonso cessit Leonardo Cubello et Sassarensibus juribus suis 
die Xll. kal. sept. anni 1420, atque ita desierunt Judices Ar- 
boreae, et fuerunt infrascripti marchiones Oristani, ul constat 
ex multis monumentis. 

Marchiones  Oristani. 

Anno 1410 Leonardus Cubellus fuit primus Marchio Ori- 
stani et Comes Gociani a Petro Torrella prorege IV. kal. apr. 
solemniter creatus, aique uxorem duxit Ouiricam de Jana, ex 
qua duos filios habuit Antouium nempe et Salvatorem, et V. 
id. nov. obiif anno 1427. 

Anno 1427 Antonius Arboreae defuncto patri successit mar- 
chio Oristani, et Comes Gociani, et anno 1431 Salvatorem 
fratrem sibi reconciliavit iratum ,  villas  Cieris ,  et  Ludovici 


f/U~>~~~' (: 1 > //***'* i/«'L~~^ 

2 *V*   SVw  6«  .,....«* *! Uyr*rM  f't *p'»U«- U &U**~* , /^ fy+tfmfAojO' } *£''   ~*M*'*f*> r /H^r- 

iA*tr\m<\ 


*  Up~rr** 

a+**U*'   yxM   4V**V*r~*; r~,  *% u«'U*J  «^U^^y^r  W'***< l*^<*Jr~~/J + rV* 


h^. 


^v^A-Hv   ^'Y*'* A +~~w'~r* /^ C^Hy^-^  t,*U«^ £< Jf^^^j aV Jc^Kj^ aj /f^^ jL*r**> +r*yX,\ . 

hf^-JJ /*y 7 *«<#" y* '^a^y <»*>u*4i /****.**«** y*. ^, s, > 4+„*~>+ y<*v~ ^ um*** *,*u4** 

1+  <k~~U lA<~+*  ^J^k4^ /■***■  >r~*rr<J  t-i* U~  *uOr<f  'l< Ww^' fr^/*4V   </ *\ V*y»V frttf 
U  Oa^rJj^   4r^  t*~J*r** f* >*"* ' *V **#*   J~*f  A  ^J U ^U'^ , T*rr~-r+t  fyu*Vc*4* UpnJrr 
t  t>4r~+~»y*>1 /%r^'6M*'t  ~f yx^rUU   +*~^  frJJ^ 4^ tc^ru^rr^  i*J L<W*f«  ^ ^U-W *>*-«*^ > W^ 
,t,W-A/   *U~>  inJ-lJi.  M -IUk  t*6t>  fW p*u^^^JUf&£tl**k   U&pyt*  **  U-rX-t&O**'- 

£^>u */ f^u^f^ p+i^ t *JL»~r /*t fr^i»* t*+! f y^>,*~>fUf*' ->*ti*]* 

f   A^u^  ysM L,c~* %' ft'U  or^  Jr^Jrt uJ~'h *»*c**+> /\J „ >*«K yruJtc /tH^fcj^  f~«~ 
+*   yr^r   rJL^  #   U^L  4~ *•    <+Cc  V*r/  ^^fT  K**> ^JLjr^ ^^S rf>~" 
^C^wr   l*y~~*<-  /Qjl ttptfrrv  4<*'4«~<H *~^M*~ H^ffi** &'Ji^*iA*sV4»**£ <r*%t"~+- 4*tcf* 
U^  ^^  c^Jk  cJ*i   t<^^^<> ^ p^rJr^ 

p^if^  >y»U/C* ~-  tr+^Jptf*-   U  U'V'mi  JL  ty**<f * <&*< f?*^ 

U* < >lc ^tur^e J~*ifw' t+fh*k nW f****~ <*/<*~v ^C*»*^Vr /**f*4*vt *<tx*^ry* siJrvo * *>£<_ 
1%t C*4rtM" r^% /fru+lr* utxJLv ' ox^r^ /J/fo^J COL** crCcli^A A ' Wt—* 1 '^ 4f#~**'€' ffl'» - 
4**>hf JLrf 4trftt^f4'  /iCf/un^-rujAi '.   <4a*S l± <*'4rW     *»~< r*4*  W^frr** r 4a,  fcn*. <t^o>y~*>**'**f< 

«   H^  C# XVtyr**  +> J Sru+tstc  J<#*%  *s JufOC^ lA< JJ*~> ****** / Urr  A+nJeSclr* 


H^  C# h%Wr-**  «s fm.  /r\UHs4<  U<#*%  *s   ^U*t~S tA< JL~~> *»*-J* 1* ^  A^yt/i 


4L<r4Um> 9 
tsn 

4uM 


«/A-rv^^y»**^  ; JlJrwrx*'r+<'Jw+   f  /' (S^^r^W,  /Vrffl&rn^+f v C^n*^<  /^^Ori* 'r<y~C''H* 
Y**^v WtctU  ^ *******   A^ ^"tJLw, 4  ^ 

try' /U  t/lL>r/o+*H** ^A**- €*/ *wrr\  /t' ih**»l'y 
*K f M *r***Jl dt<  Sry>r*Y,ri*~rv '* ^*^  &**& 


Jn.   I f/**f**   %»*y**  frl' (**4**'4*~*n*  d>r^^' 4^r^Ur\' /U  e/4*V<***0 ^**^ ^ ~>+irr+\  hy**u^'y+** 
&#L f  dr^UUtf ( /J  c3«***^Ctf*   €y»M>0/t\ f M  *f~Jl fi<  /ry>r<yi~~rO f/  ***«>  4U*4'~+ , 


*tc"\ 4*~*x4f  ^ +*x^'c+r<> >U r»*rt<  /-r'4»* lt*>r%,  £  /f«**- r+T^ 
t   *****  W^' iVmAW  y  fjt+sU*'*  **c*- <%^rJ^rn\  4**l**U~   '**+  4 


.   ^^   O^  iM^-j^   fvrLnJk   **yi~* 


Jr<  tJ y/UU** < r\J*6*rx**mi ^7^^^yrW«A 


IfiCHmtS   yvx****.  t*r*%J   &£< 


ih  <J<* 


' f^f**^  *^°#* fP~f* ***** ftUstvSli ) 


, fa +6**aUf *~u* jLs* /^ 

X/  /t   nZ~U*    L*   fcu~*' •  tflf^ ***** pJJiJL^  I L**f<r~~   <~  C* j^rr^ fftjAf t 


<rri 


<~J++<-  3 ^c^y^^cM^ ( '^^«^^7 /^C*^'^^^^  **J^r<  #^t  , yV^-^r-^^ /M 


r-****** rfZZr~«*~v«<}  '<Ac^dr*J\ ,   1A'^ £ l/Jm> }  /^rvTi^;  ' ^t^H /c~/U&J \ 

tCvJrJ  «r*a~~JU*  (l^l6urJS~< 

cr\ 

4r£   <****rwT». —- - ■ 

*^- >~ j^pLf^* **- 

^jLvcrn**,  ^  ,^6   A^  4U#  ^f^CrV,  v**"A~^ iJ"'****' ~vrr~f< f,~> ^l 
/^ V^Ww «tULjetr^JL .   ^ ^c  At^WrV  hjyrr^ *JL.*urU f*~~   i*'t*~~<* 

r^^' ^ ^^^,^' £C^% ^fU^  *-"*  d'~<ryrJit   «£^^r~  ^M^r-^^ /  r€r^ 

X^v /iu^ ^^» C.1JL f ^^^ w/^-A &^*tifi*f,r' 

C'JL   *****  fy*  #*"+»¥ % tOtrrry   (U^  f^/Xr^  ^— <^,  £*££ Stf"** f J| 


«tjLfr'  ^Wr^ A*r*^ 

\U+*4r K 


.^ 


J$-f% h 


Ol***  K< 


ZZEf, *u^ ~u~/~l<** p — *'£„*-**'.■ fhf*~~' <** «t* 'v 

,.   /^. *   L.^IW   *  ..    I_*     , .s .s.^.. _. JLi/JL A-«*«_fir  t>'f«s; »—.>*'?• 


MJL 


fh~n 


[U,  ^J»^.  JUt^f^:  ^MW^  ~~  ~y**  ""—*-">  "/~-i"—',% 


~ i- /^ /^-^' A'*w^-*wJ/y^. vs~*JJ, ~*~d~-f,L L-^u^u, 

£T <£ £z?r <~*-f>L*~f.^ wSm,^^. z^tjj^j 

f>**J **-*^J! *~*+44s***A°  <  t<xm 9* fyntn+U . 

>  rCr+xs+r* 


»**++' J^ 


J 


14$ 

Ponli* dum mille florcnis illi Iradendo, ac deinde obiit anno 1457. 

Anno 1457 Salvalor Arboreac Antonio iratri defunclo suc- 
ctssii iu Marchionalu, et Comitatu. Uxorem duxit Cathari- 
nam Cenlelles , el obiit idibus februarii anno 1470 nulla su- 
perslHe  prole. 

Leonardus Alagon filius Artaldi Alagon domini Sastagi , et 
Hcnedictae Arborcae sororis praedietorum Antonii et Silvato- 
ris, a Salvatore patruo heres institulus successit Marchio Ori- 
slani el Comes Gociani, uxoremque duxit Mariam Morilio ; et 
anno 1477 id. octob. a Rege Johanne, ut infra videbiums , 
perduellionis reus judicatus, Marchionamrn Comitatum et omne 
dominium amisit; belloque victus, et in castro Xativae custo- 
diius obiit, duobus iiiiis^ Antonio videlicet et Johanne , e cu- 
stodia ejusdem castri jam solutis, superstitibus. Ejus autem primo- 
genitus Artaldus fortiter dimicando una cum Leno belli duce 
obiit, alter ejus filius nothus Michael in castro Sassaris de- 
tentus cum alio ejus fratre et duabus sororibus spuriis tandem 
ab humanis decessit: atque ita Reges Aragoniae et Sardiniae 
fuerunt marchiones Oristani, et Comites Gociani, iisque tilu- 
lis huc usque insigniuntur;  de quibus infra dicemus. 

De Bpiscopis, 
qui Judicum temporibus Jforuere. 

Anno 1075 Jacobus Archiepiscopus Caralitanus, cui Gre- 
gorius VII. mandavit ut secundum Eeelesiae oceidentalis con- 
suetudinem ipsi et Cierici Caralitanae provinciae barbam 
raderent. Quod quum Orrocus Caralitanus Judex aegre ferret, 
idem Gregorius III. non. nov. has iiteras Orroco scripsit. 

«  Gratias Omnipotenti referimus, etc.  . .  . Nohmius autem 

* prudentiam tuam moleste accipere^ quod Arehiepiscopum 
« vestrum Jacobum consuetudini S. Rom. Ecclesiae, rnatris 
« omnium Ecclesiarum, nostraeque specialiter ordinationi obe- 
« dire cogimus; scilicet, ut quemadmodum totius occidentalis 
« Eecle^ae clerus ab ipsis fidci christianae primordiis barbam 
«  ra<icmii  morem  lenuit, ita ct ipse  frater  noster  Archicpi- 

* scopus raderet.  Unde eminentiae quoque luae praecipimus, 


144 
« ut ipsum seu pastorem et spiritualem patrem suscipiens et 
« auseultans, ejus cum consilio, omneni tuae pofcestalis ele- 
« rum barbas eradere facias, atque compellas, resque omnium 
« reuneutium, nisi demum consenserint, pubiices, idesl Eecle- 
« siae Caralitanae tradas, et ne ulterius se intromitiaut, co- 
■ stringes , nec non ipsum ad honorem Ecclesiarum defen- 
« dendum promptissime adjuves etc. ». Ita ex ejus regesto 
in Bibliotheca Vaticana recondito. 

Praeterea s. Georgius Sardus Episcopus Suellensis, Lucifero 
et Vincentia parenlibus Sardis procreatus, ab incunabulis cla* 
ruit miraculis. Narn infans, quum reliquos dies lac nulricis 
frequens sugeret, quarla et sexta feria semel dumtaxat, idque 
vespere, sugebal. Cumque baptizatus et diligenter nuttilus, 
liberalibusque discipiinis eruditus, sapientia et aetate profecis- 
set, cleri sortem subiens, jejuniis, orationibus, et elemosynis 
adeo intendit, ut summo omnium consensu Episcopus fuerit 
creatus. Quo tempore daemones fugavil , innrmos curavit, il- 
luminavit caecum, suscitavit mortuum, aliaque permuita edidit 
miracula, quae in ejus historia a Paulo .... conscripta, et 
in Bibliotheca Eceiesiae Caralitanae recondita, traduntar. Obiit 
IX. kal. majus, et honorifice sepultus in Ecclesia Suellensi , 
quae ab eo postea fuit appellata, in qua maximas virfules et 
frequentia prodigia Deus in sui servi honorem esse operalum 
lestatur idem suae vilae auctor, et operari adhuc continua 
comprobat experientia. 

De Principibus Sardiniae. 

lisdem Judicum temporibus quidam Sardiniae Principes ap- 
peliabantur. Quae auctoritas illi ab Imperio data nihii Pisano- 
rum aut Genuensium dominio, et Judicurn dignitati dctrahebat, 
ut inquit Joh. Bapt.  Pigna. 

Horum Principum origo incomperta est, et supra Imizzam 
nihil certe haberr potui, quare Principum seriem ab eo exordiar. 

Anno 1013 Imizza a Seligua de Eiisebrik Henrici clueis 
Noricorum, et Friderici ducis Lotbaringiae in Sardiniae prin- 
cipatu heres «uccessit,  fuitque  Gneifonis  II.  Bavariae  ducis 


145 
mor  ut  cx Pigna, Nauclero, et abbate Verspcrgicnsi constat. 

Anno 1055 Gnelfus filins Azonis Estensis in llalia Comilis, et 
Cimizae filiac Guclfonis ct Imizzae, heres ab ipsa lmizza insti- 
tnlns successit in Principatu Sardiniac, et fuit dux Bavariae, 
Carinlhiorum et Spolcli , ncc non marcbio Thusciae et Vero- 
nae, uxoremque duxit Reginam Angliae viduam, filiam Bal- 
duini comitis Flandriae Judilham, ex qua duos filios genuit 
Guelfonem et Henricum, obiitque in insula Cypri, ut referunt 
Pigna et Panvinius. 

Anno 1101 Guelfo, defuncto patre, in Sardiniae principatu 
succcssit , fuitque Bavariae, Corinlhiorum , et Spoleti dux, ac 
marchio Thusciae , Veronae , ac Mantuae. Duxit Mechtildem, 
ditissimi Ilalici marcbionis Bonifacii filiam , in uxorem , quam 
tamen postea inlervcnienle divortio repudiavit, et sic sine 
sobole obiit, Ducatusque Bavariae una cum aliis bonis, juri- 
bus, et titulis ad Henricum fratrem suum pervenit. 

Anno 1118 Henricus istc, adhuc vivente palre, uxorem du- 
xit filiam Majoris, alias Magni , ducis Saxoniae nomine Guel- 
fildem, ex qua genuit Cunradum Henricum, et Guelfonem, et 
quatuor filias Juditham, Sophiam, Matildim, et Guelfildem. 

Anno 1125 Guelfo terliogenitus ex Friderici Regis beneficio in 
Sardiniae principatu palri successit, habuitque Ducatum Spo- 
leti, Marchiam Thusciae, et totam terram Mechtildis comitis- 
sae. Duxit uxorem Golfridi sororem ditissimi Palatini de Tubinga 
et Comilis de Ralu, Utam nomine; ex qua genuit filium re- 
ferenlem nomen suum. Hierosolymas postea cum cruce-signa- 
torum exercitu profectus Sardiniam revertitur, et Thusciam 
petiit, omnesque res sui Principalus et Comitatus recte dispo- 
suit, donec senio confectus, et a Friderico Barbarossa princeps 
Sardiniae, dux Spoleti, et marchio Thusciae confirmatus, Prin- 
cipatum cum Ducatu et Marchionatu Guelfoni filio cessit, ut 
Pigna, Nauclerus, et Panvinius testantur. 

Anno 1163 Guelfo Junior paterna donatione Principatum 
Sardiniae et Ducatum Spoleli cum Marchionatu Thusciae su- 
scepit, et quinquennio post obiit sine liberis, at patre superstite. 

Anno 1168 Guelfo Senior, defuncto filio, pristinam digni- 
tatem resumpsit. Deinde patruelem suum Henricum ducem 
Saxoniae atque Bavariae heredem accivit, quantitatem pecuniae 

20 


pactus. Flanc autem dum consequi putat spe frustratus fuit: nam 
Henricus Guelfonem jam grandaevum cito moriturum existimans 
argentum constitutum dare distulit. Oua re commotus GuelfoFri- 
derico /Enobardo Imperatori primo hujus nominis, cognalo suo, 
recepta ab eo pecunia, marchionatuui, ducatum, et principatum 
resignavit, et obiit anno 1196, Pigna et Nauclero referentibus. 

Anno 1174 Fridericus I. Imperator, Friderici Suevorum Ducis 
et Juditae Guelphonis sororis filius, cessione ejusdem Guelfonis 
principatum Sardiniae, ducatum Spoleti, et marchionatum Thu- 
sciae obtinuit , et Beatricem filiam Rainaldi Burgundiae comi- 
lis duxit uxoiem, ex qua genuit Henricum, Fridericum , Cun- 
radum, Philippum et Othonem. Obiit postea suftbcatus in 
fluvio Armeniae, ejusque cadaver Tyrum translatum ibidem se- 
pultum fuit, ut referunt Pigna, Panvinius, et Nauclerus. 

Anno Ti 90 Henricus VI. Oenobardus, defuncto patre Hen- 
rico Rom. Imperator a Caeleslino P. M. coronatus in principatu 
Sardiniae successisse creditur. Uxorem duxerat Constantiam Gu- 
lielmi Siciliae Regis filiam, ex qua Mariam et Fridericum su- 
scepit. Obiit Panormi in Sicilia, et in Calhedrali sepultus fuit. 

Anno 1198 Fridericus Henrici Imp. et Constantiae filius 
adhuc parvulus successit in principatu Sardiniae. Postea fuit 
Romanorum Imperator, hujus nominis II. ac Rex Siciliae et 
Sueviae dux, qui et dicebatur Rex Sardiniae, teste /Enea 
Sylvio et Nauclero. Sex duxit uxores , ex quibus plures habuit 
filios et filias. Ex aliis foeminis suscepit quatuor spurios, in 
quibus fuit Entius, quem Sardiniae Regem fecisse diximus. Obiit 
Fridericus Apuliae, ejusque cadaver Siciliam translatum in 
Arcbiepiscopali Ecclesia Montis-regalis sepultum fuit. 

Entius sive Henricus praedictus filius nothus Friderici anno 
1254 Rex Sardiniae a patre declaratur. Sed quia arma simul 
cum Pisanis suscepit, et Cardinales ceterosque praelatos ad 
Concilium Romam adnavigantes invaserat, et ceperat, excom- 
municatus regrioque privatus fuit, tandem a Bononiensibus de- 
fcellatus et captus missusque in caveam ferream obiit Bononiae, 
ut diximus. Ita desiere Sardiniae Principes. Pisani etiam eadem 
de causa privati jure Sardiniae a Romano Pontifice fuere , 
qui ad Reges Aragoniae, de quibus in sequenti iibro dice- 
tous, regnum transtulere. 


147 

I N D E X 

L I D E R  I. 

Primi Sardiniae  coloni  anle  diluvium,  ejusque  solitudo :      *.   pag. i 
Phorcus primus Sardiniae Rex , et Vetulonienses primi  post diluvium 

coloni.   :   .   ... ; » ibid. 

Medusa ;   .   .   .   : .   » 2 

llerculcs Turris Libysonis nomen ab Hercule   ; » ibid. 

Graeci. Mercatores Graeci Sardiniam adnavigant.  OEnotrides  insulae 

a Lycaonis fllio dictae •   .   .   .   » 3 

Sardus, et Libyes ».......» 4 

Norax, et Hiberi. Norae urbs a Norace extrucla. Noraces ...» ibid. 

Aristaeus, et Graeci :   .   .   .   » 5 

Galatas, et Galli .   • » 6 

Siculi .   .   .   » ibid. 

Jolaus , Thespiades et Athenienses. Olbiae urbis aedificatio.   .   .   »7 

^Eneas, et Troiani •.:.•.:.» -9 

Lydi i   .   .   .   . .   » 40 

Locrenses  ...... » ibid. 

Tliraces ; » ibid. 

Rhodii ; » ibid. 

Phryges    . ;   .   .   .   ; » ibid.' 

Cyprii .:*....: i   .   » H 

Phoenices .....:. I   » ibid. 

iEgyptii ;......» ibid. 

Milesii »......-» ibid. 

Cares   .   .   .   .   ; :.......« .i-2 

Lesbii   .   .   ; » ibid. 

Corsi.   .,.,-......   ; ;   .   .   .   » ibid. 

Phocaeenses .   : .   :      :   .   v   .   » ibid. 

Carthaginenses.  Sardorum  legati  ad  Alexandrum  Magnum.  Foedus » 


148 

Carthaginensium cum Romanis. Hannibal in Sardinia crucifixus. 
Hanno dux in acie a Romanis in Sardinia caesus. Romani Sardinia 
potiuntur PaS'    ^ 

Romani. Sardinia in provinciae formam redacta. Praetorum series: 
Sardorum motus. Poenorum auxilia. Sardi praelio victi a Manlio 
Torquato. Hiosti mors. Hasdrubalis Imperatoris aliorumque ducum 
captio. Hennius poeta in Sardiniam venit. Foeneratores ab insula 
pulsi. Frumenti decima imperata. Bellum Iliensium. Sardorum de- 
feclio. T. Sempronii Gracchi consulis insignis victoria. Renovatio 
belli. M Metelli triumphus de Sardis. Goloniae turrris Libysonis, 
et  Usellis »    M 

Romani Imperatores. Julius Caesar insulam lustrat. M. Lucius praetor 
a Menna liberto victus. Sardinia in Augusti potestatem redacta. 
Imperatorum series. Viae et aquaeductus in Sardinia conslructi. 
Judaei in Sardiniam missi. Sardi sanctitate et miraculis clari. Euse- 
bius , et Lucifer. S. llilarius Papa. Tygellius Hermogenes insignis 
musicus ; aliique Sardi  aliqua  Iaude clari ..•-....»    29 

Vandalorum Reges. Vandali Sardiniam potiuntur } sub Genserico Rege. 
Goda Golluis, Sardiniae tyrannus regno et vita privatus. Justiniani 
Imperatoris victoriae. Belisarius Gelimerem in Africa victum capit ; 
ac dein Sardiniam occupat. Catholicorum sub Vandalis persequutio. 
Ariana haeresis. Conventus ordinis eremitarum in Sardinia. Janua- 
rius Episcopus aliique Sardi qui doclrina et sanctitate floruerunt. 
Caelius Symmachus Papa   .   ,   ; »    49 

Gothi.Sardiniam invadunt sub Totila Baduilla. Gothi ab Italia pulsi a 

Narsete Justiniani Imperatoris duce.Teiae Regis mors.   .   .   .   »    57. 

Graeci orientales Imperatores. Eorum series. Praesidum et ducum Sar- 
diniae series. Barbaracini idolorum cultores. Divi Gregorii Papae ad 
Hospitem eorum ducem legatio. Alii infideles iu Phausaniae dioecesi. 
Pastoralis Papae Gregorii sollicitudo ad Christi fidem proferendam. 
Sardiniae Episcopi. Monasteria   .   ; »    58 

Saraceni Sardiniam ia suam potestatem adducunt. Templa et sepulcra 
evertunt Luitprandus Rex corpus D. Augustini a Saracenis redimit 
et Papiae in templo s. Petri collocat »    74 

Longobardorum Reges. Luitprandus Rcx Saracenos ab iusula ejicit. De- 

siderius Rex a Carolo Magno captus et regno  privatus   ...»    75 


LIBER II. 

Summi Pontific. Sardiniam et Corsicam Carolus Magnus sedi apostolicae 

confert. Romanorum Pontificum qui Sardiniam oblinuerunt  series.  »>    79 
Saraceni ilcrum se se in Sardiniam inferunt sub Ambulacho Saraceno- 

rum in Ilispania Rege »    83 

Musatus Saracenus; Pisani et Genuenses; hi Saracenos Sardinia expel' 
lunt. Musatus iterum Sardinia potitur. Pisani Leonis IX. suasionibus 
Sardiniam adnavigant; Corsicae partem Genuensibus adimunt; Sara» 
cenos in fugam vertunt. Pisani Sardiniam in quatuor Judicatus di- 
vidunt. Pisanorum et Genuensium simultates primae. Genuenses 
Caralim expugnant. Marchiones Malaspinae urbem Bosam novam in 
Sardinia condunt. Pisani bello a Genuensibus victi.Pax ab Innocen- 
tio II. Pisanos inter et Genuenses composita. Novi belli casus. Bariso 
judex Arborensis Sardiniae Rex a Friderico I. Imperatore creatusj 
custodiae a Genuensibus traditus. Genuenses et Pisani de jure Sar- 
diniae coram Caesare certant ; Pisani regno Sardiniae a Caesare 
spoliantur. Clemens III pacem inter duos populos componit. Novae 
simultates. Varii diuturni belli eventus. Lis de Co rsicae et Sardiniae 
primatu. Concilia. Fratres praedicatores. Fratres minores. Episcopi. >»    86 

Judices  Sardiniae   ;   .   . »   4 i 9 

Turritani Judices .   :.......; »424 

Gallurae Judices : -   »   430 

Caralitani Judices t   .:....:.»   433 

Arborenses Judices  .   .   i :....»   456 

Marchiones Oristani : i   »   442 

Episcopi »4 43 

Principes Sardin. Imizza. Vuelphi. Encius rex Friderici OEnobarbi filius »   4 44 


Cete 


ERRATA 
M  Accipe  igilur. Praeses 


28 

et adpristinam 

2'.» 

foelicitatem 

48 

Ceteraque 

7 

Justinius 

7 

faerunt 

8 

Regi adularcntur. verum 

11 

injerunt 

24 

venum jerint 

3 

sylvestro 

9 

Justininiano 

15 

idololariae 

18 

Innoentium 

3 

invigiliare 

36 

regestro 

2 

Episcopis 

6 

cujus etas } atque locus 

21 

vigilas 

4 Victonus 
\ 4 exoratas 
22 consentiams 

9 Raymundo Ru o 
14 Obtimates 
35  obbligatiouibus 

4  injurie 
24 in cmatuor partes divisam , 

neque 
26 rerum  Pisanorum 
16 tetamcpie circumjeclam 
29 immunes et exempli 

8 beneficiis imperiabilibus 
\ 0  ingenti praeliu 
22 apud Meoram 
\ \  navim Pisanum 
2\  mugna 
-1 0 vexare cepit 
\7  utrinque  populo 

\  metroplitano jure 
\\  de relicjuis toliendis 
\ 0 hic varis criminibus 

20 NOBABITQUIS  MARMORIBUS 

21 FIDEI  DICATU 

24 abEpiscopis et obtimatibus 

t3  primus Judex Arbororeae 

6 sororem 5 duxerat uxorem 

is, quae typographus peccavit 


151 

CORRIGE 
Accipe  igitur, Praescs 
1 ad pristinam 
feiicitatem 

Caeleraque 
Justinus 
fuerunt 

Regi adularenlur. Verum 
inierunt 
venum ierint 
Sylvestro 
Justiniano 
idololatriae 
Innocentium 
invigilare 
regesto 
Episcopus 

cujus aetas, atquc Iocus 
vigilias 
Victorii 
exaratas 
consentiamus 
Raymundo  Ruffo 
Optimates 
obligationibus 
injuriae 

in quatuor partes sive Judicatus 
divisam, nempe Turntauum 
rerum  Pisanarum 
totamque circumjectam 
immunes et exempti 
beneficiis imperialibus 
ingenti  praelio 
apud Meloriam 
navim Pisanam 
magna 

vexare coepit 
utrique populo 
metropolitano jure 
de reliquiis tollendis 
hic variis criminibus 
NOBABIT MARMORIBUSQUE 
FIDEl DDICAfU 
ab Episcopis et optimatibus 
primus Judex  Arboreae 
soiorem  duxerat uxorem 
lector benevolus indulgeat. 


Wa (C©NTO TIIN(CIKNS© JLASCAIMS 


ni»ir "yiET^TETNvniia^iLiTJA i__ 


/.//> "f/?   '   s/r// 2 o<? /">- 


<C _4V _. TP 1__ ______ A IiK, (D) 


■> /^tV </tr  rr/A 


FAR.E 


JOHANNIS  FRANCISCI 

SASSARENSIS 
Tomus  Tertius 

CONTINRNS   LIB.   III.   ET   IV. 

DE  REBUS  SARDOIS 

EX  RECENSIONE 

VICTORII  ANGIUS  EX  S.  P. 
R. T. S. A. S. A. L. 


^-^&^M^M^ 


CARALl 1858. 

E X   T\P1S   MONTEVERDE 
Facta potestate. 


JOHANNIS FRANGISCI FARiE 

SASSARENSI3 

J.  U.  D.  EXIMII,  ARCHIPRESRYTERI  TURRITANl 

DE  REBUS  SARDOIS 

LIBER   III. 
EX RECENSIONE VICTORIl ANGIUS. 


Aragonenses Sardiniac Beges. 

JACOBUS  REX   SARDINIiE  I. 


JL isanis atque Entio jure Sardiniae expoliatis , insulam quani 
plures adpetivere. Anno siquidem 1267 Carolus rex Siciliae et 
Andegavi dux, sancti Ludovici Francorum regis germanus fra- 
ter , Sardiniam primus a Clemente Papa IV , frustra licet , 
poposcil; Henricus deinde Ferdinandi III. Castellae regis h- 
lius, qui infensus fratri regnum in Hispania gubernanii pa- 
tria extorris , collecta virorum manu , in Africam cum Fri- 
derico altero fratre transgressus , Tuneti apud regem longo 
tempore meruit. Ibi praeda simul et stipendiis ditatus , de 
ipsius Friderici consilio , e Carthaginis portu cum omni 
pecunia et cetera gaza Italiam trajecit Sardiniae regnum ab 
eodem Papa Clemente petiturus. Relatus igitur e Carthaginis 
portu cum Ponlificem adiisset, Carolo memorato Sieiliae rege 
ad id eliam usus fautore , qui nuper  viclo  Manfredo  magna 


4 
apud Pontificem gratia praevalebat, et  arctissimo consanguini- 
tatis.gradu ex stirpe  materna  conjunctus  magnam  pecuniae 
vim ab ipsa Henrico acceperat. 

Sed dum Pontifex de regno deliberat, et concedere parat , 
ortis in urbe Roma seditionibus , civibusque ad arma ruenti- 
bus . ad eas tempestates sedandas Henricus a Romanis exposcitur, 
ac ex Viterbio , ubi tum Pontifex erat , Romam vocatur, ibi- 
que Senatus romani potestas , volente populo , illi tribuitur. 
Pacala itacfue urbe qutim dominatum veluli jure partum , 
posthabita Pontificis auctoritate , exerceret , ac majora qui- 
dem moliri videretur , PoritificL, simul et Carolo in suspicio- 
nem venit. Ob id intermissum praefatum Sardiniae negotium 
fuit a Pontifice , ut refert L. Marineus , et eidem Enrico ex 
urbe Roma Sardiniae regnum postulanti his verbis a Pontifice 
ex Vilerbio rescriptum cst : 

«  Dilecto filio , nobili viro Henrico , filio clarae  memoriae 
«  Ferdinandi Hi.  Regis Castellae.  Ad tuae  claritatem  originis 
«  atlendentes, et illius deyotionis fervorem , quem ad  Roma- 
« nam  habes  E^qclesiam,  tui  promotionem  honoris,  quibus 
«  possumus , studiis prOcuramus. Et quoniam ad regnum Sar- 
«  diniae tuos oculos direxisti , super  quo  cum  nobili  inilite 
«  Johanne longam satis coliationem habuimus : scire te  volu- 
«  mus,  quod post recessum ipsius, inspecta plenius cognitione 
«  negotii,  multo tibi  utilius judicamus id non adgredi ,  quod 
«  multis  sumplibus  indigeres ,  praeserlim  cum   Pisanos  ha- 
«  beas adversarios ,  qui  positi  e vicino et adgredientem  im- 
« pedire  valerent,  et ingressum  continuo  molestarent. Unde 
«  charissimo filio Nostro Carolo illustri Rcgi scripsimus eumdem 
« instantius exorantes ut ad matrimonium  inter  te  et  filiam 
«  nobilis viri M.... contrahendum dei opem et operam efficacem. 
«  Quod si coniigerit confici, non tibi  solum,  sed charissimis 
«  in Christo filiis Nostris  lmperatori  Constantinopolitauo  illu- 
« stri, et ejus filio esse poterit fructuosum, Nobis etiam ,  et 
« toti populo Christiano  ».  Datum Vi!erbii  Non.  Jan.  Pontif. 
Nostri anno II. Ita  in Codice Clementis Papae IV, qui in Va- 
ticana Bibliotheca adservalur , epist. 2S0. 

Carolus interea rex Siciliae Henrico repelenti  pecunias ,  ne 
majores ad nocendum facultates iili  adessent , bono consilio , 


haud quaquam reddebat. Ceperat rlenrieus jam inde ab initio ^/ *>  ^j&LuM*V+ ****** I 
contrarias Pontitici Caroloquc  faciones magis foveru;  utram- /FjLS '+d* s* 1 

que  tainen  intra urbein acquilatis simulalione eontinebat.  Ut  #"*" (77> 

vero  suspicionem  Pontificis  advertit alienus subito factus , et ($*€*+£*' *S'  vl^V" 
post pJura contra  eundem Conradum Lapitium ad Fridericum ^(y^*Jfi\ U-   & 
niisit ,  ut  ex  Africa  in Siciliam ad res innovandas trajiciat.   . ^,    A    ^  ^y»*. 

Ma[;ni hinc motus in Sicilia el lialia excitati   sunt,  ut  idem  " 
refcrt L. Mariucus, et Thomas Facellus. 

Anno 1268 Jacobus L Rex Aragoniae insulam habere non 
solum desideravit , sed eliam ab eodem Clemente IV. sedulo 
instanterque   efRagitavit :   quod   tamen   Pontifex   his   literis 

ne^avit. 

Charissimo filio Jacobo  Rc.^i Aragonam illustri 
«  Tarde nimis tua misit screniias dilecluin- filium saeristam 

« Majoricensem et vicecapcllanum Nostrum.  Jam  enim  cum 

«  duobus tractatus praecesscrunt super regno Sardiniae, cha- 

«  rissimo  in Christo filio Nostro Carolo rege Sieiliae  illustri , 

«  et dilecto filio  Nostro Henrico  fratre charissimi  in  Christo 

«  filii Nostri Castellae regis illustris. Est et alia tarditas in ne»- 

«  gotio, quoniam inter moras iilarn partem amisimus,  Judica- 

«  tum nempe Turritanum, per  quam  dare  poteramus  ingres- 

« sum ei, qui conveniret Nobiscum. Unde tuam magnitudinem 

«  non lateat , quod nec tibi  illuct  concedere  possumus,  nec 

« ad praesens illud dabimus aUerutri de praediclis; sed tene- 

«  bimus in suspenso negotium , donec aliud videamus, malentes 

«  ad tempus  perdere  quod  jam  dudum  perdidimus ,  quam 

«  inter principes nobiles scandalum suscitare.  Verum de ejus- 

«  dem Archidiaconi neglujcnlia nulla tibi superest querimonia», 

« quum de importunitale cjusdem et instantia nimia Nos potius 

«  conqueri  valeamus ,  quum  sernper  continuet  sui desiderii 

«  exilum meliorem expectans ». Dat. Viterbii X. Kal. aug. Pon» 

tifie. Nostri anno III; 

Postea Jacobus II.  Aragoniae et Siciliae rex, ipsiusque  Ja- 

cobi I. nepos ex  Pctro k Rege  Aragoniae  et  Maria  Guiieluii 

Montis Fesulani unigenit^, qui ex testamento Eulii regis Sar- 
diniae fuit anno 1272, ut inquit J, Laurentius ab Aravia , 
heres instilutus, regnum jpsum magnopere cupieus anno 1295, 
pro eo cousequendo,  ul inquit Zarita, ac eliain «x pacis oon~ 


f£^^^(niS*%*ftb"'' Jitione, ut inquit Thomas Facellus, su&su et intpulsu Bonifacii 

j*6*9/<*r* '  /t****^* Papae  VIU.  regnum Siciliat Carolo  Andegavensi  renunciavit. 

/4^,},   „ Atque ita anno  1297 prid. non. apr. idem Pontifex Bonifacius, 

ceteris omnibus postpositis, eidem  Jacobo II.  Aragoniae  regi 

insulas Sardiniae et Corsicae in hunc modum concessit : 

BONIFACIUS  EPISCOPUS 

Servus  servorum Dei 

Charissimo in Christo ^filio Jacobo Sardiniae et Corsicae regi illustri 

ad perpetuam rei  memoriam. 

« Super reges et regna positi e\. divinae providentia pote- 
« statis de iis opportune disponimus . . . . et infra « Ad ho- 
« norem ergo Dei omnipotentis, Patris, Filii, et Spiritus San- 
« cti, semperque Virginis Mariae, ac bcatorurn Apostolorum 
« Petri et Pauli, nec non sanctae Romanae Ecclesiae, de fra- 
« trum Nostrorum consillo et assensu, regnuni Sardiniae, et 
« Corsicae, quod ipsius, Ecclesiae j;iris, ac proprietatis existit, 
« cum omnibus juribus et peilinentiis suis, tibi et tuis here- 
« dibus, ex tuo et ipsorum corporibus legitime descendenti- 
« bus, utriusque sexus, natis jam, et etiam nascituris, in 
« perpetuum feudum gratiose conccdimus . . . et donamus sub 
« modo, forma , tenore, et conditionibus contentis etc. prae- 
« sentibus a Nobis Nostrisque successoribus legitime intranti- 
« bus, et dicta Romana Eeclesia tenendum in feudum, et per 
« cupam auream te eodem principaliter investimus, ita quod 
« etc. Nulli ergo etc. ». Datum Romae apud s. Petrum pri- 
die non. aprilis Pontif. Nostri anno III. Sic in bibliolheca 
Vaticana in regesto ejusdem Papae Bonifacii plenius legitur.,, 
teste Jacobo Mainoldi. 

Integrum hujus concessionis exemplar dlligentia doctissimi viri 
domini Michaelis Tomasii Episcopi Herdensis habui, unde ejus 
partem, quae ad praesentem historiam facere videbatur, ce~ 
teris brevitatis caussa omissis , referre volui. Sed de ea dona- 
tione Volaterranus, Villanius, Martinus Polonus , et Zurita 
etiam meminere. 

Fndericus autem II. ejusdem Jacobi II, germanus frater, et 
tn regno Siciliae successor ipsius insulae Sardiniae, regnique 


1/1*10^' L- c<~^*#< *#* t*4*i'pu < £, A^iA'^p» fU  C+rf,'~y  c^L +OX4'-***, '*P*\ 

/fratcrni adfeotator fuit. Quare anno 1302 foedus cum Carolo^ f«<~~* *<U~>+' /u*,** 
ejusque fiiio Roberlo,  hac  praecipua conditione sancivit,  ut /**rr1*/'***/ / * **** •'f**uff  ' 
ille a  S. P. et Cardinalium amplissimO collegio  regnum  Sar- A*^'**^ hu*4 **-*+^ 
diniac pro se suisque suee ssoribus peteret;  quod tamen non 4-£*fc*^firV*^ **?* * 
oblmuii.  Anno quippe 1303 Bouifacius Papa,  Jacobuin  Ara- ^***^ *   'tf* 
goniae regem oupiens in regnum Sardiniae indueere, Raymun- ** f*Zffp *^l?fL£? 
durn  Episcopum  Valentinum  letf;itum  in  insulam  misit,  ut °V^ J ^V t" 

Jacobnm regem Sardimae el L.ors:eae renunciaret, pnmoresque *>* "^  / *,' 

omnes ad ej.is obedientiam  hortarelur. Pisanis quoque scripsit,»r*^1***,'tt^*  fJ(vrJ/   j 
atque  mandavit,   ne  ullam  moram,  ullumve  impedimentum /J+£+j***  ^-*~*Jr**    - 
novo Regi in acquisitione Sardiniae inferrenl, ut refert Zurita. AiU' c% f*?, TT/T* 

Mortuo Bonifacio ( anno  1594; Jacobus rex  legatos  misit/f*»' 4*Ut'*f***J **** 
Vilalem  Villanovam,  et Gulielmum Cerrium,  qui  Benedicto f^J^ fc&* w^c^^ ) 
l\. Pontifici  recens creato pro regno Sardini le et Corsicae fi- L-^fa^ frifff* *d* 
dei juramentum praestareni. t**&* ^W/*^-*v**';/ 

Defuncto etiam Benedicto ( an. 1505 )  Rex  misit  ad  Cle- ^ ^- a^'6*£cJl 
mentem V. Gonsalvum Garziam, nt refert Zurita; et anno se- ^/«^fc ' hv* 
quenti Petruin Martinez de Gotiore, et Sacristam  Majoricen-  f^f^c^i^^^J^^ 
fiem oratores delegit, qui eadem  jurisjurandi  verba   nomine ■ "   - ^t/yfi- &?£***** 
suo  proferrent.  Dcinde  Lugdunum  profectus  de  occupanda iffjf,.     u****, h'r*<*c+> 
Sardinia cum eodem Pontifice egit, fuitque ab eo Rex Sardi-^ *£* J+tuut, 

niae confirmatus ,  »t ex Z.irita, lNauclero, et Mattbeo Palme-^^**^fc''/ 
rio constat. Quare Platina, Sabeliicus, et Blondus, qui tradunt eU<<* (^4%nJh'f^ * 
Clementem V. Friderico Siciliae Regi  Sardiniam  concessisse,,^^**-'»-^!^**^*^» ** t 
judieio  meo  falluntur. tx. l<>+*4" V Om/ f **>'**** 

Ea tempestate Carolus Andegavensis, Jacobum Regem ^%,' cUC^rt *4/t>>*A '^ 
bellum contra Pisanos impellit, eique opes et auxilium offert , g^ ^+s,*, 4^tJcft't <~~ 
atque per Gulielmum de Recuparana ex Vicecomitibus Pisarum, «Jv*^» 

qui Guelphorum erat socius, Lucenses et Florenlinos rogavit, ^JJfJjT  "> jfjJ^lie-r^A 
pactis quibusdam conditionibus,  ut statim  ac  Rex  Aragoniae [fjJ ^'Aj^r^ 

in Sardiniam exercitum trajiceret,  utrique  bello  irruerent  in^ Ju*t<*>* 
agrum  Pisannm. e  /W» «*► fn*^"*^' 

Rex distuiit bellum donec lis cum rege  Castellae  de  regno ^V*^1**^ >k* fftt**»* **+ 
Murciae componeretur , quae fuit composita anno 1305. ^*/r< **- filC+. - '£"•** ** 

Sub finem bujus anni Genuenses, veriti  ne  Rex bellum pro  />   q trCrmm. **  f*'ft*t 
Sardiniae acquisitioue susciperet,  legatos misere, qui de pace 
^Uagerent. 

Anno sequenti de  mense  oclobris  Lucenses  et  Florentim* 


..;••• £*&, .-*   ■.-...-.   • •-  • -w ■*''*» •- ■•  <*-♦ *- •.,•■•  u;;»-.vAi^ *& 

*   , ....    regem rogant ul statim olassem contra Pisanos cum omni exercUu 

. c* .-. h   •*.  iia Sardiniam milfat.  Plures deinde qui ilomiuia in Sardiniae re- 

•  * ...>- • v  gionibus babebant, scilicet Bicardus Caninus Tarvisii  dominus 

maritus Joharmae filiae Nini Judicis Gallurensis, Morruellus Man- 

fredi filius,  Franeischinus Morruelli, Corradinus Opizini, Mar- 

■ *   - chiones Malaspinae obsequiiun  regi promittebant, modo feuda 

ipsis confirmaret. Qui omnes Jacobu.n in Sardiniam accersivere, 

»  et cum eis Theodoricus Archiep. Turntanus, qui Genuensis erat. 

Branca insuper Auria , ejusque filius Barnabas reip. et populi Ge- 

«v nuensis duces trecentis equitibus in Logudoro, centum in aliis 

regionibus Sardiniae contra Pisanos juvare eum sunt polliciti Ber~ 

nardo de Sarria Begis admirato in civitate Genua, qua tunc ver- 

sabatur, modo non deberent arma verti in Sassarenses, et ea 

quae in Sajdinia habebant sibi in feudum concederentur,  ut 

Zurita refert. 

Pisani hujus rei metu perterriti anno 1309 legatos Banierium 
Sanclae paeis, Joannem Bussum de Gualadiuis et Uerdinum 
Guascapam cum tribus triremibus ad Jacobum regem miserunt , 
et amplissimis donis euni deprecali sunt, ne fedus cum inimicis 
suis iniret, eisque assentiret, sed Castrum Caralis, oppidum Stam- 
pacis, et portum Bagnariae, et salinas feudi nomine sibi concede- 
ret, atque facullatem condu-cendi quingemos sardos milites in 
Sardiniam faceret , et Mariano et Andreae Vicecomitibus de Basso 
et Judicibus Arboreae, Bomfacio et Banierio Comitibus de 
Donoratico relinqueret dominium, quod in Sardinia habebant, 
atque ita regnum absque ullo labore et sumptu haberet, sum- 
maque pace frueretur. Rex autem Caralim Pisanis concedere 
noluil, sed alio gravi impeditus bello distulit in aliud tempus 
exercitum in Sardiniam mittere , Manuello tamen, Francischino 
et Corradino marchionibus Malaspinae castrum Bulcis, et ca- 
• *    -   ,* strum Osuli cum eorum oppidis ceterisque locis et regionibus 

., ab eis in Sardinia habitis concessit, Villanio, Zurita, et aliis 

referentibus. 

Post mortem Henrici Imp. Pisani reip. praesidem habobant 
Ugocionem de Fagiola , eoque duce anno 1316, cum aliquol 
Germanorum cohoriibus Lucens.em civitatem expugnarunt : 
propterea publicae laetitiae signa dedere hanc rmsrmoreaui 
inscriptionem in tronle lempli maximi Caralis in Casteilo Castro 
affigentes. 


JT. 

9 
<r ,\nno Domini MCCCW. Indicf. duodeeima , dieXqnarta, 
rnensis juhii divina gratia praecederite^ 1'is.uiii civitas versus 
civitalein Lucinam stia viciricia vcxilla crexit, ipsani(|iie civi- 
talem Lueanain pracliando viriliter expugnavit, ct <m*hc lapi- 1 ii^fr**"*^**"* 
dem sic sculptum de Palacio civitalis Lucanae fecit Pisana 
civilas jlcvari, ipsumque a<l Castcllum Caslri ad futuram 


na 
rei 


«  memoriam  dcstinafty. 


«  \ igo Jurispcriti, Bona 


, Et  temoore  dominormn Mefsis De- ]W ln 
JWWrenclinini^Tisanorum" civium  Ca-   lv?o+*> 


«  stellanorum prefati Castri pro Comuni Pisano fuit cum gau- fiAT-t/h*^ • ^W^K^tt^y 

« dio hic  infixus,  ut-' aspicientibus  memoria  praebeatur  tflx ^-^rjic jocU+*y ti- £*■**> 

« *rt/wm amicorum Pisani Communis semper crescat^gpt  au- *~r Itt****** «#v»W»v 

«  d a c i a^j n i m i cor u m c j u iffif orp c tuo compescalur  ». /^uu.f/«i'*^'^," 

Ea clTde  aecepia  Manfredus  De-Noltc  Lucensium  legatus ^* «**•*■*!'*** "r•^J•i^'" 

Barchionem petens Jacobum rcgem ad bellum Sardoum contra **** 'V^tfit 1'"1*~'jy/ 

Pisanos excitat; et ipsius Jacobi  nemine  Florentinos,  Bono- U^. %<&*- '(*** X ***** , 
nienses, Pistorienses,~et Senenses Pisanorum osores  ad  auxi- 


lium suppeditandum sedulo hortatus induxit ad dandum in cam   <wW/^«  ^/^/W1^ 
expeditionem triginta  millia ducatorum,  quibusdam  conditto-   ^i^^ *^* *''/*/   / 


nibus, quas tamen nonnisi centum miliibus aceeptis rex  con 
firmare voluit. 

Hac tempestate Maria Henrici regis Cypri filia Siciliam ap- 
pulsa, inde Sardiniam venit, et a Mariano 111. De-Serra Ar- 
borensi Judicc solemni adparatu fuit suscepta; inde Gerundam 
petens Jacobo Begi Aragoniae nupsit, Zurita et aiiis referentibus. 

Anno. sequenti Pisani insignem apud Montem-Catinum , duce 
eodem Ugucione Fagiolano, victoriam adepti, cives reip. qui 
erant Carali magna letitiae signa dedere , et in fronte templi 
maximi lar^en^ iijs ^notis inscriptum adfixere. 
ctie ■ vTflosnno 


/<SM*+> 


Anno 


uc-vig 


*tono augusti 


Ugucione de Fa- 


giola Pisanae civitati praesidenle commune PisaJlfefefWn quum 
esset in obsidione  Castri  Montis-Catini .LucdMfcl  districtus 


Montis-Catini LucdMfU 
« cum suo exercitu trium millium equitum, et triginta millium, 
« peditum, et princfifes Phllippus de Tarento et PeirusTeni- 
« pesta fratres Regis Rfiberli, et Carolus ejusdem principis 
« fQjitiS congregato eorum exercitu equitum ac pcdittim JKIo- 
« rentinorum, Scnensium, rcgnicolarum , ei omuiiim'u51o£8&f*'"'r 
« Guclphorum, qui quatuor mille equites, et quinquaginla mil- 
« lia peditfl/i censebatur, vcnissent ad dictas parios pro mu- 


10   V*' 

«  nitione castri, inito hinc inde praclio eosaf^e eorumque e- 

« xercitus posuit viriliter in conflictt*» in planitie Bug«ani 
« secus rivum Vallisvfoebulae; in quo conflictu.de gente Guel- 
« forum,,£uerunt gladio perempti ultra vigintjrTpuTia poditum, 
« capti vero fuerunt ultra tria millia. Gens autem Pisana tota 
« quasi fuit incolumis, et illtf die Caslrum Monlis-Catini , et 
« plura alia Castra parlium inimicorum fuere in fortia Pisani 
« Communis, de (m&y\plori& ^eo excelso, ejusque watFt 
« Beatae Virgiru grauas referimus. Hic quidem lapis positus 
« est tempore sapientis viri Nicolai Leuli. jurisperiti, Castellani 
jotivj Castelli-Caslri profi^^ik^Pisan^, ©OttSm anno de mense 
« octobris ». 

Ob id Lucenses iterum Aragoniae regem ad bellum sardo- 
rum contra Pisanos hortantur, alia viginti quinque millia flo- 
renorum offerentes in eam expeditionem. Rex tamen bellum 
illud distulit quosque pax inter Fridericum et Robertum reges 
firmaretur, quae anno sequenti ( 1517 ) a Roge Roberto hi- 
sce conditionibus fuil proposita, ut Rex Aragoniae centum 
millibus unciis a se acceptis, bonisque et locis Templariorum 
a Romana Ecelesia in compensalione accipiendis, Sardiniae 
insulam Regi Friderico traderet: quod si compensatio cum il- 
lis bonis a Sede Apostolica non possel obtineri, haberet a se 
alia quinquaginta millia unciarum. Item promittebat Robertus 
se cum triginta triremibus quinquennio Friderico serviturum 
pro acquisitione regni Sardiniae, et dimissurum eidem Fride- 
rico medietatem regni Sieiliae pro sua vita, dummodo ille sibi 
alteram medietatem relinqueret, in qua contineretur Messana , 
et non usurparet nomen Regis Siciliae. Quod si plura Fride- 
rieus desideraret lubenter iili cedebat jus suum ad regnum 
Tunetanum. Quae tamen paeis leges non arrisere Friderico, et 
negleclae fuere a Johanne Papa XXII. Zurita et Facello refe- 
renlibus. 

Eodem anno Ponlius Episcopus Barcinonensis, et Vitalis 
Villanova Jaeobi regis legati saeramenlum fidei pro regno 
Sardiniae et Corsieae praefalo Johanni Papae recens creato 
pracstiterc, tcste Zurila; alque Ponlifex partein census eorum 
ivgnorum Jacobo dimisii, ut ex Iiteris ejusdem Pontificis in 
bibliotheca Valicaua reconditis, et Jacobo Mainoldi constat. 


Anno 132i Comitiis Gernndae liabitis Saneius  Rex  Majori-/~%~~  "**"" ""^ ^^+ffvL 
CMom,  et  Cathalani  populi ,  debitum obsequium, opemque 
suam  pro expeditione Sardiniae  Jacobo  regi oblulere. 

Itaque auuo 1522 Jacobus  Rex  Aragoniae  Vlll.  kalendas frf'' ,"*** ! 
januarias in solemui festo Nativitatis Domini, bellum Sardou m kJ^Vj^^ 
iudixit , vexillo expcditionis Bareinone erecto,  et  lotius belli  ^  }'**+""*" 
ncgotio Alphonso filio suo secundogenito demandato: nam Ja- C<^fr' <^~' '"4'j 
cobus filius priinogenitus eam expeditionem et regnorum suc- ' w '^J' jl* 7 
cessionem recusavit, ut inquiunt Zurita , et Rex Petrus. '**  ^, , I/Lsi 

Pcr ea tempora Gantinus Catonus Sassarensis primaria  no-  *~2*\"* 
bilitate insignis, qui ex privilegio  triginta  militum turba  sti- t2',V J*r9*v~*\ 

patus incedebat Miohaelem Pera physicum ad Jacobum regem ^ .^ ^ „_},'#„, 

misit, literisque nunciavit Sassarenses omnes  avarum   ac  ni- jl*-~*~**~«-* 

mis acerbum Genuensmm  lmperium  pertaesos  Aragonensium  / //^»  x4** '*(*<** f~"~* 

regum adpclere regimen, ejusque adventum cum exercitu ma-  1   ^ZL^*^' %^y*^ 
gnopere praestolari. Ugo etiam Arborensis non parvo dispen- v    ^^. ? ^l,^ ' iruu* -r»M 
dio et injuria a Pisanis affectus cum Branca Auria foederatus     f. /7Wv~-< «^***—**' " " 
Marianum  Ammiratum strenuum virum  Sardum silenter ad Ja- /y**?/***'**'/ ;,W^- 

cobum regem destinavit, eumque ad insulam  acquirendam  et    *   ,* m^J^ ^ t *****"' 
expellendos Pisanos enixe hortabatur, et rogabat. Quibus nun- i2t*«-* '♦* c*-;+»A\ 


ciis laetus rex Jacobus propensos Sassarensium animos,  Judi-   *> ^ r.jLtAfeA.«*^»W«^ 

cisque voluntatem iaudavit; multisque donis et privilegiis, qui- Jj ^/rfV^**** fr*% 

bus adhuc Sassarcnses utuntur, honestatos nuncios dimisit, et jL *?+* <*«*+»*■ t" 

renunciare jussit, se quamprimum in Sardiniam cum  exercitu   i^Ckfu'   A*/   t  S'/**- 
adfuturum. Ita Zurita, Villanius, et antiquae tabulae in Arehi- . «~  J \j 

vio civitatis Sassans reeonditae. ,/l    ~f*   - J^ —' f '"^ 

Pisani interea hunc belli adparatum scientes de impedienda ^   ^^ ^W* 

Jacobi Regis expeditione cum Johanne Papa frustra agunt. ' 
Nam Vitalis Villanova ipsius regis legatus quam optimis raiio- 
nibus Pontificem ad bellum, et auxilium Regi ferendum suasit, 
et Cardinale Neapoleone intercedente, promisit Guidoni Ar- 
chiepiscopo Arborensi, omnem dominatum Judiei Arborensi 
Vicecomiti de Basso esse relinquendum, si oetoginta millia 
florenorum statim regi darentur, et census trium millium flo- 
renorum quotannis penderetur, ut refert Zurita. Quare Pisani 
plurimas equitum peditumque copias partim propriis pariini 
Judicis Arborensis pe(ainiis eomparatas in Sardiniam dueihus 
Juliano Simone, Friderieo et Henrico Tudisco traduxere;  eo- 


12 

rumque praesidiis oppidum Terraenovae, et Villecclesiarum 
muris de novo cinctum, turribusque munilum, cum Castro 
Caralis, atque aliis Casiellis firmarunt, reliquas vero militias 
collocarunt in Judicatu Arijoreae collocarunt. 

Hujus rei suspicione, metuque sollicitus Ugo Judex tercen- 
tos stipalores sardos ad custodiam sui corporis sumpsil, et 
idibus aprilis Pisanos omnes, qui in suis terris et dominatu 
erant ad unum trucidare fecit, nunciisque caedis ad regem 
missis rogat celeriter cum classe Sardiniam venial: hinc Vil- 
lecclesiarum dcfectionem proeural. Sed novi milites, ullra se- 
ptingentos, a Pisanis Sardiniam eo tempore traducti, oppiduni 
Villecclesiarum, duce Johanne Artavallo sub fidem recepere, 
et obsides a Caraliianis civibus impetrarunt, ut Zurita, alii- 
que hispani auctores testantur. 

Rex hisce auditis quum propter procellas proficisci non 
posset Beltramum Castelletum, Ugonem Sauctaepacis, Dalma- 
tium Vicecomitem de Rocabeiti, Gerardum de Rocaberti hujus 
palruum et Berengarium Cabrera nonis maii cum equilum pe- 
dilumque auxilio tribus navibus in Sardiniam ad Judiccm mi- 
sit. Q;ii juncti Sardorum copiis ad oppidum Ouarti castrame- 
tati sunt, et Caralis urbem omni adjumento inlereluserunL 

Deinde XII. kal. jun. Alphonsus apud Porlum-fangosum 
Omni coacto exercitu, ornatus a Jacobo Rege amplissima fa- 
cullale, etiam Judicatum Arborensem sub annuo trium mil- 
lium ilorenorum concedendi Ugoni Judici, et sexaginta trire- 
mium et viginti quatuor navium classe, cum plurimis navigiis 
niinoribus usque ad tercentum, comparata, uxore comitatus 
cum omni exercitu III. kal. jun. secundis ventis discessii, ac 
nonis junii portum Magonis Minoricae insulae applicuit, ubi 
quatuoi dies quievit. Inde Sardiniarn ad caput s. Marei idibus 
junii, et ad portum Palmae Sulcitanae regionis XVI. kal. jul. 
fcliciter appulit, exercitumque omnem millium et quingenlo- 
rum equitum, peditumque tlecem millium in terram exposuit, 
in quibus infrascripti insigniores fuerunt 

De Regno Fiileiiiiwi-rJt**L* tr>Ux^ 

Johan »es Ximene» de Urrea Raytnundus Cornel 

Ai\aiLs De Luua cum tilio Ai tale   Artalis Duerta 


Blasius Maca <le Vergua 
Pctrus et Alainannus iralres De 

Luna 
Ailio De Foces 
Raymundus I)c Pcralta 
Pelrus a s. Vinccntio 
Gombalus De Benevenlo 
Rodrigus Ahones 
Michael Gurrea 
Peirus Gonzalus Doz 
Miehael Perez Capata 
Rodrigus Capata 
Fortanerus De Vyniech 
Gcrardus Abarca 
Ximencs Perez Coronel 
Petrus Ortiz de Pisa 
Rodrigus Ortiz de Vesimbre 
Lupus Xirnenes de Luna 
Lupus Fernandez de Luna 
Gonzalus Lupus de Pomar 
Garzias Frontlnus de Dec,a 
Johannes Perez de Torbens 
Blasius Ma^a de Puyroch 
Rodrigus de Sada 

Ex regno Valentiae a Rege appellati fuere Franciseus Carroz 
classis admiratus Nicolaus Carroz, qui erant ex iis, quos nun- 
cupabant homines dwites , tum equiies 
Johannes Lopez de Boyl 


13 

Pctrus Martincz dc  Arbea 
Romeus Orliz de Lasera 
Miehael de Gurrea 
Fcrnandus de Luna 
Stephanus Gil Tarin 
Blasius de Exea 
Trislanus de Torresilla 
Matthaeus de Riglos 
Gonzalus Juannez de Moros 
Gyllus de Arazuri 
Pelrus Jordanus de Urries 
Gulielmus de Enienc,a 
Poncius Ugo de Entenca 
Garzias Sanchez de Sases 
Fcrnandus Perez de Roniz 
Martinus Lopez de Rueda 
Didacus Lopez de  Luna 
Thomas Perez de Foces 
Ferrerius de la  Nuca 
Martinus Gonzales de Layana 
Gonzalus Perez de  Salauova 
Joh. Ximenes de Franco 
Lupus Alvarus de fispejo 
Franciscus de F^erriol 


Bcrnardus de Villaragut 
Ruysius Sanchez de Ayuar 
Philippus de Boyl 
Poncius de Villaragut 
Alonsus Martinez de La Morera 
Bernardus de Boxados 
Gonzalus Ruysiiii de Lihori 
Jaeobus, et Gonzalus Sera 
Berengarius,  et  Gulielmus,  et 
Bernardus Dalmacius 


Franciscus despluges 
Raymundus de Boyl 
Sancius Sanchcz Mugnos 
Raymundus de Villanova 
Jacobus de Quintanal 
Johannes LanQoI 
Baitholomaeus Maseoses 
Pctrus de Cortijo 
Bcltrarnus de Masdevelles 
Cominus de Copones 
Raymundus Fabrega 


14 
Gonzatus Capata de Alfaro Johannes de Xanaveres 

Garzias de Loriz Jacobus Escriva 

Arnaldus de Riusec Raynmndus Montanerus  . . . 

quibus a Rege commissum fuit ut copias Valentini rcgni cogerent. 

Ex Cathatuniae principatu appellati fuere a rege infrascripti 
homines divites 


egregu vm 

Dalmacius Vicecomes de Roca- 

berti 
Gerardus de Rocaberti  praedi- 

cti patruus 
Gulielmus de Anglesola 
Berengarius Arnaldus de Angle- 

sola 
Amorosus,  et  Raymundus  de 

Rjbeltes 
Bertrandus de Castelet 
Gulielmus de Cervellon 


Bereng. Arnald. de Cervellon 
Raym. Bereng. de Cervellon 
Petrus, et Gulielmus de Que- 

ralt 
Dalmatius de Castronovo 
Bernardinus de Cabrera,mox 

Vicecomes 
Raymundus Alaman 
Gilabertus de Centellas 
Ugo , et Galzerandus , Sanctae 

pacis 


Ex equitibus appellati fuere scquentes 
Ferrerus de Abella Berengarius de Ottina 


Thomas Cacosta 
Jacobus de Peramola 
Gulielmus de Clariana 
Franciscus de Montbuy 
Dalmatius de Timos 
Galzerandus de Castrovetere 
Berengarius de Copones 
Gulielmus de Cervera 
Berengarius de Mascarata 
Armengoldus de Pruylans 
Goffredus Guerau 
Gulielmus Moliner 
Raymundus Moliner 
Gulielmus de Namontaguda 
Gerardus de Clariana 
Berengarius, et Galzerandus de 

Puchuert 
Petru9 de Montpavone 
Ughettus de Fluvia 


Bernardus de Cespuiades 
Raymundus de Perellos 
G. de Boxados 
Gulielmus de Montolin 
Petrus de Castrovetere 
Berengarius de Jorba 
Dalmatius de Rajadel 
Petrus de Gragnana 
Simon de la Marial 
Gulielmus Bernardus de 

glesota 
Rogerius a s. Vincentio 
Arnaldus de Torrellas 
Petrus de Thous 
T^etrus.de Hostalrich 
f^trus^ ue Montpavone  «^ w^ 
Gulielmus de Foxa 
Arnaldus de Maurellas 
Petrus de Bcllestar 


An- 


15 

Raym. Bernar. dc lYiaria Petrus de Foxa 

Raymundiis Cort 

practcr quos a Zurita nuncupatos plurirai fuere et ex domo 
Infantis equites, aliique qui sponte arma sumpsere , et Al- 
phonsum comilati sunt, quorum nomina legere poteris in Mon- 
tancrio et Carbonello. 

Eodem die Ugo Judex Arborensis cum multitudine equitum 
pedilumquc sardorum, et mille plaustris omni commeatuum 
genere onustis, in Portum Sulcitanum pervenit, et ibi cum 
mullis insulae primoribus Jacobum Sardiniae regem, et Al^ 
phonsum ejus successorem agnovit, eique fidem et obedien- 
tiam jure jurando promisit. Deinde Alphonsus consilium Ugonis 
scquulus contra Villecclesianos Arborensibus vicinos nimisque 
infensos arma movere intendens prius Artalem de Luna loci 
cxploratorem cum trecentis equitibus praemisit; mox kal. jul. 
e portu cum omni exercitu discessit, urbemque Villecclesia- 
rum ingenti obsidione premere coepit. Duces namque Sardo- 
rum, quos a Judice Arborensi habuil orientem versus collocavit; 
Johannem Ximenen de Urrea cum Gulielmo Anglesola ante 
portam monlis Barlai; Petrum de Queralt et Beltramum de 
Castellet in valle, quae portam s. Antonii respicit; Raymun- 
dum Piratta ad occasum; Artalem de Luna contra turrim Pi- 
sanam: ipse vero juxta fanum s. Mariae Vallis-viridis castra- 
metatus est. 

Deinde prid. non. jul. urbem totis viribus omnique ex parte 
coepit expugnare; sed a Villecclesianis, Pisanisque militibus 
viriliter fuit defensa, multis Aragonensibus caesis et a moeni- 
bus repulsis: cumque tertio decimo kal. aug. urbem denuo 
invadere, appositisque scalis muros ascendere tentarunt; adeo 
ab oppidanis fortiter obsistenlibus fuere repulsi, ut, una atque 
altera scala comminuta, et qui supra stabant caesis aul in 
lerram dejectis, Alphonsus suorum animos ad tantam cladem 
videns demissos, et vanam spem penetrandi vi in urbem, ob- 
sidione eam capere decreverit, iisdem aucloribus referentibus. 

Hujus obsidionis tempore Sassarenses et ceteri omnes Sar- 
diniae populi ( cxceplis Castris Caraiis, Aqnae fridae, Joyosae 
guardiae, Orgugliosi, Agugliastri, Quirrae , Petrcsi, et Terrae^ 
novae, aliisque paueis ) Alphonsi  iiiipcrio parebant. 


J6 

Intera Ugo Arborensis, qui ut narrat Villariius terliam par- 
tem regni sub se babebat , Judicatum eum omni sua diiione 
in feudum «ub censum Irium milli.ini ilorenornm auri quoli- 
bet mno in die festo ss, App. Pelri ei Pauli R( gi solvendorum 
amplissimis tabulis obtinuit, obedienliamque jure jurando prae- 
siitit, et pro belli expensis octoginta ilorenorum millia promi- 
sit, pro quibus Castra Bosae, Goeiani, et Montis-aculi, oppi- 
gnoravit. Marcbiones etiam Malaspinae, Barnabas cum aliis 
nobilibus viris gentis Auriae , qui in Sardinia dominalum lia- 
bebant; ac denique Mattbaeus Casu, Comita Devilla, Mara- 
bottinus Marabottus, Comita Pala Sassarensium legati jusju- 
randum fidelitatis Alphonso in castris praesiitere : a quo mullis 
gratiis, et privilegiis amplissimis donati fuerunt, ut ex Zurita, 
Petro Aragoniae Rege, et monumentis in Archivio Sassaris 
reconditis constat. 

Hoc tempore curam et defensionem Caslri Bosae Petro Or- 
tiz de Pisa, Castri Montis-acuti Gulielmo de Cacerch, Castri 
Gociani Raymundo de Samenat. Dejnde Gulielmum Moliner 
Sassaris gubernatorem, invilis Genuensibus, creavil: et Fran- 
ciscum Carroz classis admiratum ac Raymundum Peralta , 
Bernardinum Cabrera, multosque alios nobiles viginti Iriremi- 
bus in portum Agugliastri, versus orientem, in Sardinia situm 
misit; qui ejus castrum expugnayerunt, et deinde Septentrio- 
nem versus navigantes Terramnovam adorti turrim unam ce- 
pere; oppidum tamen, quod Pisanorum Sardorumque praesidio 
erat satis munitum , expugnare nequiverunt. 

Interea Gerardus et Dalmatius de Rocaberti cum parvo e- 
xercitu in oppido Quarti commorantes simul cum Gulielmo 
Cervellono, et ejus filio Gulielmino, qui jussu Alphonsi novas 
militum copias adduxerant, propius ad Caralim accedentes ad 
fanum D. Pancratii non procul a moenibus sunt caslrame- 
tati. Unde omnem agrum Caralilanum continuis incursionibus 
vastabant, et cives vexabant. Sed Franciscus Carroz qui por- 
tum Pisanum petiturus ex Terra-nova in Corsicam erat pro- 
fectus praematuram hyemein veritus cum classe in sinun» Ca- 
ralitanum revertitur, et in portu Bonaeris stationem hibernam 
eligit, urbem ev mari etiam obsidens. 

Exercitus  Villecclesias  obsidentis  non  satis  hoc  tempore 


17 

commoda crat conditio. Nam vario morbo vexabatur, et plu- 
rimorum hominum interilu minucbatur. Ipsc Alphonsus atque 
Tlicresia ejus uxor in febriculam XI. kal. oclobris incidcrunt; 
quamvis nec diu ncc nimis moleste aegrotarint. Tberesia an- 
cillas omnes morbo peremptas amisit, quarum Joco sardas 
sibi assumpsit. 

Praeterea eodem tempore discordia orta est inter Judicem 
Arboreae et Barnabam Auriam, qui Comitatum Gociani , et 
Caslrum Montis-acuti, ejus patri a Regc concessa, sui juris esse 
contendebat: et Franciscus Carroz cum Vice-Admirato Rcgis 
Majoricarum in magnam contenlionem venere, eo quod vi 
sublata fuisset pecunia missa pro militibus quarumdam trire- 
mium Majoricensium; unde Majoricenses tumukum excitarunt, 
et timor erat ne discederent: sed omnia Alpbonsus pruden- 
tissime composuit. 

Anno eodem de mcnse octobris Pisani cum triginta trire- 
mibus ad sinum Caralilanum accessere , ut obsessis praesidio 
essent; cumque ad Aragonensibus totidem triremibus ad prae- 
lium provocarentur, metu perterriti fugam arripuere , et re 
infecta Pisas cum dedecore rediere, quod Zurita, Villanius, 
et alii scriptores tradidere. 

Die XI. kal. jan. alias viginti quinque triremes in Sardiniam 
Pisani misere, quae cepere ad portum Canelles atque inccn- 
dere Aragonensium naves. Interim ex oppido Terraenovae 
500 equites Germani, et 200 sagittarii, qui ex illis triremi- 
bus expositi , fuerant cum multis sardis Castrum Gociani pe- 
tentes illud expugnare conati sunt. Sed opera Raymundi Se- 
menat repulsi fuere, ut tradunt rex Aragoniae et Zurita. 

Anno 1524 circa finem mensis januarii Viliecclesiani, qui 
nimia rerum penuria et fame premebantur, omnes pueros, 
senes, et mulieres, bello inutiles, ut obsidionem prolrabentes 
subsidium expectare possent, ex urbe ejecerunt. IHis tameit 
statim in urbem redire coactis, obsessi fracti viribus et opi- 
bus urbem ipsam Alphpnso tradere promiserunt, si ad idus 
februarii Pisanorum classis suppetias non afferret: anle quod 
tempus nempe VII. id. omni destituli auxilio beiloque et ine- 
dia omnino fessi, urbem Alphonso dedere, et in Caslrum Ca- 
ralis se receperunt, octavo fere  mense,  ex  quo- obsidionem 


18 

suslinuerunt , Villanio, Petro Rege, et Zurita referenlibus. 
In ea obsidione ad XII. M. Pisanorum et Aragonensium pe- 
riere, et inter borum maxime egre^ios Artalis de Luna ab 
Ugone Judice Arborensi, ut aliqui volunt, ob illatam injuriam 
necatus, atque insuper ejii3 filius Artalis, Gombalus de Bene- 
vento, Dalmatius de Castelnovo, Gerardus de Rocaberti, Gi- 
labertus de Centellas, Petrus de Queralt, Raymundus Beren- 
garius de Cervellono , Raymundus Alamanus, Galzerandus 
Sanctae pacis, et Raymundus Cardona. 

Ubi Alphonsus urbe potitus est de expugnando Castro Ca- 
ralis statim cogitavit. Itaque XVII. kal. martii, relicta Villec- 
desiarum cuslodia Theresiae uxori suae cum ducentorum e- 
quitum selectorum in oppidum Siliquae XHII. M.P. ab urbe 
Caralis distantem proficiscitur, et ibi collectis undique militibus 
exercitum reparat et instruit, et octo diebus moratus est. 

Eo tempore  Pisana  classis  quinquaginta  navium  et  trire- 

mium, quae duce  Manfredo Ranyerii  filio , Comitis de Dono- 

ratico subsidio  Villecclesiarum  VIII.  kal.  februarii  solverat; 

sed adversa tempestate prope llvam insulam  adorta  in  Portu 

<4^»  ^V^Aprius itc+O Longonis constiterat. Tandem VI.  kal.  martii  Terram-novam 

H+t*+»* f+#* 9 V^v*  appulit, ubi cum nuncios deditionis accepisset, Caralilanis sub- 

Wh^% fr** u ****** W sidium ferre decrevit , adjunctis sibi ducentis equitibus. Quod 

~C4^j+*u* h' C-ftn t lo* "bi Alphonsus rescivit exercitum in Ronaerem duxit, et viginti 

(** frrf%*~ /**L*rt'+ri- A»  triremibus ad pugnam instructis ( nam  pro  pluribus  deficie- 

frr><~ fi* *JU<r»> '**+> ^ant U1»'iles ) statuit navali praelio certare. Altero  die  quum 

^^^    Pisanorum classis ad Caput Carbonariae apparuisset Infans na- 

y  t  -- vem conscendit, atque usque ad promontorium s.  Eliae  pro- 

•n  /<+*»*+***> ir%r~*«k cessit. Venit obviam Manfredus: sed neuter  ausi  sunt  venire 

* ^t^uW «if4**~* H- a(j certamen. Manfredus  sequenti  die  ad  fanum  s.  Mariae 

dKtU*. 4x+r* yU *fr~6h Magdalenae applicuit, et equitibus et peditibus omnibus,  qui 

U++. *£**<&  *>t~tv /r ^partim Germani, partim erant Itali ,  in terrarn expositis,  De- 

PrW  /rK /uS m*~:C~> cimi oppidum Caralim versus petiit. At Alphorisus ad  exerci- 

/^'frfc^W^w^ tura reversus castra et  triremes  Francisco  Carroz  commisit , 

L !*■>+* farrttvh' 44~> *&»*, copipoque contra Manfredum eduxit; et  subsistens  qua  Man- 

*"-****'&« fi,% /^    ,y ;» frcdus transiturus erat non procul a Luto Cisterna die  primo 

^kaUV J^-   IrT  martn\ quae  dies cinerum erat , acies disposuit:  quarum pri- 

#* 4   <r*uS~Ch '  L~:man[) ^etro °^e kuna et Gulielmo de Anglesola commisit. Tuni 

/y*     "Manfredus ad praelium coQSur^ens copias in acies  duxit,  et 


19 

primam Hcnrico Tusco Magni Caslruccii Castracanis filio tra- 
didit, qui milites plures ad occupandam vicinam tcrram luto- 
sam dimittcns primus bcllum coucitavit: sed occurreniibus ex 
adverso Aragonensibus, qui eum locum defendere nilcbantur, 
paribus certarunt animis, inccrlaque victoria initio dimicarunt. 
Deinde Aragonensium agmen multis depcrditis signis inelinare, 
ct pedem rctro referre videbatur. Praeterea Alphonsus, qui 
inimicos propellere et regium vexillum jam amissum e media 
Pisanorum acie recuperare nilitur, ex equo in terram cadit t 
ubi postea ecclesia s. Georgii condita fuit, eoque cadente , 
Aragonensium animi pariter ceciderunt. Quare Johannes Xi- 
menes Urrea, Bernardus Boxados, Garzias Bizcarra, el Ruysius 
Sanchez de Aguar, nobilesque plures strenui viri subsidio 
succurrentes Alphonsum in Bcrn. Boxados equum conscendere 
fecerunt, qui fortiter pugnans suos hortatur et firmat, vexillum 
regium recipit, et demum occiso Henrico, Manfredoque vul- 
nerato , hostes in fugam impellit. Iiali et Germani complures 
stagnum ingressi, ut erant armis impediti, absorpti sunt, par- 
tim occisi, multi capti, reliqui ad vicinos montes et Castrum 
Caralis confugerunt. Cujus rei sunt auctores idem Villanius , 
Petrus Rex, et Zurita, quorum hic refert ex primoribus Ara- 
gonensium interfectos Alamanum de Luna, Fortanerum de Vi- 
niech, Gonzahnn Cacorbellam de Sanahuja. Victis terrestri 
bello Pisanis Franciscus Carroz, qui triremes in portu Caralis 
instructas habebat , contra Pisanorum propinquam classem ir- 
ruit, illaque in fugam versa, nonnulla parva navigia commca- 
tus_, et belli apparatus onusta , cepit, et in portum reduxit. 

Die sequenti Alphonsus urbem Caralis terra marique obsi- 
dere, et in finitimo loco Bonaeris, ubi eastra posuerat, oppidum 
et castrum condere cocpit. Deinde ut Caralitanos omni com- 
meatu, quod ex Norae regione habere poterant, militumque 
subsidio, prohiberet, pontem. proximi stagni interscindere, at- 
que ejusdem stagni hostium coeno et arena clausum aperiri 
mandavit. Praeterea decem triremes versus fanum s. Mariae 
Magdalenae non procul ab ostio stagni collocavit; equites et 
pedites plures juxta illud disposuit, omnesque adilus ad Castrum 
Caralis Pisanis intercludere curavit. 

Ea tempestate  Resp.  Pisana  viribus  et  animis  tot  rebus 


20 
adversis fiacta de pace cum rege sic egit, ut sibi Castrum 
Caralis cum oppidis Stampacis, Villaenovae, s. Vidriani } et 
Pirri, eonimque salinis, portu, et terris in feudum censu 
duarum millium marcarum argenti, relictis ceteris Sardiniae 
locis, concederetur; cumque id obtinere nequiret exercitum , 
undique coacto milite, ex Italia nempe, Francia, et Provincia, 
Duce Ugolino de Baschis in Sardiniam mittere decrevit. Quare 
Castruccius Anselminelis Dominus Civitatis Lucae et Pisanorurn 
osor misso in Sardiniam Bonedo Mulacio de ea re, deque 
statu, et consilio Pisanorum mutuis odiis et dissidiis satis af- 
flicto , Alphonsum certiorem reddit. Jacobus etiam Rex Ara- 
gouiae VI. kal. aprilis decem et octo triremium, et aliorum 
navigiorum classem cum equitum peditumque selectis copiis , 
in Sardiniam vela dare jussit; atque Philippus Saluces , vir 
auctoritate et consilio in "rebus bellicis insignis , ex Sicilia ad 
Alphonsum venit. Quae omnia Caralitanos nimium trepidare 
fecerunt. 

Alphonsus post haec IV. kal. maji centum quinquaginta 
milites strenuos e castris educlos in Montem-regalem, insigne 
Judicatus Arborensis castrum , simul cum Theresia uxore sua 
misit. Quod ubi Caralitani rescivere oclingentos milites contra 
Alphonsum eduxere, et bellum maxima cum suorum strage 
instaurarunt. Namque Aragonenses fortiter pugnantes ad ter- 
centos Pisanorum parlim occiderunt, partim ceperunt, reliquis 
fuga elapsis, qui in Castro Caralis se abdidere. Obiere in hoc 
praelio Bernardus De-Centellas, Gulielmus de Namontaguda , 
nobiles Alphonsi equites , teste Zurita. 

Ignis deinde a Pisanis postridie injectus castris Aragonen- 
sium arietes ceterasque machinas bellicas incendit, >it refe- 
runt Zurita et Villanius. 

Hac tempestate Jacobus Villanius de Gaetanis oppidum Ca- 
pitis-terrae in regione Caralis, Gulielmus Colomarius oppidum 
Geriti, Marabotinus Maraboti oppida Octavi et Eristolae, et 
Margarita Rapallino oppidum Ouerquis in regione Fluminariae, 
feudi nomine ab Alphonso habuere. 

Ubi postea decem et octo triremium classis cum selectis 
copiis a Jacobo rege, nt dixi , missa, in sinum Caralitanum 
adventavit, Pisanorum classis, quae circa portum Caralis stabat 


j--<A^\ 


21 
mctu pcrterrita ct suis  rcbus rfiffirfens fuga salutcm quaesivit, 
Pisasque  rcrfiil:  ct Caralitaui  auimis  couslcruati,  magno  ti- 
more rV.icli, et iuedia  rfebililati in longa obsidionc, dc se om- 
nique Pisanorum subsidio dcspcrarunt. 

Pisani interea, qui dueentis millibus florenorum auri in hoc 
bello erogalis, aerarium jam pene exhaustum haberent, XII L 
kal. junii, legatis cum auctoritate plena, missis ad Alphonsum, 
foedus his conditionibus, Barnaba Auria deprecatore, inierunt: 
« quod Pisanorum resp. Castrum Caralis cum illius suburbiis 
« Stampace, et Villanova, cum portu et stagno, quod est ad 
« occidentem, jure feudi retineret, pro quibus duarum millium 
« librarum Genuensiun tributum quotannis Regi Aragoniae 
« penderet: Ranyerius etiam Comes de Donoratico et Boni- 
« facius Castrum Gioiosae guardiae regionis Sigerri , Villam- 
«massargiam, Connesam, et cetera oppida, quae antea possi- 
« debant, sub annuo mille florenorum censu eodem modo ha- 
« berent: reliquae urbes oppida et castella omnia cum salinis 
« et omni jure Sardiniae et Corsicae Jacobo Regi concederet. 

Itaque hac composita pacc, Benedictus De. "^Caicj, Ciolus 
Grassulanus, Johannes Ghiminffi, et Petrus Eciqepwft-- capitanei 
Caralis pro Pisanis fideis jusjurandum Alphonso pracstitere , 
et Castra Aquae-fridae, Terrenovae, Quirrae, Fabae , Posate, 
(£(£uchi, Testi, Petresi, et cetera ab eis in insula possessa, 
tradidere: atque Alphonsus insulam adeptam firmissimis prae- 
sidiis, classibus, et magistratibus ornavit , amplissimisque prae- 
miis benemeritos honestavit. Nam Berengario Carroz, ejusquc 
uxori Theresiae Gombal de Entenga Infantissae sorori , oppida 
Septimi, Sinnais, Gerfcsis, Siunis, Utae, Cellarii, Sexti, Palmae, 
Sennuris, Ceparae, Villaenovae s. Basilii, Castrum Bonvicini , 
et oppidum s. Michaelis, ut hujus Castrum reficeret turribus, 
et moenibus ac fossa circummuniret , liberaliter tradidit: ffye- 
tro vero de Montpavone oppida Senorbini, Simieris , s. Petri, 
curatoriae Trecentae : /Arhaldo" de Monte Sorio oppida Hippis, 
Decimi-putei , Baraxis de Cipola ct Mafloris.-fBernardo de Bo- 
xados oppida Nurecis et Assoli : j Sassarenses autem muitis pri- 
vilegiis ob res in utraque obsidione ab eis bene gestas muni- 
fice donavit, illorumque reip. oppirfa Geriti, Octavae , Eristo- 
lae, et Qaerquis a  Gulielmo  Colomario,  Marabolino  Mara- 


fccj 


£&-*-rxj 


1/* S?*m   £*<t 


.i, 


22 

bolo, et Margarita Rappallino male impetrata, restitui jussit ? 
praeterea et in insula Corsicae multa loca benemeritis concessit. 

Inter haec Caslruccius tlominus Lucae Alphonsum ad bel- 
V- lum contra rebelies in  Corsicam  transferendum  hortabatur, 

* auxilium ea in insula pollicitus, et castella; et Barnabas Auria 

Corsorum deditionem studiose procurabat per amicos, quos 
habebat in Castro Bonifacii, sperans ob id in jure Gociani et 
Montis Acuti Judici Arborensi praeferri debere: sed hujus rei 
judicium Rex Philippo Saluces Sardiniae Regni gubernatori 
generali commisit. 

Eodem anno XV. kal. aug. collecto ad fanum s. Macarii 
equitatu , Alphonsus navem conscendit, et laetus cum reliqua 
classe ex Sardinia solvit, Barchinonemque victor IV. non. aug. 
appulit, ubi a rege et populo summa cum laetitia fuit exce- 
ptus, quamvis eo bello XII. Cathalanorum et Aragonensium 
interiissent. 

Deinde kal. octobr. Petrus Infans a Jacobo patre Avenio- 
nem missus de rebus in Sardinia contra Pisanos prospere ge- 
stis, deque summa impensa labore et clade suorum , Johannem 
Papam certiorem fecit, et decimam ecclesiasticorum redituum 
biennio, remissionemque medietatis census decennio, obtinuit, 
Zurita, Montanerio, et Villanio referentibus. 

Anno sequenti ( 1525 ) Pisani  urbem  Caralis  munire  fe- 

-. stinant,  et  bellum  contra  Aragonenses  praeparant.  lnlerim 

-;     , Valentiam  misere  legatos  Cellum  de  Agnello  et  Gerardum 

■*  rrJ*j de Castro Anselmo,  qui  Regi  conquererentur, quod foedera 

pacis violarentur  «t  ministris  regiis  in  insula ,  qui  Pisanos 

quosdam et cives Caralis, qui erant mercatores, in Villeccle- 

siis omnibus bonis expoliassent , et ex iis aliquot occidissent, 

.  nec non et contra fidem obstrictam injuriis oppresserint Henri- 

cum Boccaccium , Bonifacium  et Ranyerium  de Donoratico: 

insuper quod Bernardus Cespuiades, quum duodecim triremium 

classe tercentos equites in Sardiniam  traduceret,  duas  Pisa- 

norum naves ceperit, et  Pisanos  omnes  Caralim  commeatus 

deferentes ad unum trucidaverit, multisque aliis modis contra 

jus foederis venerint. 

Cum Pisanis desciverunt etiam ab Aragonensibus Cassanus, 
Galeottus, Goffredus, et Brancaleo filii defuncti Barnabae Au- 


t"   23 

riac, nec non Franciscliinus , Martinus, Branca A-nrijf^^^t 
Vinciguerra, aliique gentis Auriae cum Genuensibus qui do- 
minalum Sassaris allcetabant. Franciscus autern, Barnabas, et 
Vincigucrra omuibus ministris regiis civiute Sassaris expulsis, 
ct Raynumdo Semcnato Dertosino ejusdem urbis gubernatore 
trucidato , populum ad defectionem impellebant. 

Praeterea marchiones Malaspinae, ac Fridericus, Azo , et 
Johannes, nepotes Christiani Spinulae, et marchiones Massae, 
Pisanis adhaeserunt. Qua re motus Jacobus rex, captis primum 
Branealeoue , Vincinguerra , Martino et Francisco Auria, illis- 
que in carcerem detrusis , castrum Caralis terra marique ob- 
sidet , et Pisanos et Genuenses crudeli atque exitioso bello 
prosequitur. 

Eodcm anno III. kal. julii qui erat festus dies App. Petri et 
Pauli, Bernardus Boxados, a Jacobo Rege missus mille argenti 
marcas Johanni  Papae XXII. pro  medietate census regni Sar- 

diniae  solemniter primus exsolvit, ut refert Zurita et Cypria- /w»u*-. %~~*^~ *' 

nus  Manenti^ — : ~~~ ■■"' " ^^*~  *,'r',i>»V~*~ f'~ 

Eo etiam anno quum sumptus ad bellum sardoum necessarii rv/" 
non suppeditarent , Rex abstulit omnem pecuniam, nempe, 
ducenta millia florenorum , a collectoribus Jurium Camerae 
Apostolicae exactas , et missis ad .lohannem Pont. legatis illam 
restituere, oppignoratis castellis, est pollicitus, Villanio et Zurita 
referentibus. 

Anno eodem VIII. kal. jan. Pisani et Ligures foedere sociati 
triremium triginta trium, et aliorum navigiorum, classem subsi-, 
dio Caralitanis in Sardiniam, duce Gaspare Auria, miserunt, III I— 
que advenienti IV. kal. jan. Franciscus Carroz cum triginta tri- 
remibus , multisque navibus obviam ad pugnam occurrit , et 
septem primas triremes viriliter aggressus profligavit et cepit, 
omnibus aliis dissitis, et in fugam versis, innumerisque caesis, 
ut refert Villanius et Zurita. 

Eodem tempore Rayumndus Peralta dux belli Sardoi a Jacobo 
rege creatus , equitum peditumque copias duabus navibus in 
Sardiniam traduxit , qui sejunctus ab alia nave petitus fuit 
bello a septem lecim triremibus Pisanis ex classe devicta , et 
Iribus aggressionibus tentatus, sed frustra, immo cum hostium 
detrimento. Raymundus censum  trium millium  ilorenornm  ab 


Vi 
Tlgone Judice Arboreae exegit , quibus slipendia militibus ex- 
solvit, et castra Bonaeris, Villecclesiarum, et Bonvicini, munire 
fecit. Deinde XIX. kal. febr. curn Francisco Carroz totins 
elassis admirato terra marique aggreditur Stampacem Caralis 
suburbium , et quum repugnantibus Caralitanis et Stampacinis 
pro patria dimicantibus, forliter decertat , illam demum expu- 
gnat , et multorum occisione fcedat. Inde reversus Bonaerem 
simultates cum Francisco excitavit prius obscuras, mox apertas : 
nam armis captis multorum Aragonensium strage pugnarunt. 
Quare Jacobus eos magistratu abdicavit , Philippo Boyl totius 
regni prorege, et Bernardo Boxados classis adrnirato, creatis. 
Pisani interea tot cladibus acceptis, quum amplius subvenire 
obsessis non possent , de pace cum Jacobo agere coeperunt , 
missis ad eum legatis duobus religiosis hominibus Fr. Baciano , 
et Fr. Johanne de Septimo conventus Pisani fratrum Minorum , 
cum Jacobo Parrana de Gualandis, Ranyerio Campanelli , et 
Bartholomaeo Musso^ quibus VHI. kal.~*pax et amicitia his 
legibus composita fuit , « ut captivis hinc inde liberatis , pe- 
« cuniisque ex primo foedere debitis Jacobo condonatis, Pisani 
« in Sardinia regiones Trecentae et Hippis absque ullo prae- 
* sidio, et arce , jure , feudi haberent : Comites de Donora- 
« tico omnia oppida retinerent, quae antea in feudum acce- 
« perant, exceptis Villamassargia, Connesa, et Castro Gioiosae- 

•v  p . / « ftuardiae :  Castrum vero Caralis et cetera omnia oppida  et 

if J+nn***. €t   * regiones msulae cum  omnibus  castris  et  praesidns  libere 

* '   *  Jl**«»' 4-*~ * dimitterent Aragonensibus. 

Hac pace jurata V. id. jun.  Bartholomaeus  Musso  legatus , 

Ay Uu. •» j**»    et Johannes Granci, atque Franciscus GrassOj duces Pisanorum 

/ 2-4 ^ ' cum omnibus obsessis ex urbe Caralis per  porlam  Leoninam 

excesserunt: et Philippus Boyl Sardiniae gubernator, Consalvus 
Ximenes de Arenoso , et Galzerandus de Ribas regii legati , 
ceterique Aragonenses, porta S. Pancratii Caralim sunt ingres- 
si , ac reliquam Sardiniae dominatum sunt eodem mense ad- 
epti: quod ex Augustino Justiniano, VHIanio, Zurita, et Rege 
Petro , multisque MSS. constat. 

Ea pace inita et per Sardiniam divulgata legati Sassarenses, et 
marchiones Malaspinae , Fridericus , Johannes, et Azo in Ca- 
thaloniam ctim Bernardo Boxados profecti sponte in obedientiam 


.   U+- 


ct  gratiam Jacobi regfc rediere. Atque ita Raymundus a Mon- 
pavone cum Petro De Luna et  valido praesidio urbi  Sassaris 
praWieilur, et eastrum Osuli cusiodiae traditur Gerardo AIos, 
in feudumque datur marcliionibus eisdem Malaspinae cura ce-    JL 
teris oppidis ab eis in Sardinia possessis. J1" 

Accepta urbe a Pisanis Aragonenses omnes ex Bonaere in il- 
lam se transtulere compensatis a Rege damnis ex translatione, et 
pro derelictis sibi novis domibus assignatis, multisque privilegiis 
fuerunt adornati, quae videntur in diplomate Jacobi sub diem 2S 
aug. anni 1527, in quo limites agri Caralitani constituuntur, 
et assignantur pro termino terrae versus Decimum usque ad' 
hoc oppidum exclusive , inclusive vero conceduntur loca et 
vdlae s. Gillae, Pii ris, s. Vidriani , Pauli-palmas, Selar-gij, Quarto- / C*&«*,' 
suso, Quarto-josso , Quarto Donifo, Cepolla cum Capite s. E- /J 
liae; et indicitur domus habitationesque fieri tantum a Castro- 
Bonaeris usque ad castrum Caralis , monten! Vulpinum ver- 
sus,  ubi construenda erat turris Montis-fortis , nuncupanda. 

Praeterea Cassianus et Galeottus Auria hoc tempore succes- 
serunt Goffredo et Brancaleoni eorum fratribus defunctis , et 
fidelitatis jusjurandum praestitere Jacobo regi, ceteris ejusdem 
familiae in gratiam restitutis. Comites etiam de Donoratico 
Ubertus et  Ugolinus  Bonifacii  fratres  Barchinonem  profecti 4 

fideles se Regi praebentes oppida et loca ab Alphonso tradita P 
Michaeli Marchetto veluti sibi debita multis deprecationibus 
repetunt. At Marehiones Massae cum Populoniae Episcopo ejus- 
dem familiae,qui in Sardinia dominatum habebant, defectionis 
crimine eondemnali a Guidone Archiep. Arborensi, et Bernar- 
do Boxados, qui ex Hispania Sardiniam repetentes id in man- 
datis habuerunt, quum se Regi subjecissent , in illius pratiam 
fuerunt restituti. 

Rebus sic in Sardinia compositis Jacobus rex, Justus copno- 
minatus, obit Barchinone IV. non. nov. anno 1327 anno nempe 
trigesimo , quo Sardiniae regnum ab Apostolica Sede habere 
coeperat et in ecclesia Sanctae Cruci dicata sepultus fuit. Hic 
Alphonsum filium heredem instituit, Jacobo primogenito abdi- 
cato, qui eontra Sardos a patre missus et expeditionem illam , 
et simul regnorum successionem recusavit , Zurita , Lucio 
Marineo , et TarafFa referentibus. 


26 

His Jacobi regis temporibus insulam Sardiniae administrarunt 
sequentes ; nempe anno 
1524. Pbilippus Saluces primus Sardiniae et Corsicae prorex, 

qui obiit eodem anno. 
1324. Berengarius Carros Sardiniae et Corsicae prorex. 
1326. Franciscus  Carros ;  atque  hoc  mox  abdicato  creatur 
1326. Philippus Boyl. 
1326. Bernardus Boxados creatus prorex II. id. aug. 

Guhzrnatores Sassaris. 

1323. Gulielmus  Moliner primus Sassaris  gubernator  creatus 

V. non. junii. 
1524. Raymundus Semenat ,  abdicato Gulielmo  fuit  Sassaris 

gubernator ;  ibique interfectus ut diximus. 

1524. Kaymundus a Monpavone Sassaris gubernator. 
Praeterea eo tempore Praesules infrascripli in regimine Ec- 

clesiarum Sardiniae excelluere 
1306. Theodoricus Bellit Archiep. Turritanus. 
1502. Fr. Leonardus Aragall Archiep.  Tharren.  et  Arboren. 
Hic congregato provinciali Concilio septem edidit con- 
stitutiones in Archivio Ecclesiae Usellen. reconditas. 
1509. Fr. Oddo Cubellus Archiep. Tharren. et  Arboren.  Hic 
etiam synodo provinciali congregata viginti duas consti- 
tutiones edidit , quae in Archivio Ecclesiae Usellen. rc- 
conditae fuerunt. 

1525. Fr. Guido Catunnus Ord.  Fratr.  Minor. Arch.  Tharr. 
^ flu et Arboren. 

/V 7tf Z^TlomM ZZ**'V' 1295. Raymundus Caseus Episcopus Plovacen. 
trit tiy\fi'i^i UmtH*-* 1505. Bernardus Carboni Episcopus Bisarchien. 
rt-J. (/yU*+~J* /iu^. 1508. Jacobus Sanjustus Episcopus Emporien. 
j\ 1309. Robertus Vacca Episcopus Terralben. 

ALFONSUS  REX   SARDINLE 

Alphonsus ex Jaeobo Aragonum Rege et Blanca Caroli Nea- 
politanorum regis filia procreatus , defuncto patre ,  iu  regiio 


27 
Aragoniae Sardiniae et Corsicac ex tcstamcnto succedens solemni- 
ler coronatus fuit Caesarea? Augustac III. non. apr. anni 1528 
intervenientibus Ugone Archiepiscopo Arboren. et Petro Ugonis 
Judicis Arborensis filio, quos Bex praecipuo habuit in honore, 
ct kal. maiis amplissimis confirmationis tabulis Ugonem ipsum 
Judieem Arhorcnscm probavit , alque illi subesse civitates 
Oristani, Terralbae , s. Juslae, et Ales , castrum et urbcm Bosae 
Castra Gociani , Montis-regalis , Marmillae , Montisferri , et 
Montis-acuti, dec!aravit , ut in monumentis R. Archivii Carali- 
lani , ct ex Zurita et Taraffa, constat. 

Deinde jusjurandum fidciilatis Joanni Papae XXII. pro regnis 
Sardiniae et Corsicae persolvit, ut inquit Maynoldus, ipsumque 
est hortatus Pontificem ut Pisanos et Aurienses , qui Nicolai 
Anlipapae et Ludovici Bavari schisma in Sardinia dissemina- 
bant , ecclesiasticis censuris coerceret , ut refert Zurita. 1/,   ^J . 

Anno tamen sequenti , nempe 1329 , Galeottus Auria Bar- fUA tfi* }£$$( 4Ej*~^' 
nabae filius Regem adiit , et nomine suo Cassianique fratris %*-* fJU*** ^ OjTZTf***» 
et nepotum suorum Therami filii GofFredi, atque Barnabae, et ^U^m^C<^% c*-~+*> >*' *°*™- 
Nicolai, filiorum Brancaleonis, jusjurandum fidelitatis pracstilit , fc^/* ^ w^'/t,'**'^/*w**^ 
ac de jure Gociani egit, et Montis-acuti. Alii insupCi* nobiles ^^ ^~«*W ' Jbe^f***' **** 
Auriae , nempe Marianus , Fabianus, Damianus, et Nicolaus , j_^ ^^*»^^;V/-^,; 
dominatum quoque in Sardinia habentes , legatis ad regem -r^*^J /%*M^it^r '}*»+<' ****-' 
missis , fideles se jurejurando praebuerunt: Franciscus etiam x^JLpua^ ^^/ >«*^w'*- **«. 
Auria , Leonardi filius Barchinonem profectus idem fidelitatis a^i^ fJf ****** /*•]' s*4* 
jusjurandum eorum nomine  postea exolvit. q^. /^J -**W*~Mu  ;*)*f<f* 

At Aytonus Auria a Rege deficiens maritimas Sardiniae oras /JJuTZw 0rx**»*  <*«*++'*$. 
duabus triremibus excurrit ; et Vincingucrra  Auria  cum  aliis ^J^ ^^L n+r****** ^4* 
ejusdem familiae ,  et  cum  Catonibus et Palis Sassarensibus , •   ^. ^^JL^) *i/i 
atque marchionibus Malaspinae, contra Aragonenses , qui in urbe TJ^^/r^, c* C?, 
Sassaris erant , regemque ipsum , et fidem illi obstrictam, res    */ 
novas instruere coeperunt, et urbem Sassaris Genuensibus tra- 
dere cogilarunt. 

Fratres etiam Ordinis Minorum , et Praedicatorum , qui in 
Castro Caralis erant, urbem Pisanis prodere clanculum molie- 
bantur. 

Sed Bernardus Boxados tunc in Sardinia regius admiratus, 
ubi haec per nuncios et exploratores novit, fratres Minores et 
Praedicatores , Sardosque omnes e castro Caralis ejecit , Sas- 


28 
sarenses plures cepit , atque Vincinguerram et Aylonum , Ca- 
tonesque et Palas, atque alios defectionis auctores , quos habere 
non potuit, proscripsit. 

Praeterea Alphonsus Rex Berengarium Villaragut atque Ber- 
nardum Gamirum in Sardiniam misit ut Aragonensium et 
Cathalanorum colonia urbem Sassaris, ejectis sardis, complerent, 
castrum Pisanum in regione Nurrae collapsum , urbemque 
Turritanum ruinis deformatam reaedificarent , ac marchiones 
Malaspinas armis peterent , atque mulctarent , qui Ludovico 
Bavaro et Nicolao Antipapae obedientiam et jusjurandum fi- 
delitatis praestiterant : litteris etiam Cardinalis Neapolis mo- 
nitus nonnullos insulae episcopos sibi suspectos , relictis Vi- 
cariis Aragonensibus , insula excedere jussit; quae omnia mul- 
fh^f, tiplicis belli causam  dedereJNam  Genuenses  bellum  contra 

' — ~"   Jtr^igolienses^T^e^aTaTnlnt , et anno sequenti Aytonus Auria prius 

novem , mox sexdecim triremium classem adeptus Castrum 
Caralis totamque fere insulam obsessam tenuit , multis Catha- 
lanorum navigiis interceptis , et Ginercae regium castrum in- 
sulae Corsicae expugnare licet frustra est conalus: Sassarenses 
insuper extorres cum Auriensibus et marchionibus Malaspine 
multuin incommodi Aragonensium rebus intulere, majora illa- 
turi , nisi opera et diligentia Ugonis Judicis Arborensis , Ber- 
nardi Cespujades , Guilberti Cruillas , Berengarii Villaragut , 
et Bernardi Gamiri impediti fuissent , et a rege consilio mu- 
tato Sassarenses omnes, exceptis Catonibus et Palis, in patriam 
reduces fierent , ut ex antiquis monumentis et Zuriia constat. 
Eo tempore Raymundus a Monpavone coepit castrum Sas- 
saris jussu regis condere , et mense decembri Gulielmus et 
(y Umbertus  de  Azlor   triremes  instruere  classemque  parare 

Jf-**+sb jussi sunt# Atque anno sequenti Raymundus Seneslerra et Lau- 

riua ejus uxof  fuerunt  urbe  Terraenovae  donati,  quod  ex 
antiquis monumentis et Zurita constat. 

Eodem anno de mense augusti Aragonenses instructa triginta 
duarum triremium, et multarum navium, classe omnem Genuae 
Sabatiaeque oram vastarunt, et diripuerunt, teste Viilanio. 
Quare anno sequenti 1332 Genuenses et Ghibellmi Sabatiae 
conlra Aragonenses ob acceptam injuriam foederati rnagnum 
belli apparatum fccere classem in Sardiniam missuri; Aurien- 


2!) 
ses ctiam cum Algariensibus et aliis eorum subditis Sassarim 
bello appeterc studebant.  Quod ubi  Alphonsus  certo rescivit 
nuucio proceres omnes qui in Sardiniae regionibus jure feudi 

dominatum habcbant, vocavit, et mense martio  comitiis  Va-   ^   .  i^,- +*/ /J^? 
lentiae habitis de rebus  Sardiniae  egit.  In quibus  infrascri-   s*f     CjU*'^ 
pti fucrunt; Raymundus Cornel qui habebat oppida Armungiae    ^W^* j?~ 
ct Barlai in curatoria Galylae, Schertis, Sisinis, et Sarasi in    U^r -    J t>w*) 
Curatoria Seurgi  —  Franciscus , Berengarius, Francischinus, 
.lacobus ex gente Carros — Raymundus de  Cardona  guber- 
nator insulae — Jacobus de Aragonia — Gulielmus Ente^a — - 
Goftredus Gilabertus de Cruyllas — -  Urraca de  Ente^a  heres 
Theresiae de Entec,a sororis — Bernardus de Boxados — San- 
cius Duerta et de Arenos — Bernardus Cespuiades — Beren- 
garius de  Cruyllas — Petrus  de  Monpavone — Garzias  de 
Loriz — Raymundetus de Semrt|enat — Gombalus de  Ribel- 
les — Bonanatus de Perra — Periconus de Libia — Michael 
Marchettus — Petrus March — Jacobus Burges — Gulielmus 
de Abbadia — Thomas Costa — Petrus  de  Sanclemente — 
Gulielmus de Montgri — Arnalclus de  Caciano — Petrus  de 
Subirats — Gomesius de Assever — Raymundus  de  Monpa- 
vone — Dalmatius de Avenione — Galartius de Mauleone — 
Heredes Didaci Sapatae — Rodrigus De Luna — Raymundus 
de Senesterra — Poncius de Villaragut. Ex Zurita. 

Hi partim in Sardiniam ire, partim equites peditesque mit- 
lere et omni opes insulae succurrere decreverunt. Multis ita- 
que copiis comparatis Raymundus Cardona Sardiniae et Corsicae 
prorex quam celerrime in insulam profectus est, et de mense 
octobre Sassarim pervenit, omnesque arces et oppida mari- 
tima judicatuum Turritani , Caralitani et Gallurensis validis 
praesidiis firmavit:  deinde triremes omnes  ad  insulae  custo-     C m 

diam disposuit, et mortuo Sancio Asnares de Arbe Judicatus 7<x>J<#v r* \ *«*++< 
Gallurensis praefecto suffectus est Arnaldus Ladrera, ad quem 
milites duce Friderico Ferdinando de Vekja misit, ut ex Zu- /-f 
rita et aliis monumentis in Regio Caralis- Archivio reconditis 
constat. Quod ubi Genuenses resciverunt, Sardiniam aggredi o- 
miserunt, et sexaginta triremium classe, quam Genuae habe- 
bant satis inslructam totius Cathaloniae littora portusque vastant 
et diripiunt , Balcarcs  insulas  depopulantes ,  atque  ingentem 


30 
praedam Genuam asportant: cumque postea terdecim Genuen- 
sium triremes in portu Caralitano naves  Aragonensium  inva- 
derent gravius accepcre, quam intulere damnum ; nam  unam 
triremem et multos milites amiscre , Zurita referente. 

Biennio autem post de mense martio, quo insula parvo 
tenebatur praesidio, Genuenses cum gente Auriensi exercitum 
ex peditibus et equitibus in eorum terris conflatum ex regione 
Cocinae in Galluram inducunt, omniaque maritima oppida fa- 
cile capiunt aut expugnant. Praeterea advenientibus ex Corsiea 
aliis copiis castrum Pedresi ingenti obsidione premunt et vin- 
cunt, et omnes in eo repertos ad unum trueidant; deinde 
Castrum Fabae et Castrum Galtcllini aggressi sunt, et custodes 
Castri Chirrae ad defectionem tentarunt castrum facillime ob- 
tenturi si Prorex, re cognita, novo praesidio eos in fide non 
continuisset. Paullo post Castri-genuenses captis armis vici- 
num Sursae oppidum populabundi invadunt, et ferro atque 
igne vastant; decem insuper Genuensium triremes, duce Sa- 
lagro JNigro, quatuor Catalanorum naves mililes in Sardiniam 
deferentes de mense augusto expugnarunt, et in Sardiniam 
cursum tenentes maximum Aragonensibus terrorem incussere , 
qui arces et praesidia repararunt, et auxilium a Rege Siciliae 
postularunt; quod Villanius, Justinianus, et Zurita referunt. 

Eodem anno pridie non. decembr. Johannes Papa XXII. 
qui pacem inler Alphonsum regem et Genuenses intentiore 
studio procurabat, moritur, et XIII. kal. jan. creatus est P\0- 
manus Pontifex Benedictus X. dictus XII. atque Alphonsus 
Raymundum Berengarium legatum anno 1355 misit, qui jus- 
sy   ^_   »< /?  // jurandum fidelitatis pro regnis Sardiniae et Corsicae praestitit. 

P^i^r  ^i tc^A, £Q anno urbem Terraenovae Berengario  Arnaldo  de  An- 

guillara concessit, et Fratres s. Mariae de Mercede redem- 
ptionis captivorum in Sardiniam misit, atque illis et Berengario 
Ordinis Magistro parochialem Ecclesiam oppidi Bonaeris con- 
cessit, quam antea multa munificenlia ditaverat. 

Anno 1536, qui fuit aetalis suae trigesimus septimus, regni 
octavus, non. fcbr. Rex obiit Barchinone , sepultusque fuit in 
monaslerio fratrum Minorum ejusdem civiialis, et inde ad 
monasterium Ilerdense ejusdem Ordinis Minorum fuit transla- 
tus, ubi nunc jacet, Taraffa et Zurita referentibus. 


HIs tcmporibus magna orta est discordia intcr proceres fa- 
miliae Auriensis. Anno cnim 1527, Barnabae Anriac impulsu 
ct auxilio Marchio Malaspina Castrum-Genuense occupavit. 
Onarc Cassianus et Galeottus ejus palrui, qui illud antea in 
fcudum a Jacobo rcge habuerant coacto exercitu in Sardiniam 
contra eum venere, et Castrum adorti illiusque suburbio ca- 
pto equitatum in vicinos populaturum immittunt, omnesque 
teiritant, et parvo tempore vi atque industria castrum ipsum 
recuperant , et Azonem marchionem Malaspinam capiunt , 
quem postea, mandantc Bcrnardo Boxados, liberum dimiserunt. 

Barnabas autem, qui castrum illud ad se jure primogeniturae %.'/muA.^L* 

spectare dicebat, illud repetere, et patruos bello persequi Z*tp'**i'rt 
non destitit, et Nicolaus ejus frater Castro Montis-Jave in via 
ad Sassarim condito, regni praeside invito, multis praeliis eos 
infestavit, quousque pactis induciis anno 1551, controversiam 
compromissarii inter eos composuere. Sed non diu in pace 
vixere. Nam Cassianus, qui postea Castrum Genuense ingredi 
fuit prohibitus, contra Galeottum et Barnabam, qui in illo 
fuerant recepti novas exercuit inimicitias. Quare Barnabas cum 
valido peditum equitumque exercitu Anglonae regionem in- 
greditur, et cum Cassiano illius dominio levissimis certavit 
praeliis, quibus linitis, Cassianus Algarium petit, et Barnabas 
castrum Auriae cum Galeotto fratre adortus militum corona 
cinxit, quae mox jussu Praesidis soluta fuit. Ex eodem Zurita. 

Hac tempestate Barbaracini populi Sardiniae iiberi ab Ara- 
gonensium armis ob inaccessos montes victitabant, Zurita 
referenle. 

Floruerunt hoc tempore in Ecclesia Sardoa, nempe anno 
1522. Gundisalvus Archiepiscopus Caralitanus. 

1527. Fr. Petrus Portillo, quem  suum  dicunt  Franciscani et 
Dominicani , Archiep. Turritanus. 

Insulam rexere 

1528. Bernardus Boxidos Regis admiratus et Sardiniae praeses. 
1551. RayuiunJus Cardona prorex a die VIII. kal. maii usquc 

ad annum  1556. 


«XM. 


/fU^TA*4 


lcijVi 


32 

PETRUS  REX 


Petrus cognomento Ceremoniosus Alphonsi Regis et The- 
resiae ab Entenca filius in locum defuncti patris sufficitur, et 
coronatur Rex Aragoniae Sardiniae et Corsicae dominica in 
Alhis anni 1556 praesentibus Mariano et Johanne Judicis 
Arborensis fralribus, et Episcopo s. Justae, qui inter proceres 
summo a Rege habebantur in honore. Huic fidelitatis jusju- 
randum obedientiamque inter ceteros praestiterunt Petrus Ju- 
dex Arborensis, ejusque fratres Marianus dominus regionis 
Gociani, et Johannes dominus JVIontis-acuti , Resp. Pisana , 
Comites de Donoratico, et *C2*»&esr de Malaspina, et ex Au- 
riensibus soli Damianus et Cassianus; nam ceteri erant rebelles 
et regi inimici. Quare hoc tempore Raymundus de Cardona 
contra eos arma movens Castrum Ardarae in primis obsedit , 
deinde commisso praelio victoriam ab eis reportavit, Ardaram 
et Cajolam cepit. 

Deinde Rex Petrus a Benedicto Papa XII. et a rege Fran- 
ciae admonitus pacem mense junio cum Genuensibus firmavit, 
atque ita pacatum regnum aliquot annis habuit, quibus nobi- 
les Auriae in quatuor factiones divisi, quarum principes erant 
Galeaccius, NicoJosus, Damianus, et Brancaleo, inter se va- 
riis praeliis decertando fuerunt viribus et opibus fracti, ac 
prope dissipati, Zurita et eodem Rege Petro referentibus. 

Eodem anno de mense octobri Johannes Ruiz de Moros le- 
gatus a rege missus, Benedicto XII. debitum pro regnis Sar- 
diniae et Corsicae tributum persolvit: nam Pontifex a Petro 
antea rogatus illud remittere noluit. 

Anno etiam sequenti VII. id. jan. Bernardus Villaragut, 
Arnaldus Morera bailivus generalis regni Valentiae, et Asber- 
tus de Caliaga eidem Pontifici pro regnis Sardiniae et Corsicae 
solitum fidelitatis jusjurandam praestitere. 

Altero anno 1358 Regio Gociani titulo Comitatfts a Petro 
decoratur, Mariano Arborensi primo Comite creato, qui cum 
Johanne fratre in Sardiniam venit. 

Deinde anno sequenti ( 1359 ) Rex Avenionem Galliae Nar- 
bofensis urbem profectus Benedicto Papae fidelitatis jusiurau- 


< 


33 

dmn pro  regnis  Sardiuiae  et  Corsicae  solemniter  persolvit. 

Sacerenses  in  sua  rebellione  perseverabant.  Anriensium  et 

Halaspinarum dissidia fovebant ministri regii, et hac divisione 

ivgis imperium stabat. 

Eodem anno  Johannes  Marchio  Malaspina Opizonis filius ,    J i+^^y'*^   r*** 

facta cum Azone et Friderico fratribus rerum paternarum di- 

visione , Caslrum Osili cum illius suburbio, et regionibus Montis, 

Figulinae, et Coros, in Sardiftia obtinuit, et Antonium filium 

spurium legitimare fecit,  licet  Johannes  et  Morruellus  ejus 

nepotes filii Francisci fratris  Opizonis  ad se spectare  conten- 

derent. 

Ea tempestate urbs Terraenovae ob aes alienum  venditur, 

et traditur regi: Episcopus Aleriensis nomine Ugonis Cortingii 

de Petra-Alerata , viri primarii Corsicae ,  Petrum  ad  bellum 

contra Corsos suscipiendum magnopere hortatur, Lupo Giner- 

cae de Ornano id ipsum ab eodem crebris litteris efflagitante , 

ut videre est apud Zuritam. At rex  id  bellum  non  suscepit 

bello contra Mauros impedito. 

Anno 1540 fama emanavit Pisanos et  Genuenses  foedifra-  ¥l*( /54' J^ *~— **** *^ 

gos arma cum Luchino  Vicecomite,  Mediolani domino,  pro  *^<W 4,*~u~n*f MW^ 

recuperanda Sardinia comparasse: nam Luchinus veluti patruus **-•** A * << ' ±*+~J ^^ ^1 

et successor Actii, filii Beatricis dominae Gallurae, Judicatum hW^/v*/Wt^ k ^A 

illum  ad  se  spectare  dicebat.  Quare  Petrus jussit delectos  w m J*+^ly**> t < **'' p** 
milites adesse in urbe Sassaris pro tuitione Logudori et Gallurae. j£ /<.rr'&v *~> '(f*^+~*"+ As 
Anno sequenti 1541 divulgatum  fuit  Pisanos  expeditionem Vr/  /^ j^^M^ 1clt A 
contra Sardos facere. Quare Petrus hujus rei suspicione solli-    .  /Z   ' , ,/ , 

citus rranciscum Carros ceterosque proceres  regni  oardiniae   I   r / V /^i. 

vectigales praesto in Sardinia esse,  atque  in  ea  obsequium *****    //^y^ 
persolvere jussit. **~* uv ^^ *"«^a*> 

Hoc tempore Sassarenses, qui regi Petro erant fideles , Bran- ^W/^>* 
caleonem Auriam ceterosque ejus factionis viros suspectos 
ososque habentes statuto sanxerunt esse capitali poena ple- 
ctendos, qui cum eis affinitatis nexum commerciumque habe- 
rent, ut in statutis urbis adhuc legitur. Itaque Aurienses in- 
festam insulam reddidere, et simul cum Algariensibus , et 
Castrogenuensibus, aliisque permultis Logudorensibus, qui eo- 
rum partes sectabantur, et sub eorum ditione erant, Sassarim 
incursionibus et populationibus vexabant. Mortuo  tamen  Bar- 

5 


jrhMo-fat" 


34 
naba Auria Brancaleonis fratre hic de dominatu contendens 
arma contra suos cepit, et cum Cassiano ejusque filio Nicolao , 
ac etiam cum Fabiano et Damiano Cassiani fratribus, cum Va- 
leriano, et Morrueilo Auria, qui medietatem regionis Monlis 
Leonis, et alia loca occupaverant quibusdam praeliis decerta- 
\it, Guliclmo Cervellono prorege fautore ex regis jussu. 

Anno sequenti 134flL Aurienses a bello supersederunt, et 
JohannejMarchio Malaspina, qui erat de rege benemeritus , 
fidelitatis jusjurandnm proregi  praestitit. 

Altero anno hic Johannes ab humanis excedens Petro Regi 
Castrum Osili et alia oppida, quae in Sardinia  habebat,  te- 
m «*** stamento reliquit. Azo tamen et Fridericus Marchiones  Mala- 

spinae conducto ex Italia exercilu Castrum illud, omnemque 
dominatum occupant, Morruello et Johanne eorum nepotibus 
Francisci filiis jus ha illo habere frustra contendenlibus , ut 
ex Zurila et antiquis monumentis constat. 

Anno sequenti Rcx Petrus a Gulielmo Rocavalle, Orlando 
de Ornano, et heredibus Henrici Stambi, et Ugoriis Cortingii, 
viris primariis Corsicae, impulsus Cathalanorum navibus eorum 
litora excurrere fecit, eamque bello appetere quamprimum 
decrevit; licet ob id Genuenses essent pleni stomachi et 
querelae. 

Altero anno 1345 Gulielmus Cervellonus prorex cum Ge- 
nuensibus foedus percussit. Hoc Rex confirmavit, qui tamen 
cum Auriensibus bellum ducere intendit, quousque Algarium, 
Castrum Genuense, et alias Logudori arces illis devictis in 
suam ditionem redigat, et pacatum Logudori Judicatum faciat: 
eumque ad hos sumptus bellicos pecuniae necessariae noti 
suppeditarent, insulae vectigal pro viginti octo mille libris 
o>j A~ *. *W* monetae Sardiniae Petro Olemari, Arnaldo de Bastida, Ray- 
vJ^,Ul~ ^^* <yJLf tnundo de Valle, Johanni Boyl, Arnaldo de Torrente, et Ar- 
naldo Spaterio venditur. 

Deinde anno 1346 Genuenses quadraginta triremium classem 
instruere festinarunt. Quod ubi, Petrus rex litteris Judicis 
Arborensis accepit, veritus ne in Sardiniam ea classis , laeso 
•: foedere, irrueret, vectigales omnes praesto in Sardinia esse , 
triremesque parari jussit. Eodem tempore Judex Arbor. cum 
fratribus suis bellum Auriensibus se illaturum,  militesque  ad 


f 


35 
id omnes et sumptus impcnsarum oblulit, si  illis  dcjectis  ct 
insula pulsis dominatum eorum feudi nomine consequi posset. 
yuod proregis arbitrio relinquitur. 

Interca portus Congianus in litorc Gallurcnsi , contentione 
orta super jure in illum inter Johannem Judicis Arbor. fra- 
trem et Gonsalum Ribell.is, a ministris regiis occupatur. 

Anno sequenti , scilicet 1347, Johannes praedictus urbe 
Terrae-novae donatur, quia de rege admodum benemeritus 
erat. 

At Matthaeus, Nicolaus, Johannes, et Antonius Auriae cum 
aliis tribus fralribus, exercitu comparato, urbem Sassaris obsi- 
dent, majus Genuensium auxilium praestoiantes , qui multos 
milites et salis instructam classem ad eos mittere moliebantur. 
Quare Gulielmus Gervellonus prorex imminens periculum ve- 
ritus de pace cum Auriensibus agere, frustra tamen, coepit. 
Nam illi Castrum Bonvicini, Ardaraai, Cajolam, et cetera op- 
pida majorum suorum repetentes, Algarium et Castrum-Ge- 
nuense, quod Rex volebat, dimittere detrectabant, ejusque 
loco Capulam et Castrum Osili expugnatura tradere , aliaque 
obsequia in insula praestare polliciti sunt. Itaque Rex Petrus 
pace infecta equitum copias cum Ughetto Cervellono de mense 
junio quatuor navibus aliisque paucis navigiis Sassarensium 
subsidio in Sardiniam misit. Cum quo iverunt Gombalus de 
Ribellas, Jacobus de Talarn, Bercngarius de Erill, Raymundus 
de Timor, Bernardus de Villardida, Raymundus Garin, Ray- 
mundus de Corbera, Berengarius de Rajadel, Dalmatius de 
Avenione, Gulielmus Dezpuch, Gueraus et Raymundus de Cla- 
riana, aliique equites; praeterea Jacobus et Alamanus Carros, 
Agradantes de Moncada, Franciscus de Villarasa cum aliis 
equitibus Valentinis. 

Aurienses autem exercitu sex millium ex peditibus et equf- 
tibus turrim seu propugnaculum ligneum Sorranum , a quo 
magnum incommodum acceperant, in primis expugnant, et 
Gerardo Cervellono, qui a patre vocatus tercentos sagittarios 
Sassarensium subsidio ducebat, itinera inteicludunt. Erat enim 
Gerardus in Macumelis oppido, et Bonorvam processerat, quo 
Gulielmus ejus pater ex urbe Sassaris cum equitibus et pedi- 
tibus venerat, ut  periculum,  quod  in  filium  intendebatur , 


36 
propulsaret. Et licet ibi a Judice Arborensi regis amico in- 
sidiarum certior factus esset, tame i tercenlis expeditis equi- 
tibus ab eo adjutus Sassarim ire perrexit, atque ita in loco 
Adilu turdi inimicis obviam factus piaelium conseruit, et in 
ipso principio ab Auriensium militibus fortiter pugnantibus 
superatur. Nam missilibus hastis innumerisque sagittis equi 
Regis in terram proslrati fuerunt, peditesque omnes fusi fu- 
gati atque aversi. Quare Gulielmus cum Gombalo Ribellas 
paucisque aliis in densam atque asperam Judicatus Arborensis 
sylvarn se recepil; in q<ia fessus inedia, bellique ac aestus 
ardore miserum in modum obiit, ejusque corpus postea re- 
pertum ab Judice Arborensi in Caslro Gociani solemni pompa 
sepultum fuit. Gerardus autem et Monatus frater, atque Ughet- 
tus praefati Gulielmi nepos, cum aliis fortiter dimicando caesi 
sunt, eorumque corpora in terris inimicorum insepulta mansere. 

Victis ilaque Aragonensibus, cum Sassaris urbs , in cujus 
custodia lotius insulae defensio eo tempore, teste Zurita, con- 
sistebat, in summo discrimine esset, ministri regii super- 
stites ex Urbe Caralis subsidium Sassarensibus maritimo itinere 
quam celerrime miserunt, et Judex Arborensis simwl cum 
Jacobo Aragoniae, et Gombalo Ribellas dispersum militem 
cogere et exercitum reficere curavit. 

Rex Petrus accepto hujus cladis nuncio classem omnem et 
exercitum non parvum parari , et in Sassarensium subsidium 
Sardiniam mitti jussit, ut idem Zurita refert. 

Itaque anno  sequenti  1348  Rimbaus  Corbera  prorex  in 

Sardiniam cum exercitu missus, magna  auxllia  et  suppetias 

Sassarensibus attulit, urbemque obsidione liberavit , operaque 

Mariani Judicis Arborensis, atque Johannis  ejus  fratris,  qui 

regi fidelissimus erat, Aurienses omnes regis inimicos ab  in- 

%c*>+.  * ^*o[%^Su^ ejecit, atque  Anglonam  eorum  regionem  occupavit ,  et 

/    *   oppida Nulvis, Martis, Orriae-magnae, Orriae-parvae ,  et  0- 

stiae de montibus cum attinentiis in ea regione Johanni  Ar- 

boreae concessit, quae  anlea  Ponlius  Sanctae-pacis  a  rege 

iinpetraverat. Pontio  tamen  obnitente  haec  oppida  Johannes 

*  Arboreae babere nequivit. In  qtiorum  loeo  habuit  oppidum 

Salluris in regione Nuraminis, et oppidum  Donuigalac  in  re- 

gione Siurgus, ut coustat ex Zurila, et aliis. 


7<n<.+ *<-< e 


37 

Fuit in ea obsidionc Sassaris magna et spectatissima tidc* 
atquc constantia, ob quaui multis privilegiis Sassarenscs fuere 
douati. Corsi etiam , qui tunc Sassari erant, integra prorsus 
tide conspicui fuerunt: quare jussi sunt pro Aragonensibus in 
Sardinia haberi, eorumque gratiis frui, ut refert Zurita. 

Eodem anno Genuenses bellum contra Aragonenses et Sar- 
dos repararunt, impellentibus Auriensibus , qui fuerant ex 
Sardinia expulsi. 

Pestis saeva,  quae in Italia grassabatur , Sardiniam invasit. 
Quo factum est, ut uno eodemque tempore populi et bello et     /y/u{~y*7 "* 
peste affiigerentur. ^  ^^ ~~W/ **'<** A 

Anno 1549 Marcbiones Malaspinae cum Auriensibus confoe- ^J/ ^^Au^u 't^+nuS* f 
derati urbem Sassaris denuo obsident, et cum  Ughetto  Cor- £ ziJjyyjfr~+ fp+*p** *'f 
bera,  qui  auxilium  obsessis  ferebat,  pugnant  non  parva    fjr*> <'+>  fsu*  &+*'** 
ulriusque exercitus ckde. ^^ ,7^, '/i*\ ${ & 

Anno sequenti 1390 Rimbaus Corbera Sardiniae prorex, ut ^±„^j a*L> /V iv»^*. 
inimicis commodius  resistere  posset,  pacem  in  primis  cum iftrn»- tx+fJ* .ty+% Vfa 

Brancaleone, ejusque fratribus Manfredo et Matthaeo, composuit, 7"*- /7^  ^^ .£1 

atque illis Montem-Ieonem, Claramontem et regiones Nurcarae,   t {f '. 

Guisarchii, Anglonis, et Capitis-aquarum in feudum concessit,   *' ******* «f*» /77 

redempto prius jure, quod in Algarium habebant. Deinde con- *~/** *- *-""* f*+~b*vc 
tra Nicolaum et Morruellum Auriam, aliosque rebelles et eo- fr***4' /** *f ******* <u**wu~t+ 
rum fautores, arma cepit, et Algarienses regis inimicos incur-  4fc**~J*V*/»****- ^r^^rrmj^e^ 
sionibus et populationibus adeo infeslavit, ut rebus  jam  de- ({</Ivk*L 
speratis Genuensium patrocinio et regimini se  tradiderint,  et  ^L**/**. ?t+iu< **~ -k****^- 
Johannem Volucem eorum ducem vocare fuerint coacti. Itaque   r*. ^&£2iL *, *Ur4^*>^^r 
recepto ab Algariensibus fidelitatis jurejurando  illis  guberna-   __/v« J   V  -/ 

torem Genuensem Dux ipse praefecit, et edictum cum  poena    *ryft*/     *"j4(7*{ 
contra Brancaleonem conscripsit. ***"* ^° **<* +""** "* ' 

Deinde anno sequenti Ducis Genuensis filius decem triremi-  **~TY'"  ca^xJfU>» *c ««*«#- j 
mibus subsidium Algariensibus attulit, quo urbem etiam Sassaris  *x ijL^w/z^y^^/*V^,i 
mensibus octo obsidione vexavit. Sassarenses tamen, commisso  ^^^ ^C^Y** Vflw»-*. 
cum Genuensibus et Algariensibus, prselio strenue dimicarunt, ffs, /^<J/A*1   ^vt 
magno Rimbai Corberae, Mariani Judicis et Johannis Arboreae  c , % «l 

auxilio adjuti , obsidione  Iiberi victoresque fuere. Quare Ge-   / 

nuenses legatis ad Regein Petrum missis , pacem cum  Sassa-  (y*nyr**~~ *   «-**   y* 
rensibus et Aragoneusibus renovare  procurant ,  facti  excusa- *~«'->**~**k /, 'c^u^h ^i^T^- 
tionem afferenles , quae nec satis justa , nec probata fuit.    ■ ff *+%~' p: <m**t~Ll /Cy^Ct*. 

/ +*%+ /  ' 


* 


38 

Rex autem Petrus dimissis legatis , et foedere cum Veneiis 
eorum inimicis percusso , bellum III. non. aug. Genuensibus 
indixit , ac mense septembri classem viginti unius triremium 
duce Pontio Sanctae Pacis in Sardiniam misit. Quae altero 
anno 1552 cum viginti Venetorum triremibus conjuncta juxta 
Bosphorum Thracium classem Ligusticam invasit et profligavit , 
tribus et viginti triremibus captis , si vera refert Zurita, nam 
Blondus et Sabellicus aliter scripsere. 

Eodem anno Marianus Judex Arborensis , qut Algarium a 
Rege sibi promissum , ut dicebat , habere non potuit , in su- 
spicionem defectionis et affectati regni incidit: nam et Johan- 
nem fratrem de Rege benemeritum in carcerem conjectum 
bonis et Castro Montis-acuti , invito Petro , expoliavit , et 
Auriensibus assentiri , illisque occulte favere visus est , com- 
meatus ex Arborea asportare, et Algarium, Castrum-genuense , 
atque alias inimicorum arces munire permittendo. Quare de 
his certior factus Rex , Petro de S6 Galluram custodiendam 
tradidit, et Urisei arcem cum Castro Terrae-novae, quod Sy- 
billa Moncada ipsius Johannis uxor adhuc habebat, ne a Ju- 
dice occuparetur, regiis praesidiis teneri, munirique fecit, ac 
denique Castro Rupis-fortis condito Stephanum Aragoniae Ducis 
Athenarum filium, Regisque Siciliae nepotem, qui dominatum 
in Sardinia habebat cum sagittariis et equitatu misit, bellum- 
que Auriensibus indici jussit. 
0 f^Uxuxf^y^ Interim Fridericus et Azo marchiones Malaspinae in gratiam 

et obedientiam Regis redacti fuerunt, et inde Osili Castro do- 
nati , et in eorum antiquum statum restituti. 

Itaque anno sequenti 1353 Rimbaus exercitu comparato con- 
tra Aurienses movens Castrum Montis-Leonis in primis expugnat. 
Deinde Castrum Genuense adortus capit, Algariumque obsidet, 
subactis Manfredo et Matlhaeo Auria, quibus postea Rex Mon- 
tem Leonem et Claramontem in feudum tradidit. Deinde Ber- 
rrardus Cabrera quadraginta quinque triremium classe Sardi- 
niam veniens cum Venetorum foederata classe viginti trire- 
mium, quae in portu Caralis duce Nicolao Pisano erat, Algarium 
adnavigavit, et Algarienses terra marique obsessos in snmmo 
discrimine posuit. Quare Genuenses, qui in Herculis insula , 
rulgo Asinaria, eum quinquaginla triremium ciassc ad pugnam 


r 


39 
parati erant Anlonii Grimaldi ductu Algarium versus movent, 
et in Algariensi sinu cum Veneto-Aragonensi classe ad pugnam 
dcveucrc. Pugnaruut utrinque non miuori ferocia, quam fieri 
solet in pedesiri ac stalorio certamine , cominus manibusquc 
cousertis, ac post atrocissimam pugnam , Genuensibus oppres- 
sis , vix praetoria eorum navis e media ceterarum clade cum 
una aut altera aegre est servata ; nam reliquae omncs aut 
media pugna depressae fuere , aut venere , ut inquit Sabelli- 
cus, in victoris potestatem. Ceterum Rex Petrus refert decem 
et septem illarum ab Aragonensium manibus evasisse. Hoc 
navali praelio octo Genuensium millia obiisse , et tria millia 
ac ducentos caplos fuisse, traditum , desideratis tantum ex A- 
ragonensibus tercentis quinquaginta quinque. 

Tanla clade Aurienscs animis cecidere , et Bernardo Ca- 
brerae, desperato jam subsidio, se dedere , ut referunt Vola- 
lerranus, Sabellicus , Rex Petrus , Zurita , Justinianus, et Cy- 
prianus Manenti. 

Genuenses hac adversa pugna fracti ad Johannem Viceco- 
mitem, Mediolani principem , atque ad Summum Pontificem 
confugerunt. Sardi insuper qui ad Genuenses defecerant , et 
praesertim Gallurenses , ad eumdem Johannem Vicecomitem 
legatos miserunt , qui eorum oppida et fortunas omnes publi- -— :.- 
cas et privatas illius fidei traderent , et precarentur , ut se 
adversus omnem Aragonensium injuriam tueretur. Quam de- 
ditionem libens Vicecomes accepit , atque Genuenses, eosque 
Sardos , qui ad eum confugerant, bene sperare jussit, pollici- 
tus fore ut nunquam eos publici illius studii in Vicecomites 
poeniteret , ut Bernardus Corius , Sabellicus , et Volaterra- 
nus referunt. 

Hac victoria clatus Bernardus Cabrera de mense septembri 
Marianum Judicem Arboreae defectionis crimine notatum ad 
se venire jussit ,  nec Timboram  virum  excusantem  audivit , 

vel bellum deinde rainitantem timuit. Quare Marianus ira per-    J(-r**<  t*tf< '«**+**** 
citus, inito cum Johanne Vicecomite foedere contra Aragonen- ,'♦, I J)Of,l>^r* 

szs in aperturn bellum prorupit , arque Algarienses in pri- 
mis regiis trucidatis ministris in defectionem induxit, et cum 
illis ceterisque , qui sub Auriensium dominatione erant , ur- 
bem Sassaris obsessam lenuit, multisque illatis incorumodis ad 


40 
defectionem inducere tentavit ; sed Boristor Pogius ,  ea  com- 
• perta fraude , cum primoribus  Sassaris urbem ab insidiis  li- 

\  beravit : qua de causa oppido Sennoris a Rege fuit  donatus. 

Deinde Bernardus Dezcoll Viceadmiratus jussu Bernardi Ca- 
brerae octo triremibus portum Turritanum appulsus subsidium 
Sassarensibus opportunum attulit , et obsidionem solvit. Sardi 
tamen prope omnes Judicatus Caralitani Arborensem Judicem 
sequentes , coactis septingentis equitibus et pluribus peditibus, 
ductu Petri de Sena viri Arborensis, et Azonis de Busquis, Ca- 
strum Orgogliosum in regione Gerreis in primis adorti capiunt 
et ruinis deformant ; inde in Castrum Caralis moventes Deci- 
mum expugnant, Gerardo de Donoratico capto; deinde in Quarti 
oppido prope Caralim castrametati incursionibus et populatio- 
nibus Caralitanos infestos reddidere. Quare Bernardus Cabrera, 
qui cum Aragonensi classe in portu Caralitano erat, eductis e 
triremibus equitum peditumque turmis, praelium cum illis corii- 
misit , multisque occisis reliquos in fugam vertit , partaque 
victoria classem reversus laetus Sardinia solvit, ut refert Zurita. 

Eodem anno de mense decembri Lupus Gurrea, Bernardus 
Thous, et Franciscus Rema, Regis legati fidelitatis jusjurandum 
pro regnis Sardiniae, et Corsicae Innocentio VI. praestitere. 
ifyjA—- — Anno autem sequenti in fine mensis decembris Rex Petrus 
veritus potentiam Judicis , nec non Genuensium et Insubrium 
apparatum, duodecim triremes duce Michele Perez Capata cum 
copiis in Sardiniam praemisit, et instructa nonaginta trire- 
mium classe de mense junio Algarium proficiscitur cum nu- 
meroso exercitu, cujus proceres sunt infrascripti 
^h* Leonora a Portugallia, uxor Petri, et Constantia filia. 
Robertus dux Bavariae Lupus de Gurrea 

Johannes Grellius eques Anglus    Stephanus Aragoniae Ducis A- 
Lupus Comes de Luna thenarum filius 

Philippus de Castro Petrus Jordanes Urries regius 

Johannes Ximenes de  Urrea architriclinus 

Johannes Martinez de Luna Jordanes Perez de Urries 

Ferdinandus  Ruyz  de  Jahuste   Johannes Perez de Urrea 

commendator  major  montis   Didacus Gonzalez de  Cetina 

Albani Raymundus Perez de Pisa 

Blasius Ferdinandus de Heredia    Emanuel Enten^a 


41 

\imenei Gurrca Petrus Lopez de Oteyca 

Johannes Capata Rogerius de Ravcnach 

Petrus Gilbertus Petrus  Boyl  . . . qui  erant 

Gerardus Lopez a Cetina Valentini 

Raymundus de  Ligna . . .  qui   Ugo Vicecomes Cardona 

omnes erant Aragonense» Bernardus Cabrera qui  erat 

Petrus Exerica totius belli, et classis prae- 

Gilbertus Centelles fectus 

Matthaeus Mercerus Bernardinus  Vicecomes  Ca- 

Olphus Proxita brera, et ejus  tilius 

Alphonsus Rogerus de Lauria     Andreas  Vicecomes Canneti 
Pctrus Massa Athus a Moncada , et 

Raymundus Riusech Rogerius a Castelbo , . . . qui 

Gilberlus Casteletus erant Catbalani , et plure» 

Gonzalus cle Caslelvi alii. 

Hi omnes portum Nymphaeum, vulgo Comitis, prope Alga- 
ritim appulsi , exlemplo exercitum in terram exponunt, et op- 
pidum circurnquaque ohsidentes aggeribus vineis et turribus 
frustra oppugnarunt , nam erat septingentorum mililum prae- 
sidio satis munitum. 

Praeterea Raymundus Riuseccus Castri Sassaris dux terras 
Judicis Arborensis et Auriensium populaturus invasit, ubi Ro- 
gerium Rosanes , Aymonem Papiolum , Martinum Leherum , 
alque alios plures a Malthaeo Auria captos amisit. Judex Ar- 
borensis autem , qui in civitate Bosae exercitum duorum mil- 
lium equitum, et quindecim millium peditum coegerat, subsidio 
Algariensibus profectus, quarto ab illis milliario est castrameta- 
tus , paratus regia castra aggredi , quum classis Genuensium 
quadraginta triremium, et muhorum navigiorum minorum redur 
ex oris Venetis auxilium ferret obsessis. Atque in longius bel- 
lum esset prolatum nisi frustra pluries tentata aggressione, timor 
Genuensium , rerum penuria et morbi post quatuor mensium 
obsidionem Regem ad pacis propositiones inclinassent. Quare 
opera Petri ab Exerica Judici affinis pax est composita , qua 
Regi Algariuin fuit traditum , obsidio Chirrae soluta, Villecle- 
siani qui ante defecerant dediti , oppida Judicatus Gallurensis 
ad annos quinquagintasex Mariano sub annuo censu concessa , 
Matero et Gelicla  restituta , et Castrum Genuense , Montisque 


f. 


CVnO**Wh  r~  J flHr*<«J* yy^Oh^ j,s£/% 


te 

Leonis, alque relera oppida, qune antoa in Sardinia habebat, 

Matthaeo Auriae in feudum tradita. Excessere  ab  humanis vi 

morbi Philippus de Castro ,  Atbus de iVloncada, Petrus Galze- 

randus de Pino, aliique plures, Rex eliam in febrim inciderat. 

Hac pace firmata Algarienses omnes eliminantur, atque urbs 

Aragonensium et Cathalonorum colonia completur, agro  inter 

eos diviso. Quae omnia postquam Rex eompfteuerat Sassaris ur- 

bem proficiscitur cum uxore et filia, Bernardo Cabrera, Gilberto 

Centelles , Bernardo Viceeomite , Berengario Carroz ,  aliisque 

proceribus , ubi a labore et  morbo  aliquot  diebus  recreatus 

laudavit Sassarensium fidelitatem , urbem ipsam et omnes  qui 

in obsidionibus viriliter se gesserant, privilegiis  muneribusque 

donavit , et Baroniam Osilensem Regii  Vicari  Sassaris  juris- 

diclioni supposuit , urbemque ipsam , Castrum  Osuli , et Cas- 

trum  Auriae praesidiis firmari jussit, omnemque insulam turri- 

bus speculatoriis communiri jussil,  ut ignibis sublatis  signum 

wbi quid hostis moliretur momento temporis acciperet ,  quod 

ex Zurila et monumentis in Archivio Sassaris et Caralis recou- 

ditis constat. 

\$f, i.%Mr. ^Utr4i^<w    Anno deinde 1555 de mense januarii Rex Algarium  rever- 

^^,-,7^  i»&.»l.r7.r'f ,',' *"« triremes conscendit, et Caralim proficiscitur , ubi  Gerar- 

^O <J*cL' m»»*Wh'i;  ^um Comitem de Donoratico , qui paucis ante diebus obierat 

*•»*   Aau *   'UjUa'  '   i^crimine  perduellionis  damnavit ,  ejusque  dominatu  publicato 

TJjm.     ,a,a  /( Petrura Veguerium de se benemeritum oppidis Taverrae, Eri- 

t% **,'*»-*  D 7tcJ"J ^ «tolae , Octavae  in  Fluminaria ;  Esse ,  Longi ,  Usse  et  Issr/ 

•jf*'*x~'* ^/MJ <^Aj^- jn regione Nurrae , et Lanarae in regione Gallurae  donavit. 

"«^ <* (Juleinae comitiis indictis cum legatis Judicis Arboreae, Matthaei 

Auriae , et  Pisanorum ,  qui  absentes  erant ,  nec  non  cum 

Manfredo Darde , Guantino Atzone ,  Barptholomaeo  Catone , 

^a^w^c  ^f^rU^  Calonelto Auria, et aliis multis Sardiniae proceribus, de rebus 

tur t*tt*- t /xit-f^chu..irr^  Sardois egit , omnesque ad pacem fidemque  servandam  hor- 

m    . .  /k i  •  *  i   tatus est. Marianus Judex  quamvis  vocatus  regem  videre  et 

u j jrn*    /    ,  «/ i  comitns mtervenire noluit,  nec   limboram  uxorem ,  eiusque 

^N tH*i**J   J ^*X*jLuw    m *Jur°neni> ac* regem mittere, nisi fide pubhca accepta , 

;^£^*v s^lT^Zw #est ausus ; 

'^JU.    a* l   I    ""'   *nterea quum Petrus  ab  Exerica ,  Gilbertus  Centelles ,  et 

►*■>*•  t/t* (i. f+^n+ n Blasius  Ferdinandus  ab  Heredia  Judicem  adiissent  audituri 

*^4t^«< ^y AWjf, quae ab eo proponebatur  super  Corsicae  aggressione ,  Rex 

?f~~>f  ^J^ ;, ^w,/ ^ ,. fcs-li^^ ,;, . _!_  ^ lU^ ^W^ 


Y<~~> ^^-HdU; M.y y* c^f(ewy& 


j 


4* 

videns  Villecclesianos  ab  Judice  tentari ,  cum  Genuensibus 

el Duce mediolani eum adhuc sentire ,  nec  arce3  Gallurae , 

caslra Montisferri et  Marmillae  ex conditione foederis  reddi , 

n«e exercitum solvi , hinc perinde ac si pax  inita  non  esset 

urbem Sassaris cum castris  Osuli et Auriae validiore praesidio 

custodire Bernardo de Cruillas Logudori gubernatori, et Ber- 

nardo de Guimerafl|f> jussit ,  et  Petrum  Ximenem Samperuni 

Algariensibus  ducem  praefecit  cum  exercitu  ex  Cathalonia 

venturo. Deihde Lupum Gurrea et Franciscum de Perellos  de 

tuta et tranquilla pace acturos cum Judice misit legatos cum 

potestate. Qui kal. jun. in  oppido Salluris judicem alloquuti, 

Galluram ab eo censumque regi debitum et non solutum pe» 

tierunt, et castra Bonvicini Capulae et  Ardarae  a  Damiano 

Auria injuste illi vendita restitui, vel de illis (datis prius ejus 

filiis obsidibus )  facto sequestro  Archiepiscopum  Caralitanum 

judicium ferre postularunt  Cognovit Judex cum  Rege  nullam 

fuisse pacem , ac bellum distulisse:  nam  ea  contra  foederis 

condiliones petebanlur. Itaque dimissis, re infecta, legatis Judex 

exercitum instruere et copias augere curavit: nam omnia suspi» 

cionis bellique imminentis plena erant. Quod Rex aegre ferens 

has litteras scripsit , et VI. id.  junii ad  Judicem  transmisit. 

PETRUS  REX 

Dilecto Nostro Judici Arboreae , Comiti Gociani, Vicecomiti 
de Basso salutem et dilectionem. 

« Opportunum existimatur ac etiam consonum rationi , vX 
« cuicumque restituatur quod ab aliis indebiie retinetur ; ad 
« quod Augustinus et Canon ojunt. Non dimittitur peccatum; 
« nisi restituatur ablatum. Hinc est quod quum vos, jam diu 
« est, tenueritis et tenelrs capta et occupala Nostra sequentia 
« Castella, videlicet Castrum vocatum Castel-Pedres, et Castrum 
« nominatum de Bonvicino, Castrum de Terranova , Castrum 
« de Ardara , et Castrum de Capula cuin eorum et cujus- 
« cumque terminis , territoriis , juribus , et suis pertinentiis 
« nniversis ; quae quidem Castra cum diclis eorum terminis 
«  Nostra  fuerunt  et  esse  debent ,  pertinuerunt  ad  Nos  et 


44 
« debent pertinere , Nobisque restituere hactenus reeusatis in- 
«  debite et injuste in daranum et  detrimentum  maximum ve- 
« strae animae et conscientiae, ac Nostri vilipcndium et con- 
«  lemptum ,  recipiendo  indefructus  reditus  et  proventus , et 
m alia jura ex eis provenientia, et inde faciendo vestras omui- 
« modas voluntates. Quum aulem de jure et aequitate et opti- 
«  ma ratione , nec non auctoritatibus  antedictis ,  vos  deccat 
« et teneamini dicta caslra, et eorum quodlibet, cum fruclibus 
«  inde perceptis et qui percipi potuerunt  ab  occupationis et 
« usurpationis tempore, citius restituere et reddere Nobis, aut 
«  cui voluerimus loco Nostri , nec ulterius retinere ,  quatenus 
« peccata ingratitudinis , et crimen laesae majestatis, cupialis 
«  evitare : idcirco Vos dictum Judicem cum instanlia, quanta 
«  decet, requirimus, et monemus, Vobisque mandamus expres- 
«  se  quatenus praedicta castra cum eorum terminis et perti- 
«  nentiis,  ut  praeferiur , Nobis restituatis , seu restituere fa- 
«  cialis cum fructibus inde perceptis , et qui  potuerunt  per- 
«  cipi ,  incunctanter ,  ac  morosis  dilationibus et frustatoriis 
«  exceplionibus  ac  excusationibus cessantibus quibuscumque ; 
«  alioquin si circa supradicta adimplenda  negligentes  fueritis 
« vel remissi, procedemus contra Vos, et bona vestra, rigide 
«  et potenter ad  vindictam eorumdem, sic quod jus Nostrum 
«  remanebit  penitus  illibatum,  Vosque sentietis commissorum 
«  poenam , quae insane et improvide peregistis. Dicimus quod 
«  de praeseutatione et relatione praesentium Gulielmo  de A- 
«  piaria  cursori  Curiae  Noslrae ,  et  jurato  nuncio  ad  hoc 
«  damus et dare intendimus plenam fidem ». Datum in Castro 
Caralis octavo die junii  anni  Domini 1355. 

Quum Judex his inspectis litteris omnia detineret , primas- 
que pacis sanctiones esse omnino servandas responderet^ Rex 
graviter exardescens XII. kal. julii bellum conlra Judicem 
reparavit : infidam infarnemque pacem et iniquis conditionibus 
sancitam dicebat : missique sunt Pelrus Exerica et Bernardus 
Cabrera copiis in fines Arboreae , et cum Judice obviam facto 
levibus praeliis decertantes quemdam regem Maurum in hoc 
bello regi servientem amisere, et Berengarium Monros. Prae- 
terea Arlalis de Pallas adversus Trecentanos Pisanorum subdi- 
tos , qui cum Judice Arborensi foederati regem oderant, mit- 


45 

titur , et Bernardus Cruillas Logudori gubernator  cum  Petro 

Ximenes  Sampero  duce  militiarum  illius  provinciae  contra 

Matthaeum Auriam exercitum duxit : sed nullum insigue prae- 

lium commissum. Tandem quia Genuense* pace composita cum 

Venetis poterant rebellibus jam succurrere,  Rex  animum ad 

pacem inelinavit, et missis legatis cum potestate Lupo Gurrea t   f    , 

Francisco de Perellos , Berengario Dolms V.  jdus julii in op-  " *M' ***' 

pido Salluris his legibus bellum  est  compositum ,  ut  Judex 

tria florenorum millia solveret ; Castrum Bonvicini , Castellunt 

Pedresi ,  Urisam , et alia Gallurae oppida Regi cederet; red- 

ditis sibi Matero et Gelida , Castra vero Ardarae et Capulae, 

quae Judex ex venditione Damiani Auriae habebat , et Castra 

Genuense, Rupis-fortis, et Claramontis, quae Matthaeus Auria 

habebat ,  Archiepiscopo  Arborensi ,  vel Episcopo Usellensi , 

lraderentur, quousque de illis Innocentius Papa judicium ferret, 

cui deberentur. Quibus sic compositis et ex praescripto  pera- 

ctis ,  Marianus  Judex  et  Matthaeus Auria obedientiam  Regi 

praestitere ct fidelitatem jurarunt , Timbora  Judicis  uxor , et 

Ugo primogenitus debitam reverentiam  exhibuere.  Atque  ita 

VIII.  id. sept. Rex Sardinia  excessit munitis prius novo  prae- 

sidio et ducibus Castris Sassaris ,  Caralis ,  Chirrae ,  Coronii , 

Santanae , Villae Gireti , Galtellini ,  Fabae,  Auriae, Gioiosae 

guardiae , Aquaefridae , Villae Doxae , Cocinae, Contae,  Vil- 

lae gioiosae , Narcati, Tului ,  Villecclesiarum ,  Villae  novae 

Sulcensis , et  Castri  Pedresi ,  ut  ex  Zurita  et  monumentis 

Regii Archivi Caralitani constat. ^ 

Anno tamen  sequenti  Matthaeus  Auria  a  Rege  deficiens /2$"% 
bellum in  regione  Logudori  instauravit ,  et  castrum  Auriae 
ceteit. Genuenses et Vicecomites  et  Aurienses  foedus  contra 
Regem percussere. Quare Innocentius Papa cum illis de pace 
egit. Verum quia Genuenses insulam Corsicae, Aurienses anti-   ^L^Sy»**^ 
quum dominatum , et Vicecomites Galiurensem Judicatum , in     / ^ui^^ . 
quo Urisenses jam parebant,  petierunt ,  Rex  pace  repudiata / 

classem duce Gilberto Centelles in Sardiniam misit, et Vi- 
cecomites atque Aurienses exercitum contra Sardos fieri impe- 
rarunt. 

Altero autem anno Matthaei Auriae mors insulam  pacatam 
aliquantulum reddidit. Brancadoria ejus nepos, Brancaleonis fi* 


/ift- 


46 

iius in illius dominatu succedens pacem a rege adeptus, et si- 

„ mul eum Castro Genuensi , Auriae, Montis-Ieonis , Rupis-fortis , 

et civitate  Guisarchii ,  regiones  Nurcarae, Capitis Aquarum, 

l'i£)os et Anglonae. Quae res anno sequenti 1558 causam novi belli 
dedit. NamNicoIaus, Antonius, et Julianus Auria, cum Judice 
Mariano foederati contra Brancam Auriam ob id arma  cepe- 

;"' re , et simul  cum  Genuensibus  insulam  infestam  reddidere. 

Quare feudatarii omnes, qui in Sardinia dominatum habebant, 

debita obsequia in eo bello praestare jussi sunt. Erant autem 

hae tempestate 
... %* 

* -   % Feudatarii Sardiniae. 

Berengarius Carroz , qui habebat oppida Cellarii , Palmae , 

Germeae , Sennuris , Septimi, Sinnai, Sexti, Ceparae, Siurii, 

et Villae-novae S. Basilii , in regione  Curatoriae  Campitani ; 

C**+X/IJ'  oppida Uttae superioris et Uttae inferioris, et Ortixedri in re- 

Ti ^v ■«- gione Curatoriae Decimi , quae  antea  erant  Johannis  Solit , 

*^r/tl*4b«^i- °PPlc^a Tucati , Norariae »,  Petreli ,  Villaetronae ,  Castiadae : 

Orreae , Ulmi , Igualis, Cortimiae , et Pupus , in regione Cu- 

, 0,1+iUi' ratoriae  Sarrabi ;  oppida Terteniae et Ulli in Judicatu Quir- 

#*V    rae : oppida Villaemajoris de Pontis  in  Judicatu  Coloslrais : 

t***^* oppida Tortolini , Girasolis , Lotzorais, Barini , Ilboni, Gairi, 

bytrUKstf I^nuseis ,  Bauneis ,  et Arzanae ,  in Judicatu Agugliastri : ac 

f^*W.   denique oppida Olienae et Golionis in Judicatu Gallurae. 

flw»^   Bonanatus Cabrera , qui habebat oppida Serrentis in regio- 

( ***jf  ne Curatoriae  Nuraminis ,  et  Paulis  in  regione  Curatoriae 

Campitani. 

Bernardus Descoll, qui habebat oppidam Quartifoni  in eo- 
C+*»+' dem Campitano. 

Petrus Sittiges,  qui  habebat  oppidum Barallae in regione 
1\**r*»r  Curatoriae Nuraminis. 

Franciscus  Sancti  Clementis ,  qui habebat  oppida Pituxi , 
Mogori , Bargargiae, S. Mariae de Claro, Salsalis, Soleminis, 
£**•**►*'*•   Scanni , Sinnii , Sennenosi, Maheris, et Giulii in regione Cu- 
/#«*^    rat* Campitani , et oppidum Gulbisae in regione Sigerri» 

' Henricus Alomar, qui habebat oppida Marae, Sirii, et Ca- 

C*^++*    lagonis in Curatoria Campitani. 


M 

Br.rnardus Ladrera , qui habcbat oppida Simbilii , Coronji, 
et Fiumiualis in Curatoria Campitani , oppidum Nepot in Cu- 
raioria Sulcis ; oppida Montis-galtelli , et Vignolae in Curato- 
ria Montis , oppida Torpehe , Nurali , Isarlis in Judicatu Gal- 
tellino. 

Petrus de Arbe, qui habebat oppidum Gesici in Curatoria 
Seurgi. 

Berengarius Entenc,a , qui habebat oppidum Sipiolae in Cu- 
raloria Doliae. 

Raymundus a Monpavone , qui h abebat oppida Ussanae , 
Sidriani, et Bacchi in curatoria Doliae, oppida Taverrae, A- 
ristolae et Octavae in curatoria Fluminariae; oppida Esse, Lon- 
gi , Ussae, Issae in Curatoria Nurrae , et oppida Canarai in 
Judicatu Gallurae. 

Johannes de Vacaduno, qui habebat oppidum Boraculi in 
Curatoriae Doliae. 

Alibrandus de Sena, qui habebat oppida Turris, Sisternae, 
Jannae, Trogudoris in Curat. Doliae; oppidum Serris in Cu- 
ratoria Seurgi ; oppida Frongiae, Sebatzi, Ursae, Musei, Mar- 
gani, Seici, Gibasturbae, Serrais, Baressae et Perucci in Cu- 
ratoria Sigerri ; oppida Palmae, Uratellis, Pesi, Burstri, Bai- 
decannas, Petrargii,  et Garenatae in Curatoria Sulcis. 

Raymundus de Ampurra, qui habebat oppidum Sicci in 
Curat. Doliae; et oppida Seurgi, et Nigolli Curatoria Seurgi, 
atque oppida Suergii, Arenae, Trataliae, Pransi et Marbae in 
Curatoria Sulcis. 

Thomas et Raymundus Marchettus, qui habebant oppida 
Nuracati , Donoris, Moduli , et  Parasuli  in  Curaloria  DolUe. 

Petrus de la Casta, qui habebat oppida Monasterii, et Se- 
gogi in Curatoria Doliae; oppida Noracis, Sentis, et Pra- 
montis in Curatoria Nuraminis. Hic interfuit et pro Gulielmo 
Escopeto qui oppidum Ninoxi habebat in Curat. Doliae. 

Dalmatius Jardinus, qui habebat oppida Gibae et Puxmae 
in Curat. Sulcis, et oppidum Sigulis in Curatoria Sigerri , 
quod erat prius Gulielmi Escopeti. 

Episcopus Doliensis, qui habebat civitatem Doliae et Bona- 
vogliae. 

Raymundus Satrillas , qui  habebat  oppida  Castagnani, Sur- 


/«ou: 


3r**<~ 


7, 


0 ±u* 


u 


N 


r 


48 
legi ,  Connosi ,   Silii ,  Ballai ,  Armungiae ,  Latrini ,  Salii , 
Nuragi , et Sisini in Curatoria Galiilae. 

Johannes Carros , qui habebat oppida Speciani, Jstisai, et 
Castrum Orgogliosum in Curatoria Galillae cum Villanova Scale- 
planae et oppidis Donnigalae, Sercolais, Scolchae, Mandarae, 
Nurris, Gergeis , Gerselai, Ussassai, Turbeni gentilis, Sadalis, 
Guidalae , Cosi , Pauli et Lesei in Curat. Seurgi. 

Berlrandus Gulielmus de Torrente , qui habebat oppidum 
Furteis in Curatoria Nuraminis. 

Ughetlus a s. Justo , qiii habebat oppidum Villae-graecae 
in Curat. Nuraminis. 

Communitas Pisarum, quae habebat oppida Ortace90S, Goy 
majoris, Alurae, Seboci, Sennorbini, Bangii, Segolais, Arcuasilis, 
Simieris , Turris , Separae , Arigis , s. Basilii, Segarini, Sete- 
gbae, et Goi in Curatoria Trecentae; oppida Gippis superioris, 
et inferioris , kw , Pavi de Vinea , Xirdi , Leni , Ispidi , 
Aquenzae, Paurusi, Issi, Fanaris superioris, Fanaris inferioris, 
Mumpupusi , Marci , Serrae-mannae , Scari , Balnei , Sipoli 
superioris, Sipoli inferioris , Sogus , Palmae, Masonae , Gurgi 
et Donnicelli in Curatoria Gippis. 

. Petrus Gomes de Pennacuta, qui habebat oppidum Coronji 
in Curatoria Sigerri, ed oppida Guini et Barexis in Curato- 
ria Seurgi, 

Malgantus de Ampurias, qui habebat oppidum Orrolis in 
Curatoria Seurgi , et oppidum Samassai in Curatoria Nuraminis. 

Ilghettus S. Pacis , qui habebat oppidum Salluris in Cura- 
toria Nuraminis, et oppidum Deeimi-magni in Curatoria De- 
cimi, quod a Rege habuit pro custodia Castri Salluris. 

Bernardus Petrillas, qui habebat oppidura Barallae et Sa- 
massis in Curat. Nuraminis. 

Heredes Narcissi Pontirani, qui habebant oppida Nuraminis 
inferioiis et Cuxellae in Curat. Nuraminis. 

Pelrus de Lahia, qui habebat oppidum Nuraminis superio- 
m, Norapetzi et Borri in Curat. Nuraminis, et oppidum Si- 
yici in Curatoria Sigerri. 

« Emmanuel de Entenca qui habebat oppida Salis, et Pauli 
de Nora in Curat. Norae. 

Baymundus Montagwt, qui hahebat oppida Horti-Jacobi et 
Terralhae m Curat. Norae. 


v 


49 

Franeiscus de Marsella,  qui habebat oppidum Vestaris eum 
medielate oppidi Chiac in Curatoria INorae. 

Alphonsus Calatayud,  qui habebat aliam medietatem oppi- 
di  Cliiac. 

MarccIIus Durdo, qui habebat oppidum Villaenovae in Cu- 
raloria Nora. 

Franeiscus de Coral, qui habebat medietatem oppidi Mogo- 0 
ri iii Curatoria Dccimi. ^7«c*w» - 

Nicolaus Lotz, qui  habebat reliquam partem. 
Bernardus Coil', qui habebat  oppidum  Ardae,  et  alia  de- 
serta oppida  in Curatoria Sigerri. /iA*-*"* 

Petrus Martinez de  Carassa,  qui  habebat  oppida  de  Bin-    w 
giargia, Sibolesii, et Baratuh, in Sigerro. ^rj 

Justa Soklor, quae habebat oppidum  Antesumadae  in  Cu- 
raloriae Sigerri. 

Arnaldus de Ogiulo qui habcbat opp. Addae in Cur. Sulcis.  */«-*" 
Heredes  Bartholomaei  Ccspujades,  qui  habebant  oppidum 
Teuladae in Curat. Sulcis, et oppiduin S. Mariae  de  Paradi-   Cc+s***/** 
so in Curat. Campitani. / 

Ponlius Ugo de  Ampuria,  qui  habebat  oppidum  Nucis  et 
oppida Prati Longi, et Morgali in Curatoria Sulcis. /**(<> 

Marcellus  Dalmatius,   qui   habebat  oppida  Archiepiscopi, 
Erculenti , et Manissae , in Curaloria Colostrais.  ^^o^fh^-*^ 
Bernardus Quiterano , qui habebat oppida Sorrui , et Plani 
de Castiada in Curatoria Sarrabi. 

Consalvus Marlinez de Corasta , qui habebat oppida Solanas 
et Thizae in Curatoria Campitani. 

Jacobus Damianus , qui habebat oppidum Asseminis in Cu- 
ratoria Decimi. 

Franciscus Rubeus, qui habebat oppida  Sirochae,  Petrae- 
salis, Garabionis, s. Mariae Magdalenae, et Cuchi in Curato-    fUm^, 
ria Norae. 

Petrus de Deo , qui habebat oppidum Spec«osae in Curato- 
ria Norae. 

Timborgeta Roccaberti, uxor Mariani Judicis, quae habebat 
oppidum Capilis Terrae in Curatoria Norae. "Kv^ 

Guliehnus de Podio-alto, qui habebat oppida Agugaris, Gar- . 4J 

doci, Lapiac, Malalerrae, Dani , el Saragui in Curaloria  Ta-    ^*3&55J?~~ f* 


* 


<Cl+4.<i—^ 


50 
rae in Gallura; et oppida Agii, Templi, Larinassi, Guortiglas&re, 
£i4s*v**    Nugue, Lauras, et Campi in Curatoria Geminis. 

f  .^ Bartholus Casu , qui  habebat  oppida  Binissae,  Unifais,  et 

^TsXh£W~     Galtelli civilatem  in Judicatu Gallurae. 

/ Franciscus de Labia, qui habebat oppidum  Lulae in Judi- 

CyUi^  /»p   caju Gallurae , quod erat antea Francisci Monpavonis. 

Matthaeus Torrens heres Gerardi Torrentis , qui habebat 
^ &(* i^4 - oppida Loculi , Dorgnlis, Duascodere, Dulosorre, Muri, Sco- 
jf     ^S    peti, Sifilionis in Judicatu Gallurae , et regione  Uriseis. 

Flaminius de Musaio, qui habebat oppiduin Irgolis et Goro- 
fais in eadem regione. 

Petrus Daco , qui habebat oppidum Siniscolae , Guerreno- 
j.^ i j." leneri , Tammarispae , PoSteriscae , Pananae , Stellari , Gui- 
flani, Lochoe, Uloi, Posatae, Ossi, Lodehe, Orfilis superioris, 
Ilequisonis , et Sullais in Judicatu Galiurae. 
/Lrfjf* Raymundus Cardona , qui habebat oppida Horti-murati 
'*\T Caslri , et Corverae in Judicatu Gallurae; oppida Noracis , 
Uranni, Vineae majoris, et s. Stephani in Curatoria Balaniana; 
ct oppida Assuni, Albargii , Aristanis , Loci-sancti , Ariaganis , 
et Lapaligae in Curatoria  Montagnae.    f 

Johannes de Arborea, qui habebat oppida Verri, Puzzoli, 
Caresi , Toresi , et Villae majoris, Calaniani et Taresini cum 
agro Pipissonis et Congiani , quae antea erant Bernardi Sene- 
sterrae , et urbem Terrae-novae  in Judicatu  Gallurae. 

Franciscus de Durantibus , qui habebat  agrum  et  oppidum 
Cassari ab eo conditum  in Gallura. 
»  lu. *+jUMsr%M' Catonettus  Auria ,  qui  habebat  oppida  Orfilis  inferioris , 

-Batoris, Terrargiae in Curatoria Balaniana; Calaniani in Cura- 
toria Geminis ; Ojani in Curatoria Caniani ; Castri in Curato- 
ria Unalis; Malassi , Agoragni in Curatoria Montagnae. 

Johannes Morcan5 qui habebat oppidum Serpeis in Judicatu 
Gallurae. 

Thomasa de Serra, quae habebat oppidum Gurgurais insulae 
Posatae. 

Hospitale s. Johannis , quod ex legato pio habebat oppi 
dum Lodehe. 

Boristorus Pogius , qui habebat oppidum Senneris in Cura- 
toria Romandiae. 


yLtr»**** 


5T 

Gulielmus , et Ferretus Lull, qui habebant oppicla Sursae , 
Gennonis , et  Uruspae in curat. Romandiae. 

Archiepiscopus Turritanus, qui  babebat  oppidum  Lechclis   &*** , 
\\\ Curat. Fluminariae. 

Goiiibaus Ribcllas , qui habebat oppidum  Bionis  in  Curat.   aa^y^ 
Nurrae. 

Gilbertus Monbovinus , qui habcbat oppida  Sugarrae ,  Oc- ^^ 

coae ,  Gilitis ,  Vialosi  in  Curat. Nurrae. ^^ 

Otfjerius Mameus, qui habebat oppida Esquilis, Duo-nuragis, 
Nurchis, Castri et Essolac in Curat. Nurrae. 

Johannetius Corsus , qui habebat oppida Villae franchae E- 
ricis in Curat. Montis. **^~*/ 

Johannes Niger , qui habebat oppidum Cargieghe in  Cura- v£.^ 
toria Figuliuae. /** 

Albertinus Corsus qui habebat oppidum Noalis in  Curatoria    £*~^~* 
de Coros. 

Rex etiam hoc tempore in Sardinia habebat urbem et 
Castrum Sassaris , Casirum Caralis cum suburbiis Stampacis 
Lapolae, et Villaenovae, et oppida Qiarti, Pirri, S. Vidriani, ^ * if"4" * 

et Cipolae ,  quod  habui t   a  Raymundo  Cavall  in  Curatoria w 

Campitani ; Castrum Aquae-fridae cum oppidis Villaenovae , 
Macii , Borri , Villaenovae-Concii, Tului, et Perucii in Curat. 
Sigerri ;  illis adjunctis Castro Gioiosae guardiae cum illius op- • 

pidis Josi, Astiae, Nalarcati, Sigerri; et Sole in Curat. Sigerri;    ** ' Jr^ 
Castrum Chirrae cum illius suburbio  et  oppidis  S.  Petri  et    JJjJJj^' ^^ 
Lentischi  in  Judicatu  Chirrae ;  oppida  Coronji ,  Sedani  et 
Carbonariae   in   Curatoria  Campitani ;   Castrum   Gaitellinum 
et castra Fabae et Pedresi, Urisei et Osili cum illius suburbiis, 
et oppida s. Mariae de Scalas , Felisquentini , Tonsae, Gutois,    t&ttrrvL** 
Utalis , Sassalis , et Bualis in Curatoria Montis, nunc Baronia    r 
Osili dicta ; civitatem Plovacae cum Castro Figulinae et  illius 
suburbio , et oppidis Salvennori ,  Noagri , Biguegnis , Senae , 
Briais ,  Codrongiani superioris et  inferioris ,  Mosquiani ,  Se-     ^ , ^- .,** 
bodae,  Congrae ,  Muri ,  et  Dulnosae  in  Curat.  Figulinae; T" 

oppida Manstolae , Vindiguinoris , Sartis , Ossis , Tissis, 
Usinis •  Bangii , Paulis ,  Zuccae ,  Turtanae ,  Lodai , Canneii , 


lteris , Oltazoris, Turriguis ,  Liessis ,  Noracis-longi ,  et  Jun 


/tW^ 'A« 


chi in Curat. de Coros ; oppida Algarii , Vessi,  Lunafras, Ui- 


fi* 


U  vntrJkx^ JtlC*   5?   _   ..     ' . _*•__,__■■ ,. «... 

jneli , btcn, s. Marci,  et Mmutades; Castrum  Bonvicim cum 

suburbio, et  oppidis Patriae ,  Mocitani ,  Minervae ,  Moduli , 
ff*~*** Sumantis , et Ogii. 

Cetera Sardiniae castra et oppida habebat Judex Arboreae, et 
alii hostes regis , ut ex  antiquis  monumentis constat. 

Anno deinde sequenti 1359 cautum a Rege fuit ne bona 
feudaiia in dictis locis possessa clericis aut ecclesiis ullo 
modo sub eorumdem bonorum amittendorum poena traderenlur, 

Anno autem 1369 Branca Auria a Rege defecit, et contra 
Gubernatores Sardiniae arma cepit omnia incursionibus et 
populationibus complendo. Quare Pontius Altariba cum classe 
regia in Sardiniam navigans castra et alia loca insignia mu- 
nire curavit , ut refert Zurita. 

Interea Genuenses bellum Sardoum prosequentes insulam 
maximis afficiebant incommodis. Itaque Rex Petrus, qui maxi- 
mo bello in Hispania cum Piege Castellae erat implicitus, ne 
eodem tempore etiam in Sardinia bellum Genuensium susti- 
neret, facto differentiarum compromisso, ex sententia Johannis 
Marchionis Montis-ferrati pacem cum Liguribus inivit , et 
Aurienses in pristinum eorum slatum restituit , Algario et 
Castro Bonifacii in Corsica penes eumdem marchionem reli- 
ctis , ut de illis et de Corsica , et quibusdam Sardiniae locis 
judicium ferret , Zurita referente. 

Eodem anno Conslantia Petri Regis filia, indulgente Inno- 
centio Papa VI, nupta Friderico Siciliae regi, in Sardiniam 
venit , et ibi totam hyemem peregit; magnaque deinde Sar- 
dorum ac Catalanorum mullitudine comitanle Siciliam petiit , 
ut referunt Thomas Facellns , Maurolicius Abbas , et Zurita. 
l.f^hXpyL Hac tempestate in agro Villecclesiarum erat ingens elTossio 
argenti et plumbi , ut constat ex antiquis monumentis Carali 
in Regio Archivio servatis. 

Anno 1561  Timbora Mariani Judicis  uxor  oppidum  Capu- 

terrae Dalmatio Rodigia a Bagnolis vendidit , et a bello ces- 

satum est in Sardinia. 

t/&rr«4i~j Anno autem 1362 pestis et suspicio imminentis  belli  Sar- 

Co^ffv*/* diniam invasit.  Quare  oppida  Sorrui ,  Arceni.s,  Stopopladis , 

J Garrudi , et Erculenli curatoriarum Sarrabi et Colostrais Mar- 

cellino Dalmatio, et Bernardo Quiterano absque liberis defun- 


LmJ>v 


53 
ctis in rcgis ditionem redacta millc et quingcntis libris fuerunt 
Berengario Carroz vendita, ut ex illorum pretio urbs Sassa^ 
rifi mimirciur, custodiis vigiliisque firmaretur : nam in Sassaris 
defensione totius Logudori dcfcnsio consistebat. Insuper Rex 
magnara frumenti vim ex circumvicinis locis quotannis in eam 
urbem adduci et asservari jussit , et Antonio Podioalto faculta- 
tem disponendi dedit de suis oppidis , Gonni et Samassai; et 
oppida Marae-Calagonis et Sexti Gulielmo Olomai donavit ,. ^£.,*y-i 
qui statim mille et quingentis florenis vendidit Berengario 
Carroz, et anno sequenti 1565 Castrum et suburbium Chirrae 
cum oppidis Carbonariae , Coronji, et Jardini eidem Beren- 
gario tradidit , ac tiiulo Comiiatus Chirrae decoravit, illique 
ut latius Comitatus fines paterent indulsit oppidum s. Mariae 
de Paradiso , seu de Ecclesia , a Francisco Sancti-Clementis 
herede Barptholomaei Cespujades, et oppidum Solanas a Con- 
salvo Corasta, oppidumque Fluminalis ab heredibus Bernardi 
Cabrera habere posset , prout ex vendito habuit. Eodem anno 
Rex duce Petro Lupo a Bolea copias plurimas in Sardiniam 
misit. 

Anno sequenti, nempe 1564 Urbanus V. hujus nominis Ponti- 
fex de abdicando Petro, et creando Mariano Sardiniae rege in 
consistorio egit. Nam Petrus diuturno bello pecunia exhaustus 
bona Camerae Apostolicae, et fructus omnes Ecclesiasticorum 
non residentium in suis regnis, occupare fccit, et jam moni- 
tus restituere neglexerat. Tamen volunlate Urbani  de creando *   * 

Mariano Sardiniae rege litteris Ferdinandi de Heredia cognita, 
penitus resipuit, ac necessitatis excusalione se defendens ve- 
niam a Pontifice impetravit. 

At Judex Marianus majorem insulae partem adeptus pro 
rege se gerebat, et a Petro Castellae rege suadetur, ut his 
temporibus, quibus in Hispania Rex Aragoniae communis 
hostis multis et implicitus bellis occasionem non spernat tota 
potiundi Sardinia.  Itaque 

Anno sequenti 1565 Marianus bellum in Sardinia prosecutus 
oppida Salluris est Villeclesiarum, Castrum Padres, et alia 
multa oppida occupavit , majoremque regni partem sub sua 
ditione habuit; eumque sequuti sunt Alibrandus de Sena, 
ejusque filius, qui in beilo ceciderunt,  et Sardi pene omnes, 


54 
etiam ii, qui Pisanis subjecti erant, et Salebrus  Auria  avun- 
culo prius occiso. 

Rex ergo anno 1566 Barchinonem profectus Olphum a 
Prochita cum classe in Sardiniam contra Judicem misit, eique 
tercentorum militum praesidio Logudori custodiam demandavit. 
Praeterea, de mense octobri Ugo Sanctae-pacis equites pe- 
ditesque plures in Sardinia coegit, ut simul cum Berengario 
eomite Chirrae cum Branca Auria et Gubernatore Sassaris 
Judici se opponerent. Ducenti ilem milites subsidio Caralis ex 
regno Valentiae advenere, et iu Castro Fabae, mortuo Olive- 
rio Togores, novus dux cum valido praesidio sufficilur, mili- 
tesque omnes disponuntur iri Gallura et Algario, ubi Johannes 
Carroz praeerat : nam Judex copiis potentior formidolosum 
nimis bellum gerebat. 

Altero anno  1567, quo Judex exercitum ex Gallia  condu- 

cere  curabat, Aymericum Narbonae  Vicecomitem  Regemque 

Franciae Rex litteris rogat, ut nullum ferant Judici auxilium, 

nullumque  miiitem  in  suis  terris  ab  eo  conduci  patiantur, 

et Petrus Alberitus Logudori  gubernator  ex  reditibus  Algarii 

venditis stipendia militibus solvit, ut  ex  antiquis  monumentis 

constat. Eo tempore Rex  donavit  Magdalenae  Antonii  Garesi 

uxori oppida Barcae et Coronji in regione Sigerri. 

'/rfw LzaJU Anno 1568 Laurentius  et  Johannes  Sanna, insignes duces 

"f /C t    Sardorum oppidi Figulinae, cum Petro de Luna regni guber- 

&*****& Y*l(   ^1!^** natore et exercitu in Sardiniam venere , et simul cum copiis, 

I quas Berengarius Carroz in insula habebal, arma adversus Ju- 

dicem Marianum  movent, et castra erigunt in  Campo Oristani 

juxta Ecclesiam S. Mariae Magdalenae prope urbem , ubi Ju- 

dex cum validissimo praesidio erat. Hic ubi Aragonenses plures 

per agros palantes vidit, eductis ex urbe omnibus copiis,  ca- 

y straque adortus, Petrum de Luna cum ejus fratre Philippo, et 

Petrum Pinnam Sardum Minutadensem Aragonensium defenso- 
rem, cum aliis multis occidit, ceteris ad unum caplis , pro 
quibus cenlum obsides Sardi dimissi fuerunt, ac plures aiii 
Aragonenses a Judice gratiose  liberati  insula excesserunt. 

Hac elatus victoria Marianus Judex anno sequenti 1569 : 
expugnavit Casfrmn Osili, et urbem Sassaris, quae tunc parvo 
teuebatur praesidio , petiii. 


ss 

1V\ ut rebus Sardiniae consuleret in Cathalonia constitit» 
ei die 17 jan. 1569 rnisit jn insulam Rerengarium Carro* 
Comitem Chirrae Capitaneum generalem. Franciscus de Averso 
cum classe et exercitu erat in Sardinia. 

Interea Judex Arborensis bellum prosequebatur contra 
regia lo;-a , et duxit exerciturn conlra arcem Acquaefridae , 
quam Berengarius de Enteca summa virtute defendit. 

Hac lcmpestate Braucaleo Auria qui Judicem fuerat in re- 
pellione secutus in Regis gratiam opera Dalmatii Jardini gu- 
bernatoris Capitis Logudori restitutus habuit feudor um corirma- 
lionem, et in argumentum regiae benevolentiae regali insigni, 
quod tunc temporis anchora erat , decoratus est. 

Eodem tempore vulgatur Regem ad bellum Sardoum pro- 
fecturum cum magno exercitu : et altera die post Pascha 
Resurrectionis dominicae regium vexillum Barchinone erectum 
est , et privilegia iis concessa, qui armati regem sequerentur, 
nt consueverat , quum militia conscriberetur ad bellum gra- 
vissimum. 

Verum Marianus tota insula potiebatur , et a Sassaren- 
sibus in urbe sua excipiebatur. Sed viri ejusdem urbis opti- 
mates in castrum simui cum Jordano Tolar urbis Vicario 
se receperunt. Erat tum Castri Alcaydus Berengarius Carroz , 
atque cum eo erat eques Aragonensis Sancius Ximenes de 
Ayerne. Judex qui vi arcem capere non poterat Februario 
ineunte cinxit obsidione ; ex quo tempore vicas Arboria ab 
Arborensium multitudine, qui ibi considebant, nomen sumpsit, 
quod retinet. Obsessi multa sunt passi frequeutibus pugnis e,t 
morbis , occiditque inter alios praedictus de Ayerne. Tandem 
ad deditionem venere. Quiricus de Mancone, Joannesde Sot- 
gio, viri oppidi de Tonsa, ob res bene geslas multis privilegiis 
a Mariano fuerunt donati. 

Magno in periculo erat hoc tempore dominatio Aragonensis. 
Nam praeter Sardorum rebellionem, Aragonenses et Catbala- 
ni , qui in insula erant, et numero et armis parum valebant ; 
praeterea magna erat dissensio inter Chirrae Comitem , qui 
erat Capitaneus generalis , et gubernatorem Caralis. Hac dis- 
sensione Rex irnpeditffc ne in Sardiniarn cum exercitu veni- 
ret hoc anno ,  beilum  distulit  in  annum  proximum ,  quod 


56 

consilium tamen non patefecit ne simul cum spe  auxilii pto= 

missi concideret  animus  suorum.   Interim  mistt  Jaspertum 

Campolongum thesaurarium suum, ut necessaria pararet: Feu- 

datarii Sardiniae jussi sunt praesto esse ad obsequium; Lapo- 

la ,  Sardis eliminatis , Aragonensium  praesidio  est  custodita , 

Saturninus Pinna  vir  Minutadensis ,  Petrus  Cambo,  et  alii 

— * plures Sardi , Mariano inimici , de Rege benemerlti, agro do- 

^y^^rv^- nisque ditati sunt ;   oppida  Loculis ,  Dorgalis ,  Duascodere , 

d £**v**v Dulosorre ,  Muri ,  Scopeti ,  Sifilionis , Lulae, Judicatus Gal- 

lurensis Pelro Trullo , et oppidum  Gesici Antonio  Podioalto , 

concessa sunt. 

04*  /O**»  it, • €;*%*" Anno  1370  de mense januarii Rex Tortosae morabatur ea 

t4{<n*t* <*» '^uSb fL €t4K~ providens, quae erant necessaria ut Sardiniam posset  retinere 

im+h+.4wS h ' Gyp kxiuA,'^ jam ex suis manibus fugientem :  et virum  Siculum  Benvenu- 

W<* €L+J6*^-ft<Ss^A~h*Sum Grafteum baronem Partanae  mittebat  cum aliquot  navi- 

(c jLc*6' IvCu* C-sJui*'   ^us ut co^meatus opportunos allerret Caralitanis et Algarien- 

m V/   #"-  ft  . S .sibus ; et imperabat  ut  quatuor  principalia  Castra  Gioiosae 

^Yl^IT^  * '^"y^^guardiae , Acquaefridae , S.  Michaelis , et Chirrae, necessariis 

h*~*fli«*x*, instruerentur.  Rex  ob  haec  merita  praedicto  equiti  Siculo 

s4*m+o  ~t-   - 'concessit castrum et suburbium Galtellini cum aliis multisque 

t ^ KTtL /C' locis in Curatoria Nurrae , illique  dedit  honorificum  titulum 

M^^^X^W^ ^  Vicecomitis Galtellini. 

f/^/i» «yfc>ra/1«*^K«M^-   Brancaleo Auria a Francisco Villarasa atque Jacobo Finel- 

tfifUfio j^-^A, u£t~h* *t6«  lero regiis Iegatis ad bellum  contra  Judicem  Arborensem ex 

)ft* ^v^A^^/^-^.QI^^Castro-genuensi  inferendum  magnopere  suasus   primo   vere 

f hujus anni  1570 omnia populaturus  movet exercilum  in  Ar- 

boreae fines ,  et  Arborensium  copias  conserto  praelio  vicit 

atque fugavit. 

Rex pluribus nunciis spem suorum fovebat de suo adventu 
in insulam cum exercitu, atque iterum expeditionem Sardoani 
indixerat. Sed bellum quod exarsit inter ipsum et Henricum 
iterum vetuit ne in Sardiniam contra Marianum proficisceretur. 
Anno 1571 Res Aragonensium in Sardinia in pejus ruebant, 
coque ventum eral ut Algarium et Caralis tantum cum aliquot 
caslris superessent , unde Rex posset Arborenses repellere , 
cetera erant in horum potestate cum Castro Sassaris. Hic 
ab Judice Arborensi captus fuit Manuel de Enteca filius Pon- 
cii Ugoni* fratris nolhi Infantae Theresiae, matris ipsius Petri. 


57 
Quurn Rex non possct cclcritcr subsidium mittcre , studuit ut 
Brancaleo inducias pacisceretur cum Judicc usquc ad cxtre- 
lmun mensis aprilis hujus anni. Paotis induciis Petrus misit 
Hcirngariuin de Ripol ducem sex triremium ut arces Caralis 
et Algarii munirct, et concedentc Dominico de Campo-fregoso 
Duce Genucnsi, aliquot naves frumcnto onustas misit Caralitanis. 

Hoc tempore Rex per Comitem Chirrae , quem misit Ave- 
nionem , cupiebat suadere Bencdicto Gualtero equili Anglo , 
ut cum ducibus et chorlibus suis in Sardiniam veniret. Hic a 
Petro insignitus titulo Comitis Arboreae in insulam venit cum 
Berengario Carroz , 01 fo Prochita , Philippo Lamberto de 
Villa clausa, Ludovico Ros_, et Raymundo Atigero de Pontsorga. 
Hoc exercitu, atque prudentia Gilberti Cruyllas, qui Logudori 
gubernator creatus fuerat, satis consultum fuit tuitioni urbium, 
quas adhuc Rex retinebat. 

In gravilate vecligaliurn, quae imperabantur pro bello Sardoo 
clamabant populi vexati , et Sardiniam detestabanlur , quae 
plurimi stabat ipsis et dispendio et clade virorum; atque ora- 
bant ut eam Petrus Sardis relinqueret. Sed hunc nulli clamo- 
res a proposito removebant. 

Anno sequenti Gualterus cum suis Anglis bellum Judicis 
Mariani sustinuit; et Franciscus Fara Regius Consiliarius Ca- 
rali insignis habitus cst , ut ex monumentis R. Arch. Carali- 
tani constat. 

Anni /373 majorem partem Rex coosedit Barchinone , ut 
rebus Sardiniae melius posset prospicere. Veris enim tempore 
Ligures quadraginta triremes instruebant et copiis implebant, 
ut aestate ineunte Sardiniae litora peterent in subsidium Ju- 
dicis Arboreae , quamvis nulla esset causa belli cum Rege. 
Propterea hic plures milites misit ad Gilbertum de Cruylias , 
ut validius Algarii arcem defenderet. 

Anno 1374 Genuenses in bellum prorumpunt , et in Sar- 
diniam navigant Judici Arborensi suppetias Iaturi. Oppugna- 
runt Lapolam Caralis suburbium , eaque potiti Ligures et 
Arborenses jam Castrum Caralis et urbem in incitas redi- 
gebant. Sed praeclara Gilberti de Cruyllas virtute , quem 
Rex Capitaneum generalem regni instituerat , mortuo Beren- 
gario Carroz , fruslra hostes  conati  sunt  Caralitanos  cogere 

8 


/ 


58 
ad deditionem. Brancaleo studuit Algario servando , atque ex 
illa parte res Aragonensium sua virtute sustinuit. Judex Ma- 
rianus cum Liguribus terra marique Aragonenses ita vexabant 
et premebant , ut sibi plurimam isti laudem sint meriti , nisi 
se dederint. 

Obiit eo anno Comes Chirrae qui fuerat Capitaneus gene- 
ralis , et successit in Chirrae Comitatu , et in Judicatu Agu- 
gliastri ejus fiSia Violanta Carroz, Pontii Seneslerrae in primis 
nuptiis uxor , licet filii Joannis Carroz et Benedictae de Ar- 
boreae ad se speclare contenderent. 

Anno 1575 Bernardus Dusay Caralitanus ob res contra Ju- 
dicem Marianum prospere gestas donatur oppidis Monasterii 
et Segafe reg. Curatoriae Doliensis } et oppidis Schertes Pra- 
montis et Nuragis reg. Curat. Nuraminis morte Arnaldi Cavani 
in regiam ditionem devolutis. 

Anno 1376 in Comitiis rcgnorum Aragoniae Valentiae Ca- 
thalauniae de rebus sardois , et de iis actum est , quae opus 
erant ad regnum servandum. Qui enim inlra moenia Caralis 
consistebant gravi penuria premebantur; omncs equi et boves 
perierant , nec salis erat quo munirent castrum s. Michaelis , 
lum Castra Chirrae , Aquae fridae, et Gioiosae guardiae , ho- 
stibus totius pene insulae dominis. Deliberavit cum Caralitanis 
gubernator regni , qui in Castro Caralis morabatur , ut si fa- 
mes urgeret, dirutam civitatem succendcrent, et abeuntes regem 
exorarent , ne post haec de eorum fidelitate dubitaret. Per 
omnia insulae littora cum aliquot triremibus discurrebat Ma- 
riani Judicis filius, qui appeilabatur Ugo de Arborea, mul- 
taque damna inferebat Cathalanis , commeatus deferentibus 
Caralim et Algarium. Deinde Franciscus de Averso Viceadmi- 
ratus Regius fortiter pugnando Ugonem compulit in fugam , 
et periculum sustulit. 

Eo anno pestis Sardiniam invasit , et morluus est Marianus 
Judex Arboreae. Ugo praedictus in Judicatu et bello contra 
Aragonenses patri successit, et Joanncm de Arboreae fratrein 
Mariani, et Petrum Joannis filium duriori carcere mancipavit, 
qua crudelitate obierunt. Benedicta de Arborea et Mon- 
cada ipsius Joannis fiiia ex regia libcralitate successit patii iti 
dominalu urbis et regionis Bosac. Hacc nupserat Joanni Car- 


l**a /o7V ; ^- »^ *«- /^v, v L^'„ S^^^^n^ f Mcc^ JutrvUf r * 

ro/  fratri  Rerongarii,  quare  Bcncdietae filii, mortuo Bercn- £*. ^tkvx^ , i*j io^yi/*. «-> 

«jario , Comitatsm Chirrae sibi poposccrunt. z   *«/Ja -U C    <-— "■» 

Anno 137 7  marmo conatu  beflum contra Araftoncnscs pro-  .. 77    . ' 

TT • • I   ^    • m • •    O (^W ^**<- ,*~*~~ /<-<^v, 

secutus  Ugo omnia oppula Lomilatus Clurrac occupavit , bas- ,    j 

sarimquc profcctus Jacobum de Alene urbi potcstatem praefecit,  ■^c,r y^ /*JL/) !  * 

leges, quac ailhuc cxtant, dedit, ct Castrum Osuli munivit. y   Ajku+c., 

Ugonem ctiam  istum Arboreac Judiccm Urbanus  Papa  \tjt * ******* 

anno  1578  regem  Sardiniac  creare  cogitavit,  ejecto  Petro  ^*- r* f**to*- 1/** 

Araryoniao , quem jam antca  abdicatum  a b *nui nrflfofSy Papa ?TfA«*+Ofr< vA#e c^O^ [** 

publicc pracdicabat. Sed l\ex Petrus , qui id rescivit , nume-  )ij i+^ ^«»«&c^k**Xk•«^* '' 

rosa triremium classe , quam  instruere  jussit ,  in  Sardiniam  jJ  ^«v^jA^^ s *^+>  , 

proficisci dccrevit, et pacem deinde, quam ex sententia mar-   ,   •iJLj  L^^Jho <^' 

chionis Montisferrati cum Genuensibus inierat , paucis mutatis 

rcnovavit. 


Oui regia Castra tenebant , et plerique ex  populis  qui  in   £*n**ir* ' * i2Ziu 

Arborea continebantur, adventurn exercilus Aragonensis  desi-   astf**/""*-*1*4' "** ^f    ' 
derabant , illi crudeli bello afHicti ,  isti  crudeli  dominatione   *v*** H*JdC*v * A* ' *~* ** 
opprcssi. Tum hoc eodem anno  1578 Valor de Ligia ex pri-   ^'.^m^a. &■&** £*"* • 
mis Sardiniae gentibus , qui sanguine et  amicitia  conjunctus \J  / 

erat Judici Arborensi, in regias partes transivit, propterea a 
Rege donatus oppidis Gociani , aliisque multis locis , quae 
Judex habebat baroniarum nomine. 

Hac tempestate magna pars Corsicae a Genuensibus defccit, 
favente Henrico Roca re^is Aragoniae amico. l, . - .j,     , 1 

Anno \oi3  Rex  magnum  exercitum comparaverat , quem    • fj 
secum transfenet Sardiniam , indeque Siciliam, atque delibe- /    *\ 

raverat secum ducere Joancem filium suum, creato duce tri-   ^***   ' f*" ^y 


remiurn Bernardo Cabrera ; sed quidam ex suis consiliariis 
eum a bello Siculo deterruerunt , ac propterea neque ad 
Sardiniam accessit. 

Duobus annis sequentibus , 1580-81 nihil memorabile ges- 
lum  in Sardinia legimus. 

Anno 1582 Maria Friderici regis Siciliae fdia , defuncto 
patre, in Sardiniam venit,  indeque Barchinonem adnavigavit. 

Anno 1585 Ugo Arboreae Judex omnibus invisus ob nimiam 
tyrannidem , qua dominabatur , a suis interficitur. Sperabant 
Aragonenses Sardos spontc, hoc perpetrato facinore, venturos 
sub Regis ditionem , vcl facile ad  obecjicntiam  armis  corjen- 


/   / 


60 
dos : propterea Rex, audita Ugonis caede, exercilum in Sardi- 
niam decrevit , et expeditionis ducem Pontium de  Senesterra 
designavit. 

Facilior provinciae Arborensis occtipatio visa est, postquam 
Brancaleo Auria, qui in Sardinia magna auctoritate ob suam 
virtutem florebat, atque fidelis extiterat regi in Mariani Ugo- 
nisque bello, venit ad regem. Hic duxerat uxorem Leonoram 
filiam Mariani Judicis, sororemque Ugonis, regique pollicebatur 
sub suam potestatem se totam insulam redacturum, si Mariani 
hereditatem uxori filiisque suis relinqueret. Eum Rex benigne 
excepit, equitem armavit, Comitem Montis-Leonis appellavit, 
et Marmillae regione amplius dilavit. , 

At Arborenses pertaesi dominationis Judicum, qui eos jam 
pridem vectigalibus, militia, et superbo imperio, vexaverant; nec 
ininus dominationem Aragonensium detestantes , libertatem 
acclamaverant. Magnopere enim desiderabant Arboreae regnum 
in rempublicam vertere , vel si hoc non liceret , se in fidem 
et clienlelam populi Genuensis recipere. 

Ouod Rex cognoscens continuo ad Urbanum Papam legatos 
misit Petrum Gulielmum de Estaymbos , et doclorem Mat- 
thaeum Clementem auditorem S. Palatii et Regis consiliarium, 
ut impedirent ne Genuenses hoc pacto Sardinia, sibi a Ponti- 
ficibus concessa , potirenlur. 

At Leonora uxor Brancaleonis , maximae virtutis foemina , 
quum aegre ferret illam Arborensium deliberationem , qua 
sua et filiorum jura violabantur , arma surnit , et viris fideli- 
bus comitata Arborenses aggreditur, castra expugnat, regiones 
occupat, oppida et urbes invadit, et populos subjicit. Fride- 
ricus filius suus adhuc tener Judex Arboreae salutatur a po- 
pulis more solito. 

Horum gestorum fama extemplo Aragoniam pervasit. Bran- 
caleo ardet regredi -, sed Rcx eum detinet , ita suadentibus 
consillariis , ne si uxori vir conjungeretur difficultates Sardi- 
niae recuperandae augerentur. 

Tandem Rex cum Brancaleone pepigit , ut obses in Castro 
Caralis usque sub suorurn ministrorum polestate maneret , 
dum traderet Bernardo Senesterrae filium suum Friderieurn , 
in eodcm Caslro moraturum , doncc aetas sineret ut ad auli- 


ei 

cum servitium vocarctur aRege: quotl si non posset consequi, 
ipse persisterct in Castro Caralis, quo Leonoram et Sardos ad 
obsequttim persuadcret; Rex vero exercitum mitteret contra 
rebelles. Datus custodiae Bartholomaei Togores, et Lupi Alva- 
rez de Espejo , anni sequentis initio cum exercitu ducitur in 
Sardiniam , et in Castrum Caralis conjicitur. Ubi quoad Rex 
vixit constitit: nam nullo pacto Leonoram potuit suadere ut se 
lotam permitteret in Regis arbitrium , vel filium iis traderet , 
quos ipsa noverat infensissimos familiae  Arborensi. 

Leonora hac de re conquesta bellum contra Aragonenses an- 
nis 1384-85 et plusquam dimidio 86 gessit. Fortissima foemina 
non modo regnum paternum recuperaverat a factione Arbo- 
rensium rebellium; sed et reliquae terrae partem majorem sibi 
adjunxerat. Interim animi ad pacem convertebantur: sed per- 
petua erat dissensio in pactis. Missi sunt a Leonora ad pacis 
compositionem Leonardus Episcopus S. Justae et Comita Pon- 
tius , qui illius nomine et ceterorum Sardorum, qui jugum 
Aragonensium excusserant cervicibus, proponerent quibus paclis 
Leonora et Sardi omnes desisterent a bello, et regiam aucto- 
ritatem agnoscerent; Rex polliceretur veniam iis qui defece- 
rant , et annueret ut pacta cum Mariano reviviscerent , in 
quae Rex consenserat quum venerat cum exercitu ; et confir- 
maret libertates et immunitates, quas in decem annos Leonora 
promiserat iis Sardis, qui a regiis partibus ad suas transierant; 
hoc foedere Brancaleo in libertatem restitueretur, etbona,quae 
tum Sardiniae tum foris fuerant ablata, redderentur; in castel- 
lis , quae Rex antea possederat , liceret et Regi ponere quos- 
cumque praesidiarios praeter quam in arce Sassaritana, in qua 
Alcaydus esset quicumque, at praesidiarii Sacerenses: odio enim 
maximo isti oderant Aragonenses ; quod necessarium erat 
tranquillilali civium, qui hac de causa se dederant Genuensibus, 
vel si non placeret Pxegi haec conditio, arx dirueretur. Prae- 
terea petebant Sardi ut nullus ex dynastis Aragonensibus , qui 
feuda haberent in regno , in eodem residerent ; unus esset 
regni gubernator, et singulis locis unus minister, unusque ad- 
ministrator pro regiis vectigalibus recipiendis , ceteris officiis 
Sardi fungerentur , quos Rex eligeret , exceptis Castris Caralis 
et Algarii , ubi  Rex  posset  instituere  quos  ministros  vellet 


62 
Rex in eam conditionem condescendebat , quae posita fuerat 
pro dynastis alienigenis , et decernebat nt tricnnalia essent 
officia regia ad exemplum Cathalauniae , nec possent in insu- 
lam redire qui male ex sua sententia rem publicam gessissent: 
idem valeret pro guhernatoribus , sed eorum residentia esset 
quinquennalis. His conditionibus, quas a Leonora et a Sardis 
acceperat Bernardus Senesterra gubernator Caralis , et Jasper- 
tus Campolohgus consiliarius regis, erant Regi restituenda op- 
pida et castra , quae ad regem spectabant ante bellum , et 
remanebat Leonorae quantacumque erat rcgio, quam Marianus 
possederat ante defectionem; atque pendendum erat quod con- 
flabatur ex praeteritorum annorum vectigalibus pro feudo Ju- 
dicatus Arborensis , atque Castrum Longonis Regi adjudicaba- 
tur. Hanc pacem Rex juravit die 51 augusti anni lofe in 
civitate Barchinonae sub ducentorum millium florenorum poena. 
Nullum tamen effectum habuit haec concordia, mox superve- 
niente Petri Regis morte. Quare Leonora bellum prosecuta 
est contra Aragonenses. 

Anno 1387 die 5 jan. Rex Barchinone moritur damnans 
ea quae inique perpetraverat contra subditos. Ouae omnia 
ex Zurita Taraffa et monumentis in regio Archivio Caralitano 
reconditis constant. 

Hac tempestate vorax ignis fortuito elapsus sexaginta novem 
domos in urbe Caralis consumpsit, quas tamen prorex Ximeri 
Perez de Arenoso mox reficere coepit. 

Petri regis temporibus insulam gubernarunt , annis 
1537   Raymundus Ribellas Valentinus III id. jan. Sardiniae et 

Corsicae prorex. 
1339   Gulielmus Cervellonus mense octobr. creatur  Sard.  et 

Cors. prorex; impeditus tamen venire non potuit. 
1540   Bernardus Boxados ,  mense  junii ,  fuit  Sardiniae  ct 

Corsicae prorex , et obiit anno sequenti. 
1341   Gulielmus  Cervellonus ,  mense  junii ,  creatus  iterum 

Sardiniae et Corsicae prorex, obiit in bello anno 1347. 
1347   Jacobus Aragoniae, spurius regis Jacobi ,  post obitum 

Gulielmi Cervelloni insulam pro rege gubernavit. 
1347   Rimbaus Corbera , eodem anno fuit Sardiniae et Cor- 

sicae prorex, et obiit anno 1554 terlio kal. julii. 


63 

13,55 Olplius Procliila Sardiniac cl Corsicac prorcx. 
1566 Pcirus de Luna Sardiniae et Corsicac prorcx. 
1369   Berengarius Carroz , a XVI kal. februarii creatus  fuit 

Sardiniae ct Corsicae prorex. 
1574   Gilbertus Cruylla Sardiniae ct Corsicac prorCx. 


Gubernatores Sassaris et Logudori. 


11544   Pctrus Gilbertus gubernalor urbis Sassaris et provinciae 

Logudori. 
1553   Bernardus Cruylla gubernator Sassaris et Logudori. 

1356 Frater Galzerandus Finollerus eques Hierosolymitanus , 
gubernator Sassaris et Logudori. 

1357 Bernardus Guimera gubernator Sassaris et Logudori , 
qui uxorem in Sardinia duxit Violantam Branchae Au- 
riae sororem. 

1367   Petrus Alberitus gubernator Sassaris et Logudori. 
1369   Dalmatius Jardinus gubernator Sassaris et Logudori. 
1371   Gilbertus Cruylla gubernator Sassaris et Logudori , qui 

postea fuit Sardiniae et Corsicae prorex. 
1383   Franciscus Joannes  Sanctae Columbae gubernator Sas- 

saris et Logudori. 
Anno 1557 exlinclo tandem Gallurae Judicatu, eaque pro- 
vincia addita provinciae Caralilanae , et nova regiminis forma 
introducta in urbem CaraSis, quae buc usque vicariis regiis 
tantum, citra proregcm, regebatur, coeperunt in insula Sardiniae 
esse sequentes : 

Gubernatores  Caralis et  Gallurae 

Anno 1559 Ximen Perez primus gubernator Caralis et Gal- 
lurae, patria Caratitanus. Nam antea Caralis Vicarios 
regios tantum habebat. -Hnic infrascripti successerunt gu- 
bernatores 

1361   Petrus Toletus gubernator Caralis et Gallurae. 


64 
1365   Albertus Zatrilla gubernator Caralis et Gallurae. 
1586   Bemardus Senesterra gubernator Caralis et Gallurae. 

Antistites 

1341   Petrus Archiepiscopus CaralHanus. 

1352   Joannes ab Aragonia Archiepiscopus Caralitanus. 

1586   Bernardus Cardona Archiepiscopus Caralitanus. 

1560   Arnaldus Archiepiscopus Turritanus. 

1577 Joannes Cosso ordinis Minorum sancti Francisci , Ar- 
chiepiscopus Turritanus , qui fuit regis Petri confessa- 
rius, et coram eo rex ipse ante obitum jurisdictionem 
et dominatum ecclesiae Tarraconensis reslituit. 

1582   Gonarius Arcbiepiscopus Arborensis. 

1582   Raymundus Mereus Episcopus Bosanensis. 

1586 Leonardus Episcopus Sanctae-Justae 
1382   Gonarius Episcopus Sorrensis. 

1587 Petrus Episcopus Ampuriensis. 

1587   Antonius de ttoma Episcopus Ussellensis. 


JOANNES  REX  ARAGONUM  ET  SARDINIjE. 


Joannes filius Petri regis Aragoniae, ex Leonora , filia re- 
gis Siciliae procreatus, defuncto patre , Aragoniae Sardiniae 
et Corsicae, aliorumque paternorum regnorum, gubernacula 
suscepit , mense januarii 1587, et XVII kal. februarii ejusdem 
anni Ximenem Perez de Arenoso proregem in Sardiniam mi- 
sit, qui pacem cum Leonora Judicissa Arboreae et omnibus 
Sardis, eisdem legibus renovaret, quibus antea cum rege Petro 
firmata fuerat, modo urbem et castrum Sassaris, et Villae-Ec- 
clesiarum, atque Castra Osuli, Boovicini et Pedresi, et insu- 
per Sallurim , Longonem-Sardum et alia regia oppida et castella 
regionum Montis , Posatae , Isclae , Galtellini , et Encontratae 
baroniae, quae Arborensis Judex occupaverat, regi restitucret, 
eorum incolis a praeslilo fidelitatis jurejurando absolutis; Ar- 
daram quoque et Capolam Archiepiscopo  Arborensi,  aut Us~ 


sellens, Episcopo, tub sequestro traderet, donec summus Pon- *>■ ~Vt* ^* 'V^ 

titex jud.cium de iliis intra biennium ferret: atque ita Leonorae   e /A-^F^ /&T^ 

ejusque  filus ,  Arborensis  Judicatus  cum  paterno  dominatil  ^ 4<^ W~**jH 

Hoc toedus, sequcnli anno 1388 pactum fuit nonis februa- ^^^«^ 
rn   atquae illud mfrascripii legali subscripsere ,  nempe : u'<L~J*'f %*L~h* ** 

dinileien Aren°S0 F° J°anne r^e AraSoniae etSar-  UMf JL~ U**f f**~ 


Leonardus  Episcopus  S.  Juslae , yU^yO^^X^VfiJ- 

Comita  Pancia £^ ^J^Jl 

rhomo. Serra Arborcnsis , et ,  ^ ,, ^ *»^ 

rorhnil? ^8"' ^  L„0,,0ra J"aicissa Arboreae, comitissa „,<££& etU~J~ 
faociam et vicecomitissa Bassi. I^, 

Jacobus  Joveri  Oris.anensis pro  Mariano  filio  Brancaleo- V^^l^tT'- 
™ Aur.ae et Leonorae  Judicissae , tamquam ejus  curator et  ^lllTTi^X 

poHoola^aa„r * et Petrus de Seiiuri°- °ri~ p~ Wxp&^. 

Galeaccius Masala syndicus et civis Bosae. >**+' **"•** 1 ^A^'^^ 

Petrus de Casilis syndicus Castrojanuensis.' fty^ J%*+ *U~*" > *~+- 

Folcus de-Sii syn. Montis-Acuti  habitator villae de Ocieri   -^— ~/'^ w<^ ' '*** 

Lemocius de Colco pro populo Terrae-Novae. ^iA6*^//^-.'* 

Margianus  Gadulesus  synd. Montis-Regalis habit. villae  de  T^f^ r*~~ ^f^ 


Bansonus  de  Simala  oppidi  Trium-Noraciura  pro  Encon- %-W pfu^ZL < 
tratae Castn-Serraevallis, nunc Planargia dicta.   J -J Zu l^f^ 

Petrus Goghe de villa Gora*£synd. Terrae de Macomer , £TiT' /J^X * *~ 
pro curatorns Marguinis , et Gociani. '  ?* '?** f~~~ 

Joannes de Agos oppidi de Muchiano pro Encontrata Mon- W^.! ~~" " ~T 
tis-Vern. r ^kf#w * ' t*J/K~~i , •*-' *^V 

Antonius de Alesio oppidi de Sporlato svnd. Curatoriae de *** *** f^^fT*'?? ^ 
Anella. • e  £,  /^ Jr*a£*J*- t<~rf< 

Bernardus Lepuri oppidi de Gavoi pro Encontrata Barbar- *">* ** -P- % xUfW^*f 
giae Ollolai, et Curatoriae Austis. ^ *»** &+"-*>$' ^^ 

riaeeDorede ^^ habitator villae  de  Sarule synd.  Curato- V Q^ *V~rf <""' 

CaSi'1 Sonhaabitat0l> ^ * ^™" f  ^ ^ *"■ ^^^'^ 


¥**»+*     (<*.    <yu*~**rC*   ^Uo4-*fV>*-* 


66 

Franciscus Sabiu habitalor villae  de Lacono pro  curatoria 
parlis Alenza. 

Joannes Masala opp. de Ribecco pro curatoria Coslae-Vallis. 

Franciscus de Zori opp. de  Guilarci  pro  Encontrata Guil- 
cieris. 

Elias Sanna habitalor loci de Capula pro Encontrata de Ar- 
dar, et de Mejulogu. 

Guantinus Porcu habitator villae Nurapuliae synd. de Parte 
Milis. 

Laurentius de Monlisi habitator villae de Gonnos de Trama- 
cia synd. de Parle Montis. 

Gulielmus Secche habitator  Montis-Leonis synd.  de Monte- 
Leone, et Encontratae Capitis-Aquarum. 

Nicolaus Porru habitator villae de Solarussa synd. Universi- 
tatis Campitani-Majoris Aristani. 

Augustinus Ferralis habitator  villae Mahai*a synd.  de Mar- 
milla. 

Bartholus de Lacon habitator villae Bidonj  synd.  de  Parte 
Barigadu. 

Tomeus Sotgia habitator Sanctae-villae de  Sia-Sanctae Lu- 
ciae synd. Campitani Simagis. 

Jacobus de Sii habitator villae de Solgono synd. de Mandra- 
holisay et Barbagiae de Bilbj. 

Marcus Jover, et Franeiseus Roig pro populo Castri Caralis 
- Bernardus Camella, Franciscus Bos, et Antonius Ferret ha 
bitatores et syndici villae Algarii. 

Antonius Pugioni , et Salatinus de Lacon cives et syndici 
Sassaris. 

Ludovicus Nelli pro populo Villae-Eeclesiarum. 

Marcus Capula habitator et synd. terrae de Selluris. 

Petrus Quiso habitator de Urise synd. Mole de Posata et 
Isclae de Galtelli. 

Gavingius Masala habilator loci de Ploaghe synd. baroniae 
de Osolo. 

Acta in Castro Carali  insulae  Sard.  in  aula  palatii  regii 
dieli Castri praesenlibus ad  haec honorabilibus viris Raymun 
Cervarie decretorum docloi^e consiliario domini i*egis ac curiae 
suae negotiorum promotore, Francisco Joanne de s. Columba, 


67 
Jodarno dc Tholor, Galcerando de Villanova, Poncio de Jar- 
dino, et Raynerio de Pisqnella militibus, Bercnftario de Enteu- 
ca Caslellano Castri de Aquafrida , Roderico Lanfcol Vicario 
Caralis, et Joann. Planes domicellis , Petro Calort meroatore , 
Bart. Puyades , Bernardo Rubei , Francisco Tornich, Petro de 
SoIIe juris perito, Michaele Sarovira , Franc. Tolza juris pe- 
rito , habitatoribus dicti Castri Caralis , et aliis pluribus. 

Ea pax a Joanne Rege sexto id. aprilis jurejurando firma- 
tur : alcjue ila Petrus de Arcnoso triginta acceptis a Leonora 
pacis obsidibus, et cuni illis Galzerando Villanova, Roderico 
Lancol, Joanne Auria, et Joanneto Brancaleonis filio, Ca- 
strum Fabae Comitae Panciae, et Castrum Sa!vaterrae"Raynerio 
Pisquella , viris Arborensibus, foederis pignore tradidit , et 
Brancaleonem custodia eductum in Arborensem agrum tutum 
ex conventione dimisit, ut si a pace recederet Castrum Ge- 
nuense et Auriae amitteret , et si Rex recederet , ille Ca- 
strum Bonvicini et Osili cum illius Baronia lucraretur. Ea pace 
perfecta Rex urbem et Castrum Sassaris ceteraque castella 
Osili, Bonvicini, Petresi, et Galtellini , et viginti duorum millia 
florenorum a Leonora exegit una cum Castris Fabae et Salva- 
terrae , obsidibus prius restitutis , et insula sic pacata bene- 
meritos multis donis ditavit , Antonium et Bartolum Tanda 
strenuos viros Gallurenses laudavit, Slampacinos , Lapolenses, 
et Villanovanos, ob res antea contra Judices Arbor. bene ge- 
stas , privilegiis decoravit , et ut Castrum Caralis , Algariutn , 
Longosardus , et aliae arces custodirentur praesidio, trecen- 
tos equites, peditesque mille in Sardiniam mislt. 

Ea tempestate Martinus Regis Johannis germanus frater, Dux 
Montis Albi Martinum filium ex Maria Lunae comitis filia su- 
sceptum cum Blanca Siciliae Regina Barchinonem delata ma- 
trimonio conjunxit , et simul cum filio , nuru, Bernardo Ga- 
brera , Artale de Luna , aliisque multis proceribus Cathalanis 
Aragonensibus et Valentinis triginta cum navibus et aliis multis 
triremibus Aragonia solventes in Sardiniain de mense marlio 
trajiciunt , et S^rdorum comitatu Drepanum Siciliae appli- 
cuerunt. 

Anno 1389 cum Rex Joannes lata sententia Comitatum 
Quirrae et Judicatum Agugliastri Violantae  Carros ,  defuncto 


68 
Berengario ejus patre , adjudicasset, et advenienti cjus viro 
Berengario Beltrando eorum possessionem tradi statim fecis- 
cet, classemque ingentem construeret, occasionem renovandi 
bellum Leonorae dedit. Haec enim Comitatum Quirrae ad Ju- 
dices Arbor. spectare dicebat, et eam classem in Judicat. Ar- 
borensem , fortunasque suas imminere formidabat. 

Anno 1590 Leonora ad bellum contra Aragonenses Branca- 
leonem mittit, qui inprimis Caralitanos et regios fautores com- 
meatu privato et publico prohibuit, deinde cum exercitu oppi- 
da regia invasit Longosardum Olianam Salgulim Eltonum , et 
majorem partem Gallurae occupavit, castra Osili Salluris Gal- 
tellini et Fabae et alia plura oppida et castella obsedit et 
cepit , Villecclesias ingressus Castrum Salvaterrae obsidet, Al- 
garium , Sarrabum et Comitatum Quirrae ad defectionem 
incilavit, urbemque et Castrum Sassaris expugnavit. Quare qui 
inter Sassareuses , Regi erant fidelissimi, nolentes tam dispari 
domino subjici, Palria el omnibus bonis relictis, in Castra A- 
ragonensium confugerunt , et Barisonem Cano ad opem auxi- 
liumque deprecandum miserunt nuncium ad Regem. Quod ubi 
Rex etiam per litteras Joannis Montis Bovini Proregis ab Anto- 
C!?*] f «»o Podialto Ro^o delatas anno 1391 novit, milites quam celer- 
rime comparat, Sardiniae feudatariis debitum obsequium impe- 
ravit, arces omnes muniri jussit, et oppido Longosardi asylum, 
ul populosum sic fieret , concessit, Sardosque omnes oppido 
Algarii eliminari jussit. Praeterea quadringentos milites in 
Sardiniara cum Arnaldo Porla Insulae Conservatore et Anionio 
xsjjjx> t Podialto , cui oppida Serrenlis Samassis et Barallae in regione 
Nuraminis tradidit , quae ,  Bernardo  Cruyllas  absque  liberis 

/   decedente , in Regis ditionem devenerant, in quibus postea suc- 

cesserunt Jobanneta ipsius Antonii filia Marco de Monte Bovi- 

f-t**" no nupta , Joannes Mons  Bovinus ,  et Podialtus Jagamovens , 

\ qui postea illa Francisco Erillo vendidit. Oppidum etiam Mo- 
gori, defuncto Bartbolo Roig, ad regis ditionem devolutum Fran- 
cisco Formineo traditur. 

Allero etiam anno ,  nempe  1392  Jordanus  de  Tolon  a 
rege  missus,  copias  in  Sardiniam  subsidio  duxit.  Georgius 
L++(a'vua     de  Planella  Baylus  generalis  insulae  ex regis  mandato  qua- 
«dringentos  mililes  conduxit ;  et  in  Corsicam  profectus  est 


r 


imc 


69 
Asbcrlui Salrilla , Ut Comitcm Henricum dc Roca suosqne ad 
fidclilatem liorlarelur, nec favcrent Lconorae ct Brancaleoni. 
Atque quia videbatur Ducem Monlis Albi bellum Siculum con- 
feeisse Rex illuin exercitum cogitabat in Sardiniam mittere. 
Quare Stcphanus Salvalor Siciliam profectus nonnullas trireme* 
ad insulae custodiam mercede conduxit; ac mense junii rex in 
Sardiniam proficisci decrevit, eamque expeditionem solemniter 
proclamari mandavit. 

Deinde misit hac de causa Raymundum Abellam , et Galce- 
randum Marquctum Genuam Pisas INiceam et Provinciam. 
lnterea defcctu commeatum timor erat ne Algarium se dederet 
obsessoribus : hiuc Rcx quosdam instituit, qui celeriter omnia 
pararent quae erat necessaria beilo sardoo. 

At bello Granatensi excitato , quum Rex flbn posset codem 
impeditus Sardiniam venire Pontium Ribellas virum strenui»- 
simum triremium suarum ducem in Sardiniam misit; et Joanne 
Lorale stipendia militibus adferente , optimo peditatu et equi- 
tatu Castrum Caralis munitur, praesidiisque firmatur castrum 
Aquae Fridae et Longonis-Sardi. Praeterea Rodericus Ruiz 
de Corella equites et pediles plures Algarium traduxit ; et 
octo florenorum millia in insulam mittere rex decrevit, quibus 
triremes duae instruerentur, quae maritirnam oram tuerenlur, 
et omnia regia praesidia bellum suslinere possent. 

Eo anno Violanta Carroz donavit Rerengario Rertrando co- 
mitatum Chirrae et judicatum Agugliastri , reservato sibi usu- 
fructu, et Joannae filiae dote. 

Anno deinde 1395 de pace agitur cum Rrancaleone Auria, 
ad quod Rex miserat in Sardiniam Julianum Garrium. Sed 
Brancaleo inter tractationem Algarium obsidet , et Longonis 
Castrum mari cum triremibus Bonifacianis, terra cum Arboren- 
sibus oppugnat. 

Rex Derlosam de mense junio se contulit ut expeditionem 
properaret. lbi ducem exercitus creavit Gilabertum Cruyllas 
jussitque ut classis die 25 augusti solveret in Sardiniam. 

Dum Rex his studebat, advenit ex Sicilia Berengarius Cruyl- 
Jas missus a Duce Montis-albi, ut auxilium posceret contra iliius 
regni dynastas , qui  defeeerant. 

In duplici periculo quum Joannes anceps haereret ,  bellum 


70 
contra Sardinlam et Siciliam tlilatum est ad annum proximum. 
Die tamen 21 decembris constituit Locumtenentem suum ge- 
neralem in insulis Sardiniae et Corsicae Comitem Henricum 
Rocam , qui Algariensibus in summo discrimine versantibus 
opem dedit. 

Anno 1594 quum Rex jam amplius nollet Sardiniam cum 
exercilu adire, designavit supremum exercitus ducem Petrum 
Magam de Licana , cui commisit administrationem belli Siculi 
et Sardoi. Gilaberto Cruyllas pars exercitus fuit subjecta. 

Classe in Siciliam cum  exercitu  profecta,  Regi  nunciatur 
^ Brancaleonem adhuc perseverare in Algarii obsidione , et Ca- 
'j&_stra ^aralis et Longonis maximis premi angustiis. 

Pestis horrida per aestatem invasit Cathalauniam et Valen- 


/f</  f?J< 


jilLl tt *  *W '  ' 


/• 


**^i/ <c 


M*-riA***i 


"T^^tiam. Quare Rex in Majoricam seeessit, ubi gubernatorem 
* generalem regnorum Sardiniae et Corsicae pro Joanne de Mon- 
' f tebovino creavit Rogerium de Moncada, et in insulam aliquot 
^,-^»** «tA^^eJtC «^<^*>copias misit contra Leonoram et Brancaleonem. Hoc subsidio 
U%*A+-A rfrWW e/o<-*ruRex obtinuit ut solveretur obsidio Longonis , qui terra mari- 
u»wf «^t^A^A^r-mr^vt^ que a Brancaleone premebatur. Triginta quinque diebus Ara- 
'/5#*wV/ r' f^^u*' * m -gonenses ad Longonem pugnarunt contra Arborenses, qui plu- 
64*«**' p^1U*x,/^rimis damnis affecti recesserunt. Fuissent alia regia oppida 
JU- fatd*-- 4 * anussa facile tunc recuperata 
-/•/lm.  a*^. *~.yirius niilitum non quievisset. 

^^^ Obnt namque Joannes rex m Castihonensi agro e mulo de- 
/J <Vkhv **r ^|'*"v*Vl(ienSj XV. kat. junii anno 1396: cujus corpus ad Populeti 
tyus-r^  n^M * monasterium delatum fuit jussu  Martini  ejus  fratris ,  ibique 

y^€r*t< ♦   t ,sepullurae datum regia pompa et magnificentia. 

His Joanms Regis temporibus fuere in Sardinia: 


si  superveniente  regis morte 


Prorcges 


Anno 1387 Ximen Peres de Arenoso, XVII. kal. februarii, 
creatus fuit Sardiniae et Corsicae prorex. 

1591 Joannes de Montboy sive de Monte-Bovino , quinto 
idus februarii , creatus fuit Sardiniae et Corsicae prorex. 

1394 Rogerius Moncada Sardinia et Corsicae prorex. 


fnffil* '* 7f*'*+f" ""* tfytfVi ffr "f**i /441 1 t$, 14. <if. 


1\ 


Praesulcs. 


1389 Ubaldus Archiepiscopus Turritanus. 

1597 Antonius Archieplscopus Turritanus. 

1388 Leonardus Archiepiscopus Arborensis. 

4591 Conradus Archiepiscopus Arborensis. 

1387 Antonius Roceres Episcopus Galtellinensis. 

1594 Paulus de Roma Episcopus Galtellinensis. 

1591 Joannes de Martis Episcopus Sorrensis. 

1592 Joannes Episcopus Doliensis. 

1391 Antonius Cajus Episcopus Bosanensis. 


MARTINUS  REX  ARAGONIAE  ET   SARDINIAE 

Martinus Petri Regis Aragoniae et Leonorae filius Joanni 
fratri , in regnis Aragoniae , Sardiniae , et Corsicae successit, 
XV. kal. junii anno 1396; et anno sequenti e Sicilia in Sar- 
diniam veniens , prius urbem Caralis adivit , mox Algarium 
profectus , Corsicam inde petiit , atque Vincentio et Joanni 
lstriae , comitibus Rocae , et aliis suae ditionis viris auxilium- 
opemque laturus. Ex Corsica etiam jussit Longonis Castrum 
ab inimicis obsessum muniri, et Bernardum Torrellas ei prae- 
fecit. Inde Avenionem abiit , ubi Bonifacio Papae IX. solitum; 
juramentum fidelitatis pro regnis Sardiniae et Corsicae praestitit. 

Anno sequenti, nempe 1397 praedictum Castrum Longonis 
fortiter oppugnabatur a Brancaleone, Logudorenses vexabantur, 
nec jam Comes Henricus, et alii qui Regis partes et castrav 
tuebantur, poterant obsistere aggressoribus. Rex viderat mise- 
ram Logudorensium conditionem , cum Sardiniam appulerat ; 
sed miseriorem hoc tempore novit. Quare jussit ut, dum Mon* 
cada a Sardinia abesset paraturus ea quae opus erant, Lapo- 
la, Castrum Caralis, Castrum Sancti Michaelis, et Castrum Aquae 
Fridae optimis praesidiis muniretur: deditque facultatem Fran- 
cisco Joanni de Sancta Columba, qui locumtenens erat guber- 
natoris pro Rogerio Moncada , ut inducias pacisceretur cum 
Leonora Judicissa Arboreae. 


72 

Anno deinde 1398 dira pestis in Sardinia grassata est , 
et anno 1403 minns praevisa graviorque fuit. 

Anno autem 1404 obiit Leonora Arboreae Judicissa, mulier 
quidein in administrando judicatu prudentissima et in bello 
gerendo invictissima: cui successit unicus ejus filius Maria- 
nus , ex Brancaleone Auria susceptus , qui brevissimum tem- 
pus regnavit ;  adhuc  namque  puer  decessit  anno 1407. 

Mariano defuncto Brancaleo in Judicatu succedere , insu- 
lamque sibi subjicere cupiebat. Sed Arborenses illius do- 
minatum detrectantes , Gulielmum Narbonae vicecomitem , 
filium Aymerici ex Beatrice Arboreae sorore Leonorae Judi- 
cissae in Sardiniam vocarunt; et captis interea armis , Bran- 
caleonem obsessum tenuerunt. 

Hos Sardorum motus ubi Martinus junior Siciliae rex no- 
vit , occasionem rei bene gerendae nactus , Sardiniam profi- 
cisci decrevit rebelles prottigaturus, insulamque inde pacatam 
Martino patri regi Aragoniae redditurus. 

Itaque, anno 140S mense octobris, relicta Btanca ejus 
uxore Siciiiae vicaria , decem triremium classe Algarium ap- 
pulit; et missis Barcinonem legatis, classem exercitumque omnem 
a Mrartino patre petiit. Sed contra eum Vicecomes Narbonae foe- 
dus cum Brancaleone Auria pcrcussit , et magna navium tri- 
temiumque classe exercitum in Sardiniam traduxit , junctisque 
Brancaleonis copiis , castra in oppido Salluris posuit. Ge- 
nuenses- etiam sex triremes, duce Gulielmo MoIIo, in Sardi- 
niam contra Aragonenses miserunt; eas tamen Joannes Columbus 
decem triremibus obviam factus prope yEnariam insulam in- 
\asit et cepit, pluresque nobiles Genuenses captos ad Martinum 
regem misit. 

Praeterea Cathalani piraticam hoc tempore exercentes Sar- 
diniam infestabant; quatuor tamen eorum inter reliquos magis 
insignes Petrus Auria cepit, aliosque septem Baplista Montanus, 
qui omnes laqueo suspensi fuere , ut Justinianus refert. 

Anno sequenti , nempe 1409 Martinus Aragoniae rex, XIV. 
kal. junii , numerosam navium triremiumque classem satis 
instructam, duce Petro Torrella cum optimo exercitu, et infra- 
scriptis insignoribus viris in Sardiniam misit, quorum nomina 
sunt; 


73 

Joannes Fox vicccomcs. Antonius   de  Cardona  cjus 

Archimbaldus Fox  cjns  frater, frater. 

dominus Lusac. Comes Chirrae. 

Gcrardus dc Mallonc. Dcrnardus  dc So  vicecomes. 

Bernardus  Galzerandus  dc  Pi-   Bercngarius   Arnaldus  Cer- 
nos. vellonus. 

Petrus  Galzerandus  hujus  fra-   Galzerandus Sanctae-Pacis. 
tcr. Acartus de Mur. 

Vicccomes de Horta. Galzerandus Cruyllas. 

Comes Cardonac. Bernardus de Espes. 

Tres etiam naves  cum  multis copiis ,  duce Joanne Valle , 

Barcinonenses misere ; et Petrus de Luna praetensus Papa sub 

nomine Benedicti XIII. misit centum selectos milites cum ejus 

nepote Joanne Martines de Luna ,  atque Roderico de Luna , 

Joanne de Bardaxi , aliisque pluribus. 

Horum adventu laetus Martinus Siciliae rex Algherio, solvit, 
et copias omnes , quas e Sicilia adduxerat , traduxit  Caralim. 
In hisce copiis nobiliores viri erant sequentes , nempe: 
Comes Modicae. Augeratus Larta. 

Comes Augustae. Sancius Ruiz de Lihori. 

Comes Vintimilliae. Gilius Ruic seu Ruiz de Lihori. 

Comes Henricus Russus. Joann. Ferdinandus de Eredia. 

Comes Artalis de Luna. Gerardus de Queralt. 

Gilbertus Centelles. Joannes Cruylia. 

Jacobus Centelles. Gerardus Dedoni. 

Bernardus Anglesola. Et alii plures. 

Cum hisce et militibus, qui in Castris Caralis , et AJgarii , et 
in arce Longonis Sardi continebantur, exercitum trium miliium 
equitum et octo miliium peditum Martinus rex Siciliae habebat, 
quem prope Sallurim, ubi vicecomes Narbonae erat, continuis 
itinerihus duxit; et pridie kal. julii praelium commisit. Primo 
certamine , tanto impetu a Sardorum copiis impulsus fuit Mar- 
tinus , ut retrorsum in iocum parumper editum referre gradum 
fuerit coactus. Deinde tamen fortiter pugnatum est , vario 
belio , unde et varia fuit victoria. Tandem Aragonenses supe- 
rantes vicecomitem Narbonae vicerunt , et insula trepidantem 
deturbarunt, Joannetum ejus vexillarium cum vexillo , et Bran- 
caleonem  Auriam  ceperunt;  oppidoque  Salluris  expugnato, 

10 


../j 


n 

oppidanos omnes , nulla  sexus  aut  aetatis  facta  differentia , 
crudeliter trucidarunt , ejusque expugnarunt Castrum. 

Eo praelio Aragonenses Sardique plures cecidere ; ct Nar- 
bonae vicecomes, aliique fuga elapsi in Castrum Montis-Rega- 
lis; alii vero in urbem Oristani se receperunt. Mariinus auleui 
Rex Sieiliae in urbem Caralis cum Aragonensibus reversus , 
statim nuncios victoriae , rerumque in Sardinia actarum , ad 
patrem misit. Deinde , IV. nonas julii, opera Joannis Sena , 
insignis viri Sardi , Castrum et oppidum Villae-Ecclesiarum 
recuperavit , firmissimoque praesidio munitum , custodiae tra- 
didit Guantino de Sena, qui cum laudato nuper Joanne de Sena , 
in hoc praelio claruit. Milites praeterea strenuos donis et pri- 
vilegiis ornavit ; atque Maram , Tuilim et Gesturim , oppida 
rebellium, Gerardo Dedoni viro strenuissimo, et in hoc praelio , 
et antea in Sieilia de rege benemerito, idibus julii concessit. 
Inde etiam ordinationem de decimis in dioecesi Caraiiiana sol- 
vendis cum Antonio Archiepiscopo fecit. 

Paucos tamen post dies, bellico labore, seu nimio pulcher- 
rimae mulieris sardae concubitu, febri correptus, nulla super- 
s^ite prole, ab humanis decessit quinto kal. augusti ejusdem 
anni 1409 atque in templo maximo urbis Caralis , ubi adhuc 
jacet , honorifice sepultus fuit, ut referunt Marineus, Taraf- 
la et Zurita. 

Morte Martini Siciliae regis , universus Aragonensium excr- 
citus, tam superbo delectu conquisitus, solutus, dispersusque 
pene fuit , alquae rcs omnes Sardiniae ad primaevum statum 
resthutae. Nam Gulielmus Narbonac vicecomes 3 qui insula 
excesserat , audita Martini regis morte , majori conatu , rever- 
6us in regionem Logudorii, convaluit , urbemque Sassaris , et 
omnem ferme regionem illam in ditionem suam redegit ; et 
Leonardus Cubellus Sardus , vir strenuus , in locum Judicis 
Arboreae ab Oristanensibus et aliis Sardiniae populis suffectus 
fiiit. 

Quare Petrus Torrella , totius Aragonensis exercitus praefe- 
ctus , hujus rei nuncios ad Marlinum regem Aragoniae misit; 
et una cum Joanne et Pelro de Moncada, coilectis undique 
militibus quos habere potuit , belium contra populos a regc 
•deficientes reparat ; Oristanumque versus ptofectus \ cmn hos~ 


75 

lium agminc obvinra sihi faeto, sccundum praclium conseruit,   /^^w*^ h C^^> 
in quo ul iniquit Zurila , ad qtiinquc millia occisi  fucrc. iat^JL*  ^JirmM^ 

Praotcrca rex Marlimis , licel iilio oibaius ct pceunia cx- 
liauslus , Guliclmum Paymundum a Moucada cum copiis in 
Sardiniam misit , ui bcllum absolvcre posset ; et comitatum 
Ampuriac pro quadragiula millibus ilorcnorum IWcinoncnsibus 
pppignorayit. 

Anno deinde scqucnti , ncmpe 1410 Petrus Torrella contra 
Arborcnscs, qui Lconardum Cubcllum Judiccm sibi constitue- 
rant , arma movcns urbcm Oristani, quae in ipsius Leonardi 
potcstatc crat , numcrosa militum corona cinxit , obsessamque 
teniiit usque ad IV. kal. aprilis , quo dic infrascriptum foedus 
cum Lconardo Cubello percussit. 

»  In nomine Dei aeterni » 

» Novcrint universi, quod Nos Petrus Torrella Iocum-tencns 
»  illustrissimi principis ac domini Regis Aragonum ctc, atten- 
»  dentes quod ad tractatum et induclionem honorabilium^ Ray- 
»  mundi de Piaxach militis , et aliarum nobilium personarum , 
»  quae circa ista plurimum insudarunt, vos Leonardus Cubel- 
»  lo infrascriptus, quem babitatores civitatis Oristani, et non- 
»  nulli alii istir.s insulae nationales elegerunt et posuerunt in 
»  eoium protectorem et dominum, ac in locum judicis Arboreae, 
»  occupaveritis dictam civitatem, quam tenemus cum nobilium 
»  equitum nobiliumque peditum mullitudine copiosa obsessam, 
» recognoscendo vestros errores et culpam, fessus et fatigatus 
»  praedictorum discriminibus bellorum et periculis ; petendo- 
» que nobis humiliter veniam , vuitis vos ,  bono animo ,  re- 
»  ducere ad dictum dominum regem, adserendo facere sacra- 
»  mentum et homagium , quod vos  et eritis  de  cetero  ligii 
»  veri et legales subditi et vassalii dicto domino regi et ejus 
» successoribus;  K in signum vassallagii solvetis  eidem quin- 
» gentos florenos Aragonum  quolibet  anno  pro  tributo ;  et 
»  pro praedictorum majori robore, ct securitaie ponetis unum 
»  ex filiis veslris et nonnullos alios fiiios proborum hominum 
»  diclae civitatis in potestatc nostra obsides ; et dabitis nobis 
» triginta milia florenorum auri Florentiae  ad  succurrendum 


76 

» gentibus armigeris ,  peditibus  et  triremibus  armalis.  Nos 

» autem cupientes  ducere  ad  finem  optatum  aclquisitionem 

» regni praedicti , propter quam praediclus  illuslrissimus  do- 

» minus rex nos misit in praesentem  insulam  cum  dictorum 

» nobilium equitum et peditum comitiva, cum quibus festinan- 

» ter intendimus  equitare in caput  Logudorii , quod ,  divino 

» suffragante auxilio , infra breve credimus conculcare et pe- 

» nitus reducere ad veram obedientiam dicti illustriss. domini 

» regis ;  ad  supplicationem  venerabilis  et  religiosi   fratris 

» Eliae de Palmas, prioris monasterii de Bonarcado , Joannis 

» Latte , et Leonardi de Ferraria nolarii , nunciorum ad  nos 

» missorum nomine , vice, et pro parte vestri dicli Leonardi 

» Cubello et duodecim proborum virorum  electorum pro po- 

» pulo  civitatis  Oristani praedictae, quam, ut  praediximus , 

■ tenemus obsessam ; et ne tot mala sequantur ,  quae  parata 

» sunt  cum  invasione ,  quam  manu  forti   deliberaveramus 

» facere contra dictam civitatem et populum ejusdem, ob re- 

» verentiam passionis Domini noslri  Jesu Christi , et  propter 

» compassionem populi diclae civitatis, supersedemus. Et quia 

» vos dictum Leonardum Cubellum, et vestros, et populum ci- 

» vitatis praedictae, speramus et credimus de cetero promptos 

» babere animos ad servilium domini regis, cum deliberatione 

« et consilio nobilium  militum  praedictorum ,  tenore  hujus 

» publici instrumenti , firmiter et cunetis temporibus valituri, 

» moti rationibus praedictis aliisque, quibus ad haec raliona- 

« biliter invitamur, gratis ex certa scientia, et ex parte prae- 

» dicti regis et auctoritate ofiiciorum, quibus fungimur, damus 

» et concedimus donatione pura et irrevocabili , quae dicitur 

» ijiter vwos , vobis dicto Leonardo Cubello et vestris  here- 

» dibus et successoribus perpetuo in feudum et ad propriam 

» naturam feudi , juxta tenorem feudorum Italiae, et sub con-^ 

» dilionibus et rententionibus infrascriptis , civitatem  Orislani 

praedictam cum omnibus ejus accessoriis,  Campidano Par- 


» te de Milis , fortalitiis , villagiis et civitatibus, et comitatum 

» et castrum Gociani  cum omnibus  etc,  et  cum  mero  et 

» mixto imperio etc. Pietinemus etiam dicto  domino  regi  et 

» ejus successoribus cxpresse , quod titulus sive  no nen  judi- 

» catus Arboreae aboieatur , et quod vos ,  dictus  Leonardus 


77 
»» Cubello ct succossores vestri , dignitate et titulo vidclicet 
» m.irchiouis Oristani ct oomilis de Gociano , sitis perpetuo 
» insignili ct nominati. Et quia vos, diclus Leonardus Cubeilo, 
» civitatem praedictam , tolumque fere Campidaimm , partcin 
» de Milis et comitatum Gociani occupaveratis, ut diotum est, 
» ne istud ejusque adquisitio cujusque animo revooetur in 
» dubium, pracsensque donatio ullum patiatur defectum, sed 
» omni effectu et firmitatis officio potius roboretur et fulciatur 
» conoessionem facimus supradictam , rationibus supradictis f 
» ct vos cumdem Leonardum Cubello et vestros sucoessores 
» marchiones dictae civitatis Oristani et comites Gociani cum 
» hoc publico instrumento , ex parte dicti domini regis et in 
» perpetuum duximus erigendos cum illis praerogativis, hono- 
» ribus , praecminentiis , modis et formis, quibus ceteri n*ar- 
chiones et comites dicti domini regis sunt gaudere soliti : 
ita videlicet quod vos , dum vixeritis , et vestrt successores 
litulo marchionis dictae civitatis Oristani et comiiis Gociani 
utamini , et quod nullum alium dominatum , seu dominos , 
vos nec vestri successores , aut habentes caussam a vobis 
scu successoribus vestris , praelerquam illustrissimos domi- 
nos reges Aragonum habeatis, seu nominare aut proclamare 
ullo modo debeatis aut valeatis etc. Nos vero certificamus 
et in vcritale recognoscimus habuisse et recepisse a vobis, 
qui nobis bene et plenarie numerando tradere fecislis, tri- 
ginta millia florenorum auri Florenliae , quos genlibus ar- 
migeris pedilibus et triremibus pro eorum stipendiis exsolvi 
mandavimus, nec non unum ex filiis vestris , et alios fiiios 
proborum hominum dictae civitaiis , quos in posse noslrum 
obsides misistis , prout nomine vestros extitcrat promissum. 
Ad hacc vos Leonardus Cubello donalionem et concessionem 
praedictam acceptantes gratis etc. et juramus etc. Datum in 
obsidione civitatis Oristani apud Sanctum Martinum , die 
29 mensis martii 1410 ». Hujus excmplar in regio archivio 
Caralitano reconditum reperitur. 
Praelerea concessil Joanni Deyana ipsius Leonardi Cubello 
socero , ac de rege in reductione Arborensium , benemerito , 
in Barba^ia regiones Mandialisai et Ollolai. 

Marlinus autcm rcx , moerore cl advcrsa valctudiue  confe- 


78 
etus e vita migravit, pridie kal. julii ejusdem anni 1410 nulla 
superstite prole , prope Barcinonem , in monasterio monialium 
Cisterciensium , cui Vallis-Donzellae nomen est, indeque Bar- 
cinonem ejus corpus delatum, in ecclesia pontificali sepullum, 
Jionorifice jacuit ad latus arae majoris usque ad tempus regis 
Alphonsi filii Ferdinandi sui successoris , a quo in Populeti 
monasterium delatum fuit , ut Zurita , Marineus , aliique Hi- 
spani auctores referunt. 

His Martini regis temporibus fuere in Sardinia 

Proreges 

Anno 1394 Rogerius a Moncada , idibus augusti , creatus 
fuit Sardiniae et Corsicae prorex, in cujus absentia fuit prae- 
sidens Sardiniae. 

1398 Joannes Franciscus a Sancta Columba. 

1408 Martinus Siciliae rex , Sardiniae et Corsicae prorcx. 

1409 Petrus Torrella Sardiniae et Corsicae prorex. 

Gubernatores  Caralis et  Gallurae 

1400 Franciscus CaflCarriga gubernator Caralis et Gallurac. 

1404 Ugo Rosanes gubernator Caralis et Gallurae. 
1408 Marcus Montboy gubernator Caralis et Gallurae 

Antistites. 

1387  Antonius Archiepiscopus Turritanus. 
1599 Priarnus,  olim  Episeopus Posaliensis, creatus Archie- 
piscopus Turritanus. 

1405 Paulus , olim Episcopus Pactcnsis , crcatus Arcbiepi- 
scopus Arborcnsis. 

1409 Antonius Dexart Archiepiscopus Caralitanus. 
1400 Geminianus, ex canonico   Arboiensi, creatus Episcor 
pus Sanctae-Justae. 


79 

1401 Dominicus ordinis fratrum Minorum crcatus Epsicopus 
Sanctae-Justae. 

1400 Pctrus Benedictus Joanncs de Bonifacio, ex canonico 
Sactac Mariae de Bonifacio , crcalus Episcopus Ampuriensis. 

1400 Simon Margens , olim Episcopus Castrensis , crcatus 
Episcopus Civitatcnsis. 

1402 Anlonius de Ligios ex Archipresbytero Episcopus Bo- 
sancnsis. 

1406 Bcnedictus, ollm abbas Sanctae Eupbemiae de Villa- 
nova Dcrnisinac diocccseos , creatus Episcopus Bosanensis. 

1402 Jacobus, olim Episcopus Slragulcntis, creatus Epi- 
scopus Ussellensi ; indeque postea fuit ad ecclesiam Lavellen- 
sem rejyendam translalus. 

1405 Joannes , olim Episcopus Lavellensis, ac postea crea- 
tus Episcopus Ussellensis. 

1404 Bcltramus ' Flores , cx aichipresbylero Caslrensi3 crea- 
tus Episcopus Galtellinensis. 


J0HANNIS  FRANCISCI  FARyE 

DE  REBUS  SARDOIS 


I.ICEE  III. 


EX RECENSIONE VICTORII ANGIUS 


D, 


efuncto Martino Seniore Aragoniae rege , absque liberis , 
orta est altercatio et dissensio magna inter propinquos de 
rcgnorum successione. Ferdinandus in primis Joannis Caslel- 
lae regis secundogenitus, quem Infantem appellabant, ve- 
luti propinquior , utpote linea transversali Aragoniae stirpis , 
ex Violanla , quam plerique Eleonoram vocanl , Petri II Ara- 
gonum regis filia , et Martini recens defuncti regis sorore , 
Henrico Castellae regi , priore uxore defuncla ., nupta editus , 
ab Aragoniae magnatibus et populis ab Antequera , quod est 
Baeticae oppidum , accitus est , ut regis titulum et coronam 
acciperet. Fridericus quoque comcs Lunae Martini junioris 
regis Siciliae in Sardinia defuncti filius ex pellice, Ludovicus 
rex Neapolis et Andegavensium dux , Matthaeus comes Foxa- 
nus , Alpbonsus dux Gandiae et Ribagorsae comes , Joan- 
nes cognomento Pradensis, atque JacobusUrgellae comes, re- 
gnorum competitores duobus fere annis fuere magno cum 
Aragonensium, Valentinorum et Cathalanorum dissidio, multo- 
rumque clade, ut ex Laurentio Valla, Lucio Marineo, Thoma 
Facello et Maurolicio  abbate constat. 

n 


82 

Dum Aragonia in hisce rerum motibus versatur, Gulielmus 
Narbonae Vicecomes, non solum Arboreae Judieatum, sed et 
totius Sardiniae regnum adfectans, omnes Sardos ad defeetio- 
nem sollicilat ,  insulamque reddit infestam. 

Aurienses etiam cum Genuensibus res novas in insula mo- 
liuntur. His tamen nou terretur Petrus Torrella prorex ; nec 
animo conslernatur; quin potius, omnibus munitis et eductis 
triremibus , collectoque exercitu regias communit arces , et 
omnes in fide et offieio continere satagil, Raymundo de Perellos 
interea in Caihaloniam propere misso, qui de Sardiniae stalu 
et periculo certlores redderet optimates illius Principalus, mi- 
litumque suppelias quam primum adferret. 

Eodem anno 1410, Cassianus Auria Castri-Genuensis domi- 
nus, consocialis armis cum Arlali de Alagone, Longonis sardi 
Gallurae fortissimum caotrum contra Bonifacium Corsicae in 
ora maritima situm , classe petunt , militibusque in terram 
expositis, VI. idus augusli, turrim Sancti Georgii oppugnant, 
ac die sequenti deditione obtinent. Adorto deinde suburbio , 
Berengarium Michaelem cum ejus praesidio facile vincunt, 
viclumque fugant mox e turri sanctae Mariae deturbant, quam 
etiam cum loto oppido statim deditam in manus habuere , 
magno cum ipsius Berengarii dedecore, qui oppidum defendere 
polerat, atque magno moerore proregis , qui terra marique , 
illi  auxilium lalurus , si tam facile non cessisset, aderat. 

Devictis Longonensibus> pavor et trepidatio invasit alios re- 
gios Sardiniae populos , Algarienses praesertim , qui praesi- 
dio salis debilitati , et morbo affticli, trirernes regis Ladislai 
cum Genuensium classe in eos adventare intellexeranl. Quare 
prorex triremim unam et Georgium Caramaynum cum septua- 
ginta equitibus Algarium misit et Caralis urbem omnesque 
regias arces novo praesidio munivit , legatosque in Cathalo- 
niarn Andream de Biure et Franciscum Zatrillain destinavit, qui 
oplimates omnes de statu et periculo Sardiniae certiores fa- 
cerent , militem et pecuniam peterent, opemque et transma- 
rinum auxilium ferrent. Caralitani praelerea Marcum Joveriiuu 
eadem deprecantcs ad eos miserunt. Cumque, mense septem- 
bris ejusdem anui, Gulielmus Narbonae Vicecomes exercitum 
iu Arborenscs moverct et Oristaui urbcm teueret  obsessam , 


83 
Potrus Torrolln prorex, rollocto undiquo milite, excursionibus 
quibutdam factia, receptis inuliis oppidis, quae Vicecomes oc- 
cupaverat, atque, populis, qui defecerant male multatis, Mon- 
lom-Rcgalem cum exercitu quater cenlum equitum peliit ; et 
snbsidiuin ccnlum selcctornin niilitnm, ductu Georgii Caramay- 
ni, Baymundi dc Rexa et Pelri , Beltrami Oristanensibus adtu- 
lit; atque dominum Morlany de induciis, deque oninium quae- 
stionum compromissariis eligendis, nomine Vicecomitis Narbo- 
nae, disserentem audire noluit, priusquam obsidionem soiveret, 
et bellnm  ipsum deponeret. 

Itaque, educto ex Arborea exercitu, Sassarim reversus VU 
cecomes, anno sequenti 1411, quo prorex Algarium venerat, 
pactis induciis, controversiam omnem ad Urgellae comitem 
et Vicccomitem de Illa et Canneto, aliosque duos equites a 
quolibet eorum nominandos, retulit; et paucis post diebus, Pe- 
trus Torrella peste copreplus in eodem Algarii oppido e vita 
migravit , postquam Jw2ittiiwTorberam sui loco Sardiniae 
proregem creaverat, qui Petro Torrella defuncto, foedus ip^um 
stalim, et inducias cum vicecomite Narbonae pactas firmavit. 

Eodem tempore, Joannes de Montagnanjt Caralis et Gallurae 
gubemalor, fortiter cum inimicis dimicando ex vulnere in 
praelio accepto obiit; et Berengarius Carroz comes Chinae 
a Caralitanis , qui electionem Corberae ignorabant, Dux est 
snffectus in Torrellae locum. 

Magna erat suspicio contra Vicecomiiem, qui nihil agere 
poterat inconsullis Sacerensibus , quorum tam ferox erat odium 
in Aragonenses, ut jurarent se passuros extrema, et Maurorum 
dominationi potius se subjecturos , quam Aragonensium jugum 
subire. 

In tanto Sacerensium et aliorum populorum invidia contra 
Aragonenses, omnibus erat dilectissimus Vicecomes, a quo ab 
illorum armis protegebantur. Hic inito contra Aurienses prae- 
lio, Nicolosum Auriam dominum Montis-Leonis vicit ac cepit. 
Precibus tamen Sassarensium statim dimisit , tribus floreno- 
rum miilibus prius acceptis. Cumque deinde bellum contra 
eumdem, inito cum Cassiano Auria foedere , reparasset, Ni- 
colosus pacern cum Aragonensibus fecit , et foedus cum Vin- 
centio lstriae ,  Cinercae  in  Corsica  comite ,  et  Joanne eju« 


84 
fratre percussit, eodem Joanne cum triginta florenorum mil- 
libus in Cathaloniam misso, qui transmarinum mililem con- 
duceret , et trecenios equites totidemque sagittarios, Algarium 
contra Narbonae Vicecoinitem adferret; nec muko post Cas- 
sianum Auriam ab amicitia Vicecomitis avertens cum prorege 
liimbao Corbera reconciliavit. 

Itaque anno sequenti 1412, Vicecomes Narbonae , magno 
comparato exercitu , inimicorum agros ingressus populabun- 
dus excurrit et vastat , atque advenientem Cassiani exercituui 
vincit , tercentis eorum trucid atis. Deinde in oppidum Maco- 
melis Oristano propinquum profectus munilum illud reddit , 
et populos regionum partis Valentiae, partis Montium, et Mar- 
millae ad deFectionem sollicitat. Fruslra tamen : nam Leonar- 
dus Cubellus Marchio Oristani et Berengarius Carroz cum Ara- 
gonensium exercitu in Arboream convolantes , omnes in fide 
tenuere. 

Algarium deinde, quae semper infensa fuerat Sassaris ur- 
bi , occasionem nactus Narbonae Vicecomes cum valido ter- 
centorum equitum et centum quinquaginta sagittariorum e- 
xercitu , mense maji, adortus , strenue oppugnat, non paucis 
in murum ascensis militibus; qui tamen a Raymundo Zatrilla 
tunc Sassaris et Logudori gubernatore, et Joanne Bartholomaeo 
unius triremis duce , atque aliis multis viriliter repugnantibus 
e moeniis dejecti , atque cum "Hu&b Sabaudiae filio notho , 
aliisque pluribus Gallis capti et trucidati ab oppidanis fuere , 
ut constat ex Zurita et antiquis monumentis. 

Ex his notum, testalum manifestumque mansit foedus a Vi- 
cecomite Narbonae violatum fuisse; bellumque inde commotum 
et cotifirmatum. Quare exercitus e Cathalonia in Sardiuiam 
propere mittitur , duce Acarto de Mur , qui gubernator Ca- 
ralis creatus fuit. Berengarius etiam Comes Chirrae , Leonar- 
dus marchio Oristani et Nicolosus Auria praesidia omnia re- 
pararunt et communierunt. 

Antonius tamen Auria Genuensis , septem navium classe , 
duas Cathalanorum naves, aliaque parva navigia in portu Ca- 
ralitano tunc temporis invasit, cepit atque combussit, et bo- 
norura direptionibus suburbia Caralis multisque damnis Corsi- 
ea^n , ut refert Justinianus , vexavit. 


85 
Dum autem his motibus agitalur Sardinia, Aragonenses in- 
vicem de rege dissidentes, rem totam ad compromissarios de- 
tuleriiul. Delecti, communi consensu , fuere novem judices , 
lcrni seilicet ex singulis regnis ; videlicet ex Aragonia Domi- 
nicus Ramus Episcopus , eo tempore , Oscensis , postea lller- 
dcusis , ac postremo sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalis ; 
Franciscus Aranda maximi vir consilii , qui prorsus rebus 
humanis renunciaverat , ac vitae eremilicae totum se addi- 
xerat ; et Berengarius de Bardaxi jurisperitissimus ac pru- 
dentissimus : ex Valentia Bonifacius Ferrerius Chartusianae 
religionis moderator, ac princeps, juris civilis prudentia ac 
pietate insignis ; magister Vincentius Ferrerius Bonifacii ger- 
manus frater Ordinis Praedicatorum , concionibus, vitae san- 
climonia et miraculis clarus , atque inter divos postea a 
Cailixto Papa III. relatus ; et Ginerus Rabaca vir plane inte- 
gerrimus, eques et jurisperitus : ex Cathalonia vero Petrus Ca- 
garriga, Tarraconensis Archiepiscopus, utroque jure vir prae- 
cellens , Gulielmus de Valseca , jure civili et religione prae- 
stantissimus , et Bernardus de Gualbes eminentissimus literis , 
prudentia et moribus. 

Hi judices delecti fuerunt , ut sententiam pro aliquo com- 
petiiorum ferrent, quam alioquin ferre non possent, nisi duo 
saltem ex simjulis regnis judices in unum aliquem convenirent 
Quo die judicium sunt ingressi , eucharistiam spectante po- 
pulo sumpserunt , subinde , per triginta dies , competitores 
eorumque jura exactissime audierunt ; postea in Caspe Ara- 
goniae provinciie oppido, atque arce minutissima, ea lege sunt 
inclusi, ut eis inde egredi, nisi rege prius declarato, non li- 
ceret. Ibi plures menses commorati et competitorum inspectis 
rationibus ac juribus examinatis , partibus, III. kal. julii, ad 
sententiam audiendam convocatis judices, in loco edito ante 
valvas templi  maximi ejusdem oppidi, consederunt. 

Convenit ergo ominis aetas , sexus , conditio , ad regis e- 
lecti nomen excipiendum , cum Vincentius Ferrerius Domini- 
canus e concilio surrexit , et suggestum ascendens orationem 
ad populum habuit ; a cujus ore cum omnia ora mentesque 
penderent inter spem et melum sollicitis omnium animis Fer- 
dinandutn Castellae Infanlem , eognomento Justum ,  tunc  ab- 


86 
sentem , omnium judieum voto, Arngonum, Valcntinorum, C.a- 
thalanorum , Sarclorum , Corsorum aique Siculorum regem 
declaravit , ad cujus nomen tanlus populi exultanlis clamor 
est excitalus , ul omnia militaribus vocibus, lubisque ac tor- 
mentis aeneis obstrepere viderentur. 

Igitur nullo competitore obsistente , quin imo gauclentibus 
et exultanlibus omnibus , III. nonas septembris ejusdem anni 
1412, in aede sancti Salvatoris rex apud Caesaream Augustam 
coronatur, ut ex Laurentio Valla, Lucio Marineo, Thoma Fa- 
cello et Hieronymo Zurita constat. 

Audita regis Ferdinandi nominatione , Antonius Archiepi- 
tcopus Caralitanus et alii plures Sardiniae primores , nomine 
marchionis Oristani , Comitis Chirrae et aliorum regulorum 
Sardiniae , Ferdinandum regem adivere , eique praestitere o- 
bedientiam et fidelitatis jusjurandum ; et ab eo de rebus in 
Sardinia bene geslis , deque statu insulae certiorato , opem 
auxilium, et omnium quae in Sardinia possidebant , confirma- 
tionis tabulas petiere , quas facile elargitus rex , etiam bene- 
merilos gratiis et privilegiis cumulavit , Petrumque Otgerum 
Castro Aquae-fridae et oppido Sirici regionis Sigerri donavit. 
Praeterea Alberlum Zalrillam creavit gubernatorem Logudori , 
et in Sardiniam exercitum mitti , be'lumque contra rebelles 
prosequi jussit, quinquennes inducias cum Genuensibus pactus. 

Deinde, XI. kal. decenibris, rex Derlusam profectus, a Pe- 
tro de Luna, Benedicto Papa XIII. appellato , regnis Sardi- 
niae et Corsicae invcslitur. Quod ubi Gulielmus Vicecomes 
Navbonae a Gutierre Sanctae Clarae , regis Castellae nauclero, 
qui copias Sassarim ducebat , rescivit , de ipsius regis beni- 
gnitate et justilia confisus , arma deponens et bellum agitare 
desistens , prius Morlany dominum nuncium ad regem misit , 
qui, favente Alvaro de Aviia, diserte de jure Vicecornitis egit. 
Deinde , anno sequenti 1415 , publica regis fide Barcinonem 
Vicecomes ipse petiit , Aymerico Arboreae vicario , Petro de 
Monlboy Logudorii gubernatore et Leonardo Cano Sassaris po- 
testate in Sardinia relictis. Inde cum sexaginta equitibus bene 
armalis , et Rerengario Carros Comite Chirrae a rege obviarn 
ei misso , Illerdam magnifiee petiit, ubj a rege comiter et ma- 
gnifice exceptus et honestalus , annuo mille florenorum sti- 
pendio donatus fuit. 


87 

Berengarius insuper Carroz, qui Lconoram Garci Ferdinandi 
scu Petri Manrioi sororein cl reginae domieellam uxorem du- 
xerat , laclilia , coinitatu ct convivio a rege honoratus , mille 
et quingentoruin Horenorum reditus in Sardinia dotis nomine /tf . • 
habuit ; et oppida Asseminis , Sancti Vireti , Padulis de Nu- ^ 
ra, Chiae, Salionis, Horti-Jacobi, Terralbae, Villae-novae, et 
Vcstaris cst in Sardinia consequulus , ut ex Pctro Tomico, 
Alvaro Garcia, Hieronimo Zurita et anliquis monumentii coustal. 

Anno sequenti 1-414 , Rex concessit Joanui Cavailero miliii 
Caralitano oppida Hinpis inferioris et superioris, Leni, Sorris, 
Pavi superioi is et inferioris , Ispidi , Aquensae , Fanaris supe- 
rioris et inferioris , Serrae-magnae , Decimi-putei , Ussanae , 
Sebolles , et Villae-xidri regionis partis Hippis. 

Gulielmus Vicecomes Narbonae, hoe anno, ad concordiam, 
ut diximus , cum Rcge adductus , Sassarim regii patrimonii 
urbem , brevi tempore , Regi ipsi restituere promisit et judi- 
catum Arboreae, comilatum Gociani atque alia oppida in Sar- 
dinia jurc successiouis sibi debita pretio centum quiuquaginta 
trium inillium ilorenorum vendidit; pro quorum octoginta mil- 
libus habere debebat Gulielmus oppida Argillae , Figuerae et 
Terellae , vel pro toto pretio idoneos fidejussores Tolosae 
Carcassonae et Narbonae existentes. Quibus datis, Alvarus de 
Avila et Bernardus Dolmus in Sardiniam proficisci debebant , 
horum dotninatuum possessionem pro rege accepturi. 

Haec ubi rescivit Leonarclus marchio Oristani , Eliam Ar- 
chiepiscopum Arborensem ad Regem misit et de novo tabu- 
las confirmatioiiis concessi marchionatus Oristani et comitatus 
Gociani , anno sequenti 1415 impetravit ; eoque anno , Ge- 
nuenses ob simultates , quas cum regibus Aragoniae propter 
Sardiniam et Corsicam , habebant , animum Joannae Neapolis 
reginae a nuptiis cum Joanne filio Regis Ferdinandi , teste 
Zuriia , avertere conati sunt. 

Eodem anno 1415, cum Petrus de Luna , dictus Benedi- 
clus Papa XIII, acl concilium Constantiense , omnium natio- 
num consensu citatus a Sigismundo I niperalore et Ferdinando 
Aiagoniae Rege, pro salute christiani nominis, jam ob sehis- 
ma periclitantis , se poutificatu abdicare hortaretur , cogitavit 
ilic ex Hispauia in Sardiniam confugere , et in Castro Caralh? 


88 
aut alia tutiori arce se continere. Quare Ferdinandus literas 
ad Sardiniae proregem de eo non admittendo propere misit ; 
cernensque hujus antipapae pertinaciam, concilii opinionem 
de eo abrogando est sequutus. Hinc ille continens se in ca- 
stello Paniscolae, loco munitissimo, et in sententia persistens , 
Ferdinandum regein schismaticum et regnis privatum , ut in- 
quiunt Alvarus Garcia et Hieronymus Zurila , declaravit anno 
1416. 

Hoc eodem tempore, quo Ferdinandus rex a Petro de Luna 
declaratus fuit schismaticus , adversa detinebantur valetudine, 
qua tandem in Aqualato Aragoniae oppido , IV. nonas aprilis 
ejusdem anni 1316 e vivis excessit anno quarto ac mense nono 
sui regni , sepultusque fuit in monasterio Populeti , ut Mari- 
neus Facellus , Taraffa , et Zurita tradunt. 

His Ferdinandi regis temporibus fuere in Sardinia 

Proreges. 

Anno 1411 Rimbaus  Corbera Sardiniae et Gorsicae  prorex 
a Petro Torrelia prorege ante obitum designatus. 
1415 Acartus de Mur Sardiniae et Corsicae prorex. 

Gubernatorcs. 

1411 Berengarius Carroz Comes Chirrae gubernator Caralis 
Joanni Montagnano defuncto suffeclus , ac postea prorex creatus. 

1412 Acartus de Mur gubernator Caralis, ac postea, anno 
1415 , creatus Sardiniae prorex , et obiit in Sardinia anno 
1419. 

1412 Raymundus Zatrilla gubernator Logudorii. 

1413 Albertus Zatrilla gubernator Logudorii. 

Praesules. 

1411 Joannes Alhenes ex rectore parochialis ecclesiae san- 
Cti Nicolai Sassaris, crealus Archiepiscopus Turritanus , sedit 
annos 10 et obiit. 


89 

1411 Secundus de Moris Orclinig fratrum Minorum Episco- 
pus Doliensis erenlus fuit mense  deeembris. 

1413 Franciscus ....  Episcopus Doliensis. 

1412 Gulielmus Vacca Episcopus Terralbensis. 

1412 Leonardus a Sassari Ordinis fratrum Minorum , Epi- 
scopus Castrensis , seditque annos 33. 

Hic diocesanam Synodum , anno 1420 , congregavit , con- 
stitutiones antiquas confirmavit, novasque numero quadraginta 
duas edidit. 

1412 Simeon Chrislophorus de Jarda Ordinis fratrum Prae- 
dicatorum ,  Episcopus Bisarchensis ,  seditque annos 9. 

1412 Antonius Stamengo Ordinis fralrum Minorum , Epi- 
scopus Bosanensis. 

1414 Gerardus Episcopus Galtellinensis. 

1414 Petrus Episcopus Sorrensis. 

.... Thomas Episcopus Sorrensis. 

.... Bartholomaeus . . Episcopus Bosanensis. 

1414 Pelrus Episcopus Usseilensis , qui  per  Pe- 

trum de Luna Benedictum XIII.  dictum ,  ad  Caralitanum Ar- 
chiepiscopatum promotus fuit. 

1415 Elias Archiepiscopus Arborensis. 

ALPHONSUS  II.  REX. 

Alphonsus , mortuo Ferdinando patre , cum esset fratrum 
natu maximus ex Urraca , quae et Eleonorae nomen accepit, 
Albuquerque comitis admodum divitis filia procreatus , jure 
ac merito Aragoniae Sardiniae ac ceterorum regnorum im- 
perium et dominatum suscepit ; rex prudentia , auctoritate , 
munificentia , clementia , pietate , religione et doctrina prae^ 
slantissimus a Laurentio Valla , et Bartholomaeo Facio jure- 
consultissimis , et fide dignis scriptoribus laudalus. 

Itaque VII. idus maii hujus anni 1416, Alphonsus rex Ray- 
mundum Zatrillam Logudori gubernatorem creatum in Sardi- 
niam misit, ut in fide et officio populos illos contineret, quos 
ad defectionem iterum Gulielmus Narbonae Vicecomes sollici- 
tabat. Is enim, hoc eodem  anno ,  cui  Ferdinandus  pactara 

n 


90 
pecuniam non exsolverat, nec fidej ussores ex praescripto foe- 
deris dederat , belluna in Sardinia reparaveral , urbem Sassu- 
ris et alia oppida regiis ministris tradere recusans. Et licet, 
vivente Ferdinando, Berengarius Carroz, jussu ipsius regis , 
promissis pecuniis et pactis quindecim mensium induciis, Gu- 
lielmum Vicecomitem pacaverat, tamen eo mortuo, res novas 
in Sardinia hic moliebatur. 

Hoc anno , Bernardus Castagno fuit oppido  Sancti Veneris 
in regione Decimi a Rege Alphonso donatus. 

Accidit per idem tempus ut, quum Leonardus Marchio O- 
ristani, jubenle Rege Ferdinando, possessionem regionum partis 
Guilcieris et parlis Baricati dimisisset Valori de Ligia et Ber- 
nardo Valori ejus filio, qui natione Sardi de rege benemeriti 
fuerant; tamen Valor non posset vassallos Baricati suo obse- 
quio mancipare, nec reciperet jusjurandum et homagium fi- 
delitatis, ut fecerant homines Guilceriani, in hoc obstinali , 
quod nunquam obedientiam ei praeslareht, nec a jurisdictione 
regioque patrimonio paterentur abscindi. Mox animo improbo 
e\ spem praebentes quod dominum agnoscerent in oppidum 
Zuuris vocarunt. Ouo quum Valor una cum filio accessisset , 
eo primores Baricatensium armati se contulere cum aliquot 
cohortibus Barbaiacinorum qui subjecti erant Vicecomiti , et 
Valorem cum filio et quibusdam stipatoribus miserabiliter tru- 
cidarunt. Quod factum est die dominica, et decimanona julii. 
Hinc in bellum apertum prorupere asseclae Vicecomitis. 

His auditis Rex die 17 oclobris litteras misit aotuclovicum 
de Pontos Gubernatorem Caralis et Bartholomaeum Mirallem: 
et Vicecomes respondebat Ludovico de Pontos satis esse de- 
bere regi si ipse se agnosceret vassallum, et quae possidebat 
feudi nomine retiner^t: in quae Alphonso consentiente ille 
renunciaret omnibus juribus et actionibus suis in regiones, 
quibus nondum erat potitus: tum hanc apposuit conditionem, 
quod si Rex vel sui successores sibi vel heredibus suis sol- 
verent unica solutione centum quinquaginta millia florenorum, 
ut in primis pactis fuerat conventum, ipse recederet ab insula. 
Rex in baec consentiebat , ut compositis Sardiniae rebus Cor- 
sicam posset omnibus viribus aggredi, quam Qenuenses tyran- 
nice opprimebant. 


91 

Pax crgo compositn fuit, ot pncata insula his conditionibus 
qnod nempc Guliclmus , abdicato ab se nomine , et insigniis 
Judicis Arboreae , urbem Sassaris et alia possessa oppida 
tamdiu fcudi nomine possideret , donec pactum pretium in- 
tegre foret a Kege pensum. 

Dum aulem hoc bcllum in Sardinla extinguitur , aliud iti 
Corsica exardescit. Genuenses etenim , quos ducebat fraler 
Ducis ipsius reipublicae Corsicam ingressi, castellum Cinercae, 
ubi erat Comes Vincentius Islriae , qui in ea insula Regis 
partes fovebat , oppugnare coeperunt , tribusque lormenlis 
aeneis adeo cjus muros feriebant , ut mukis jam quassatis 
partibus , et a Vincentio Istriae in arcem tutiorem confu- 
giente desertis , vicloria facile politi essent , nisi Joannes 
lstria ejus germanus frater cum sua triremi , et tribus aliis 
Raymundi Torrellae et Bernardi Martini triremibuS oppor- 
tune ex Sardinia auxilio venisset, qui cum suis copiis et Cor~ 
sorum multitudine , castrum ingressus hostibus se opposuit , 
et de illis victoriam , multis occisis et lormentis aencis captis , 
reportavit. 

Eodem anno rex concessit Ludovico de Pontos guberna- 
tori Caralis benemerito , oppida Nurallai , Mogorellae , Se- 
nis , Asolae et Ruinae regionis partis Valentiae ; nec non op- 
pida Fordongiani, Bidonii, Sorrei, Ardaulis et Lodduu partis 
Baricati. Concessit etiam eodem anno 1417, Joanni Corberae 
proregi oppida Isilis , Nurecis , Jannadis et Azunis regionis 
partis Valentiae, et oppida Paulilatini, Norghilli, Domusnovae, 
Orenae et Guilartiae regionis Gulcieris. Gulielmum denique 
Montagnanum strenuum virum oppidis sancti Luxorii, Culuris, 
Scani , Sinnarioli et Castro Montis-ferri donavit. 

Anno eodem de mense novembris , relaxatum fuit in conci- 
lio Constantiensi censum , a rege , pro feudo Sardiniae et 
Corsicae , Sedi Apostolicae futuro quinquennio solvendum. Et 
anno sequenti 141S idibus martii fuit illi a Martino Papa V. 
remissus census illuc usque non adhuc solutus. 

Anno autem 1419 obiit Gulielmus Vicecomes Narbonae, 
qui fuerat filius Aymerici Vicecomitis, et Beatricis de Arbo- 
rea, et illi successit Gulielmus de Tineriis, filius Guilielmi de 
Tineriiset cujusdam foeminae ex gente Vicecomitis, quae suc- 


ey~*4~i+" 


1 


92 
cedebat in jura Gulielmi defunctf, et reparatum fuit bellutn 
in Sardinia , et milites in eam , jussu regis, ex Sicilia tra- 
jecti fuere, ducibus Artale de Luna et Simeone Moncada ; 
pro quorum roercede et aliis in Sardinia necessariis, Leonar- 
dus Cubellus Oristani Marchio multa nummorum millia Regi 
suppeditavit. Rex postea cum Gulielmo de Tineriis foedus , 
quod cum defuncto Vicecomite ferierat , renovavit ; atque de 
ejus adventu in Sardiniam , ac de expeditione contra Corsos 
facienda, eumdem Leonardum Cubellum et Antonium Cardo- 
nam in Sardinia , ac Ferdinandum Velasquez et Martinum 
Torres in Sicilia , certiores reddidit. 

Anno eodem 1419, oppida Sellae et Godasini Barisoni Cano, 
concessit, ob ejus fidelitatem et res contra Brancaleonem Au- 
riam antea gestas. Petrum de Fenu Sassarensem generosi pri- 
vilegio decoravit , et oppidi Montis, quod antea a Martino 
rege habuerat anno 1412, donationem confirmavit. Ferdinando 
Pardo tradidit regionem Barbargiae Belvini , cum oppido Se- 
duli  parlis  Guilcieris ;  atque ejus filio oppidum Moraquesi. 

Instructis deinde  pluribus triremibus , praefectisque ducibus 

VC**j\'4    Nicolao  de  Valdaura,  Petro Centellas , Francisco Belvis,  Jo- 

m»*^  anne  Pardo de Casta ,  Nicolao  Joffre , Joanne  Bardaxino  et 

Joanne Eslava, Balearicum mare perlustravit, et in fine mensis 

februarii anno 1420 futuram expeditionem intra  mensem  pu- 

blicavit. 

Itaque viginti quatuor triremium , sexque biremium classe , 
die 7 rnaii ejusdem anni solvens, Baleares insulas, ubi quatuor 
Venetas triremes pluresque naves sibi conjunxit, appulit. Ad 
Sardiniam accedentibus navibus triremis Joannis Eslava adeo 
forliter impegit noctu in praetoriam qua Rex vehebatur, ut 
haec pene submergeretur. Alphonsus in litus Algaritanum , 
ubi Artalis de Luna cum suis copiis erat, pervenit. Quod ubi 
rescivere Sassarenses , qui Gulielmi jugum e cervicibus excii- 
tere jamdiu cupiebant , statim Petrum de Fenu potestatem ur- 
bis, Leonardum Sanna , Andream Cardello , Gonnarium Gam- 
bella , Stephanum de Querqui, et Petrum Pilo, legatos perspe- 
ctae prudentiae, et magnae auctoritatis viros, Algarium ad AI- 
phosum regem miserunt , qui calamitalibus deploratis , Regi 
quo quisque in eum animo esset exponerent _, neminemque ab 


*>V->w\ ,., ,\ 


rf-f. w 


93 

eo esse alienum , sed omnes velle se ipsos a Gulielmo redi- 
lnere; et promissam a Rege pecuniam se ullro Vicecomiti *o- 
luturos sponderent, si Kcx eos cum Aragoniae regno copula- 
ret, eique perpctuo junctos vellet habere. 

Horum legatione benigne et comiter a Rege audita , omnium t7* <*y 
populorum , qui sub Gulielmi ditione erant , propensis animis 
cognitis, XVI kal. septembris, eos in potestatem suam, ingenti 
omnium lactitia recepit ; Raymundum Caldes ducem in castro 
Sassaris praefecit, et centum millia florenorum Petro Raymun- 
do de Montbruno procuratori Gulielmi de Tineriis exsolvit , 
iisdem omnibus, et Leonardo Cubello marchione Oristani con- 
tribuentibus. Deinde , missa sex triremium classe, Terram- 
Novam , ct Longonem expugnavit ac cepit : atque ita omnia 
pacata in Sardinia reddidit. 

Postea urbem Terrae-Novae concessit Nicolao Carros de 
Arborea cum illius regione et oppidis ab eo antea possessis. 
Tradidit Ludovico Aragall oppida Villae-Massargiae , Gesiae , 
Petrae-Concae , Clacadis , Domus-Novae , Marganis , Pardi , 
Petrae-Longae , regionis Sigerri ; oppida item Olzais , Fonnis 
et Mamoiadae regionis Barbargiae OJIolai.* Dedit insuper Petro 
Gomez oppida Ussanae , Sicerri, Ruidas, Locumellis et Iave. 
Garcias de Ferrario* cessit hoc eodein tempore Raymundo 
de Monte Cateno regiones Marmillae , et Montis-Regalis. Deni- 
que Gulielmus Ugo Rocaberti Iitem contra Leonardum Cubel- 
lum egit , super rebus a Maria ejus matre , Ugonis Judicis 
Arboreae filia , in Judicatu Arboreae sibi relictis ac donatis , 
quam litem posta Dalmatius ejus filius est prosequutus. Deni- 
que , hoc eodem tempore , Gonnarius Gambdla generositatis , 
titulo a rege decoralus fuit. 

Hac tempestate , Joanna Neapolitanorum regina , Ladislai 
soror, cum a Ludovico Andegavensi duce, qui postea rex est 
appellatus , gravi bello premeretur , quod ad se deferri Nea- 
polilanum regnum volebat , misit in Sardiniam ad Alphonsum 
regem Antonium CarafFa cum Garcia Aznar , qui postea Epi- 
scopus IHerdensis fuit , auxilium implorans : quod ut facilius 
rex ei concederet , spem praebere jubet in amplissimum Nea- 
polis regnum  succedcndi. 

Legati etiam Regis Ludovici A'garium  adpulsi, pariem clas- 


L 


94 
sts a rege Alphonso deprecantes , petitum auxilium Joannae 
reginae ferri dehortati sunt. Celerum quia rex Ludovicus a 
fbedere Genuensium Alphonsi inimicorum recedere noluit , 
oblata tanti regni potiundi occasione, de mense augusti , duo- 
decim triremium trium biremium a(que aliarum navium classem 
auxilio reginae misit , a qua in filium cum futura regni suc- 
cessione foit confestim adoptatus. 

Deinde, ob pecuniam in Sardinia mutuo acceptam , regiones 
Mandralisais, Barbargiae Ollolais, et oppida Neonelis, INuceti , 
UHae, AHai, et Busaci partis Baricati cum turre Montis-Sancti, 
et villa excisa regionis Campidani Leonardo Cubello marchioni 
Onstani , Sursamque oppidum insigne regionis Romandiae An- 
tonio Sunier pignori tradidit. 

Postea Corsicam propinquam insulam cum omni residua 
classe el Hispanis Sardisque copiis proficiscitur ; inter quos 
Gonnarius Gambella, Franciscus Saba, et Stephanus Fara, viri 
primarii Sassarensium erant. Itaque Calvum in primis adgres- 
sus , terra marique obsidet Alphonsus , oppugnat , ac de- 
diiione capit , Dalmatio Sanjusto et Gulielmo Montagnano 
wo Sassarensi strenue cum ceteris dimicantibus. Deinde valido 
ibi relicto praesidio, cum Joanne Lignano duce portum Sy- 
racusanum petiit , et XII. kal. novembris Bonifacii munitissi- 
mam urbem terra marique obsessam tenuit, multisque rnen- 
«ibus fatigavit. 

Claruerunt in hac obsidione Ximenes Perez de Corella , 
Bernardus Centella, Fridericus de Aragonia, Artalis de Luna et 
Joannes de Bardaxi, qui in ea obiit; et ex Sassarensibus Ste- 
phanus Fara , et Petrus de Fenu _, quorum ultimus oppidis 
Codrongiani , Bedes et Montis fuit a rege donatus ; et Sera- 
phinus Montagnanus , qui etiam habuit , ob res in ea bene 
gestas,  PJovacam cum oppidis Salvennoris, et Figulinae. 

Hostes autem longa obsidione fessi, fameque exhausti, amis- 
sa quadam arce , quam Joannes Moncada cum suis copiis ex- 
pugnaverat , animis conciderunt ; et V. idus decembris , dedi- 
tionem ad kalendas januarii , si prius auxilium Genuenses non 
adferrent , datis obsidibus regi promiserunt. Ceterum Genuen- 
sium naves peropportune, duce Joanne Fregoso, adfuerunt et 
in angustiis  situs ,  ubi sedet id oppidum , vi ventorum , ma- 


95 
gnoque  aimorum  cerlamine,  id  Genuenses  obtinuerunt,   nt 
oppidum eommealibus adjuvarent; cadcinque postea vnnnm.u 
vi, novaque arte hostem ludificando retro abierunt, SabeUico^ 
Cypriano Mancute , et Zurita refercnlibus. 

Rex itaque soluta Bonifadii obsidione de mensc dcccmbrj^ s~ 
in Sardiniam revertitur ; et anno sequenti 1421 convenium ta^*^. 
in castro Caralis habuit , omnes urbium procuratores , prin.» 
cipesque Sardos debita praestantes officia comiler exeipiendo. 
Jura itaquc illis ex legibus dixit, gralias concorditer postula- 
tas indulgenter firmavit, omncsque benemerilos gratiis, hono- 
ribus , privilegiis decoravit. Conccssit enirn Bernardo Centellae 
proregi regiones Montis-Acuti , Angloois , Osuli , et Mejuloci ; 
Dahnatio Sanjust oppida Villae-Graecae et Furteis regionrs Nu- 
raminis; Joanni de Sena oppida Laconis, Genonis et Nuragi. 
Marco Montboy oppida Gesici ct Gonnis regionis Seurgi , et 
Samassis regionis Nuraminis; Antonio Bolaix Caralitano oppjda 
Cerdiani, Bacchi, et Morcati; Nicolao Cacciano Caralitano op- 
pida Monasterii et Segogi regionis Bonavoliae , et oppida 
Sentis Pramontis et Noracis regionis Nuraminis , quae antea 
erant Bernardi Durantia; Jordano de Tolo oppida Soleminis, Mo- 
goris , Sannae, Sirici regionis partis Ollae, et oppida Sipontis, 
Sancti-Sperati, Susumi et Villae-Speciosae regionis Decjmi ; ae 
vicecomiti Gessa Villecclesiano oppida Nucis durae et Flumi- 
nis-Majoris regionis Sulcis et oppida Montaniae , Conesae et 
Gfclbisae regionis Sigerri ; denique Petro Ogerio castrum A- 
quae-Fride cum oppidis. 

Eodem anno 1421 Ludovicus de Pontos vendidit Nieolao 
Bottero oppida Asolae , Mandas , Gergey , Donnigallae , Ser- 
rios , Serri , Villae-Novae , Scalae-PIanae , Sirassi , Speciani , 
Sassai , Dorgudoris , Sterlilis, Serchis, Sercalais, Ussasais, Tur- 
bengentilis, Leseis, Sadalis, GuidisafTe, Orsi, Masai, Rfanurli, 
Orrolis et Scolchae. Vendidit eliani Antonio Madello oppida 
Mogorellae et Rumae; atque Francisco Carbouello o.ppidutn 
Senis. Gulielmus insuper Montagnanus vcndidit Raymundq 
Zatrillas oppida Sancti-Luxorii, Culuris, Scani, et Sennarioli , 
cum castro Montis-ferri. Denique Joanna de Podio-AIto suc- 
«essit in feudis Antonio palri , ut ex antiquis mouumentis et 
libro stalutorum curiae militaris constat. 


96 

Hoc eodem anno, rex ab Joanna adoptiva matre Neapolim 
accitus a Corsicano ad Neapolilanum bellum animum cogita- 
^ionemquc convertit; atque rebus Sardiniae compositis, instau- 
ratisque viribus, Siciliam prius, mox Neapolim est profectus, 
magna illustrium Hispanorum, Sardorum et Siculorum caterva 
illum comilante; inter quos erant Stephanus Fara et alii Sas- 
sarensium legati, nec non Leonardus Zonza Sassarensis, qui 
generosus a rege creatus centum annuis aureis ob res bene 
gestas fuit ab eo donatus. 

Dum autem Alphonsus Reginae Joannae hostes Neapoli de- 
bellare conatur, Calvenses inCorsica, regio devicto praesidio. 
ad Genuenses, teste Justiniano et Zurita, defecerunt. 

Anno sequenti 1425, tranquillitas Sardiniae inopinato eventu 
perturbatur. Barzolus Magnus Castrum Gociani occupat prae- 
sidiisque munitum illud retinens vicinis damnum infert , omnia 
etiam longe ac late populando. Quare Leonardus Oristani 
marchio, coactis militum copiis, castrum illud tamdiu obses- 
8um tenuit, donec Barzolo a suis jngulato deditum in pote- 
statem habuit. 

Praetera Franciscus Spinula, eodem anno 1455, cum classe 
septem navium Longoniem oppidum Sardiniae regionis Gallurae 
opulentum invasit, cepit et diripuit, ingentemque praedam 
Genuam adsportavit, ut Justinianus refert. Ouod ubi Alphon- 
sus rex accepit, Longonis oppidum, anno sequenti 1425, solo 
aequari jussit; et Rambaldo Corbera ejus domino concessit 
oppida Silionis, Caniani, Margiani, Crasmisadae, Corvariso 
Horti-Murati, Capikere, Agracani, Batori, Jacoen,